Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg

I medfør af § 1, stk. 4, § 9, nr. 2, §§ 12-14, § 16, stk. 2 og 3, § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Kommunen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere af landbrugsjorder, jf. § 2 i lov om drift af landbrugsjorder, at etablere basal skærmende beplantning om skæmmende tekniske anlæg, når dette af landskabelige hensyn er ønskeligt.

Stk. 2. Har kommunen offentliggjort en endelig vedtaget indsatsplan, har ejere af landbrugsjorder pligt til at foretage beplantning i overensstemmelse hermed.

§ 2. Udarbejder kommunen en indsatsplan, skal denne indeholde følgende:

1) Beskrivelse af formål, herunder landskabelige værdier i indsatsområdet.

2) Angivelse af indsatsområde, indtegnet på Kort- og Martrikelstyrelsens kort i målforholdet 1:25.000, samt en udtømmende liste over entydigt identificerede faste ejendomme, som omfattes af indsatsplanen.

3) Angivelse af hvilke typer tekniske anlæg, der af hensyn til de landskabelige værdier i indsatsområdet betragtes som skæmmende.

4) Angivelse af perioden, indenfor hvilken beplantning i henhold til indsatsplanen skal finde sted.

5) Angivelse af hvilke typer af basal beplantning, som kommunen skønner egnede til at udgøre basal skærmende beplantning.

6) Angivelse af tidspunkt for evaluering af indsatsplanen.

§ 3. Kommunen skal inddrage den eller de lokale landbrugsorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftrådet og Dansk Skovforening ved udarbejdelse af forslag til indsatsplan, men kan også inddrage andre organisationer.

§ 4. Forslag til indsatsplan offentliggøres efter kommunalbestyrelsens vedtagelse. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen efter stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag til indsatsplan.

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelse af forslag til indsatsplan skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til ejere af landbrugsjorder omfattet af forslaget samt til hovedorganisationerne for de i § 3, nævnte organisationer. Underretningen skal indeholde oplysninger om fristen efter stk. 2.

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 4, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre indsatsplanen endeligt.

Stk. 2. I forbindelse med den endelige vedtagelse af indsatsplanen kan der foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag til indsatsplan. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

§ 6. Kommunen foretager kontrol for at sikre overholdelse af indsatsplanen og påbud udstedt i medfør af § 7.

Stk. 2. Kommunen har efter § 13, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer omfattet af indsatsplanen med henblik med gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1.

§ 7. Såfremt indsatsplanens bestemmelser ikke overholdes, kan kommunen skriftligt meddele de berørte ejere af landbrugsjorder påbud om etablering af skærmende beplantning om skæmmende tekniske anlæg. Ejeren skal meddeles en frist på ikke under et år til at gennemføre beplantningen.

Stk. 2. Kommunen orienterer ved samtidig fremsendelse til Landbrug og Fødevarer og hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet om meddelte påbud.

§ 8. Kommunens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Plantedirektoratet.

Stk. 2. Landbrug og Fødevarer, samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ved deres hovedorganisationer, kan påklage følgende til Plantedirektoratet:

1) Indsatsplanens overensstemmelse med de i § 2 angivne indholdsmæssige krav,

2) Påbud meddelt af kommunen i medfør af § 7.

Stk. 3. Klage indgives til kommunen, der videresender klagen til Plantedirektoratet med kommunens bemærkninger. Ved videresendelse skal kopi af indsatsplanen vedlægges. Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen, eller inden fire uger fra den i § 5, stk. 1, nævnte offentliggørelse af den endeligt vedtagne indsatsplan.

Stk. 4. Plantedirektoratets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Med bøde straffes den, der ikke efterkommer påbud meddelt i medfør af § 7.

Stk. 2. Der kan i henhold til § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 890 af 26. august 2004 om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg.

Stk. 2. Endelige indsatsplanter, som er blevet vedtaget og offentliggjort inden den 15. september 2009 i henhold til bekendtgørelse nr. 890 af 26. august 2004, bevarer deres gyldighed i den resterende del af deres indsatsperiode.

Plantedirektoratet, den 10. september 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen