Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   Anvendelse af landbrugsjorder m.v.

   Rydningspligt

   Skovetablering

   Halvkulturarealer eller udyrkede arealer

   Andre former for natur

   Registrering, kontrol og tilsyn m.m.

   Straffebestemmelser m.v.

   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

I medfør af § 1, stk. 4, § 8, § 9, nr. 1, §§ 13 og 14, § 16, og § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter alle landbrugsjorder i landzone. Bekendtgørelsen omfatter tillige frijorder og arealer i byzone og sommerhusområder, der er noteret med landbrugspligt. Ved landbrugsjorder forstås i denne bekendtgørelse ubebyggede og ubefæstede arealer, der kan anvendes til jordbrugsmæssige formål.

§ 2. I tilfælde hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler forpligtelser fastsat i denne bekendtgørelse brugeren, det vil sige dén, der har ansvaret for den praktiske anvendelse eller drift af det omfattede areal.

Anvendelse af landbrugsjorder m.v.

§ 3. Ejere eller brugere af arealer nævnt i § 1 skal anvende disse til dyrknings- eller naturformål (jordbrugsmæssige formål).

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om anvendelse til dyrknings- eller naturformål gælder dog ikke for

1) arealer, der anvendes til ikke-jordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med en lokalplan eller en landzonetilladelse eller anvendes til andre lovlige ikke-jordbrugsmæssige formål, herunder kirkegårde, skydebaner, arealer i tilknytning til lufthavne, forsvarets øvelsesterræner, golfbaner og lignende,

2) fredskovpligtige arealer, jf. skovloven, og

3) haver, der inklusive bebyggelse er under 2 ha, og haver, herunder parker, der pr. 1. september 2004 inklusive bebyggelse havde et areal på 2 ha eller derover.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade, at et areal, der ønskes anvendt til etablering af have eller park, fritages fra det i stk. 1 nævnte krav, uanset arealet udgør 2 ha eller mere.

§ 4. Landbrugsjorder skal på forsvarlig jordbrugsmæssig måde anvendes til mindst ét af følgende formål:

1) Dyrkning af ét- eller flerårige afgrøder, herunder plantager og frugtbuske.

2) Drift som halvkultur, idet der ved halvkulturarealer forstås landbrugsjorder, som er lysåbne og har en naturtilstand, der kræver ekstensiv landbrugsdrift, f.eks. græsning eller høslæt, for at kunne opretholdes i denne tilstand.

3) Henliggen som udyrket og lysåbent areal, idet der ved udyrkede arealer forstås landbrugsjorder, hvor der ikke er nogen form for drift. Rydning af opvækst af træer og buske, herunder ved slåning, betragtes i denne forstand ikke som drift. Ved lysåbne arealer forstås landbrugsjorder, hvor vegetationen på arealerne overvejende består af lavtvoksende plantearter.

4) Skov, idet skov kan være såvel dyrket skov som skov uden drift.

5) Kulturtekniske foranstaltninger som læhegn, grøfter, markveje og lignende.

6) Småbiotoper og småplantninger, begge typer til og med 0,5 ha. Ved småbiotoper forstås små arealer, der fungerer som levesteder for vilde planter og dyr, og som i deres karakter adskiller sig fra de omgivende landbrugsjorder.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, er ikke til hinder for, at ejeren eller brugeren i begrænset omfang kan udnytte forekomster i jorden til eget brug.

Rydningspligt

§ 5. Ejere eller brugere af landbrugsjorder, der er omfattet af anvendelseskravet i § 3, skal vedligeholde disse f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter behov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle, jf. dog § 6 og § 8, stk. 1, § 11, og § 12, stk. 1. Forpligtelsen til at holde arealet fri for træer og buske gælder dog ikke hedevegetation af dværgbuske.

Stk. 2. Arealer omfattet af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen eller af bekendtgørelse om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), må kun slås i de perioder, som er anført i de nævnte bekendtgørelser eller i tilsagn meddelt i henhold hertil.

Stk. 3. Hedearealer, hvorved forstås arealer defineret som hede i henhold til lov om naturbeskyttelse, må kun slås eller ryddes i perioden 1. august – 30. april. Høslæt må kun finde sted i perioden 1. juli – 30. april.

Stk. 4. Arealer, der ikke er omfattet af stk. 2 eller stk. 3, må kun slås eller ryddes i perioden 1. november – 31. marts. Høslæt må kun finde sted i perioden 1. juli – 30. april.

Stk. 5. Ekstensiv slåning eller rydning ved brug af motorsav, buskrydder eller lignende håndbårne redskaber, kan dog finde sted hele året.

§ 6. Følgende landbrugsjorder er undtaget fra rydningspligten ifølge § 5, stk. 1:

1) Arealer, hvorpå der dyrkes flerårige afgrøder, herunder plantager, frugtbuske og flerårige energiafgrøder af vedtypen.

2) Arealer med skov eller arealer anmeldt som skov, herunder stævningsskov/energiskov/lavskov, jf. § 8.

3) Arealer med læhegn og lignende.

4) Arealer med småbiotoper, der består af træer og buske, samt småplantninger, begge arealtyper til og med 0,5 ha.

5) Arealer med småbiotoper, der består af træer og buske, samt småplantninger, begge arealtyper over 0,5 ha, hvis etablering heraf sker i henhold til et meddelt MVJ-tilsagn, der fastsætter en arealstørrelse på over 0,5 ha.

6) Arealer med solitære træer og buske.

7) Klitfredede arealer, jf. § 8 i lov om naturbeskyttelse.

8) Arealer, der er meget våde, stejle eller på anden måde vanskelige at rydde med maskiner, eller som er vanskeligt tilgængelige.

Stk. 2. Arealer fredet i henhold til lov om naturbeskyttelse, er ikke omfattet af den i § 5, stk. 1, nævnte rydningspligt, hvis pligten er i uoverensstemmelse med fredningsbestemmelserne. Tilsvarende gælder for arealer, som er omfattet af et tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når vedligeholdelsens krav m.v. her fremgår af betingelserne for tilsagnet.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter ansøgning fritage andre arealer for rydningspligten, hvis overholdelsen af denne vil blive uforholdsmæssigt byrdefuld for ejer eller bruger af arealet.

Skovetablering

§ 7. Ved skovetablering skal der i forhold til denne bekendtgørelses regler om rydningspligt forstås såvel tilplantning som såning og selvsåning. Tilplantning med henblik på dyrkning af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift samt tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen anses ikke som skovplantning, jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 2. Genetablering af skov efter hugst på hidtidige skovarealer inden for en periode, der må betragtes som normal i forbindelse med skovdrift, skal ikke anmeldes selvstændigt, jf. § 8, for at være undtaget fra rydningspligten.

§ 8. Uanset bestemmelserne i § 5, stk. 1, kan ejere eller brugere etablere skov i overensstemmelse med landsplandirektivets eller kommuneplanens bestemmelser om skovetablering, idet der på forhånd skal indsendes en anmeldelse heraf til kommunen. Etablering af skov ved selvsåning skal ligeledes anmeldes. Anmeldelsen indgives til kommunen på et særligt skema, der fås ved henvendelse til kommunen, Plantedirektoratet eller på direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Anmeldelsen, som af kommunen blandt andet skal benyttes til vurdering af en påtænkt skovplantnings overensstemmelse med landsplandirektivet eller kommuneplanen, eller en påtænkt skovetablerings overensstemmelse med lov om naturbeskyttelse, skal indeholde oplysning om beliggenhed af den påtænkte skov og udstrækning heraf. Etablering af skov kan påbegyndes, hvis kommunen ikke inden 4 uger efter anmeldelsen har fremsendt en begrundet afvisning, herunder med henvisning til landsplandirektivet eller kommuneplanen eller med henvisning til, hvilke regler i lov om naturbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af denne lov, som den påtænkte skovetablering vil være i strid med.

Stk. 3. Kommunen videresender anmeldelsen til Plantedirektoratet.

Stk. 4. Er en anmeldelse ikke udnyttet fem år efter indsendelsen, bortfalder den.

§ 9. I områder, hvor skovplantning er uønsket ifølge et landsplandirektiv eller en endeligt vedtaget og offentliggjort kommuneplan, må der ikke foretages skovplantning eller tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end hvert femte år. Forbuddet omfatter ikke etablering af bevoksning ved selvsåning.

Stk. 2. Kommunen kan, hvor særlige forhold taler for det, efter ansøgning meddele tilladelse til skovplantning eller tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end hvert femte år, i de i stk. 1 nævnte områder. Ansøgningen indgives til kommunen på et særligt skema, der fås ved henvendelse til kommunen, Plantedirektoratet eller på direktoratets hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde oplysning om beliggenheden af den påtænkte plantning og udstrækning heraf, samt en nærmere begrundelse for ønsket om at gennemføre den påtænkte plantning.

Stk. 3. Kommunen sender samtidig afgørelser efter stk. 2 til Plantedirektoratet og de klageberettigede organisationer nævnt i stk. 4.

Stk. 4. Kommunens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Plantedirektoratet af ansøgeren, Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Stk. 5. Klage indgives til kommunen, der videresender klagen til Plantedirektoratet med kommunalbestyrelsens bemærkninger.

Stk. 6. Plantedirektoratet meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sender afgørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer, jf. stk. 4.

Halvkulturarealer eller udyrkede arealer

(omfattet af rydningspligt)

§ 10. Ejere eller brugere af landbrugsjorder, der er omfattet af anvendelseskravet i § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, kan forhåndsanmelde et areal til kommunen, som halvkulturareal eller udyrket areal, når det ikke er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2. Anmeldelsen indgives til kommunen på et særligt skema, der fås ved henvendelse til kommunen, Plantedirektoratet eller på direktoratets hjemmeside. Kommunen skal benytte anmeldelsen til vurdering af om det omhandlede areal er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om det pågældende areals beliggenhed og udstrækning. Den anmeldte anvendelse betragtes som godkendt, hvis kommunen ikke inden 4 uger efter anmeldelsen har fremsendt en begrundet afvisning.

Stk. 3. Ved godkendelse af anmeldelsen opnår ejeren eller brugeren ret til at genopdyrke arealet inden for de næste 15 år, uanset at arealet i mellemtiden måtte komme til at opfylde kriterierne for beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 4. Inden en eventuel genopdyrkning iværksættes, skal ejeren eller brugeren underrette kommunalbestyrelsen herom.

Andre former for natur

(fritaget for rydningspligt)

§ 11. De foregående bestemmelser er ikke til hinder for opretholdelse af andre former for natur, end angivet i § 4, hvis de var etableret pr. 1. september 2004.

Stk. 2. De foregående bestemmelser er endvidere ikke til hinder for varig ændring i arealanvendelsen til andre former for natur end angivet i § 4, når det er i overensstemmelse med anden lovgivning og med vedtagne og offentliggjorte planer i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. De former for natur, som er nævnt i stk. 1 og 2, er dog stadig omfattet af kravet om anmeldelse, jf. § 12.

§ 12. Uanset § 5, stk. 1, kan ejere eller brugere etablere andre former for natur efter § 11, som indebærer etablering af træer og buske ved tilplantning, såning eller selvsåning på et areal større end 0,5 hektar, idet beplantningsarealet på forhånd skal anmeldes til kommunen, jf. dog § 6, stk. 1, nr. 5. Anmeldelsen indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til kommunen, Plantedirektoratet eller på direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om beliggenhed og udstrækning af det omhandlede areal. Den påtænkte etablering kan påbegyndes, hvis kommunen ikke inden 4 uger efter anmeldelsen har fremsendt en begrundet afvisning, herunder med henvisning til landsplandirektivet eller kommuneplanen, eller henvisning til, hvilke regler i lov om naturbeskyttelse eller anden relevant lovgivning den påtænkte etablering er i strid med.

Stk. 3. Kommunen videresender anmeldelsen til Plantedirektoratet.

Registrering, kontrol og tilsyn m.m.

§ 13. Alle oplysninger om skovetablering, jf. §§ 8 og 9, samt anmeldelse af natur jf. § 12, registreres af Plantedirektoratet til brug for direktoratets kontrol- og tilsynsopgaver, jf. § 14.

§ 14. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at jordressourcens anvendelse til dyrknings- eller naturformål finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om drift af landbrugsjorder og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer omfattet af bekendtgørelsen med henblik på gennemførelse af kontrol og løsning af opgaver i henhold til lov om drift af landbrugsjorder eller regler fastsat i medfør af loven. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil.

Stk. 3. Efter § 14, jf. § 13, i lov om drift af landbrugsjorder kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i § 5. Ved fastsættelse af frist for efterkommelse af et meddelt påbud, skal der tages højde for, om vejr- og jordbundsforhold gør det muligt at gennemføre rydningen med maskiner. Påbud og forbud kan påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af den, påbudet eller forbudet er rettet til, Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Straffebestemmelser m.v.

§ 15. Med bøde straffes den, der undlader at:

1) overholde pligten til anvendelse af landbrugsjorder til dyrknings- og naturformål som fastsat i § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, og § 4,

2) overholde rydningspligten som fastsat i § 5, stk. 1-4,

3) overholde pligten til at ansøge, anmelde eller give underretning efter § 8, stk. 1, § 9, stk. 2, eller § 12, stk. 1, eller

4) efterkomme påbud og forbud meddelt i medfør af § 14, stk. 3.

Stk. 2. Der kan efter § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 460 af 13. juni 2005 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur ophæves.

Plantedirektoratet, den 10. juni 2010

Ole P. Kristensen

/ Henrik Oftebro-Svendsen