Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0043
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af Detailforskrifter for Køretøjer1)

(Støjgodkendte dæk)

§ 1

I bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr af 8. marts 2007 (Detailforskrifter for Køretøjer 2007), som ændret ved bekendtgørelse nr. 236 af 3. april 2008, bekendtgørelse nr. 218 af 19. marts 2009 og bekendtgørelse nr. 311 af 27. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I Indledningen indsættes i afsnittet om Gyldighedsområde efter: »20. oktober 2007 eller senere.«:

»Bestemmelserne om støjgodkendte dæk i pkt. 8.02.020 (5) og pkt. 8.02.110 (3) træder dog først i kraft i perioden den 1. oktober 2009 til den 1. oktober 2011 som anført i bestemmelserne.

Bestemmelserne om støjgodkendte dæk i pkt. 8.02.020 (5) og pkt. 8.02.110 (3) gælder desuden for køretøj, der er registreret første gang den 1. oktober 1980 eller senere, som anført i bestemmelserne.«

2. Punkt 8.02.020 (5) ophæves, og i stedet indsættes:

»(5) Dæk skal være støjgodkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF som ændret ved direktiv 2001/43/EF eller ECE-regulativ 117 med undtagelse af

a) regummierede dæk,

b) dæk som kun er beregnet til en hastighed under 80 km/h,

c) dæk med en nominel fælgdiameter på højst 254 mm (10”) eller på mindst 635 mm (25”),

d) dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug og

e) pigdæk.

Bestemmelsen træder i kraft

f) den 1. oktober 2009, dog

g) den 1. oktober 2010 for personbildæk med en bredde på mere end 185 mm, men højst 215 mm, og

h) den 1. oktober 2011 for personbildæk med en bredde på mere end 215 mm.

Bestemmelsen gælder for bil, der registreres første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Bestemmelsen gælder desuden for bil, der er registreret første gang den 1. oktober 1980 eller senere. Dette gælder dog ikke dæk, der har været monteret på bilen inden ikrafttrædelsesdatoen, eller dæk, der er omfattet af overgangsordningen i pkt. (6).

(6) Bestemmelsen i pkt. (5) gælder ikke for dæk, der ved monteringen er ledsaget af en attest udstedt af fabrikanten eller dennes repræsentant, der bekræfter

a) at dækket opfylder grænserne for dækstøj i EF-direktiv 2001/43/EF eller ECE-regulativ 117, og

b) at dækket er importeret til Danmark inden den 1. oktober 2009.«

3. Punkt 8.02.110 (3) affattes således:

»(3) Dæk skal være støjgodkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF som ændret ved direktiv 2001/43/EF eller ECE-regulativ 117 med undtagelse af

a) regummierede dæk,

b) dæk som kun er beregnet til en hastighed under 80 km/h,

c) dæk med en nominel fælgdiameter på højst 254 mm (10”) eller på mindst 635 mm (25”),

d) dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug og

e) pigdæk.

Bestemmelsen træder i kraft

f) den 1. oktober 2009, dog

g) den 1. oktober 2010 for personbildæk med en bredde på mere end 185 mm, men højst 215 mm, og

h) den 1. oktober 2011 for personbildæk med en bredde på mere end 215 mm.

Bestemmelsen gælder for køretøj, der registreres første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Bestemmelsen gælder desuden for køretøj, der er registreret første gang den 1. oktober 1980 eller senere. Dette gælder dog ikke dæk, der har været monteret på køretøjet inden ikrafttrædelsesdatoen, eller dæk, der er omfattet af overgangsordningen i pkt. 8.02.020 (6).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2009.

Færdselsstyrelsen, den 2. september 2009

Henning Christiansen

/ Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/43/EF, EU-Tidende 2001, L 211, s. 25, og Rådets afgørelse af 29. april 2004 om tiltrædelse af ECE-regulativ 117 (ikke offentliggjort i EU-Tidende).