Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme

I medfør af § 37, § 38, stk. 2, og § 43, stk. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 9. oktober 2007, og efter forhandling med justitsministeren og miljøministeren fastsættes:

§ 1. For at et dokument om adkomst på en landbrugsejendom, der helt eller delvist ligger i landzone i henhold til lov om planlægning, eller på en anpart i en sådan ejendom, skal kunne tinglyses, skal der overfor Tinglysningsretten enten

1) foreligge dokumentation for, at erhververen har afgivet behørig erklæring til FødevareErhverv, jf. stk. 2, om opfyldelse af betingelserne i kapitel 7, 9 eller 10 i lov om landbrugsejendomme, eller

2) foreligge tilladelse til erhvervelsen efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på et skema, der kan hentes på FødevareErhvervs hjemmeside (www.ferv.fvm.dk). Skemaet kan også fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Arealkontoret (tlf. 33 95 82 01). Erklæringsskemaet skal være det skema, der er gældende på underskriftsdatoen.

§ 2. Bestemmelserne i § 1 anvendes ikke ved tinglysning af adkomst på en landbrugsejendom i følgende tilfælde:

1) Ved erhvervelse fra ægtefælle ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv. Adkomstdokumentet kan tinglyses umiddelbart efter lovens § 14, stk. 1, eller § 16, stk. 1. Tinglysningsretten kan kræve dokumentation for ægteskabsforholdet og for, at arveladeren eller overdrageren har haft lovlig adkomst på ejendommen.

2) Ved offentlige danske myndigheders erhvervelse af en landbrugsejendom i landzone, dog skal adkomstdokumentet ved tinglysning af adkomst for Folkekirken være ledsaget af tilladelse til erhvervelse fra kirkeministeren, jf. lovens § 22, stk. 2.

§ 3. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom, der ligger helt i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om planlægning, eller erhvervelse af en anpart af en sådan ejendom kan adkomstdokumentet tinglyses, hvis det indeholder en erklæring om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone. Tinglysningsretten kan kræve dokumentation for ejendommens zonestatus ved erklæring fra kommunalbestyrelsen.

§ 4. Det påhviler Tinglysningsretten ved ejerskifte at slette den i tingbogen i henhold til § 17, stk. 3, i lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme foretagne notering af en landbrugsejendom som familieejendom, hvis overdragelsen sker til andre end ejerens ægtefælle eller personer, der er beslægtede eller besvogrede med den hidtidige ejer i op- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søskende eller disses børn, jf. § 19, stk. 2, 1. pkt., i lov om landbrugsejendomme. Adkomstdokumentet kan dog indføres foreløbigt i tingbogen med frist til fremskaffelse af dokumentation for, at erhververen er omfattet af lovens § 19, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Tinglysningsretten påser, at notering som familieejendom slettes i tingbogen i forbindelse med godkendelse af en omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme, hvorved en ejendom, som er noteret som familieejendom, forøges, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om landbrugsejendomme. Kort- og Matrikelstyrelsen meddeler på jordbrugskommissionens vegne retten, hvorvidt den nævnte notering skal slettes eller bevares.

Stk. 3. Tinglysningsretten sender meddelelse til Kort- og Matrikelstyrelsen og jordbrugskommissionen om, at der er foretaget slettelse af notering af ”familieejendom” efter stk. 2.

§ 5. En kontrakt mv. om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold vedrørende en landbrugsejendom eller en del heraf skal for at kunne tinglyses enten

1) indeholde en erklæring afgivet af både ejer og forpagter (lejer eller bruger) om, at kontrakten er gyldig uden tilladelse efter § 27, stk. 1 – 4, og § 28, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, eller

2) være ledsaget af en tilladelse efter § 27, stk. 5, eller § 28, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme til kontraktens indgåelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes ikke ved tinglysning af kontrakter mv. om anbringelse af elmaster eller lignende på landbrugsejendomme, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 107 af 25. februar 1991 om udstykningskravet.

§ 6. Hvis et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold, der kun gyldigt kan oprettes med tilladelse efter lov om landbrugsejendomme, anmeldes til tinglysning mere end 4 uger efter aftalens indgåelse, jf. lovens § 40, stk. 1, og den nødvendige tilladelse ikke medfølger ved anmeldelsen til tinglysning, afvises dokumentet fra tingbogen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et adkomstdokument eller en kontrakt om forpagtnings-, leje- eller brugsforhold tinglyses på anmelderens anmodning med frist i følgende tilfælde:

1) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ansøgning om tilladelse til erhvervelse eller forpagtning mv. er indsendt til jordbrugskommissionen eller FødevareErhverv inden udløbet af fristen i § 40 i lov om landbrugsejendomme.

2) Når det ved anmeldelsen til tinglysning godtgøres, at ejendommen inden 4 uger efter overdragelsen eller forpagtningen mv. er overgået til en ny ejer eller forpagter (lejer eller bruger).

3) Når der ved anmeldelsen til tinglysning vedlægges erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne, jf. § 1, stk. 2, og det oplyses, at erklæringen vil blive fremsendt til FødevareErhverv umiddelbart efter, at dokumentet er tinglyst med frist til fremskaffelse af fornøden dokumentation.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 865 af 19. august 2004 om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme.

Stk. 2. Dokumenter om adkomst, der er påtegnet af kommunen efter de regler, der var gældende før 8. september 2009, kan anvendes som dokumentation for, at den nødvendige tilladelse eller erklæring efter § 1 foreligger.

FødevareErhverv, den 3. september 2009

Arent B. Josefsen

/ Kurt Vagner Jensen