Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. maj 2008 i sag 04.2008

A(v/forbundssekretær Flemming Warth, Dansk El-forbund)

mod

B(v/Jesper Elan Ahrenst, TEKNIQ)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere deltog som særlige sagkyndige medlemmer konsulent Thorkild Bang, TEKNIQ og forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-Forbund.

Mellem klageren, elev A født den 19. juli 1985, og indklagede B, blev den 8. august 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 2. august 2005 til den 1. februar 2009.

Klageren har ved sin organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 15. januar 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en efter Tvistighedsnævnets skøn fastsat erstatning til A for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen samt betale løn frem til og med 17. oktober 2007 med 3.948,64 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 23. april 2008.

Parterne, indklagede ved afdelingsleder V, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Klageren, A, var ved indgåelsen af uddannelsesaftalen erklæret 18 % invalid som følge af en motorcross-ulykke. I februar 2007 blev A sygemeldt som følge af et færdselsuheld.

Den 28. september 2007 udstedte læge X vedrørende A en attest om mulighed for at varetage arbejde. Af erklæringen fremgår bl.a.:

”Piskesmeldslæsion af halsrygsøjlen ved trafikulykke på motorvej d. 6.2.07.

Siden haft smertetilstand, været under intensiv fysioterapeutisk genoptræning, men har fortsat ikke været i stand til at genoptage sit arbejde som elektrikerlærling. …

Pt. er for øjeblikket i intensiv fysioterapeutisk behandling som har et optrænende øjemed, og han udsættes systematisk for stigende belastninger.

Han er fortsat langt fra det fysiske niveau, der kræves som elektrikerlærling/svend og behandlingsvarigheden må derfor på nuværende tidspunkt anses for langvarig.

Jeg synes at man bør overveje om A med fordel kunne skifte fra elektrikerlærling til et andet uddannelsesforløb, som han måske bedre kunne klare aktuelle handikap. …”

Der er krydset nej til spørgsmålet, om det skønnes, at behandlingen medfører, at pågældende kan genoptage sit nuværende arbejde i fuldt omfang. På spørgsmålet, om pågældende vil kunne påtage sig andet arbejde er anført ”bør vurderes”.

Af erklæringen fremgår endvidere:

”Han får smerter i nakke rygsøjle & begge arme ved beskedne belastninger. Har forsøgt ganske let elektrikerarbejde, og fik gener herved. Klarer lettere rengøring, men i kortere tidsrum. Har ved fysiske behov for pauser og aflastning.

Han har kapacitet til ”håndens arbejde”, men vil også få gener ved langtids stillesidende læsning.

Det har foreløbig lange udsigter med genoptagelse af elektrikerlærlinge jobbet.”

Jobcenter Slagelse skrev den 1. oktober 2007 til A, at hans dagpengeudbetaling ville blive stoppet pr. 7. oktober 2007 i henhold til dagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 3, på grund af manglende medvirken ved kommunen opfølgning. Som begrundelse blev angivet, at A var udeblevet fra samtale den 20. september 2007. Det anføres i skrivelsen, at A har oplyst, at han på grund af uvenskab med sin far havde boet hos sin mor, men ikke havde underrettet Jobcenter Slagelse om flytningen.

Indklagede ved V skrev den 5. oktober 2007 til A og meddelte, at man som følge af ophøret af dagpengeudbetaling desværre var nødsaget til at stoppe lønudbetalingen indtil der forelå en afklaring. Man bad samtidig A om at kontakte arbejdsgiveren for et møde om A´ s fremtid.

På et forhandlingsmøde den 17. oktober 2007 gjorde indklagede gældende, at grundlaget for fortsættelse af ansættelsesforholdet ikke længere var til stede, dels under henvisning til A´s helbredsmæssige forhold, dels som følge af misligholdelse af ansættelsesforholdet i forbindelse med, at A ikke havde fulgt dagpengelovens regler. Under henvisning til de anførte momenter ophævede indklagede ensidigt uddannelsesaftalen med virkning fra den 17. oktober 2007. Det fremgår af mødereferatet, at A tilbød at genoptage arbejdet i virksomheden. Dette afviste virksomheden under henvisning til, at lægen havde frarådet dette og til, at virksomheden ikke p.t. kunne tilbyde skånearbejde.

Klageren har forklaret bl.a., at han efter ophævelsen af uddannelsesaftalen har arbejdet i 3 måneder fra begyndelsen af november 2007 som underentreprenør for Y. Han har fået det meget bedre med sin ryg. Han har forsøgt at finde en ny læreplads, men det er ikke lykkedes, bl.a. fordi arbejdsgiverne stiger af, når de hører om den verserende sag. For tiden arbejder han med psykisk belastede unge mennesker i kommunalt regi og også for en privat arbejdsgiver. Han er sikker på, at han fysisk vil kunne klare at arbejde som elektriker. Han indbragte Jobcenter Slagelses dagpengeafgørelse for Beskæftigelsesankenævnet, der stadfæstede kommunens afgørelse. Efter kommunens dagpengeafgørelse tilbød han arbejdsgiveren at genoptage arbejdet, men det ville de på grund af lægeerklæringen ikke.

Indklagede v/ V har forklaret bl.a., at de afslog A tilbud om at genoptage arbejdet, da dette var fysisk meget krævende, og de havde ikke mulighed for at finde skånearbejde. De foreslog efter at have set lægeerklæringen A at finde et andet arbejde.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at den omstændighed, at han ved en fejl kom til at tilsidesætte dagpengereglerne ikke berettigede arbejdsgiveren til at undlade lønudbetaling. Ophævelsen af ansættelsesforholdet er ikke berettiget, da A tilbød at genoptage arbejdet kort efter lægeerklæringens fremkomst og også under forhandlingsmødet. Arbejdsgiveren burde have tilbudt A opgaver, som han fysisk kunne klare.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at indklagede har været berettiget til at standse lønudbetalingen, da betalingen af sygedagpenge er ophørt som følge af forsømmelser, som A er ansvarlig for. Ophævelsen er berettiget når henses til indholdet af lægeerklæringen, der klart viser, at forudsætningerne for fortsat ansættelse ikke længere var til stede, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2, ligesom A har misligholdt ansættelsesforholdet ved ikke at opfylde sin oplysningspligt i relation til sygedagpenge.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Lønkravet:

4 medlemmer bemærker:

Vi finder, at arbejdsgiveren har været berettiget til at standse lønudbetalingen som følge af, at dagpengeudbetalingen blev standset på grund af forhold, som A selv var ansvarlig for.

3 medlemmer bemærker:

Da A i umiddelbar forlængelse af kommunens dagpengeafgørelse tilbød at genoptage arbejdet, var indklagede ikke berettiget til at standse lønudbetalingen.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede frifindes for kravet om betaling af 3.948,64 kr.

Ophævelsen af uddannelsesaftalen:

4 medlemmer bemærker:

Efter indholdet af lægeerklæringen af 28. september 2007 sammenholdt med varigheden af A´s sygefravær finder vi, at indklagede den 17. oktober 2007 var berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet under henvisning til bristede forudsætninger, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2. Den omstændighed, at A på trods af indholdet af lægeerklæringen tilbød at genoptage arbejdet samt hans forklaring om, hvorledes han efterfølgende har kunnet arbejde, kan ikke føre til andet resultat. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for klagerens erstatningskrav.

3 medlemmer bemærker:

Henset til, at A tilbød at genoptage sit arbejde, at arbejdsgiveren burde have tilbudt ham opgaver, som han kunne klare, og A´s forklaring om efterfølgende arbejde, finder vi, at indklagedes ophævelse af ansættelsesforholdet ikke var berettiget.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter indklagede i det hele frifindes.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.