Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

I bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1102 af 20. september 2007, foretages følgende ændringer:

§ 1

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 19 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, og § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Epidemiloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009, fastsættes:«

2. I § 11 indsættes efter »kighoste«:

»– influenza A(H1N1)v«

3. I § 12 indsættes efter »tarmpatogene bakterier«:

»og influenza A(H1N1)v«

4. I § 13, stk. 3, indsættes efter »kighoste«:

»– influenza A(H1N1)v«

5. I § 13 indsættes som stk.7:

»Stk. 7. Ved influenza A(H1N1)v indsendes prøver positive til Statens Serum Institut med henblik på at udføre supplerende analyser.«

6. I § 13 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. For laboratorieanmeldte tilfælde af influenza A(H1N1)v er læger forpligtet til at afgive yderligere oplysninger til Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, efter nærmere aftale med Sundhedsstyrelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2009.

Sundhedsstyrelsen, den 8. september 2009

Jesper Fisker

/ Else Smith