Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009, og § 2, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Folkekirkens konsulenter er varme-, energi- og klimakonsulenter, orgelkonsulenter, klokkekonsulenter, kirkegårdskonsulenter, bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v. og præstegårdskonsulenter for landbrug.

§ 2. For ansættelse i en stilling som varme-, energi- og klimakonsulent kræves, at man skal have en uddannelse som civilingeniør eller lignende med speciale i varme-, energi- og klimaforhold. Den, der ansættes i en sådan stilling, må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler, reparerer eller servicerer varme- eller klimaanlæg eller komponenter til sådanne anlæg.

Stk. 2. For ansættelse i en orgelkonsulentstilling kræves, at man har bestået kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium eller en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen. Den, der ansættes i en orgelkonsulentstilling må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler eller reparerer orgler eller tilbehør til orgler.

Stk. 3. For ansættelse i en klokkekonsulentstilling kræves, at man har bestået kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk musikkonservatorium og gennemført diplomklokkenistuddannelsen eller tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen. Den, der ansættes i en klokkekonsulentstilling må ikke have økonomisk interesse i virksomheder, der fremstiller, forhandler, eller reparerer klokker eller tilbehør til klokker.

Stk. 4. For ansættelse i en kirkegårdskonsulentstilling kræves, at man skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kunstakademiets Arkitektskole, Århus Arkitektskole eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk uddannelse.

Stk. 5. For ansættelse i en stilling som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. kræves, at man skal være uddannet arkitekt MAA. eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

Stk. 6. For ansættelse i en stilling som præstegårdskonsulent for landbrug kræves, at man skal have en landbrugsfaglig uddannelse som agronom eller lignende.

§ 3. Alle, der er ansat i en konsulentstilling efter de nugældende regler, skal opsiges til fratræden med udgangen af 2009. Konsulentstillingerne opslås og besættes pr. 1. januar 2010 efter de nye regler for folkekirkens konsulenter, jf. § 5.

§ 4. Alle udgifter til folkekirkens konsulenter afholdes af kirkekasserne. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

§ 5. Kirkeministeriet fastsætter nærmere regler om konsulenternes virksomhed og honorar i en fællesinstruks for folkekirkens konsulenter samt giver nærmere retningslinier for konsulenternes ansættelse, fagområder m.v. i en vejledning til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder.

Stk. 2. En stiftsadministration kan i særlige tilfælde indgå aftaler om rådgivning med andre eksterne parter, som ikke er nævnt i denne bekendtgørelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 1944 ang. instruks for præstegårdskonsulenter samt instruks af 1. december 1944 for præstegårdskonsulenter.

2) Instruks af 1. september 1980 for Kirkeministeriets konsulent i sager vedr. kirkeorgler.

3) Instruks af 1. september 1980 for Kirkeministeriets konsulent i sager vedr. kirkeklokker.

4) Kirkeministeriets meddelelse af 24. februar 1984 ang. brugen af ministeriets konsulenter i sager vedr. kirkeorgler og kirkeklokker.

5) Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr 12014 af 23. februar 1989 om instruks for kirkegårdskonsulenter samt instruks af 23. februar 1989 for kirkegårdskonsulenter.

6) Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr 12060 af 28. december 1989 om instruks for bygningskonsulenter for præstegårde.

7) Kirkeministeriets cirkulære nr 9856 af 16. september 2003 om finansiering af honorar m.v. til præstegårdskonsulenter og bygningskonsulenter for præstegårde.

Kirkeministeriet, den 6. oktober 2009

Birthe Rønn Hornbech

/ Rasmus Vilain