Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter

(Udbud af bestemte brændstofkvaliteter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og senest ved lov nr. 441 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 6 indsættes efter »Kemiske produkters sammensætning«: »og salg heraf«.

2. Efter § 32 b indsættes i kapitel 6:

»Salg af kemiske produkter

§ 32 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der forhandler brændstof til motorkøretøjer, i et nærmere bestemt omfang skal udbyde en bestemt brændstofkvalitet til salg.«

3. I § 59, stk. 4, indsættes efter »§ 32 a,«: »§ 32 c,«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 24. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt