Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Generelle krav til sognemedhjælperes kompetenceniveau

Kapitel 2   Uddannelser der kan danne grundlag for opfyldelse af kompetenceniveauet

Kapitel 3   Supplering af kompetenceniveau

Kapitel 4   Ækvivaleringsudvalget

Kapitel 5   Øvrig uddannelse

Kapitel 6   Økonomi

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner

I henhold til § 22 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 2. februar 2009 fastsættes følgende:

Kapitel 1

Generelle krav til sognemedhjælperes kompetenceniveau

§ 1. Ansættelse som sognemedhjælper forudsætter et kompetenceniveau. En ansøgers kompetenceniveau vurderes ved alle førstegangsansættelser af Ækvivaleringsudvalget.

Stk. 2. For at opfylde kompetenceniveauet stilles der krav om, at ansøgeren har:

a. basisviden inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed og

b. specifikke kompetencer, der er nødvendige for at varetage den konkrete stilling, f.eks. en kreativ komponent fra en musikalskuddannelse, drama- eller kunstuddannelse eller lignende.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelse som kompetencegivende ansættelsesgrundlag.

Stk. 3. Ved kristendomskundskab og kirkefaglighed forstås, at man har modtaget undervisning i kristendomskundskab svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, at man har indsigt i kirkens bekendelse og gudstjeneste samt undervisning, sjælesorg og diakoni og at man kan omsætte viden, man har tilegnet sig, i forhold til de arbejdsopgaver, man er sat til at udføre.

Stk. 4. Ved kompetencevurderingen kan erfaring, der har relation til opgaverne i sognemedhjælperstillingen, inddrages.

Kapitel 2

Uddannelser der kan danne grundlag for opfyldelse af kompetenceniveauet

§ 2. Følgende uddannelser kan danne grundlag for opfyldelse af kompetenceniveauet:

1) Cand. theol.

2) Bach. theol.

3) Læreruddannelse med kristendomskundskab som linjefag.

4) Læreruddannelse med andre linjefag end kristendomskundskab.

5) Socialrådgiveruddannelse, hvis stillingsindholdet er diakonalt arbejde.

6) Pædagoguddannelse

7) Diakonuddannelse. Gennemført som en diakonal efteruddannelse eller tilsvarende.

Stk. 2. Ved førstegangsansættelser skal Ækvivaleringsudvalget i hvert enkelt tilfælde vurdere, om ansøgeren skal supplere sin uddannelse med kristendomskundskab, kirkefagliguddannelse, pædagogisk eller kreativ uddannelse eller anden uddannelse, som er nødvendig for at kunne varetage den konkrete stilling.

Kapitel 3

Supplering af kompetenceniveau

§ 3. Ansøgere, som ikke opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, skal supplere sit kompetenceniveau med relevant uddannelse.

Stk. 2. Stilles der krav om supplering, kan en af følgende uddannelsesmuligheder være relevant:

1) Bacheloruddannelserne på Københavns og Århus teologiske fakulteter udbyder en række fag, som er relevante.

2) Den diakonale videreuddannelse ved Diakonhøjskolen i Århus.

3) Seminarierne (CVU) udbyder 1-årige diplomuddannelser i f.eks. kristendomskundskab og religion.

4) Lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab svarende til 36 ECTS point

5) Andre uddannelsesmuligheder, som Ækvivaleringsudvalget eller biskoppen vurderer som relevante.

erfaring.

Stk. 3. Ækvivaleringsudvalget peger i sin udtalelse på hvilke supplering, der vil være relevant i det konkrete tilfælde.

Kapitel 4

Ækvivaleringsudvalget

§ 4. Ækvivaleringsudvalget sammensættes af en repræsentant fra henholdsvis Den Danske Præsteforening, Landsforeningen af Menighedsråd, Teologisk Pædagogisk Center, Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og Dansk Diakoniråd.

§ 5. Vurdering hos Ækvivaleringsudvalget er obligatorisk ved alle førstegangsansættelser.

Stk. 2. Vurderingen finder sted inden ansættelse - mellem ansættelsesfristens udløb og jobsamtalen.

Stk. 3. Ækvivaleringsudvalget kan anmodes om en vurdering, uanset den ikke foretages som led i en ansættelse.

Stk. 4. Ækvivaleringsudvalget vurderer ud fra en ansøgers kompetence-/uddannelsesniveau, om de generelle kompetencer for den pågældende stilling, jf. § 1, stk. 1 og 2 er opfyldt, og om det er nødvendigt med supplerende uddannelse. Ækvivaleringsudvalget kan godkende ansættelse uden krav om supplering, f.eks. begrundet i ansøgerens erfaring.

§ 6. Ækvivaleringsudvalgets vurdering foregår elektronisk blandt udvalgets medlemmer. Menighedsrådet skal påse, at ansøgning og andet materiale fremsendes elektronisk til Ækvivaleringsudvalget.

Stk. 2. Ækvivaleringsudvalget sender sin vurdering til menighedsrådet og ansøgeren.

§ 7. Ækvivaleringsudvalgets udtalelse foretages på vegne af biskoppen, som formelt har ansvaret for kompetencevurderingen. Ved tvivlstilfælde skal Ækvivaleringsudvalget inddrage biskoppen.

§ 8. Når en ansøgers kompetence-/uddannelsesniveau er blevet ækvivaleret, træffer menighedsrådet som ansættelsesmyndighed beslutning om, hvorvidt ansøgeren skal ansættes.

Kapitel 5

Øvrig uddannelse

§ 9. Foruden at opfylde kravene om kompetenceniveau skal den ansatte gennemføre anden uddannelse, som vedkommendes jobfunktioner i sognemedhjælperstillingen er afhængig af.

Stk. 2. Efteruddannelse planlægges mellem den ansatte og menighedsrådet ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Kapitel 6

Økonomi

§ 10. Når der stilles krav om supplering af kompetenceniveauet, påhviler det menighedsrådet at afholde udgifterne til uddannelsen, herunder lønudgiften under uddannelse.

Stk. 2. Valg mellem uddannelsesmuligheder, som Ækvivaleringsudvalget har peget på, skal aftales mellem menighedsrådet og den ansatte.

Stk. 3. Uddannelsen skal påbegyndes snarest muligt efter ansættelse.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 11. Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2009. Cirkulæret gælder for ansættelser, der foretages fra 1. september 2009.

Kirkeministeriet, den 14. september 2009

Sine Thiman Dreyer
Specialkonsulent