Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Ændring af regler om miljøgodkendelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, § 33 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 260 af 8. maj 2002 og § 2 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om godkendelse af listevirksomhed, herunder hvilke oplysninger en ansøgning om godkendelse skal indeholde, samt i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår en godkendelse efter § 33 kan meddeles. Ministeren kan herunder bestemme, at der skal gælde særlige krav for bestemte listevirksomheder.«

2. I § 76, stk. 1, 1. pkt., § 76, stk. 2, 1. pkt., § 99, stk. 1 og 2, og § 100, stk. 2 og 3, indsættes efter »afgørelser efter«: »bestemmelserne i«.

3. I § 76, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf.«: »§ 74, stk. 1, og«.

4. I § 76, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »underretning om«: », jf. § 74, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. § 1, nr. 2-4, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt