Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for netværksteknik og elektronik (IT-teknolog AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og under anvendelse af innovative metoder at kunne arbejde med projektering, design og opbygning af elektroniske og kommunikationstekniske systemer, herunder omsætte kundebehov til tekniske løsninger, inden for henholdsvis netværks- og elektronikområdet. Formålet er endvidere at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne forestå projekt-, kvalitets- og ressourcestyring i forbindelse med udviklings- og projekteringsopgaver.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik giver den uddannede ret til at anvende titlen IT-teknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in IT Technology.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in IT Network and Electronics Technology.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 2 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Elektronik.

b) Netværksteknik.

3) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

5) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Elektroniske systemer.

2) Kommunikationstekniske systemer.

3) Softwareudvikling.

4) Virksomheden.

Stk. 3. Studieretningen inden for elektronik, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Elektroniske systemer.

2) Embeddede systemer.

Stk. 4. Studieretningen inden for netværksteknik, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Netværkstekniske systemer.

2) Rådgivnings- og konsulentfunktionen.

Stk. 5. Eksamensbevis for fuldført uddannelse skal udover de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, indeholde oplysning om, hvorvidt den færdiguddannede har fuldført studieretning til elektronikteknolog, jf. stk. 3, eller netværksteknolog, jf. stk. 4.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen herefter.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 626 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik (IT- og elektronikteknolog AK).

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 25. september 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for netværks- og elektronikteknologi

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en it-teknolog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede it-teknolog har viden om

1) kommunikations- og interfaceteknik,

2) programmeringsteknik,

3) innovation, projektledelse og forretningsforståelse, samt rådgivnings- og konsulentfunktion samt

4) teknisk matematik.

 

Den uddannede inden for studieretningen netværksteknik har tillige viden om

1) klient- og serverteknologier,

2) databasesystemer,

3) netværkssikkerhed og

4) netværksprojektering.

 

Den uddannede inden for studieretningen elektronik har tillige viden om

1) indlejrede systemer,

2) elektronikteknologi og –design og

3) produktionsteknik og –styring.

Færdigheder

Den uddannede it-teknolog kan

1) vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov,

2) formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave samt til virksomheder og kunder,

3) anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software,

4) kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk samt

5) anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov.

 

Den uddannede inden for studieretningen netværksteknik kan tillige

1) anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med design, projektering, estimering af omkostninger, implementering, administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger,

2) vurdere og formidle tekniske netværksløsningers hensigtsmæssighed i forhold til virksomheden og kunden samt

3) anvende tidssvarende værktøjer til opbygning, test og vedligehold af databasesystemer.

 

Den uddannede inden for studieretningen elektronik kan tillige

1) anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer,

2) vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel samt

3) opbygge og anvende testsystemer.

Kompetencer

Den uddannede it-teknolog kan

1) kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter,

2) håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver,

3) tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet,

4) selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver og

5) deltage i praksisnære udviklingsprocesser.

 

Den uddannede for studieretningen netværksteknik kan tillige

1) håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk,

2) håndtere analyse, behovsafdækning, løsningsforslag, design, estimering af omkostninger, udarbejdelse af kravspecifikation, projektering og planlægning af netværks- og sikkerhedsløsninger, herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring i alle projektfaser samt

3) lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk.

 

Den uddannede inden for studieretningen elektronikteknik kan tillige

1) håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning, produktmodning og dokumentation af elektroniske systemer, produkter og prototyper samt

2) håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske og datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.