Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0849

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Vi må stoppe den globale opvarmning” i Hus Forbi.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt der var indgået en aftale om indholdet af artiklen, og hvad en sådan aftale i så fald indebar. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til spørgsmålet. Nævnet bemærker dog, at det af artiklen fremgår, at [K] har rettet henvendelse til politikere og folketingsmedlemmer.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Hus Forbi nr. 86/juni 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Hus Forbi bragte i nr. 86/juni 2009 en artikel under overskriften ”Vi må stoppe den globale opvarmning” og underoverskriften ”’Klima [K]’ mener, at han har fundet løsningen på det globale klimaproblem. Når han besøger København for at præsentere sine idéer for miljøfolk og politikere, bor han på herberg for hjemløse.” Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”- Den globale temperatur er stigende, og vores klode udtørrer på grund af manglende vandfordampning fra landjorden. Hvis temperaturen stiger to grader, vil det udløse en katastrofe. Derfor skal vi genoprette jordens væskebalance, inden det er for sent. Det vil tage syv år at normalisere klimaet, så det haster med at komme i gang, mener Klima [K], som er stifter af miljøgruppen En Bedre Verden.

At den globale opvarmning må bremses, er de fleste miljøfolk enige med ham i. Spørgsmålet er bare hvordan. Klima [K]s idé er at øge fordampningen over Sahara-ørkenen i Afrika.

- Løsningen er at anlægge en mangrove (en skov, der vokser i vand, red.) på ca. 500 kvadratkilometer i Sahara. Vandet til mangroven skal bestå af smeltevand fra Alperne, for det er det reneste vand, vi har på jorden. Vi fører vandet med pipelines fra Europa til Afrika, forklarer han og uddyber:

- Når vandet fra mangroven fordamper, vil det betyde et øget skydække og mere regn. På den måde kan vi normalisere klimaet over hele kloden, øge nedkølingen af verdenshavene og redde flere tusind dyrearter.

Klima [K] anslår, at det tager tre år at bygge mangroveanlægget og yderligere tre år, før man kan måle et egentligt resultat.

Væresteder støtter mig

Selv er Klima [K] en handlekraftig herre. Han tager jævnligt fra Aalborg til København for at præsentere sine ideer for videnskabsfolk, politikere og medier. Når han er i hovedstaden, bor han ofte på hjemløseherberger.

Nu er han atter i København i håb om at få svar fra de danske politikere og folketingsmedlemmer på sin klimaløsning. Han har ikke meget tiltro til, at FN’s klimakonference COP15 i København i december vil løse det globale klimaspørgsmål.

- Der kommer ikke til at ske noget som helst på den klimakonference. Deres mål er at halvere CO2’en over 50 år, men til den tid er vi alle sammen døde, fastslår Klima [K].”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at der med bladet var indgået en klar aftale om, at klagers budskab skulle bringes, og at man er i stand til at afværge klimakatastrofen. Til gengæld ville Hus Forbi få lov at bringe klagers livshistorie, som klager ikke havde interesse i at få udbredt.

Der var en klar aftale om, at der for eksempel skulle stå i artiklen, at samtlige 179 medlemmer af Folketinget, Folketingets Miljøudvalg, Folketingets retsudvalg, Klimaministeren samt Folketingets ombudsmand i en årrække har været klar over, at problemet kan løses. Det var også et krav, at det blev nævnt, at forvaltningsloven systematisk blev overtrådt, ligesom at der var indgivet politianmeldelse mod navngivne personer. Det var afgørende for klager, at det blev offentliggjort.

2.2 Hus Forbis synspunkter

Hus Forbi har afvist, at bladet har indgået en aftale om at videreformidle indholdet af de mange dokumenter, som [K] har fremlagt over for Pressenævnet. Hus Forbi har endvidere vurderet, at det ikke har nogen betydning for historiens troværdighed eller gennemslagskraft, at det ikke fremgår af artiklen, at [K] har orienteret Folketingets medlemmer om sine holdninger. Bladet har efter bedste overbevisning videreformidlet [K]s budskaber om klimaforandringer og den globale opvarmning ud fra de journalistiske kriterier, der normalt arbejdes efter.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt der var indgået en aftale om indholdet af artiklen, og hvad en sådan aftale i så fald indebar. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til spørgsmålet. Nævnet bemærker dog, at det af artiklen fremgår, at [K] har rettet henvendelse til politikere og folketingsmedlemmer.

Afgjort den 16. september 2009