Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retsmedicinske institutter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

I medfør af § 33, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007, fastsættes efter bemyndigelse:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet driver hver et retsmedicinsk institut under universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Stk. 2. Det retsmedicinske institut følger de regler, som gælder for universitetet, medmindre andet er fastsat i nærværende bekendtgørelse.

§ 2. Et retsmedicinsk institut har til opgave inden for det retsmedicinske område at give undervisning, at drive forskning og at udføre de for retsvæsenet m.v. særlige opgaver, som er henlagt til instituttet.

Stk. 2. Universitetet skal sikre, at det retsmedicinske institut til enhver tid er i stand til at udføre de særlige opgaver for retsvæsenet m.v. på et niveau, så den faglige kompetence ikke drages i tvivl.

Institutleder, statsobducent og vicestatsobducent

§ 3. Dekanen ansætter og afskediger en institutleder for det retsmedicinske institut.

Stk. 2. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og er ansvarlig for de retsmedicinske undersøgelser, som det påhviler instituttet at foretage. Institutlederen eller en af denne bemyndiget medarbejder underskriver erklæringer i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser.

Stk. 3. Institutlederen skal være anerkendt forsker i retsmedicin.

Stk. 4. Institutlederen opbygger en organisation til at løfte instituttets samlede opgaver.

§ 4. Ved det retsmedicinske institut ansættes en professor i retsmedicin, som blandt andet varetager funktionen som statsobducent.

Stk. 2. Statsobducenten udfører på instituttets vegne retslægelige obduktioner samt øvrige kliniske retsmedicinske undersøgelser m.v., som falder ind under statsobducentfunktionens område.

§ 5. Ved det retsmedicinske institut kan ansættes en videnskabelig medarbejder, som er anerkendt forsker i retsmedicin, til blandt andet varetagelse af funktionen som vicestatsobducent. Der kan fungere flere vicestatsobducenter.

Stk. 2. Vicestatsobducenten bistår statsobducenten og varetager statsobducentens opgaver i dennes fravær.

§ 6. Ansættelse i de i §§ 3-5 nævnte stillinger følger de for universitetet almindelige regler, herunder bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Justitsministeriet skal godkende stillingsopslag. Justitsministeriet skal endvidere godkende ansættelsen af den enkelte kandidat.

Stk. 3. Ved ansættelse i de i §§ 4 og 5 nævnte stillinger skal Justitsministeriet orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning.

Særlige bestemmelser, ikrafttrædelse m.v.

§ 7. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan efter høring af Justitsministeriet meddele universitetet pålæg angående forhold, der vedrører det retsmedicinske institut, hvis der kan opstå tvivl om, hvorvidt de retsmedicinske undersøgelser kan varetages på forsvarlig måde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 212 af 21. marts 1994 om retsmedicinske institutter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En institutleder, der fungerer i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelses § 7, stk. 1, 1. pkt., fortsætter i sit hverv og varetager dette i overensstemmelse med de for universitetet gældende regler, herunder nærværende bekendtgørelse, indtil der er ansat en institutleder i henhold til nærværende bekendtgørelses § 3.

Universitets- og Bygningsstyrelsen, den 25. september 2009

Jens Peter Jacobsen
Direktør

/ Anders Jørgensen