Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. maj 2008 i sag 05.2008

A (TIB v/faglig medarbejder Per Nielsen)

mod

B v/C (Administrator X)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henrik Olsen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 9. august 1988, og indklagede, B v/ C, blev i april 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. april 2006 til den 18. september 2009. Der er i pkt. 8 i uddannelsesaftalen ud for ”Kollektiv overenskomst” ikke oplyst noget.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 17. januar 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 126.274,75 kr. til klageren.

Kravet er sammensat af manglende løn med 12.381,45 kr., feriepenge 2007 med 8.013,30 kr., erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen med 60.000 kr. og godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser med 45.880 kr.

Indklagede har anerkendt at skulle betale feriegodtgørelse med 8.013,30 kr. og har i øvrigt påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. maj 2008.

Parterne har givet møde for nævnet og klageren har afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af indklagedes far X.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af fremlagte lønsedler, at klageren fra uge 6 i 2007 modtog løn fra et selskab, Y.

Den 20. august 2007 skrev C på vegne af B v/ C til A: ”Grundet Afvikling af virksomheden, er du pr. 20/8 2007 afskediget fra din stilling som Lærling i firmaet.”

Klageren, A, har forklaret bl.a., at han i en periode fik lønsedler fra Y. Det var et selskab, som var ejet af to personer, som C samarbejdede med. Han fik at vide, at selskabet havde et bedre lønsystem end B, og lønnen ville blive mere regelmæssig. Når han talte med de to ejere af dette selskab om sin løn henviste de ham altid til C. Ophævelsesbrevet af 20. august 2007 fik han udleveret den dag. Han fik som begrundelse oplyst, at der ikke var arbejde nok i firmaet. Der blev talt om, at de ville finde en anden læreplads til ham, men det blev aldrig til noget. Han fandt sig en ny læreplads to dage efter. Han har ikke modtaget et a contobeløb fra firmaet på 5.000 kr. Efter ophævelsen beholdt han det værktøj, som han havde fået udleveret.

X har forklaret bl.a., at han er far til C. Han har været administrator for C og en slags revisor. I februar 2007 ville C slå sig sammen med to andre, der ejede Y. Han havde imidlertid ikke penge nok til indskud i de andres selskab. C beholdt sin virksomhed men samarbejdede med Y bl.a. således, at A fik løn udbetalt af Y. Han har forstået på C, at han og A i august 2007 blev enige om, at ansættelsesforholdet skulle ophøre. A havde fundet sig en anden læreplads, og derfor var det nødvendigt med en opsigelse.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klagerens løn ikke har været korrekt beregnet, at ophævelsen var ubegrundet og at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven efter sagens omstændigheder bør svare til 20 ugers løn.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at indklagede har tilgodehavende vedrørende værktøj, at klageren er udeblevet fra arbejde, at han a conto har modtaget 5.000 kr. og at ophævelsen af uddannelsesaftalen reelt var gensidig.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter bevisførelsen, at klageren har krav på løn som påstået. Der ses ikke at være grundlag for fradrag på grund af a conto udbetaling af løn eller værktøj, som klageren har beholdt.

Der er ikke grundlag for at anse ophævelsen af uddannelsesaftalen, der er formuleret som en ensidig ophævelse, for gensidig. Herefter må ophævelsen anses som uberettiget allerede fordi indklagede ikke har gjort gældende, at der skulle være grundlag for en ensidig ophævelse.

5 medlemmer bemærker:

Erstatningen for den uberettigede ophævelse fastsættes i overensstemmelse med nævntes praksis til 30.000 kr.

2 medlemmer bemærker:

Efter sagens omstændigheder finder vi, at der bør tilkendes klageren erstatning for uberettiget ophævelse med et større beløb end efter nævnets praksis.

Tvistighedsnævnet finder, at indklagede har tilsidesat lov om ansættelsesbeviser ved ikke at oplyse om overenskomst.

4 medlemmer finder, at godtgørelsen bør fastsættes til 10.000 kr., da den manglende oplysning har bevirket tvist mellem parterne.

3 medlemmer finder, at godtgørelsen efter sagens omstændigheder bør fastsættes til et mindre beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 60.394,75 kr. sammensat af manglende løn, 12.381,45 kr., feriepenge 8.013,30 kr., erstatning for uberettiget ophævelse af udannelsesaftalen 30.000 kr. og godtgørelse efter lov om ansættelsesbevis 10.000 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 60.394,75 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.