Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Kapitel 2   International kompetence

Kapitel 3   Stedlig kompetence

Kapitel 4   Begyndelsestidspunkter (ansøgningsfrister m.v.)

Kapitel 5   Ændringstidspunkter

Kapitel 6   Klage m.v.

Kapitel 7   Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag

I medfør af § 21, stk. 3, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2003, som ændret ved lov nr. 446 af 9. juni 2004, lov nr. 542 af 24. juni 2005 og lov nr. 349 af 6. maj 2009, § 58 a, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret ved lov nr. 349 af 6. maj 2009, og § 52 a, stk. 3, i lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret ved lov nr. 446 af 9. juni 2004, lov nr. 542 af 24. juni 2005 og lov nr. 349 af 6. maj 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på statsforvaltningernes behandling af sager om bidrag til børns forsørgelse m.v. efter lov om børns forsørgelse og på bidrag til forsørgelse af nuværende eller tidligere ægtefælle, herunder registreret partner, efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om ægteskabets retsvirkninger.

Kapitel 2

International kompetence

§ 2. Statsforvaltningernes internationale kompetence til at behandle sager om børne- og ægtefællebidrag, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er reguleret af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen), jf. lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen, og af konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (Lugano-konventionen)1), jf. bekendtgørelse nr. 70 af 12. februar 1996.

Stk. 2. Bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen om international kompetence finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger, der hverken er omfattet af Bruxelles I-forordningen eller Lugano-konventionen. En statsforvaltning kan dog behandle en ansøgning, der er omfattet af 1. pkt., hvis sagen har en særlig tilknytning til Danmark.

Kapitel 3

Stedlig kompetence

§ 3. Ansøgning om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor bidragsbetaleren bor.

Stk. 2. Har en anden statsforvaltning på ansøgningstidspunktet en anden familieretlig sag mellem parterne under behandling, indgives ansøgningen til denne statsforvaltning.

Stk. 3. Bor bidragsbetaleren ikke i Danmark, indgives ansøgningen til statsforvaltningen på det sted, hvor bidragsmodtageren bor, medmindre sagen efter stk. 2 eller stk. 7 skal behandles af en anden statsforvaltning.

Stk. 4. Har ingen af parterne bopæl i Danmark, indgives ansøgningen til Statsforvaltningen Hovedstaden, medmindre sagen er omfattet af stk. 5.

Stk. 5. Er sagen omfattet af artikel 5, nr. 2, i Bruxelles I-forordningen eller af artikel 5, nr. 2, i Lugano-konventionen, indgives ansøgningen til den statsforvaltning, der efter disse bestemmelser skal behandle den.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 1-5 kan parterne aftale, at sagen skal behandles af en anden statsforvaltning.

Stk. 7. Den statsforvaltning, som efter stk. 1-4 eller stk. 6 skal behandle sagen, kan bestemme, at sagen skal overføres til en anden statsforvaltning, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles der.

Kapitel 4

Begyndelsestidspunkter (ansøgningsfrister m.v.)

§ 4. Børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra den relevante ændring i barnets forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 6 måneder efter den pågældende begivenhed.

§ 5. Selv om en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse er indgivet efter udløbet af fristen i § 4, fastsættes bidraget fra barnets fødsel, når en faderskabssag er indledt i forbindelse med barnets fødsel, og ansøgningen om fastsættelse af bidrag er indgivet inden 2 måneder efter faderskabssagens afslutning. Bidraget fastsættes dog først fra faderskabssagens afslutning, hvis sagen først afsluttes mere end 2 år efter barnets fødsel.

§ 6. Når en faderskabssag ikke er indledt i forbindelse med barnets fødsel, fastsættes børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fra faderskabssagens afslutning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter sagens afslutning.

§ 7. Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra uddannelsens begyndelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Er uddannelsen påbegyndt inden barnets fyldte 18. år, fastsættes bidraget fra fødselsdagen, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt.

§ 8. Ægtefællebidrag fastsættes fra den relevante ændring i parternes forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

§ 9. Overskrides ansøgningsfristerne i §§ 4-8, fastsættes bidraget fra det tidspunkt, hvor statsforvaltningen modtog ansøgningen om bidrag.

§ 10. Uanset §§ 4-9 kan statsforvaltningen fastsætte bidrag fra et tidligere eller senere tidspunkt, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder.

§ 11. Der fastsættes normalt kun bidrag til udgifterne ved fødslen og bidrag til morens underhold før og efter fødslen efter § 19, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, hvis de tidsmæssige betingelser i § 5 for at fastsætte bidrag til barnet fra fødslen er opfyldt.

§ 12. Der fastsættes normalt kun bidrag til dækning af de ved en abort forvoldte særlige udgifter efter § 19, stk. 2, i lov om børns forsørgelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter aborten.

§ 13. Efter § 15 i lov om børns forsørgelse kan statsforvaltningen kun fastsætte særligt bidrag til udgifterne ved barnets dåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning, hvis ansøgningen er indgivet inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der foreligger rimelig grund for overskridelse af denne frist.

Kapitel 5

Ændringstidspunkter

§ 14. En ændring af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag har virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen.

Stk. 2. I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter stk. 1:

1) En tidligere afgørelse er forkert, fordi en part har givet myndigheden urigtige oplysninger eller har undladt at give relevante oplysninger under sagens behandling.

2) En tidligere afgørelse er åbenbart urigtig.

3) Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af myndigheden eller en af sagens parter.

4) Bidragsbetalerens indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.

5) Statsforvaltningen nedsætter et bidrag, der tilkommer det offentlige, eller lader bidraget bortfalde.

6) Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.

7) Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos bidragsbetaleren.

8) Bidragsmodtageren har ved en ansøgning om forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag givet kommunen urigtige oplysninger om barnets indtægter.

9) Bidragsbetaleren anses ikke som far til barnet efter børneloven.

10) En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.

Stk. 3. Hvis barnet modtager børnepension, der hidrører fra bidragsbetalerens pensionsordning el.lign., bortfalder eller nedsættes børnebidraget normalt fra det tidspunkt, børnepensionen har virkning, hvis ansøgningen er indgivet inden 6 måneder efter børnepensionens udbetaling.

Stk. 4. Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse bortfalder senest fra det tidspunkt, hvor uddannelsen afsluttes eller i øvrigt ophører.

Stk. 5. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end efter stk. 1-3.

Kapitel 6

Klage m.v.

§ 15. Klager over statsforvaltningens afgørelser behandles af Familiestyrelsen. Klagen indgives til den statsforvaltning, der har truffet afgørelsen. Statsforvaltningen videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.

§ 16. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1302 af 11. december 2006 om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag ophæves. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. stk. 3 og 4, finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag, der er indgivet inden den 1. oktober 2009.

Stk. 3 . Ansøgninger om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag, der er indgivet inden den 1. juli 2007, og som er omfattet af bestemmelserne i konvention af 27. september 1968 om retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (EF-domskonventionen)2) behandles efter kompetencereglerne i denne konvention.

Stk. 3. §§ 4-12 finder ikke anvendelse på ansøgninger om fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag, der er indgivet inden den 1. april 2005.

§ 18. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 28. september 2009

Brian Mikkelsen

/ Brian Gresell Nørgaard

Officielle noter

1) EF-tidende nr. L 319 af 25. november 1988, s. 0009-0048.

2) EF-tidende nr. C 027 af 26. januar 1998, s. 0001-0027.