Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0838

Resumé

Klager – en person – klagede over et billede indsat til artiklen ”Odense-firma sælger tøj til kriminelle og nazister” på fyens.dk og Fyens Stiftstidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt avisen har krænket eventuelle immaterielle rettigheder, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette spørgsmål behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at billedet til artiklen rettelig fremstår som et modelbillede, der alene har til formål at fremvise hættetrøjen, og at modellen på billedet ikke forveksles med tøjmærkets kunder. Nævnet udtaler ikke kritik af avisen for at undlade sløring af [K]s identitet.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Fyens Stiftstidende den 18. maj 2009 og en identisk artikel på fyens.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Fyens Stiftstidende bragte den 18. maj 2009 under overskriften ”Odense-firma sælger tøj til kriminelle og nazister” en artikel vedrørende tøjfirmaet Dobermans Aggressives salg (via hjemmesiden PitBull.dk) af hættetrøjer med et sort malteserkors. Malteserkors omtales som en tapperhedsmedalje til tyske soldater under Anden Verdenskrig.

Til artiklen var indsat et billede, der viste et skærmbillede fra hjemmesiden PitBull.dk (adressen: http://www.pit­bull.dk/shop/i­tem.asp?id=8583&in­fo=Do­bermans-Aggressive-Hood---FanaticHools-Sort&InfoCat=Dobermans-Agressive). Af skærmbilledet ses et billede af en person (klager) med front mod kameraet iført den omtalte hættetrøje. Af billedteksten fremgår følgende: ”Dobermans Aggressive er et totalt hardcore mærke, som er inspireret af det engelske hooligan-miljø, skriver forhandleren PitBull.dk på sin hjemmeside.” Klagers navn er ikke nævnt i artiklen.

Fyens.dk bragte samme dag en identisk artikel. Til artiklen på netavisen blev der den 20. maj 2009 indsat et link under overskriften ”Rettelse om pitbull.dk”, hvoraf følgende fremgik:

”I en artikel i Odense-sektionen mandag den 15. maj under overskriften ”Odense-firma sælger tøj til kriminelle og nazister” er der konstateret faktuelle fejl.

Artiklen handlede om firmaet pitbull.dk ejet af [A].

Et af de omtalte tøjmærker, Dobermans Aggressive, er blevet forvekslet med firmaet Doberman Deutschland. Det er sidstnævnte firma, som regnes for at have nynazistiske forbindelser.

…”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at det var unødvendigt for omtalen af hættetrøjen/firmaet at afbillede klager. Ansigtet burde have været sløret. Klager har alene stået model til billederne for tøjfirmaet, men fremstår i artiklen som kriminel og nazist. Klager arbejder til dagligt i et servicefag og fungerer som firmaets ansigt udadtil. Avisens brug af billedet har bevirket, at klager har været indkaldt til samtale vedrørende ansættelsesforholdet.

[K] har videre anført, at der er copyright på billedet.

2.2 Fyens.dk og Fyens Stiftstidendes synspunkter

Fyens Stiftstidende har anført, at billedteksten er en ordret gengivelse af firmaets beskrivelse fra hjemmesiden PitBull.dk. Billedteksten er eneste sted, hvor en tekst leder hen til billedet af klager. Der står således intet i hverken billedtekst eller i artiklen om, at den pågældende person er nazist eller kriminel. Firmaet skriver om tøjmærkerne: ”Du behøver ikke være kriminel eller involveret i kriminelle aktiviteter for at gå i ”Organized Crime”, men det hjælper.” Det er i dette miljø, klager optræder som frivillig model på et frit tilgængeligt website. Når klager gør det som fuld genkendelig model, har han imidlertid selv valgt at optræde i offentlige sammenhænge, der kan forbindes med kriminelle miljøer.

3 Pressenævnets begrundelse af afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt avisen har krænket eventuelle immaterielle rettigheder, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette spørgsmål behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Presse­næv­net finder, at billedet til artiklen rettelig fremstår som et modelbillede, der alene har til formål at fremvise hættetrøjen, og at modellen på billedet ikke forveksles med tøjmærkets kunder. Nævnet udtaler ikke kritik af avisen for at undlade sløring af [K]s identitet.

Afgjort den 16. september 2009