Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

(Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Boligministeren« til: »Miljøministeren« og »boligministeren« til: »miljøministeren«.

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Kort- og Matrikelstyrelsen skal

1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring,

2) forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom og

3) udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.«

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Kort- og Matrikelstyrelsen skal udføre sektorforskning inden for geodæsi.«

§ 2

Stk. 1. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Miljøministeren bemyndiges til at ophæve § 2 a.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt