Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0068
 
32001L0063
 
32002L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening
fra mobile ikke-vejgående maskiner mv. 1)

 

I medfør af § 7 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 260 af 8. maj 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på motorer, der er eller skal monteres i mobile ikke-vejgående maskiner, og hjælpemotorer, der er eller skal monteres i køretøjer til person- eller godstransport ad vej.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter kun:

1)   Motorer med kompressionstænding (dieselmotorer) med en nettoeffekt på mindst 18 kW og højst 560 kW.

2)   Motorer med gnisttænding (benzinmotorer) med en nettoeffekt på højst 19 kW.

Stk. 3. I bilag 2 er angivet eksempler på mobile ikke-vejgående maskiner, hvis motorer er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

1)   Motorer til fremdrift af køretøjer, som er defineret i

a)   Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motordrevne køretøjer,

b)   Rådets direktiv 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og

c)   Rådets direktiv 74/150/EØF om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer.

2)   Motorer, der anvendes i

a)   forsvaret,

b)   skibe,

c)   jernbanelokomotiver,

d)   luftfartøjer og

e)   fritidskøretøjer, f.eks. snescootere, ikke-vejgående motorcykler og terrængående køretøjer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. De i bilag 1 anførte definitioner finder anvendelse.

Kapitel 3

Markedsføring af maskiner eller motorer til brug i maskiner samt hjælpemotorer

Motorer med kompressionstænding

§ 3. Markedsføring af fabriksnye maskiner udstyret med motorer med kompressionstænding og af fabriksnye motorer med kompressionstænding, uanset om de er monteret i en maskine, må kun ske, såfremt motoren er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF, herunder opfylder grænseværdierne i bilag 3, tabel 2.

Stk. 2. Fabriksnye maskiner forsynet med motorer med en nettoeffekt (P) i området 75 kW < P<130 kW, der ikke opfylder de i stk. 1 nævnte grænseværdier, og som er produceret før 31. december 2002, og som opfylder grænseværdierne med bogstavkode B angivet i bilag 3, tabel 1, kan markedsføres indtil 31. december 2004. Det samme gælder for fabriksnye motorer med en nettoeffekt (P) i området 75 kW < P<130 kW beregnet til anvendelse i maskiner.

Stk. 3. Fabriksnye maskiner forsynet med motorer med en nettoeffekt (P) i området 37 kW < P<75 kW, der ikke opfylder de i stk. 1 nævnte grænseværdier, og som er produceret før 31. december 2003, og som opfylder grænseværdierne med bogstavkode C angivet i bilag 3, tabel 1, kan markedsføres indtil 31. december 2005. Det samme gælder for fabriksnye motorer med en nettoeffekt (P) i området 37 kW < P<75 kW beregnet til anvendelse i maskiner.

Stk. 4. Maskiner eller motorer, der markedsføres i henhold til stk. 2 og 3, skal være ledsaget af behørig dokumentation for motorens produktionsdato.

§ 4. For motorer, som kører med konstant hastighed, finder § 3, stk. 1, først anvendelse fra 31. december 2006.

§ 5. De alternative typegodkendelser, som er anført i bilag 3, pkt. A.2 og B.2, anses som værende ækvivalente med kravene i henhold til denne bekendtgørelse.

Motorer med gnisttænding

§ 6. Markedsføring af fabriksnye maskiner forsynet med motorer med gnisttænding og af fabriksnye motorer med gnisttænding, uanset om de er monteret i en maskine, må efter de i bilag 4, tabel 1, anførte datoer kun ske, såfremt motoren er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF, herunder opfylder grænseværdierne i bilag 4, tabel 1. Efter de i bilag 4, tabel 2 anførte datoer, skal motorerne opfylde de grænseværdier, der er anført i denne tabel.

Stk. 2. Fabriksnye maskiner udstyret med motorer med gnisttænding, der ikke opfylder de i bilag 4, tabel 1 og 2, nævnte grænseværdier efter de i disse tabeller anførte datoer, og som er produceret før de anførte datoer for de respektive kategorier, kan markedsføres i en periode på 2 år efter de anførte datoer. Det samme gælder for fabriksnye motorer beregnet til anvendelse i maskiner.

Stk. 3. Maskiner eller motorer, der markedsføres i henhold til stk. 2, skal være ledsaget af behørig dokumentation for motorens produktionsdato.

§ 7. For motorer med gnisttænding, der anvendes i de i bilag 5 anførte særlige mobile ikke-vejgående maskiner, udsættes de i bilag 4, tabel 2, anførte datoer med 3 år. I disse 3 år skal motorerne opfylde grænseværdierne i bilag 4, tabel 1.

§ 8. For små fabrikanter af gnisttændingsmotorer udsættes de i bilag 4, tabel 2, anførte tidspunkter med 3 år. I disse 3 år skal motorerne opfylde grænseværdierne i bilag 4, tabel 1.

§ 9. For små motorfamilier erstattes grænseværdierne i bilag 4, tabel 2, af grænseværdierne i bilag 4, tabel 1, forudsat at den enkelte fabrikant højst producerer 25.000 enheder pr. år, og at de forskellige motorfamilier alle har forskellige slagvolumener.

Udskiftningsmotorer

§ 10. En udskiftningsmotor skal opfylde de tekniske forskrifter, som den erstattede motor skulle opfylde, da den oprindelig blev markedsført.

Hjælpemotorer

§ 11. §§ 3-10 finder tilsvarende anvendelse for hjælpemotorer, der er eller skal monteres i køretøjer til person- eller godstransport ad vej.

Import eller salg

§ 12. Maskiner og motorer må kun importeres eller sælges, hvis de er markedsført i overensstemmelse med §§ 3-11.

Kapitel 4

Mærkning

§ 13. Motorer, som er omfattet af §§ 3-9 eller 11 må ikke markedsføres, importeres eller sælges, medmindre de er mærket i overensstemmelse med direktiv 97/68/EF, bilag I, punkt 3, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF, jf. denne bekendtgørelses bilag 6.

Stk. 2. Motorer omfattet af § 10 skal opfylde de eventuelle krav til mærkning, som den erstattede motor skulle opfylde, da den oprindelig blev markedsført, og skal herudover have et mærkat med påskriften ”UDSKIFTNINGSMOTOR” fastgjort på motoren eller indsat i instruktionsbogen.

Kapitel 5

Ibrugværende maskiner

§ 14. For ibrugværende maskiner gælder, at ved konstruktive ændringer af motor eller forureningsbegrænsende udstyr skal de tekniske forskrifter gældende ved markedsføringen af den pågældende maskine overholdes.

Kapitel 6

Tilsyn

§ 15. Miljøstyrelsen fører tilsyn med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Statens Bilinspektion er bemyndiget til at gennemføre det i stk. 1 omtalte tilsyn på køretøjer, der er omfattet af reglerne om syn af køretøjer, jf. færdselslovens § 71, stk. 1.

Kapitel 7

Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1)   markedsfører, importerer eller sælger fabriksnye maskiner eller motorer, som ikke opfylder kravene i §§ 3-9 og § 11-12, eller

2)   markedsfører, importerer eller sælger fabriksnye motorer, der ikke opfylder kravene om mærkning angivet i § 13, eller

3)   installerer eller får installeret udskiftningsmotor, som ikke opfylder kravene i § 10 eller § 13, stk. 2, eller

4)   foretager eller får foretaget konstruktive ændringer, der ikke opfylder kravene i § 14.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 667 af 14. september 1998 om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner ophæves.

Miljøministeriet, den 5. maj 2004

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen


Bilag 1

Definitioner

Fabrikant:

Den person eller organisation, som over for de godkendende myndigheder er ansvarlig for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse. Det kræves ikke, at den pågældende person eller organisation er direkte involveret i alle stadier af motorens produktion.

Håndbåret motor:

En motor, der opfylder mindst en af følgende betingelser:

1)   Motoren skal benyttes i et redskab, som bæres af operatøren hele tiden under udførelsen af dets tilsigtede funktioner.

2)   Motoren skal benyttes i et redskab, som skal anvendes i flere positioner, f.eks. op og ned eller til siden, for at udføre sine tilsigtede funktioner.

3)   Motoren skal benyttes i et redskab, hvis samlede vægt inklusive motor (uden væsker) ikke overstiger 20 kg, og som tillige udviser mindst et af følgende kendetegn:

a)   Operatøren er nødt til enten at støtte eller bære udstyret hele tiden, mens det udfører sine tilsigtede funktioner.

b)   Operatøren er nødt til enten at støtte udstyret eller holde det i den rigtige retning hele tiden, mens det udfører sine tilsigtede funktioner.

c)   Motoren skal benyttes i en generator eller en pumpe.

Hjælpemotor:

En motor, der er monteret i eller på et motorkøretøj, men ikke er med til at drive køretøjet fremad.

Ikke-håndbåret motor:

En motor, der ikke er omfattet af definitionen af en håndbåret motor.

Markedsføring

Første tilførsel til markedet mod betaling eller gratis af en motor med henblik på distribuering eller anvendelse i Fællesskabet, dvs. Det Europæiske Fællesskab samt de stater, der har tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det omfang det følger af denne aftale.

Mobil ikke-vejgående maskine:

En mobil maskine, transportabelt teknisk udstyr eller et køretøj med eller uden karosseri, som ikke er beregnet til vejgående passagerbefordring eller godstransport, og med monteret forbrændingsmotor, herunder de i bilag 2 anførte maskiner.

Motorfamilie:

En af fabrikanten opstillet gruppe af motorer, der som følge af deres konstruktion må forventes at svare til hinanden med hensyn til forurening fra udstødningen, og som opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Nettoeffekt:

Effekt i kilowatt (kW) målt i prøvebænk på enden af krumtapakslen eller hvad der svarer til denne, og i henhold til EØF-metoden for måling af effekten af forbrændingsmotorer til køretøjer fastlagt i direktiv 80/1269/EØF, bortset fra, at effekten af motorens kølerventilator er undtaget, og at prøvningsbetingelser og referencebrændstof svarer til angivelserne i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF.

Produktionsdato:

Den dato, hvor motoren gennemgår den sidste kontrol, efter at den har forladt samlebåndet. På dette stadium er motoren klar til at blive leveret eller lagt på lager.

Små fabrikanter af gnisttændingsmotorer:

Fabrikanter med en samlet årlig produktion på under 25.000 enheder.

Små motorfamilier af gnisttændingsmotorer:

Motorfamilier med en samlet årlig produktion på under 5.000 enheder.

Udskiftningsmotor:

En fabriksny motor, der erstatter motoren i en maskine, og som leveres udelukkende til dette formål.



Bilag 2

Eksempler på maskiner hvis motorer er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 3

A.1. Motorer med kompressionstænding og en nettoeffekt på 18-560 kW, som kører med vekslende hastighed

–   teknisk boreudstyr, kompressorer m.v.,

–   bygge- og anlægsmateriel, herunder hjullæssere, bulldozere, bæltetraktorer, bæltelæssere, lastvognslæssere, terrængående lastkøretøjer, hydrauliske gravemaskiner m.v.,

–   landbrugsredskaber, jordfræsere,

–   skovbrugsmaskiner,

–   selvkørende landbrugsredskaber (med undtagelse af traktorer),

–   udstyr til materialehåndtering,

–   gaffeltrucks,

–   maskiner til vejvedligeholdelse (vejhøvle, vejtromler, asfalteringsmaskiner),

–   snepløjningsudstyr,

–   »ground service« udstyr i lufthavne,

–   elevatorer,

–   mobilkraner.

A.2. Motorer med kompressionstænding og en nettoeffekt på 18-560 kW, som kører med konstant hastighed

–   kompressorer,

–   elaggregater med varierende belastning, bl.a. køle- og svejseanlæg,

–   vandpumper,

–   plænepleje, flishuggere, snerydningsudstyr og fejemaskiner.

B. Motorer med gnisttænding og en nettoeffekt på højst 19 kW

–   plæneklippere,

–   kædesave,

–   elgeneratorer,

–   vandpumper,

–   buskryddere.



Bilag 3

Grænseværdier for motorer med kompressionstænding, jf. §§ 3-5

A.1. Grænseværdier - trin 1

Nettoeffekt
P (kW)

Bogstavkode

CO
g/kWh

HC
g/kWh

NO x
g/kWh

Partikler
g/kWh

75 < P<130

B

5,0

1,3

9,2

0,70

37 < P<75

C

6,5

1,3

9,2

0,85

Tabel 1. Grænseværdier for motorer med kompressionstænding bestemt efter den metode, der er anført i bilag III i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF.

A.2. Alternative typegodkendelser – trin 1

Direktiv 2000/25/EF,

Direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 91/542/EØF, som opfylder kravene i trin A eller B,

FN-ECE-regulativ nr. 49/02, berigtigelse I/2, eller

FN-ECE-regulativ nr. 96.

B.1. Grænseværdier - trin 2

Nettoeffekt
P (kW)

Bogstavkode

CO
g/kWh

HC
g/kWh

NO x
g/kWh

Partikler
g/kWh

130 < P<560

E

3,5

1,0

6,0

0,2

75 < P<130

F

5,0

1,0

6,0

0,3

37 < P<75

G

6,5

1,3

9,2

0,85

18 < P<37

D

5,5

1,5

8,0

0,8

Tabel 2. Grænseværdier for trin 2 for motorer med kompressionstænding bestemt efter den metode, der er anført i bilag III i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF.

B.2. Alternative typegodkendelser – trin 2

  Direktiv 2000/25/EF, trin II-godkendelser,

  Direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF, som opfylder kravene i trin A, B1, B2 eller C,

  FN-ECE-regulativ nr. 49/03, eller

  FN-ECE-regulativ nr. 96/01, trin B



Bilag 4

Grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkter for mobile ikke-vejgående maskiner udstyret med motorer med gnisttænding, jf. §§ 6-9

Kategori 1)

Slagvolumen S (cm 3 )

CO

g/kWh

HC

g/kWh

NO x

g/kWh

HC+NO x

g/kWh

Ikrafttrædelsestids-punkt

SH:1

S<20

805

295

5,36

-

1. februar 2005

SH:2

20 < S<50

805

241

5,36

-

1. februar 2005

SH:3

50 < S

603

161

5,36

-

1. februar 2005

SN:3

100 < S<225

519

-

-

16,1

1. februar 2005

SN:4

225 < S

519

-

-

13,4

1. februar 2005

Tabel 1. Grænseværdier for trin 1 for motorer med gnisttænding til håndbårne (SH) og ikke-håndbårne (SN) maskiner, bestemt efter den metode, der er anført i bilag IV i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF.

Kategori 1)

Slagvolumen S (cm 3 )

CO
g/kWh

HC+NO x
g/kWh

NO x
g/kWh

Ikrafttrædelsestids-punkt

SH:1

S<20

805

50

10

1. februar 2008

SH:2

20 < S<50

805

50

10

1. februar 2008

SH:3

50 < S

603

72

10

1. februar 2009

SN:1

S<66

610

50

10

1. februar 2005

SN:2

66 < S<100

610

40

10

1. februar 2005

SN:3

100 < S<225

610

16,1

10

1. februar 2008

SN:4

225 < S

610

12,1

10

1. februar 2007

Tabel 2 . Græ Grænseværdier for trin 2 for motorer med gnisttænding til håndbårne (SH) og ikke-håndbårne (SN) maskiner bestemt efter den metode, der er anført i bilag IV i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF. Grænseværdierne i trin 2 skal opfyldes efter en emissionsholdbarhedstid, som anført i bilag IV, tillæg 4, i direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF.

1)   Uanset definitionen af ”håndbåret motor” i bilag 1 skal totaktsmotorer til snekastere kun opfylde SH:1, SH:2 eller SH:3-grænseværdier.



Bilag 5

Maskiner med motorer med gnisttænding, for hvilke der gælder specielle ikrafttrædelsestidspunkter, jf. § 7

Håndholdte motorkædesave:

Håndholdt apparat beregnet til opskæring af træ ved hjælp af en savkæde, der betjenes med to hænder og har et slagvolumen på over 45 cm 3 , i henhold til EN-ISO 11681-1.

Maskiner med tophåndtag (håndholdt boremaskine og kædesave til træ):

Håndholdt apparat med håndtag foroven beregnet til at bore huller eller til opskæring af træ ved hjælp af en savkæde, i henhold til ISO 11681-2.

Håndholdte buskryddere med forbrændingsmotor:

Håndholdt apparat med en roterende klinge af metal eller plast beregnet til at klippe ukrudt, buske, mindre træer og tilsvarende vækster. Skal konstrueres i henhold til EN-ISO 11806 og kunne anvendes i flere positioner, f.eks. vandret eller op og ned, og har et slagvolumen på over 40 cm 3 .

Håndholdte hækklippere:

Håndholdt apparat beregnet til at klippe hække og buske ved hjælp af en eller flere frem- og tilbagegående klinger, i henhold til EN 774.

Håndholdte vinkelslibere med forbrændingsmotor:

Håndholdt apparat beregnet til at skære i hårde materialer som f.eks. sten, asfalt, beton eller stål ved hjælp af en roterende klinge og med et slagvolumen på over 50 cm 3 , i henhold til EN 1454.

Ikke-håndholdte, vandretakslede motorer i klasse SN:3:

Ikke-håndholdte maskiner med vandret aksel, som har en nettoeffekt på op til eller under 2,5 kW, og som hovedsagelig anvendes til særlige, industrielle formål, herunder haveredskaber, rulleskærere, plæneluftere og elgeneratorer.



Bilag 6

Mærkning af motorer, jf. § 13

De af denne bekendtgørelse omfattede motorer skal være typegodkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2002/88/EF. Dette indebærer, at fabrikanten skal mærke hver enhed, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type, i overensstemmelse med de retningslinier, der er anført i direktivet.

For motorer med kompressionstænding skal mærkningen omfatte:

1)   motorfabrikantens fabriksmærke eller firmabetegnelse,

2)   motorens type, evt. motorfamilie samt motorens identifikationsnummer og

3)   typegodkendelsesnummer.

For motorer med gnisttænding skal mærkningen omfatte:

1)   motorfabrikantens fabriksmærke eller firmabetegnelse og

2)   typegodkendelsesnummer.

Typegodkendelsesnummeret tildeles af den myndighed, der udsteder typegodkendelsen, og består af 5 dele adskilt af tegnet »*«.

1. del

Et lille »e« efterfulgt af en bogstav- eller talkode, der angiver den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelse (1. Tyskland, 2. Frankrig, 3. Italien, 4. Nederlandene, 5. Sverige, 6. Belgien, 9. Spanien, 11. Det forenede Kongerige, 12. Østrig, 13. Luxembourg, 17. Finland, 18. Danmark, 21. Portugal, 23. Grækenland, IRL Irland).

2. del

Nummeret på EU-direktivet (97/68/EF). Da direktiverne for mobile ikke-vejgående maskiner indeholder forskellige gennemførelsesdatoer og forskellige tekniske normer, tilføres alfabetiske tegn. For motorer med kompressionstænding refererer det første tegn til de i bilag 3 anførte bogstavkoder (A-E, afhængig af teknisk norm og motoreffekt). Det andet tegn refererer til den anvendte prøvningscyklus. For motorer med kompressionstænding er tegnet specificeret i direktiv 97/68, som ændret ved direktiv 2002/88, bilag III, pkt. 3.6.

3. del

Nummeret på seneste ændringsdirektiv, som typegodkendelsen omfattes af. Såfremt de i del 2 omtalte tegn er ændret på grund af ændrede parametre skal tilføjes to nye tegn. I modsat fald kan de udelades.

4. del

Et 4-cifret løbenummer til angivelse af basistypegodkendelsen.

5. del.

Et 2-cifret løbenummer til angivelse af udvidelse af typegodkendelsen

Eksempel

e 1*97/68EA*00/000XX*0001*00

Typegodkendelse meddelt af Tyskland for motor med kompressionstænding i effektområdet (P) 130 kW < P<560 kW, trin 2 til en mobil ikke-vejgående maskine.


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenede luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, (EF-Tidende 1998 nr. L 59 side 1), Kommissionens direktiv 2001/63/EF af 17. august 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af direktiv 97/68/EF (EF-Tidende 2001 nr. L 227 side 41) og direktiv 2002/88/EF af 9. december 2002 om ændring af direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenede luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, (EF-Tidende 2003 nr. L 35 side 28).