Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2010 af satser på Indenrigs- og Socialministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2010 af satserne efter følgende love:

1) Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret ved lov nr. 1148 af 3. december 2008 og § 142 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

2) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009.

3) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 18. august 2009.

4) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 21. oktober 2009.

5) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 21. oktober 2009.

6) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 21. oktober 2009.

7) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 11. september 2009, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

8) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2009.

9) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

10) Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009.

11) Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 3. marts 2009.

12) Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de tolv nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2010, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 62 af 10. november 2008 om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 68 af 19. november 2008, og vejledning nr. 79 af 12. december 2008. Satserne i vejledning nr. 68 af 2. september 2009 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2010 er indarbejdet uændret i vejledningen.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 19. november 2009

P.M.V.
Christian Schønau

/ Eva Pedersen


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
   
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 
TABEL
1:
Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
 
TABEL
2:
Dagtilbud - tilskud til pasning
 
Lov om social service
TABEL
3:
Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL
4:
Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL
5:
Social service – personlig og praktisk hjælp, ledsagelse
TABEL
6:
Social service – voksne, botilbud
TABEL
7:
Social service – hjælpemidler og biler
TABEL
8:
Social service – den centrale refusionsordning
 
Lov om friplejeboliger
TABEL
9:
Friplejeboligloven - takster for serviceydelser
 
Lov om leje
TABEL
10:
Privat leje
 
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
TABEL
11:
Boligreguleringsloven
 
Lov om leje af almene boliger
TABEL
12:
Almen leje
 
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
13:
Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
 
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
14:
Byfornyelse og udvikling af byer
 
Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
15:
Byfornyelse (tidligere lov)
 
Tværgående
TABEL
16:
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
 
Lov om kommunernes styrelse
TABEL
17:
Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv I
TABEL
18
Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv II
TABEL
19:
Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn
 
 
Lov om regioner
 
TABEL
20:
Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv
       
       
       
 
Lov om partistøtte
 
TABEL
21:
Støttebeløb pr. stemme til kandidatlister ved seneste kommunal- og regionalvalg
 
Sats-tabeller
 
   

TABEL 1: Dagtilbudsloven - egenbetaling og tilskud 2010

     
kr. årligt
pct.
   
Dagtilbud indtil skolestart uden madordning (lov § 43)1) 2)
 
 
 
1.
Indtægt under 148.701 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
25
 
2.
Indtægt 148.701-151.994 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
23,75
 
3.
Indtægt 151.995-461.599 kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver 3.294 kr.’s stigning i indtægten
-
0,25
 
4.
Indtægt 461.600 og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter
-
0
 
5.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
 
6.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)
-
0
 
7.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud
-
50
 
8.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i institutionskommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i institutionskommunen.
-
50
   
Dagtilbud indtil skolestart med madordning (lov § 43)1) 2)
 
 
 
9.
Indtægt under 148.701 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
0
 
10.
Indtægt 148.701-151.994 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
5
 
11.
Indtægt 151.995-461.599 kr., forhøjelse af egenbetaling for hver 3.294 kr.’s stigning i indtægten
-
1
 
12.
Indtægt 461.600 kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
100
 
13.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
 
14.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)
-
0
 
15.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud
-
50
 
16.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i institutionskommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i institutionskommunen.
-
50
   
Fritidshjem - børn i skolealderen (lov § 63) 1) 2)
   
 
17.
Indtægt under 148.701 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
30
 
18.
Indtægt 148.701-151.994 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
28,50
 
19.
Indtægt 151.995-461.599 kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver 3.294 kr.’s stigning i indtægten
-
0,30
 
20.
Indtægt 461.600 og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter
-
0
 
21.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
 
22.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)
-
0
 
23.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud
-
50
 
24.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i institutionskommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i institutionskommunen.
-
50
   
Klubtilbud (lov § 76) 1) 3)
   
 
25.
Indtægt under 148.701 kr., egenbetaling i pct. af fuld takst.
-
0
 
26.
Indtægt 148.701-151.994 kr., egenbetaling i pct. af fuld takst.
-
5
 
27.
Indtægt 151.995-461.599 kr., forhøjelse af egenbetalingen for hver 3.294 kr.’s stigning i indtægten.
-
1
 
28.
Indtægt 461.600 kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld takst.
-
100
 
29.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét.
7.000
-
 
30.
Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling
-
100
 
31.
Søskenderabat, øvrige pladser, i pct. af normal betaling
-
50
 
1) Jf. bkg. nr. 1233 af 11. december 2008 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen)
2) Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i institutionskommunen.
3) Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes.
   

TABEL 2: Dagtilbudsloven – tilskud til pasning 2010

     
kr. årligt
pct.
   
Privat pasning (lov §§ 83 og 85)
   
 
1.
Tilskudsmaksimum i forhold til dokumenteret pasningsudgift
-
75
 
2.
Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)
-
75
 
3.
Søskendetilskud ved brug af privat pasning efter § 83, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud 1)
-
85
   
Pasning af egne børn (lov §§ 88-89)
   
 
4.
Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand)
195.520
-
 
5.
Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)
-
85
 
1) Jf. § 23 i bkg. nr. 1233 af 11. december 2008 (dagtilbudsbekendtgørelsen)
   

TABEL 3: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Merudgiftsydelse
 
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
2.776
-
 
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
347
-
 
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.164
-
-
 
Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 42, stk. 2)1)
 
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering
-
-
3,7
 
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
 
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
 
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
 
7.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
761
-
-
 
1) Jf. §§ 11-13 i bkg. nr. 1198 af 15. oktober 2007.
   

TABEL 4: Social service – børn og unge1), døgnophold

     
kr. årlig
kr. døgn
 
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk. 8)2)
 
1.
Under 10 år, pr. barn
-
159
 
2.
Over 10 år, pr. barn
-
168
 
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
148
 
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 159) 3)
 
4.
Indtægtsgrænse
118.000
-
 
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)4)
23.400
-
 
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)4)
46.800
-
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.
2) Jf. bkg. nr. 1234 af 12. december 2008.
3) Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni 2006.
4) Jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september 2004.
   

TABEL 5: Social service – personlig og praktisk hjælp

     
kr. årlig
kr. mdl.
kr. time.
 
Madservice (lov §§ 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 568, § 1, stk. 3)
 
1.
Regulering af den maksimale egenbetaling for madserviceordninger for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale.
-
3.111
-
 
Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 79, stk. 3, § 161)1) 2)
 
2.
Fradragsbeløb, enlige
132.200
-
-
 
3.
Fradragsbeløb, ægtepar
198.500
-
-
 
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
37.296
-
-
 
5.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
12.432
-
-
 
6.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
 
7.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
 
8.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
 
9.
Maksimal betaling
-
-
116,00
 
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
 
10.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
761
-
-
 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
 
11.
Løn
-
19.247
-
 
Pasning af døende (lov §§ 119, 120 og 121)
 
12.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
152,43
 
13.
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
13.340
-
 
1) Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 1377 af 12. december 2008, seneste ændret ved bkg. nr. 568 af 18. juni 2009.
2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 67 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.
   

TABEL 6: Social service – voksne, botilbud

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Betaling ved botilbud (lov § 163)1) 2)
 
1.
Betalingsandel af boligomkostninger
-
-
10
 
2.
Betalingsandel af indkomst op til 173.500 kr.
-
-
10
 
3.
Betalingsandel af indkomst over 173.500 kr.
-
-
20
 
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
37.800
-
-
 
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 158.900 kr.
500
-
-
 
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 158.900 kr.
1.000
-
-
 
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten
4.408
-
-
 
1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bekendtgørelse nr. 1385 af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger, senest ændret ved bkg. nr. 1383 af 19. december 2008.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1379 af 12. december 2008.
   

TABEL 7: Social service – hjælpemidler og biler

     
kr. årlig
kr. én gang
 
 
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 4 og 6)1)
 
 
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
770
 
 
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
410
 
 
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.250
 
 
4.
Høreapparat, maksimalt tilskud
-
6.230
 
 
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 6)1)2)
 
 
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
-
900
 
 
6.
Natkikkert
-
3.900
 
 
7.
Lupbriller
-
3.900
 
 
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
-
6.900
 
 
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
-
3.300
 
 
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
-
4.500
 
 
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
-
1.900
 
 
12.
Medicinske filterglas med styrke
-
4.100
 
 
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
-
3.700
 
 
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
-
6.140
 
 
15.
Akryløjenproteser
-
8.300
 
 
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 1 og 3)4)
 
 
16.
Bilstøtte, lån, max
-
160.000
 
 
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
191.000
-
 
 
18.
Bilstøtte, automatgear
-
22.306
 
 
1) Jf. bkg. nr. 987 af 6. august 2007, som ændret ved bkg. nr. 422 af 28. maj 2009.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 585 af 7. juni 2007, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1378 af 12. december 2008.
 
 

TABEL 8: Social service – den centrale refusionsordning

   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 900.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 900.000 til 1.689.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.690.000 kr. årligt
50
1) Jf. bkg. nr. 1019 af 10. oktober 2006.
 

TABEL 9: Friplejeboligloven – takster for serviceydelser note1) og 2)

     
kr. pr. døgn
kr. pr. time
 
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
269
-
 
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
821
-
 
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1.774
-
 
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
164
-
 
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
319
 
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
320
 
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
315
 
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
268
 
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
373
 
1) Jf. bkg. nr. 1245 af 15. december 2008.
2) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli 2008.
 

TABEL 10: Privat leje

   
kr. årlig
kr. én gang
 
1.
Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)
40
-
 
2.
Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)
-
139
 
3.
Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)
   
   
- Egenbetaling ved godtgørelse
-
13.938
   
- Maksimum for godtgørelse
-
41.814
   
- Minimum for godtgørelse
-
2.788
 
4.
Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)
21
-
 
5.
Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10) 1)
314
-
 
6.
Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
89
-
 
7.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)
-
255
 
1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997
   

TABEL 11: Boligreguleringsloven

     
kr. årlig
kr. én gang
pct.
 
1.
Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)
     
   
- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:
-
2.024
-
   
- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:
-
231.457
-
 
2.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)
86
-
-
 
3.
Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)
-
-
2,0
 
4.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)
-
-
2,0
 
5.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)
-
-
2,0
 
6.
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)
89
-
-
 
7.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)
177
-
-
 
8.
Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)
-
131
-
 
9.
Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)
-
148
-
   

TABEL 12: Almen leje

   
kr.
 
1.
Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)
112.457
 
2.
Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (lov § 48, stk. 2) 2)
213
 
3.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)
255
 
4.
Gebyr for sager til beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)
131
 
1) Jf. § 88, stk. 5, i bkg. nr. 42 af 23. januar 2008
2) Jf. § 2 i lov nr. 490 af 12. juni 2009
   

TABEL 13: Almene boliger m.v. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

   
kr. årlig
faktor
 
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)
-
1,31
 
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2009-2010, pr. m2 (lov § 187)2)
31,38
-
 
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2009-2010, pr. m2 (lov § 187)2)
54,87
-
 
1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.
2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1027 af 16. december 1999.
   

TABEL 14: Byfornyelse og udvikling af byer

   
kr.
 
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
177
 
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
177
   

TABEL 15: Byfornyelse (tidligere lov)

   
kr. pr. kvm.
pct.
 
Sammenligningsleje for 2010 (lov § 49, stk. 2)
   
 
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune
1.030
-
 
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune
980
-
 
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
870
-
   
- Indbyggere under 50.000
890
 
 
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
855
-
   
- Indbyggere under 50.000
795
 
 
Diverse satser
 
-
 
5.
Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2)1)
-
2,0
 
6.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
89
-
 
7.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
105
-
 
1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.
 
TABEL 16: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1)2)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
   
4)
   
4)
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag5)
   
4)
   
4)
   
4)
1)Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på Indenrigs- og Socialministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 6. oktober 2009 og § 30, 44, 64, 77, 85 ,stk. 2. og 92, stk. 2 i lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret ved lov nr. 1148 af 3. december 2008.
2)Jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregningen af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.
3)Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4)Da Indenrigs- og Socialministeriet ikke er i besiddelse af tallene på nuværende tidspunkt, vil taksterne blive udsendt i en vejledning om ændring af denne vejledning inden udgangen af 2009.
5)Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
   

TABEL 17: Kommunernes styrelse - Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv I

     
kr. årlig
   
Fast vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen (lov § 16, stk.1)1) 2)
 
 
1.
Kommuner med indtil 80.000 indbyggere
64.431
 
2.
Kommuner med indbyggertal på over 80.000
77.317
 
3.
Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år (lov § 16, stk. 4)3)
12.886
 
4.
Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer og ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer (lov § 16, stk. 3, og § 16 a, stk. 1)4)
380 5)
   
Mulighed for forhøjelse af fast vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen i kommuner med udvalgsløst styre angivet i maksimalbeløb (lov § 65 a)6)
 
 
5.
Kommuner med indtil 12.500 indbyggere
77.317
 
6.
Kommuner med indbyggertal på mellem 12.501 - 20.000
87.627
 
7.
Kommuner med indbyggertal på mellem 20.001 - 30.000
95.358
 
8.
Kommuner med indbyggertal på mellem 30.001 - 60.000
105.667
 
9.
Kommuner med indbyggertal på over 60.000
115.977
 
1) § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar 2007 og bekendtgørelse nr. 819 af 27. august 2009 (vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv).
2) Det faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses beløbene, der er nævnt i § 2, stk. 1, for grundbeløb pr. 1. oktober 1997, jf. vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv § 2, stk. 2. De gældende reguleringssatser fremgår af Finansministeriets lønoversigt, der udgives af Finansministeriet, Personalestyrelsen, og opreguleres hvert år pr. 1. april. Pr. 1. april 2009 er reguleringsprocenten 28,8628. Det anførte beløb er således gyldigt frem til 1. april 2010.
3) § 3, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
4) § 4, stk. 2, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.
5) Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
6) § 16, stk. 1 og 2, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
   

TABEL 18: Kommunernes styrelse - Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv II

     
kr. årlig
   
Vederlag til borgmestre (lov § 34)1)
 
 
1.
1. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal indtil 12.500 indbyggere
512.334
 
2.
2. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på mellem 12.501-25.000
582.944
 
3.
3. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på mellem 25.001-40.000
640.050
 
4.
4. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på mellem 40.001-80.000
716.164
 
5.
Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på over 80.000
716.164
 
6.
Særligt tillæg til borgmestre i kommuner med indbyggertal på over 80.000
85.436
 
7.
Borgmestervederlag til formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
716.164
 
8.
Særligt tillæg til formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
182.212
 
9.
Vederlag til magistratsmedlemmer og udvalgsformænd i kommuner med delt administrativ ledelse (lov § 34)2)
 
 
10.
Frederiksberg Kommune
512.334
 
11.
Odense Kommune og Aalborg Kommune
582.944
 
12.
Aalborg Kommune
640.050
 
13.
Københavns Kommune
716.164
 
1) § 19, stk. 1, og bilag 1 til vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen af det særlige tillæg henvises til note 2.
2) § 19, stk. 1, og bilag 1 til vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv.
   

TABEL 19: Kommunernes styrelse - Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn

     
kr. årligt
   
Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn (lov § 67)1)2)
 
 
1.
Formand
70.792
 
2.
Næstformand
38.119
 
3.
Øvrige medlemmer beskikket efter indstilling af KL og Danske Regioner
27.228
 
1) § 8, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 1340 af 8. december 2006 om Kommunernes Lønningsnævn.
2) Det faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses de i stk. 1-3 anførte beløb for grundbeløb pr. 1. april 2005, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 4. reguleringsprocenten opreguleres hvert år pr. 1. april. Det anførte beløb er således gyldigt frem til 1. april 2010.
   

TABEL 20: Regioner - Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv

   
kr. årligt
1.
Fast vederlag for medlemskab af Regionsrådet (lov § 11, stk.1)1)2)
77.575
2.
Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år (lov § 11, stk. 1)3)
12.886
3.
Diæter til regionalrådsmedlemmer og ikke-regionalrådsmedlemmer (lov § 11, stk. 1)4)
3805)
4.
Vederlag til regionsrådets formand (lov § 11, stk. 1)6)
716.164
5.
Særligt tillæg til regionsrådets formand (lov § 11, stk. 1)7)
85.436
1)§ 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 134 af 9. februar 2007 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. august 2009 (vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv).
2) Det faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses beløbene, som er nævnt i § 1, stk. 1, for grundbeløb pr. 1. oktober 1997, jf. vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv § 1, stk. 2. De gældende reguleringssatser fremgår af Finansministeriets lønoversigt, der udgives af Finansministeriet, Personalestyrelsen, og opreguleres hvert år pr. 1. april. Pr. 1. april 2009 er reguleringsprocenten 28,8628. Det anførte beløb er således gyldigt frem til 1. april 2010.
3) § 2, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
4) § 3, stk. 2, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.
5) Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
6) § 11, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv.
7) § 11, stk. 1 og 2, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
 

TABEL 21: Partistøtteloven – støttebeløb pr. stemme

     
kr. årlig/ pr. stemme
   
Støttebeløb pr. stemme på grundlag af deltagelse i kommunale og regionale valg (lov §§ 3 og 4) 1)
 
 
1.
Deltagelse i kommunalvalg2)
6,25
 
2.
Deltagelse i regionalvalg3)
4,00
 
1) Jf. § 4a i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. , jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvorefter de årlige støttebeløb pr. stemme, der er fastsat i partistøtteloven, reguleres hvert år 1. januar med 2,0 procent tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det herved fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Reguleringen fandt første gang sted 1. januar 1997. Tilpasningsprocenten for finansåret 2010 udgør 2,0. De anførte beløb er gældende pr. 1. januar 2010 og frem til 31. december 2010.
2) Jf. § 4 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvorefter en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.
3) Jf. § 3 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, hvorefter en kandidatliste, der har deltaget i seneste afholdte regionsvalg og opnået mindst 500 stemmer, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.