Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet
Bilag 2 Salgs- og anvendelsesfrister for plantebeskyttelsesmidler, hvor godkendelsen er ændret eller tilbagekaldt i henhold til kemikalielovens §33, stk.4 og 7.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Afgørelse om godkendelse træffes af Miljøstyrelsen.«

2. § 17 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Desuden skal den dertil hørende mærkning opfylde reglerne i kapitel 4 i denne bekendtgørelse for så vidt angår plantebeskyttelsesmidler og kapitel 5 for så vidt angår biocidmidler.«

3. § 38 affattes således:

»§ 38. Kemiske midler til bekæmpelse af rotter må kun sælges til personer, der ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. er autoriseret af Miljøstyrelsen til at foretage bekæmpelse af rotter med sådanne midler.

Stk. 2. Forhandleren har pligt til at sikre sig, at køberen er indehaver af et gyldigt autorisationsbevis samt til at føre bog over hvert køb og salg af kemiske midler til bekæmpelse af rotter i overensstemmelse med fremgangsmåden, som er beskrevet i § 37.«

4. I bilag 5.2.1 ændres 5 steder i indledningen: »Skov- og Naturstyrelsen« til: »Miljøstyrelsen«.

5. Bilag 7 affattes som gengivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 10 affattes som gengivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2004.

Miljøministeriet, den 25. maj 2004

Hans Chr. Schmidt

/Helge AndreasenBilag 1
Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Acibenzolar-s-methyl 1)

Amitrol 2)

Azimsulfuron 3)

Azoxystrobin 4)

Bentazon 5)

Beta-cyfluthrin 6)

Carfentrazonethyl 7)

Cinidon-ethyl 8)

Coniothyrium minitans 9)

Cyazofamid 10)

Cyclanilid 1)

Cyfluthrin 6)

Cyhalofop-butyl 8)

2,4-D 11)

2,4-DB 6)

Deltamethrin 12)

Dimethenamid-p 13)

Diquat 2)

Esfenvalerat 14)

Ethofumesat 15)

Ethoxysulfuron 10)

Famoxadon 8)

Fenamidon 7)

Ferriphosphat 1)

Fenhexamid 16)

Florasulam 8)

Flufenacet 13)

Flumioxazin 17)

Flupyrsulfuron-methyl 18)

Fluroxypyr 19)

Flurtamon 13)

Foramsulfuron 10)

Fosthiazat 13)

Glyphosat 20)

Imazalil 21)

Imazamox 10)

Iodosulfuron 13)

Iprodion 6)

Iprovalicarb 22)

Isoproturon 23)

Isoxaflutol 7)

Kresoxim-methyl 24)

Lambda-cyhalothrin 25)

Linuron 6)

Maleinhydrazid 6)

Mechlorprop (mecoprop) 26)

Mechlorprop-P (mecoprop-P) 26)

Mesosulfuron 27)

Mesotrion 7)

Metalaxyl-M 8)

Metsulfuron-methyl 28)

Molinat 29)

Oxadiargyl 10)

Oxasulfuron 10)

Paecilomyces fumosoroseus 30)

Paraquat 31)

Pendimethalin 6)

Picolinafen 8)

Picoxystrobin 13)

Prohexadion-calcium 32)

Propiconazol 26)

Propineb 33)

Propoxycarbazon 27)

Propyzamid 33)

Prosulfuron 22)

Pymetrozin 1)

Pyraflufen-ethyl 1)

Pyridat 2)

Silthiofam 13)

Spiroxamin ) 34)

Sulfosulfuron 22)

Thiabendazol 2)

Thifensulfuron-methyl 20)

Thiram 29)

Triasulfuron 35)

Trifloxystrobin 7)

Ziram 29)

Zoxamid 27)


1) Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

2) Kommissionens direktiv 2001/21/EF af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer.

3) Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

4) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

5) Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (bentazon) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

6) Kommissionens direktiv 2003/31/EF af 11. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodion, linuron, maleinhydrazid og pendimethalin som aktive stoffer.

7) Kommissionens direktiv 2003/68/EF af 11. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer.

8) Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

9) Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof.

10) Kommissionens direktiv 2003/23/EF af 25. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer.

11) Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) som aktivt stof.

12) Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof.

13) Kommissionens direktiv 2003/84/EF af 25. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam som aktive stoffer.

14) Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

15) Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof.

16) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

17) Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flumioxazin som aktivt stof.

18) Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof.

19) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af et aktivt stof (fluroxypyr) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

20) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

21) Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

22) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

23) Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22. februar 2002 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af isoproturon som et aktivt stof.

24) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

25) Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin).

26) Kommissionens direktiv 2003/70/EF af 17. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mecoprop, mecoprop-P og propiconazol som aktive stoffer.

27) Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer.

28) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

29) Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram og ziram som aktive stoffer.

30) Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af Paecilomyces fumosoroseus som aktivt stof.

31) Kommissionens direktiv 2003/112/EF af 1. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage paraquat som aktivt stof.

32) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

33) Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage propineb og propyzamid som aktive stoffer.

34) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

35) Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.Bilag 2
Bilag 10

Salgs- og anvendelsesfrister for plantebeskyttelsesmidler, hvor godkendelsen er ændret eller tilbagekaldt i henhold til kemikalielovens § 33, stk. 4 og 7.

Aktivstof i plante-
beskyttelsesmidler

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse

Chlormequat til brug i pærer 1)

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

Dimethoat 2) til brug i

pærer, bortset fra behandling i blomstringsfasen med sprøjtefrist på 3 måneder,

æbler,

kirsebær ved højere doseringer end 1-3 x 0,6 kg/aktivstof pr. ha med sprøjtefrist på 14 dage,

blommer, solbær, ribs, jordbær,

gulerødder, rødbeder, løg, hvidløg,

hovedkål,

bladkål,

blomsterkål (blomkål dog undtaget),

bladgrønt (bl.a. spinat og salat, pånær hoved- og pluksalat)

rodfrugter (kålroer dog undtaget),

ærter, asparges, kartofler, majs,

byg, havre.

Hvede, rug og triticale ved højere dosering end 0,5 kg aktivstof pr. ha.

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

Chlorothalonil 3)  til brug i

foderærter, forårsløg, kartofler og agurker i væktshus

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

Imazalil 4) til brug i kartofler

Efter 31. oktober 2003

Efter 31. december 2003

Mancozeb 5) til brug i bladkål og forårsløg

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

1) Afgørelsen er blandt andet truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Stabilan Extra, Cycocel Extra.

2) Afgørelsen er blandt andet truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Danadim Dimethoat 40 EC, DLG Dimethoat 40, Perfekthion EC 20, Perfekthion EC, Perfekthion 500 S, Swedane Dimethoat 40, Danadim Dimethoat 40, DLG Dimethoat 28, KVK Dimethoat 400, Roxion 40 EC.

3) Afgørelsen er blandt andet truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Daconil 500 F.

4) Afgørelsen er blandt andet truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Tecto Z FL, Fungazil 100 SL, Tecto FL.

5) Afgørelsen er blandt andet truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Acrobat WG, Dithane NT, Dithane M 45, Dithane M 45 bejdsemiddel, Mastana SC, LFS Mancozeb, Manex II Flo, Dithane DG.