Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forurenet jord

(Kommunal udgiftsdækning og søgsmålsfrist)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 76 indsættes i kapitel 9 :

»§ 76 a. Efter at have solgt et areal kan kommunalbestyrelsen, amtsrådet eller bestyrelsen for et kommunalt fællesskab undlade at påberåbe sig forældelse i sager om mangelskrav som følge af en jordforurening på arealet, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

2. I § 87, stk. 1, 1. pkt., ændres »6 måneder« til: »12 måneder«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, finder også anvendelse på ejendomme, hvor mangelskrav er rejst før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på afgørelser, der er meddelt eller offentligt bekendtgjort før lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt