Den fulde tekst

Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

(Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.)

§ 1

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Loven gælder for følgende statslige institutioner under Kulturministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder: Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole og Danmarks Designskole.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af loven.

Stk. 3. Loven gælder også for institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem to eller flere af institutionerne nævnt i stk. 1.«

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Danmarks Designskole har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.«

3. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har, ud over de opgaver der fremgår af stk. 1, til opgave at uddanne skuespillere. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan herudover give uddannelse i andre fag inden for scenekunstområdet.«

4. I § 6 ændres »teaterområdet« til: »scenekunstområdet«.

5. §§ 7 a og 7 b ophæves.

6. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Designskolen Kolding og Danmarks Designskole kan opkræve et gebyr fra sine studerende til dækning af forbrug af fællesmaterialer.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter regler om opkrævning og regulering af gebyr efter stk. 4.«

Stk. 4 bliver herefter nyt stk. 6.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Hovedformålet med lovforslaget er at udmønte aftalen om fusion af visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Følgende institutioner foreslås fusioneret:

Vestjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater

Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium

Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Danmarks Designskole

Det foreslås endvidere, at designuddannelsens status ændres fra videregående uddannelse til højere videregående uddannelse.

2. Baggrund

Rammerne for Kulturministeriets videregående uddannelser er aktuelt fastlagt i aftaler. Området er på nuværende tidspunkt omfattet af en 4-årig aftale indgået i efteråret 2006 mellem regeringen og alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten. Aftalen dækker perioden 2007-2010 og skal sikre fortsat bred politisk opbakning til udviklingen af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Aftalen indeholder indsatsområdet større og mere bæredygtige faglige miljøer.

Af aftalen for 2007-2010 (flerårsaftalen) fremgår det blandt andet at:

»Større og mere bæredygtige faglige miljøer skal bidrage til at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner bl.a. med henblik på at sikre, at der fortsat udbydes videregående kunstneriske uddannelser i hele landet.« [...] »Der nedsættes derfor et udvalg, som inden udgangen af 2007 skal komme med forslag til mulige fusioner, forpligtigende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser.«

På denne baggrund nedsatte kulturministeren et udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for at komme med forslag til mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. Den 25. februar 2009 blev udvalgets rapport offentliggjort. Som opfølgning på udvalgets anbefalinger indgik partierne bag flerårsaftalen den 12. maj 2009 en aftale om, at Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium fusioneres pr. 1. januar 2010, og at Det Fynske Musikkonservatorium og Vestjysk Musikkonservatorium samt Skuespillerskolen ved Odense Teater fusioneres pr. 1. januar 2010.

Endelig tilkendegav de politiske partier bag flerårsaftalen allerede i efteråret 2008 opbakning til en fusion af Glas- og Keramikskolen på Bornholm med Danmarks Designskole.

Aftalen indeholder endvidere indsatsområdet højere kvalitet i uddannelserne. Det fremgår blandt andet af aftalen, at Kulturministeriets uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. Med henblik på at nå dette mål skal Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner bl.a.:

»– akkrediteres af et uafhængige akkrediteringsråd med henblik på løbende at sikre, at uddannelserne har samfundsrelevans og måles efter internationale standarder. Kun uddannelser som akkrediteres kan modtage tilskud.

– kvalitetsudvikle designuddannelserne med henblik på, at de senest i 2010 kan akkrediteres som bachelor- og kandidatuddannelser.«

Kvalitetsudviklingen af designuddannelserne er sket løbende over en længere periode, og alle Kulturministeriets videregående uddannelser skal akkrediteres over de næste par år i henhold til bekendtgørelse nr. 1174 af 1. december 2008 om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet. Design­ud­dan­nelserne på Danmarks Designskole og Designskolen Kolding skal i den forbindelse gennemføre en akkrediteringsproces i perioden ultimo 2009 til medio 2010.

3. Forslagets indhold

3.1 Fusioner

Lovforslaget danner det lovgivningsmæssige grundlag for gennemførelsen af fusioner på en række af Kulturministeriets videregående uddannelser.

I gældende lov § 1, stk.1, er det fastsat, at loven gælder for blandt andet Det Jyske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium, Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm. I lovforslaget foreslås det, at ovennævnte institutioner indgår i fusioner, og at loven fremover omfatter de institutioner, der er resultatet af disse fusioner: Danmarks Designskole, Det Jyske Musikkonservatorium samt Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

3.2 Ændring af status for designuddannelsen

Med afsæt i gældende lov har både Danmarks Designskole og Designskolen Kolding status som videregående uddannelsesinstitution.

I lovforslaget foreslås det, at Danmarks Designskole fremover bliver en højere videregående uddannelsesinstitution. Dette medfører en ændring af skolens opgaver. Kulturministeren vil med hjemmel i den gældende lovs § 10 fastlægge uddannelsesstrukturen for Danmarks Designskole til en bachelor- og kandidatuddannelse.

Det er tilsvarende hensigten, at status for Designskolen Kolding ændres til en højere videregående uddannelsesinstitution, der kan tilbyde bachelor- og kandidatuddannelse.

Designskolen Kolding er imidlertid en selvejende institution og reguleres derfor efter reglerne om selvejende institutioner i den gældende lovs § 16 a. Designskolen Kolding er ikke omfattet af lovens kapitel 2 (institutionernes opgaver), men er omfattet af kapitel 3 (uddannelser og forskning), herunder § 10, som bemyndiger Kulturministeriet til at fastsætte regler for uddannelserne (uddannelsesbekendtgørelser for institutionerne). Designskolen Koldings opgaver og uddannelsesstatus gives således ikke i loven, men reguleres i uddannelsesbekendtgørelsen. Designskolen Koldings opgaver og uddannelsesstatus vil derfor formelt blive ændret med den efterfølgende ændring af institutionernes fælles uddannelsesbekendtgørelse, der udstedes med hjemmel i denne lov. Det er Kulturministeriets hensigt administrativt at ændre Designskolen Koldings opgaver og uddannelsesstatus i bekendtgørelsen for designuddannelsen. Det er hensigten, at dette sker efter designuddannelsernes akkreditering i 2010.

Ved den forestående akkreditering vil designuddannelserne skulle leve op til de fastsatte kriterier for kvalitet og relevans for højere videregående uddannelser. En positiv akkreditering er nødvendig for at udbyde en uddannelse. Reglerne for akkreditering fremgår af bekendtgørelse nr. 1174 af 1. december 2008 om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet

3.3 Gebyr

Hjemlen til, at Designskolen Kolding og Danmarks Designskole kan opkræve et gebyr fra sine studerende til dækning af forbrug af fællesmaterialer, har siden finansloven (FL) for 2006 været tekstanmærkninger til loven. I FL 2009 er det tekstanmærkning 199. Forud for FL 2006 skete opkrævningen med hjemmel i en særlig bevillingsmæssig bestemmelse i anmærkningerne til loven. Ordningen har eksisteret fra før skattestoppet. Af tekstanmærkningen, der har været uændret siden FL 2006, fremgår det, at hjemlen til opkrævning af gebyret vil blive indarbejdet i den førstkommende ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Det foreslås derfor at flytte hjemlen til gebyropkrævning fra finansloven til denne lov. Dette vil ikke ændre gebyropkrævningspraksis.

Regulering af gebyrstørrelsen har hidtil været hjemlet i finanslovens tekstanmærkninger. Det foreslås, at hjemlen til regulering af gebyrstørrelsen indsættes som nyt § 13, stk. 5. En opregulering af gebyrstørrelsen kan ikke ske, hvis det på reguleringstidspunktet vil være i strid med skattestoppet. En regulering vil desuden kræve dokumentation for en væsentlig afvigelse mellem det samlede opkrævede gebyr og udgifterne til indkøb af fællesmaterialer.

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Fusionsomkostninger holdes inden for rammerne af den eksisterende bevilling til uddannelsesområdet. Disse omkostninger vedrører blandt andet omlægning af en række it-systemer, etablering af fælles administrative systemer og ressourcer til fælles personaleprojekter i forbindelse med fusionerne.

Den ændrede status for designuddannelserne på Danmarks Designskole og Designskolen Kolding vil betyde, at det kunstnerisk-videnskabelige personale på skolerne skal omfattes af en stillingsstruktur. Stillingsstrukturen vil afspejle, at der på højere videregående uddannelsesinstitutioner er en forskningspligt for en del af skolernes ansatte, hvilket vil give en ændret ressourcefordeling i forhold til den enkelte ansattes tidsforbrug på henholdsvis forskning og undervisning.

5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. De administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

Dog foreslås det, at hjemlen til at opkræve gebyrer på Designskolen Kolding og Danmarks Designskole flyttes fra anmærkninger i finansloven til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

7. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Høring

Forslaget har været sendt i høring hos:

KUR (Kulturministeriets Rektorer), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Biblioteksskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Designskolen Kolding, Danmarks Designskole, Den Danske Filmskole, Glas- og Keramikskolen Bornholm, Skuespillerskolen ved Odense Teater, Skuespillerskolen og Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Statens Teaterskole, De Konservatoriestuderendes Landsråd, Dansk Arkitektur Center, AC (Akademikernes Centralorganisation), HK (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund), Teknisk Landsforbund, Dansk Kunstnerråd, Skuespillerforbundet, Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA), Danske Designere, Danske Teatres Fællesorganisation, DI – Organisation for erhvervslivet, Dansk Erhverv, DDA (Danish Design Association), Danske Kunsthåndværkere.

10. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

     
 
Positive konsekvenser eller merudgifter
Negative konsekvenser eller udgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Den ændrede status for designuddannelserne på Danmarks Designskole og Designskolen Kolding vil betyde, at det kunstnerisk-videnskabelige personale på skolerne skal omfattes af en stillingsstruktur.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forhold til EU-retten
Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
 
     

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at lovens anvendelsesområde ændres således, at de nye institutioner, som dannes ved fusionerne fremgår af bestemmelserne i § 1. Lovforslaget indebærer, at der gennem fusioner oprettes to nye statsinstitutioner: Vestjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater fusionerer ved denne lovs ikrafttræden og får navnet Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium fusionerer ved denne lovs ikrafttræden og får navnet Det Jyske Musikkonservatorium. De to nye statsinstitutioner er herefter omfattet af loven.

Skuespillerskolen ved Odense Teater er en del af den selvejende institution Odense Teater. Skuespillerskolen skal derfor økonomisk og administrativt udskilles fra Odense Teater med henblik på videreførelse som statsinstitution.

Det foreslås endvidere, at Glas- og Keramikskolen på Bornholm bliver fusioneret med Danmarks Designskole.

Det foreslås, at den gældende § 1, stk. 2, videreføres uændret.

Ved den foreslåede § 1, stk. 3, »Loven gælder også for institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem to eller flere af institutionerne nævnt i stk. 1.«, vil fremtidige fusioner af to eller flere af de i § 1, stk. 1, nævnte statsinstitutioner ikke kræve lovændring eller ændring af administrativt udstedte forskrifter med mindre fusionen samtidig fører til justering eller udvidelse af de opgaver, den nye fusionerede institution skal varetage i forhold til de opgaver, som de fusionerende institutioner hver især hidtil har varetaget. Den foreslåede ændring er allerede relevant, da et politisk flertal bestående af regeringspartierne samt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har tilkendegivet, at de har i sinde at gennemføre en fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks Designskole, når den nuværende flerårsaftale på uddannelsesområdet udløber. Bestemmelsen er dog ikke begrænset til denne mulige fusion.

Til nr. 2

Lovens nuværende beskrivelse af Danmarks Designskoles opgaver fremgår af den gældende lovs § 7 a: »Danmarks Designskole har til opgave at give undervisning inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag.«

Det foreslås, at Danmarks Designskoles opgaver fremover fremgår af lovens § 2 a: »Danmarks Designskole har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.«

Med ændringen af Danmarks Designskoles opgaver og ændring af uddannelsesinstitutionens status til højere videregående uddannelsesinstitution, skabes der et lovmæssigt grundlag for en forskningsbaseret uddannelse og for akkreditering af designuddannelsen som en forsknings- og kunstnerisk baseret bachelor- og kandidatuddannelse efter relevant kvalifikationsramme. Kravene til Danmarks Designskole vil fremover være på niveau med blandt andet kravene til arkitektskolerne. Arkitektuddannelsen er struktureret som bachelor- og kandidatuddannelse.

Da lovens kapitel 2 (institutionernes opgaver) alene gælder for statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, er Designskolen Kolding, der er en selvejende institution, ikke direkte omfattet af den foreslåede bestemmelse. Der vil imidlertid administrativt blive fastsat bestemmelser, der ændrer Designskolen Koldings status til en højere videregående uddannelsesinstitution (der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.2). Designskolen Kolding er en selvejende institution, hvis forhold er reguleret i lovens kapitel 7a (selvejende uddannelsesinstitutioner, der overvejende er finansieret af staten).

Designuddannelsens nuværende uddannelsesstruktur, som trådte i kraft den 15. august 2003, omfatter en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse.

Ændringen af den nuværende uddannelsesstruktur til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse vil ske administrativt, når akkreditering er gennemført.

De opgaver som Glas- og Keramikskolen på Bornholm har varetaget hidtil, og som er beskrevet i den gældende lovs § 7 b, er indeholdt i den nye opgavebeskrivelse for Danmarks Designskole. Glas- og Keramikskolen på Bornholm har haft som opgave at »give uddannelse inden for glas og keramik«, hvilket fremover vil være dækket af beskrivelsen af Danmarks Designskoles opgaver med at give uddannelse i »kunsthåndværk og beslægtede fag.«

Til nr. 3

Den foreslåede bestemmelse i lovens § 5, stk. 2, fastlægger Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles opgaver. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole vil tilbyde konservatorieuddannelser og vil med videreførelsen af aktiviteterne på Skuespillerskolen ved Odense Teater tillige have til opgave at uddanne skuespillere. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole forpligtes derfor til at varetage opgaver ud over de opgaver, som de øvrige musikkonservatorier skal varetage, og som fremgår af lovens § 5.

Det foreslås i lighed med den gældende formulering for Statens Teaterskole jf. den gældende lovs § 6, at Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan »give uddannelse i andre fag inden for scenekunstområdet.«

Til nr. 4

Det foreslås, at udtrykket »teaterområdet« ændres til »scenekunstområdet«, således at lovens bestemmelse svarer til den betegnelse, der i almindelighed anvendes. Der tilsigtes ingen ændringer af retstilstanden.

Eksempelvis er der i 2009 gennemført tilsvarende ændringer med lov nr. 511 af 12. juni 2009 om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond.

Til nr. 5

Det foreslås, at Danmarks Designskoles opgaver ændres som følge af, at Danmarks Designskole bliver en højere videregående uddannelsesinstitution. Danmarks Designskoles fremtidige opgaver vil fremgå af lovens § 2 a, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2.

Det foreslås endvidere, at Glas- og Keramikskolen på Bornholm ophører som selvstændig statsinstitution, hvorfor § 7 b ophæves. Danmarks Designskole overtager ansvaret for de uddannelsesopgaver, som hidtil er løst af Glas- og Keramikskolen på Bornholm, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2.

Til nr. 6

Gebyret dækker forbrug af forskellige fællesmaterialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Gebyret udgør i 2009 500 kr. pr. elev pr. semester, dog er gebyret på 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på kunsthåndværkeruddannelsen på Danmarks Designskole.

Det foreslås endvidere, at kulturministeren kan regulere gebyrstørrelsen (der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.3).

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2010, fordi partierne bag flerårsaftalen har aftalt, at fusionerne skal finde sted pr. 1. januar 2010.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21.september 2000, foretages følgende ændringer:
     
   
1.§ 1 affattes således:
§ 1. Loven gælder for følgende statslige institutioner under Kulturministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder: Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole, Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm.
Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af loven.
 
»§ 1. Loven gælder for følgende statslige institutioner under Kulturministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder: Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole og Danmarks Designskole.
Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af loven.
Stk. 3. Loven gælder også for institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem to eller flere af institutionerne nævnt i stk. 1.«
     
   
2. Efter § 2 indsættes:
   
»§ 2 a. Danmarks Designskole har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.
     
§ 5. Musikkonservatorierne har til opgave tilsammen at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Musikkonservatorierne skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for deres fagområder.
 
3. I § 5 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har, ud over de opgaver der fremgår af § 5, stk. 1 til opgave at uddanne skuespillere. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan herudover give uddannelse i andre fag inden for scenekunstområdet.«
     
   
4. I § 6 ændres »teaterområdet« til: »scenekunstområdet«.
     
§ 7 a. Danmarks Designskole har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag.
 
5.§§ 7 a og 7 b ophæves.
§ 7 b. Glas- og Keramikskolen på Bornholm har til opgave at give uddannelse inden for glas og keramik. Skolen kan herudover give uddannelse i andre fag inden for kunsthåndværk.
   
     
§ 13. Statens bevillinger til institutionerne fastsættes på de årlige bevillingslove.
Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at en institution, der giver
1) efter- og videreuddannelse,
2) åben uddannelse,
3) uddannelse af visse udenlandske studerende,
4) uddannelse af Ph.D.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler, kan opkræve betaling for deltagelse i undervisning og eksamen.
 
6. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Designskolen Kolding og Danmarks Designskole kan opkræve et gebyr fra sine studerende til dækning af forbrug af fællesmaterialer.
Stk. 5. Kulturministeren fastsætter regler om opkrævning og regulering af gebyr efter stk. 4.«
Stk. 4 bliver herefter nyt stk. 6.
Stk. 3. En institution kan opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Institutionernes biblioteker kan desuden opkræve gebyrer i forbindelse med for sen aflevering, bortkomst og beskadigelse af bøger og andet udlånt materiale.
   
Stk. 4. Institutioner kan modtage tilskud fra anden side end fra bevillingslovene. Sådanne tilskud kan holdes adskilt fra statslige bevillinger. Der kan oprettes fonde og legater for sådanne tilskudsmidler.
   
     
   
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.