Sagsforløb 2008/1 BF 111
Sagsforløb 2008/1 BF 177
Sagsforløb 2008/1 BF 184
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009

Beretning

over

B 111 – Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.

[af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF)]

B 177 – Forslag til folketingsbeslutning om muskelhundetegn m.v.

[af Benny Engelbrecht (S) m.fl.]

B 184 – Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

[af Marlene Harpsøe (DF) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslag nr. B 111 blev fremsat den 26. februar 2009, beslutningsforslag nr. B 177 den 14. april 2009 og beslutningsforslag nr. B 184 den 16. april 2009. Beslutningsforslag nr. B 111 var til 1. behandling den 2. april 2009 og beslutningsforslag nr. B 177 og B 184 den 18. maj 2009. Beslutningsforslagene blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslagene i 6 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til B 177 og 10 spørgsmål til B 184 til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) er enige om, at indsatsen over for farlige hunde skal styrkes markant.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har med tilfredshed noteret sig, at justitsministeren den 11. september 2009 har sendt et forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven i høring. Loven skal efter flertallets opfattelse bl.a. indeholde forslag om:

- Hunde skal føres i snor i byer og områder med bymæssig bebyggelse, medmindre kommunalbestyrelsen udpeger områder, hvor løse hunde er tilladt, hvis hunden er i følge med en person, der har fuldt herredømme over den. Der indføres undtagelsesbestemmelser for hunde, der udfører særlige opgaver, og hvor kravet derfor vil være uhensigtsmæssigt, f.eks. for politihunde og førerhunde.

- Hunde, der optræder aggressivt og skambider et menneske eller et dyr skal aflives. Sådanne sager skal efter flertallets opfattelse behandles hurtigt, og det skal sikres, at de pågældende hunde ikke er til fare for deres omgivelser, mens politiet undersøger, om betingelserne for aflivning er opfyldt. Udgifterne ved hundenes ophold på en hundepension, mens sagerne behandles, bør efter flertallets opfattelse i videst muligt omfang afholdes af besidderen.

- Hunde skal mærkes og registreres i Dansk Hunderegister, senest når de er 8 uger gamle. Det er til enhver tid besidderen, der er ansvarlig for, at hunden er lovpligtigt mærket og registreret.

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti mener, at der er behov for yderligere tiltag for at forebygge, at mennesker og dyr bliver overfaldet af farlige hunde.

Flertallet har endvidere noteret sig, at Justitsministeriet og rigspolitiet i samarbejde med Dansk Kennel Klub og Dyrenes Beskyttelse er ved at lægge sidste hånd på en vejledning om behandlingen af sager efter hundeloven.

Flertallet ser frem til, at dette arbejde vil bringe håndhævelsen af loven i overensstemmelse med Folketingets intentioner. Flertallet ser endvidere frem til, at der i tilknytning til vejledningen vil blive taget initiativ til at anskaffe det antal elektroniske scannere, der er nødvendigt til udførelse af en effektiv kontrol af den lovpligtige mærkning.

Flertallet ønsker endvidere et forbud mod farlige hunde, og flertallet har noteret sig, at regeringens hundeudvalg senest i december 2009 skal opstille én eller flere modeller for et forbud mod kamp- og muskelhunde. Modellerne skal både angive, hvilke kategorier af hunde der bør være omfattet af forbudsordningen, og samtidig angive, hvordan forbuddet kan håndhæves. Ved en udvidelse af forbuddet finder flertallet, at der som led i en overgangsordning bør tages stilling til en frit lejdeordning med henblik på at tilskynde ejere af de hunde, der forbydes, til at aflive dem. Det er flertallets holdning, at justitsministeren senest i februar 2010 skal fremsætte et lovforslag, som indeholder forbud mod kamp- og muskelhunde, en overgangsordning for forbudte hunde samt yderligere initiativer, der sikrer, at forbuddet er håndterbart.

Endelig vil flertallet foreslå, at det nuværende bødeniveau for overtrædelse af hundeloven sættes op, idet flertallet mener, at det nuværende bødeniveau er for lavt. Parterne er enige om at afvente hundeudvalgets anbefalinger om det samlede strafniveau for overtrædelse af hundelovens forskellige bestemmelser, inden der tages endelig stilling til den fremtidige størrelse af bødeniveauet.

Flertallet mener endvidere, at personer, der arrangerer hundekampe, eller som lader deres hund deltage heri, udfører totalt uacceptable handlinger. Flertallet ønsker i den forbindelse at sætte strafniveauet op for overtrædelse af hundelovens § 6 d vedrørende hundekampe, således at det til enhver tid virker afskrækkende.

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at en hund ikke automatisk ophører med at være farlig, fordi den skifter ejer. Et pålæg efter hundeloven bør derfor følge hunden og ikke besidderen. Da dette spørgsmål indgår i hundeudvalgets arbejde, ønsker flertallet at afvente udvalgets anbefalinger på dette punkt.

Et mindretal i udvalget (S, SF og RV) opfordrer regeringen til at tage de nødvendige initiativer med henblik på følgende:

- Linepåbud: Der bør indføres en generel båndpligt for alle hunde i byzone bortset fra udpegede fritløbsområder. Overtrædelse af båndpligten bør straffes med bøde og/eller § 6-pålæg. De ansvarlige myndigheder skal tydeligt afmærke fritløbsområder med skilte.

- Mundkurv: Mundkurvspåbud, der udstedes af politiet, bør som tidligere følge hunden og ikke som i dag ejeren. Ethvert tilfælde, hvor en hund skambider, bør som minimum automatisk udløse line- og mundkurvspåbud.

- Registrering: Der bør indføres bestemmelser om identifikationsmærkning, inden hunden er 8 uger gammel, således at ejer/importør registreres i Dansk Hunderegister. Registrering af ejer/importør bør uanset ovenstående foretages inden et videresalg/formidling, og der bør indføres bestemmelser om, at salgshundens identifikationsnummer skal fremgå af annoncematerialet. Både køber og sælger bør pålægges et ansvar for, at registrering er foretaget korrekt.

- Højere straf ved hundekampe: Der bør gennemføres en markant skærpelse af straffen for at arrangere og deltage i hundekampe.

- Bødekataloget for overtrædelse af hundeloven: Der bør gennemføres en markant skærpelse af bødestraffene for overtrædelse af hundeloven, så sanktionen afspejler grovheden af overtrædelsen. Det nuværende bødeniveau er for lavt.

- Forbud mod at eje hunde: Retten til at eje og holde hund bør kunne fratages personer, der af politiet får pålagt at aflive en hund, hvis dette sker som følge af hundens farlighed.

- Aflivning: Hjemlen i hundeloven bør tydeliggøres, så aflivning af hunde, der skambider, bliver hovedreglen frem for undtagelsen.

Elementer, der skal undersøges nærmere af regeringens hundeudvalg:

- Hundekørekort: Udvalgets undersøgelse bør omfatte omfang, fordele, ulemper og omkostninger ved et obligatorisk hundekørekort.

- Central database: Udvalgets undersøgelse bør omfatte fordele, ulemper og omkostninger ved en central database hos politiet, hvor pålæg og bøder til hundeejere skal fremgå.

Et andet mindretal i udvalget (EL) tilslutter sig det første mindretals udtalelse med undtagelse af bemærkningerne om bødekataloget for overtrædelse af hundeloven.

Et tredje mindretal i udvalget (LA) finder, at der lægges op til for meget regulering, og forudser sager, hvor almindelige mennesker bliver straffet for ganske almindelige hverdagsforseelser. Mindretallet frygter åbenlyst urimelige sager i stil med den seneste tids sager om overtrædelse af våbenlovens knivbestemmelser.

P. u. v.Peter Skaarupformand


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 111

Bilagsnr.

Titel

1
Udkast til tidsplan
2
Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
3
1. udkast til betænkning
4
Henvendelse af 27/5-09 fra Dansk Terrier Klub
5
Udkast til beretning
6
2. udkast til beretning
7
3. udkast til beretning
8
4. udkast til beretning

Oversigt over bilag vedrørende B 177

Bilagsnr.

Titel

1
Henvendelse af 3/5-09 fra Torben Elmedal, Holbæk
2
Henvendelse af 6/5-09 fra Ole B. Frederiksen, København S
3
Henvendelse af 27/5-09 fra Dansk Terrier Klub
4
Udkast til beretning
5
2. udkast til beretning
6
3. udkast til beretning
7
4. udkast til beretning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 177

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 3/5-09 fra Torben Elmedal, Holbæk, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 6/5-09 fra Ole B. Frederiksen, København S, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 27/5-09 fra Dansk Terrier Klub, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over bilag vedrørende B 184

Bilagsnr.

Titel

1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
2
Henvendelse af 3/5-09 fra Torben Elmedal, Holbæk
3
Henvendelse af 6/5-09 fra Ole B. Frederiksen, København S
4
Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
5
Henvendelse af 14/5-09 fra Dansk Terrier Klub
6
Henvendelse af 16/5-09 fra Volker Nagel, Sønderborg
7
Henvendelse af 18/5-09 fra Daniel Mattzon
8
Henvendelse af 27/5-09 fra Dansk Terrier Klub
9
Henvendelse af 11/6-09 fra Dansk Blindesamfund
10
Udkast til beretning
11
2. udkast til beretning
12
3. udkast til beretning
13
4. udkast til beretning
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 184

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om hunderacerne Amstaff og den ulovlige Pitt Bull Terrier, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om den såkaldte Amstaff, der slog en kat ihjel i Birkerød, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvorvidt der i udlandet er eksempler på, at både Amstaff og Pitt Bull er forbudte, idet disse to racer er svære at skelne fra hinanden, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om en redegørelse for ministerens holdning til det i pressen omtalte flertal bestående af S, DF og V for at forbyde muskelhunde, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvorvidt der har været en kontakt til ministeren vedrørende et eventuelt forbud mod muskelhunde fra venstres ordfører, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til henvendelse af 14/5-09 fra Dansk Terrier Klub, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om kommentar til henvendelse af 16/5-09 fra Volker Nagel, Sønderborg, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-09 fra Daniel Mattzon, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om sikring af, at den pågældende hund, der efter dyrlægens vurdering er en blanding mellem Pitt Bull og Amstaff, aflives, til justitsministerern, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentarer til artiklen »Dræberhunden har mindst 50 søskende« af 28/5-09 fra lokalavisen.dk, til justitsministeren, og ministerens svar herpå