Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
afgrænsning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder

(EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder), foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes før »§ 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning«: »§ 36, stk. 1, i lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder,«

2. Bilag 1. Kort over internationale naturbeskyttelsesområder erstattes af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 2. Kort over EF-habitatområder erstattes af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder ændres nr. 89 til: »89: Vadehavet (H78, H86, H90, H239, F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65, F67, R27)«.

5. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder indsættes mellem nr. H85 og nr. H87: »H86: Brede Å (DK009X346)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2004.

 

Miljøministeriet, den 25. august 2004

Connie Hedegaard

/Jens Peter SimonsenBilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder

AL1129_1.JPG Size: (561 X 794)Bilag 2

Kort over EF-habitatområder

AL1129_2.JPG Size: (567 X 802)