Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. oktober 2009)

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer, m.v.)

(Lovforslag nr. L 11).

Lovforslaget fremsættes bl.a. med henblik på at øge konkurrencen på værdipapirhandelsområdet. Endvidere skal lovforslaget være med til at sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser i forordningen om kreditvurderingsbureauer. Forordningen skal sikre en høj kvalitet af kreditvurderinger, der anvendes i EU, og derved bidrage til, at det indre marked fungerer tilfredsstillende samtidig med, at der sikres et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Dernæst skal lovforslaget sikre Finanstilsynet de nødvendige tilsynsbeføjelser i relation til revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Lovforslaget giver bedre mulighed for at anvende clearingydelser leveret fra udlandet, hvilket vil øge konkurrencen på værdipapirhandelsområdet samt sikre en billigere og mere effektiv grænseoverskridende værdipapirhandel. Mulighederne for grænseoverskridende clearingydelser i Danmark vil dermed blive udvidet. Finanstilsynet vil fremover skulle godkende, at en clearingcentral, der er under tilsyn i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, kan levere værdipapirclearingydelser til de danske finansielle markeder som ”godkendt udenlandsk clearingcentral”, medmindre Finanstilsynet kan godtgøre, at markedet ikke vil kunne fungere hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Lovforslaget fastsætter supplerende regler om bl.a. tilsyn med og sanktioner for overtrædelse af forordningen om kreditvurderingsbureauer. Finanstilsynet får eksempelvis pligt til at offentliggøre oplysninger om sanktioner, som pålægges kreditvurderingsbureauer, der overtræder forordningen.

Reglerne om revisionsudvalg omfattes af Finanstilsynets tilsynskompetence for derved at sikre, at Finanstilsynet får bedre mulighed for at påse reglernes overholdelse i virksomheder omfattet af Finanstilsynets sædvanlige tilsynskompetence.

Lovforslaget gør dernæst Finanstilsynets reaktionsmuligheder mere smidige i tilfælde af en firmapensionskasses insolvens, idet der indføres en mulighed for - men ikke længere en pligt til - at indgive konkursbegæring, såfremt en firmapensionskasse bliver insolvent. Det vil herefter være en konkret vurdering, om og hvor hurtigt det er nødvendigt med en så indgribende sanktion som konkursbegæring.

Endvidere bliver udenlandske kreditinstitutters filialer, der opererer i Danmark, underlagt den samme pligt som danske kreditinstitutter til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af instituttet som danske kreditinstitutter.

Lovforslaget gennemfører i øvrigt en række mindre ændringer i de finansielle love.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.