Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter1)

I medfør af § 3b, stk.2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, som ændret lov nr. 1387 af 21. december 2009, og § 2b, stk.2, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, som ændret ved lov nr. 1387 af 21. december 2009, fastsættes:

Partikeludledningsafgift

§ 1. I medfør af § 3b, stk. 1 i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), samt § 2b, stk. 1 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. betales en tillægsafgift på kr. 1.000,- om året for dieseldrevne personbiler og for nye dieseldrevne varebiler, registreret 1. gang efter den 18. marts 2009 eller senere.

Stk. 2. I medfør af § 3b, stk. 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), samt § 2b, stk. 2 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., betales ikke tillægsafgift, hvis bilen er forsynet med et eftermonteret partikelfilter, der opfylder kravene i §§ 2-6 i denne bekendtgørelse.

Krav til eftermonteret partikelfilter

§ 2. Et eftermonteret partikelfilter skal, for at kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for dieseldrevne personbiler, være godkendt og mærket efter regler i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVI til § 47 Abs. 3a), eller godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-land eller Tyrkiet.

Stk. 2. Såfremt filteret er godkendt efter tilsvarende regler, jf. stk. 1, skal dokumentation for dette indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse.

§ 3. Et eftermonteret partikelfilter skal for at kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for dieseldrevne varebiler, være godkendt og mærket efter regler i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVII til § 48 Abs. 2 og bilag XIV nr. 3.4), eller godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-land eller Tyrkiet.

Stk. 2. Såfremt filteret er godkendt efter tilsvarende regler, jf. stk. 1, skal dokumentation for dette indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse.

§ 4. Et eftermonteret partikelfilter vil ligeledes kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for, såfremt det dokumenteres, at bilen herefter svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km.

Kontrol

§ 5. Kontrollen af, at et eftermonteret partikelfilter opfylder kravene i § 2, § 3 eller § 4, foretages af en synsvirksomhed.

Dokumentation

§ 6. Når en bil er eftermonteret med partikelfilter og fremstilles til syn i henhold til § 5, skal der forevises dokumentation for at filteret opfylder kravene i § 2, § 3 eller § 4.

Stk. 2. Ved eftermontering af partikelfilter omfattet af § 2 eller § 3 skal der endvidere fremvises dokumentation for, at filteret er godkendt til montering på den aktuelle bilmodel.

§ 7. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. december 2009.

Færdselsstyrelsen, den 21. december 2009

Henning Christiansen

/ Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (in­for­ma­tions­pro­ce­du­redirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.