Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0025
 
32003L0044
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 KRAV TIL UDSTØDNINGS- OG STØJEMISSION
Bilag 2 CE-MÆRKNING
Bilag 3 MODULER TIL UDSTEDELSE AF GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE MED DE TEKNISKE KRAV I BILAG 1
Bilag 4 STIKPRØVEVURDERING AF PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED HENSYN TIL UDSTØDNINGS- OG STØJEMISSION
Bilag 5 MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED ORGANBEMYNDIGELSE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af støj og luftemission
fra fritidsfartøjer 1)

 

I medfør af § 7, § 7a, § 67, § 80 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, samt § 32, stk. 1, § 33, stk. 1, og § 48 i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) Udstødningsemission fra:

a) motorer, der er monteret eller specielt beregnet til montering i eller på fritidsfartøjer og vandscootere, jf. dog § 2, stk. 1 og 2, og

b) motorer, som er monteret i eller på disse fartøjer, og som undergår en større motorændring.

2) Støjemission fra:

a) fritidsfartøjer med hækmotor (indbygget motor med styrbart drev) uden integreret udstødningssystem eller med indenbordsmotor,

b) fritidsfartøjer med hækmotor uden integreret udstødningssystem eller med indenbordsmotor, hvis fartøjerne undergår en større ombygning og herefter markedsføres i Fællesskabet inden for en periode på fem år efter ombygningen,

c) vandscootere, og

d) påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem beregnet til montering i et fritidsfartøj.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke udstødningsemissioner fra motorer, der er monteret eller specielt beregnet til montering i følgende fartøjer:

1) fartøjer, der udelukkende er konstrueret til konkurrencesejlads, og som er betegnet som sådanne af fabrikanten,

2) forsøgsfartøjer, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet,

3) fartøjer, der specielt er beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring, herunder de fartøjer, der er defineret i Rådets direktiv nr. 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje, uanset antallet af passagerer, jf. dog § 3, nr. 1.

4) undervandsfartøjer,

5) luftpudefartøjer og

6) hydrofoilfartøjer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke udstødningsemissioner fra følgende motorer:

1) originale historiske motorer og individuelle reproduktioner af sådanne, som er baseret på en konstruktion fra før 1950, som ikke er seriefremstillet, og som er monteret i originale historiske fartøjer og individuelle reproduktioner af sådanne, der er konstrueret før 1950, og som hovedsageligt er bygget med originale materialer og er betegnet som sådan af fabrikanten, eller i fartøjer der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på fem år markedsføres i Fællesskabet, og

2) motorer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke senere markedsføres i Fællesskabet.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke støj fra:

1) de i § 2, stk. 1 og 2, anførte fartøjer, og

2) fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en periode på fem år markedsføres i Fællesskabet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fritidsfartøj : Alle fartøjer beregnet til sports- og fritidsformål, med en skroglængde på mellem 2,5 og 24 m, målt efter den relevante harmoniserede standard, uanset typen af fremdrivningsmiddel. Definitionen omfatter også fartøjer, der kan anvendes til udlejning eller til oplæring i lystsejlads, hvis de markedsføres i Fællesskabet til rekreative formål.

2) Vandscooter : Et fartøj med en længde på under 4 m med indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, der sidder, står eller knæler på - snarere end i - skroget.

3) Motor : Enhver forbrændingsmotor med gnist- eller kompressionstænding, som anvendes til fremdrivning, herunder totakts- og firetakts-indenbordsmotorer, hækmotorer med eller uden integreret udstødningssystem og påhængsmotorer.

4) Større motorændring : Ændring af en motor som vil kunne bevirke, at motoren overskrider de i bilag 1, del A, angivne emissionsgrænseværdier eller hvorved mærkeeffekten forøges med mere end 15 %. Rutinemæssig udskiftning af motorkomponenter, som ikke ændrer motorens emissionskarakteristika, betragtes ikke som en større motorændring.

5) Større ombygning : En ombygning af et fartøj, som ændrer fartøjets fremdrivningsmiddel, indebærer en større motorændring, eller ændrer fartøjet i en sådan grad, at det må betragtes som et nyt fartøj.

6) Fremdrivningsmiddel : Den mekaniske metode, hvormed fartøjet drives frem, for eksempel en skrue eller en vandstråle.

7) Motorfamilie : En af fabrikanten opstillet gruppe af motorer, der som følge af deres konstruktion må forventes at svare til hinanden med hensyn til karakteristika for udstødningsemission, og som opfylder kravene til udstødningsemission i denne bekendtgørelse.

8) Fabrikant : Den, der konstruerer, fremstiller eller med henblik på egen markedsføring eller ibrugtagning lader konstruere eller fremstille en enhed, jf. nr. 12, eller en af denne bemyndiget repræsentant, som er etableret i Fællesskabet.

9) Markedsføring : Salg eller anden overdragelse mod eller uden vederlag af en enhed i Fællesskabet.

10) Ibrugtagning : Første anvendelse i Fællesskabet, når enheden ikke har været markedsført.

11 ) Fællesskabet : Det Europæiske Økonomiske Fællesskab samt de stater, der har tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det omfang det følger af denne aftale.

12) Enhed : De i nr. 1, 2, 3 og 7 nævnte fartøjer, vandscootere, motorer eller motorfamilier.

13) Typeafprøvningsattest : Attest for, at en enhed har gennemgået den i bilag 3, modul B og C beskrevne procedure og at enheden overholder emissionskravene i bilag 1.

14) Certificeret referencefartøj : Et fartøj med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem, der opfylder støjemissionskravene i bilag 1, og for hvilken alle relevante, vigtige konstruktionsparametre og støjniveaumålinger efterfølgende er offentliggjort i EU’s liste over certificerede referencefartøjer.

15) Bemyndiget organ : Et organ (virksomhed, laboratorium m.v.), som af Miljøstyrelsen er blevet bemyndiget til at udføre eller føre tilsyn med fabrikantens gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger.

Kapitel 2

Fabrikantens forpligtelser m.v.

Krav til markedsføring eller ibrugtagning

§ 4. En enhed må kun markedsføres eller ibrugtages, når den, udover at opfylde kravene i Teknisk Forskrift for Fritidsfartøjer fra Søfartsstyrelsen, opfylder følgende krav for så vidt angår luft- og støjemission fra motorer i fartøjer, jf. dog stk. 3-4:

1) kravene i bilag 1,

2) de i § 7 nævnte overensstemmelsesvurderinger er afsluttet, og

3) enheden er ledsaget af en overensstemmelseserklæring, jf. § 9.

Stk. 2. Fritidsfartøjer, vandscootere, påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem skal, ud over at opfylde de i stk. 1 nævnte krav, være forsynet med et CE-mærke inden markedsføring.

Stk. 3. Delvis færdigbyggede enheder kan, uanset om kravene i stk. 1 er opfyldt, markedsføres eller ibrugtages, hvis fabrikanten afgiver en erklæring med følgende indhold:

1) navn og adresse på fabrikanten,

2) en beskrivelse af den delvis færdigbyggede enhed,

3) at den delvis færdigbyggede enhed er bestemt til at færdigbygges af andre, og at den opfylder de krav, som stilles til den pågældende enhed på dette trin i konstruktionen.

Stk. 4. Uanset om kravene i stk. 1 er opfyldt, kan følgende motorer markedsføres eller ibrugtages, hvis fabrikanten i overensstemmelse med fremgangsmåden i § 9, stk. 4, erklærer, at motoren opfylder kravene i denne bekendtgørelse til udstødningsemission, når den er monteret i et fritidsfartøj eller en vandscooter i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og fartøjet eller vandscooteren er blevet erklæret i overensstemmelse med Teknisk Forskrift for Fritidsfartøjer fra Søfartsstyrelsen:

1) indenbordsmotorer,

2) hækmotorer uden integreret udstødningssystem,

3) motorer, der er typegodkendt i henhold til bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner, og som overholder grænseværdierne for trin 2 for motorer med kompressionstænding i den nævnte bekendtgørelse, og

4) motorer, der er typegodkendt i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 5. Hvis fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, indtræder den, der markedsfører eller ibrugtager en enhed, i fabrikantens forpligtelser.

Stk. 6. Der kan uanset bestemmelserne i stk. 1 på messer og udstillinger samt ved demonstration og lignende forevises enheder, som ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Det skal ved forevisningen ved tydelig skiltning fremgå, at den pågældende enhed ikke er i overensstemmelse med direktiv 94/25/EF og 2003/44/EF, og at den ikke må markedsføres eller tages i brug, før den er bragt i overensstemmelse med direktivets krav.

Certificering efter bygning

§ 5. Den, der importerer eller ibrugtager en enhed, som ikke er blevet CE-mærket af fabrikanten, skal ansøge et bemyndiget organ efter eget valg om en rapport efter bygning og forsyne det med al foreliggende dokumentation og tekniske data vedrørende første markedsføring af produktet i oprindelsesstaten.

Stk. 2. Det bemyndigede organ undersøger det enkelte produkt, udfører beregninger og andre vurderinger for at sikre, at kravene i bilag 1 er overholdt og udarbejder herefter en overensstemmelsesrapport herom, hvorefter den pågældende, som markedsfører eller ibrugtager enheden, udarbejder den i § 9 nævnte erklæring.

Stk. 3. Den i § 4, stk. 2, nævnte mærkning skal suppleres med ordene 'Certificering efter bygning'.

CE- mærkning

§ 6. Mærkningen efter § 4, stk. 2, skal være anbragt synligt, let læseligt og uudsletteligt på en del af hver enhed, som er nødvendig for enhedens normale drift, men som normalt ikke skal udskiftes i enhedens levetid. Den skal have den udformning, som er vist i bilag 2. Et bemyndiget organs mærkning, jf. bilag 3, skal opfylde samme krav, samt indeholde det bemyndigede organs identifikationsnummer. Det bemyndigede organs mærkning kan efter aftale i hvert enkelt tilfælde gennemføres af fabrikanten.

Stk. 2. Der må ikke på de i § 4, stk. 2, nævnte enheder anbringes mærkning eller påskrifter, som kan være vildledende med hensyn til mærkningen efter stk. 1. Anden mærkning kan anbringes på enheden, hvis mærkningen efter stk. 1 ikke derved gøres mindre synlig eller mindre læselig.

Stk. 3. Uanset kravene i stk. 1 og 2 skal enheder, der samtidig er omfattet af anden fællesskabslovgivning, være forsynet med den mærkning, som kræves efter den pågældende lovgivning. Hvor fabrikanten kan vælge mellem flere ordninger, skal mærkningen henvise til de ordninger, fabrikanten har valgt. Referencer til den relevante fællesskabslovgivning skal i så fald tillige anføres i de overensstemmelseserklæringer, vejledninger, instruktioner eller andre dokumenter, som efter denne lovgivning skal ledsage enhederne.

Overensstemmelsesvurdering

§ 7. Fabrikanten skal til brug for udfærdigelsen af overensstemmelseserklæring for egen regning underkaste hver enhed en eller flere af de procedurer for overensstemmelsesvurdering, som er beskrevet i bilag 3, jf. stk. 2-4. Hvis det i proceduren i bilag 3 er nævnt, at et bemyndiget organ skal inddrages i arbejdet med at udfærdige overensstemmelseserklæring, drager fabrikanten for egen regning omsorg herfor.

Stk. 2. For de i § 1, nr. 1, omhandlede enheder anvender fabrikanten af fartøjet for udstødningsemission enten modul B sammen med modul C, D, E eller F, eller modul G eller H, jf. bilag 3.

Stk. 3. Til vurdering af støjemission for de i § 1, nr. 2, litra a og b, omhandlede enheder anvender fabrikanten af fartøjet en af følgende fremgangsmåder, jf. bilag 3:

1) Ved prøvninger med anvendelse af gældende harmoniseret standard for støjmåling: Enten intern fabrikationskontrol efter modul Aa, enhedsverifikation efter modul G, eller fuldstændig kvalitetssikring efter modul H.

2) Ved vurdering med Froudetal og effekt/deplacementforholdet: Enten intern fabrikationskontrol efter modul A, intern fabrikationskontrol efter modul Aa, enhedsverifikation efter modul G eller fuldstændig kvalitetssikring efter modul H.

3) Ved vurdering med certificerede referencefartøjsdata, tilvejebragt i overensstemmelse med nr. 1: Enten intern fabrikationskontrol efter modul A, intern fabrikationskontrol med supplerende krav efter modul Aa, enhedsverifikation efter modul G eller fuld kvalitetssikring efter modul H.

Stk. 4. Til vurdering af støjemission af de i § 1, nr. 2, litra c og d, omhandlede enheder anvender fabrikanten af vandscooteren eller motoren enten intern fabrikationskontrol efter modul Aa, eller modul G eller modul H.

Dokumentation

§ 8. Den tekniske dokumentation omhandlet i bilag 3 skal omfatte alle relevante data og midler, som fabrikanten benytter til at sikre, at enhederne opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:

1) en almindelig beskrivelse af typen,

2) konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb osv.,

3) de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og skitser samt af, hvordan produktet fungerer,

4) en liste over de harmoniserede standarder, som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor der ikke er anvendt harmoniserede standarder,

5) resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser osv.,

6) prøvningsrapporter vedrørende udstødningsemission, som dokumenterer overensstemmelsen med bilag 1, del A, og

7) prøvningsrapporter vedrørende støjemission eller data for referencefartøj som dokumenterer overensstemmelsen med bilag 1, del B.

Stk. 3. I den udstrækning, et bemyndiget organ skal kontrollere og attestere fabrikantens vurderinger efter § 7, skal fabrikanten til det valgte bemyndigede organ stille alle nødvendige oplysninger, herunder den tekniske dokumentation efter stk. 1 og 2, beskrivelse af kvalitetsstyringssystemer og -registreringer med kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv. til rådighed for organet samt i det omfang, organet finder det nødvendigt, lade det få adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt lagerfaciliteter og i nødvendigt omfang stille faciliteter til rådighed for prøvning.

Stk. 4. Fabrikanten skal tillige underrette det bemyndigede organ, som har udstedt overensstemmelsesattest, om alle ændringer m.v. i konstruktionen og fabrikationen af den pågældende enhed, samt i kvalitetsstyringssystemer m.v.

Stk. 5. I den udstrækning, fabrikanten har benyttet harmoniserede standarder ved konstruktionen af en enhed, er yderligere dokumentation for enhedens overholdelse af de pågældende krav ikke nødvendig.

Overensstemmelseserklæring

§ 9. Fabrikanten udsteder på baggrund af overensstemmelsesvurderingen en overensstemmelseserklæring for hver produceret enhed eller maskintype til bekræftelse af, at enhederne er i overensstemmelse med direktiv 94/25/EF og 2003/44/EF.

Stk. 2. Erklæringen skal foreligge på dansk, hvis enheden markedsføres i Danmark. Hvis andre stater i Fællesskabet, hvor enheden markedsføres, kræver en erklæring på et andet officielt fællesskabssprog end dansk, skal erklæringen også foreligge på dette sprog.

Stk. 3. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Fabrikantens navn og adresse.

2) Navn og adresse på den person, der opbevarer den tekniske dokumentation.

3) Beskrivelse af enheden, i det mindste med angivelse af mærke, type og eventuelt serienummer.

4) Henvisning til de anvendte standarder eller henvisning til de specifikationer, i henhold til hvilke overensstemmelsen er erklæret.

5) Eventuel henvisning til anden EF-lovgivning, der har fundet anvendelse.

6) Eventuel henvisning til en EF-typeafprøvningsattest.

7) Eventuelt navn og adresse på det benyttede bemyndigede organ.

8) Udstedelsessted og -dato for erklæringen samt relevante oplysninger om den person, der har underskrevet denne.

Stk. 4. For indenbordsmotorer, hækmotorer uden integreret udstødningssystem, motorer, der er typegodkendt efter bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner, og som overholder grænseværdierne for trin 2 for motorer med kompressionstænding i den nævnte bekendtgørelse, og motorer, der er typegodkendt i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, skal overensstemmelseserklæringen ud over de i stk. 3 nævnte oplysninger indeholde en erklæring fra fabrikanten om, at motoren opfylder nærværende bekendtgørelses krav vedrørende udstødningsemission, når den er monteret i et fritidsfartøj i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis denne montering nødvendiggør yderligere godkendelse af den samlede konstruktion efter Teknisk Forskrift om Fritidsfartøjer fra Søfartsstyrelsen eller denne bekendtgørelse, skal dette også fremgå af erklæringen. Erklæringen udformes med henvisning til den pågældende fællesskabslovgivning.

Stk. 5. Fabrikanten skal opbevare et eksemplar af erklæringen i ti år, regnet fra den dato, hvor enheden blev produceret for sidste gang, sammen med den dokumentation, der er beskrevet i bilag 3 og efter anmodning herom udlevere disse oplysninger til et bemyndiget organ, Miljøstyrelsen eller Søfartsstyrelsen.

Stk. 6. Fabrikanten skal indsende en kopi af erklæringen til Miljøstyrelsen og til Europakommissionen.

Instruktionsbog

§ 10. Fabrikanten skal udarbejde en instruktionsbog på dansk, jf. dog § 9, stk. 2, 2. pkt. Den skal angive motoreffekten og indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne montere og vedligeholde enheden og dens udstødningssystem i en stand, der så vidt muligt sikrer, at enheden fungerer korrekt med henblik på at kunne opfylde kravene til holdbarhed, jf. bilag 1, punkt 2, og at de nærmere angivne støjgrænseniveauer overholdes ved normal brug. Den skal tillige som en del af instruktionsbogen indeholde en genpart af den i § 9 nævnte overensstemmelseserklæring.

Kapitel 3

Det bemyndigede organ

§ 11. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning bemyndige et eller flere organer i Danmark (virksomheder, laboratorier m.v.), som opfylder kriterierne i bilag 5 til at udføre overensstemmelsesvurderingen efter § 7, stk. 1, 2. pkt. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at ansøgeren opfylder kriterierne i bilag 5.

Stk. 2. Organet skal underrette Miljøstyrelsen, hvis det ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsen tilbagekalder en bemyndigelse, hvis kriterierne for bemyndigelsen ikke længere er opfyldt af organet. Miljøstyrelsen kan endvidere tilbagekalde en bemyndigelse, hvis organet ikke følger de procedurer, der er beskrevet i § 12.

§ 12. Det bemyndigede organ udsteder efter de i bilag 3 nævnte procedurer for hvert modul en attest, der udgør organets dokumentation for, at de beskrevne procedurer med tilhørende dokumentation er blevet fulgt, og at den pågældende enhed opfylder kravene i bilag 1.

Stk. 2. Det bemyndigede organs afgørelser efter denne bekendtgørelse skal være skriftlige og begrundede. Organet skal forvisse sig om, at fabrikanten har kendskab til alle de oplysninger, det lægger til grund for sin afgørelse, samt dets vurdering heraf, inden det træffer afgørelse.

Stk. 3. Danske bemyndigede organer skal underrette andre bemyndigede organer om udstedte attester samt ændring og tilbagekaldelse heraf.

Kapitel 4

Tilsyn m.v.

§ 13. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse bliver overholdt.

§ 14. Miljøstyrelsen kan forbyde markedsføring og ibrugtagning af en enhed, der er omfattet af bekendtgørelsen, hvis den kan udgøre en fare for miljøet eller personers sundhed. Forbudet kan meddeles, selv om den pågældende enhed er forsynet med den i bilag 2 beskrevne CE-mærkning, er korrekt konstrueret, bygget samt i givet fald monteret, vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med deres formål.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forbyde markedsføring på baggrund af en underretning om, at markedsføringsforbud er meddelt i en anden medlemsstat i Fællesskabet som følge af, at direktiv 94/25/EF og 2003/44/EF ikke er overholdt.

Kapitel 5

Klage, straf og ikrafttræden

§ 15. Det bemyndigede organs afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) markedsfører eller ibrugtager en enhed i strid med §§ 4 – 10,

2) undlader at underrette Miljøstyrelsen efter § 11, stk. 2, eller

3) overtræder et forbud efter § 14.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på enheder, der markedsføres eller ibrugtages efter 14. januar 2005, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan markedsføring og ibrugtagning af følgende motorer og motordele fortsætte til de angivne frister, hvis de lovligt kunne markedsføres og ibrugtages inden den 26. august 2003:

1) Motorer med kompressionstænding, firetaktsmotorer med gnisttænding og andre dele indtil den 31. december 2005.

2) Totaktsmotorer med gnisttænding indtil den 31. december 2006.

Miljøministeriet, den 22. december 2004

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

KRAV TIL UDSTØDNINGS- OG STØJEMISSION

A. Udstødningsemission

Motorer skal opfylde følgende krav:

1. Konstruktion m.v.

Motorer skal være konstrueret, bygget og samlet på en sådan måde, at emissionerne ikke overskrider grænseværdierne i nedenstående tabel, når motorerne er korrekt monteret og er i normal brug:

Alle værdier: g/kWh

Type

Kulmonoxid
CO = A + B/PnN

Kulbrinter
HC = A + B/PnN

Kvælstof-
oxider
NOx

Partikler
PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Totaktsmotor med gnisttænding

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Ikke relevant

Firetaktsmotor med gnisttænding

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Ikke relevant

Motor med kompressionstænding

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

– hvor A, B og n er konstanter i overensstemmelse med tabellen og PN mærkeeffekten i kW. Udstødningsemissionen måles i overensstemmelse med EN ISO 8178-1:1996.

I forbindelse med motorer over 130 kW kan der til måling af udstødningsemission anvendes enten driftcyklus E3 (IMO) eller E5 (motorer til fritidsfartøjer), jf. den nævnte standard..

Som referencebrændstoffer ved emissionsprøvninger for motorer, der anvender benzin eller diesel, benyttes de brændstoffer, som er nævnt i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for motorkøretøjer, jf. direktiv 98/69/EF (bilag IX, tabel 1 og 2), og direktiv 98/77/EF for motorer, der anvender flydende gas.

2. Holdbarhed

Sammen med hver enkelt motor skal fabrikanten levere en monterings- og vedligeholdelsesvejledning, som, hvis den følges, skal sikre, at motoren ved normal anvendelse og under normale driftsvilkår vil fortsætte med at opfylde ovennævnte grænseværdikrav i hele sin normale levetid.

Oplysningerne i vejledningen tilvejebringes af motorfabrikanten på grundlag af en forudgående holdbarhedsprøve, baseret på normale driftscykler og beregning af komponenttræthed.

3. En motors normale levetid anses for at være:

1) for indenbordsmotorer og hækmotorer med eller uden integreret udstødningssystem: 480 timer, dog højst 10 år,

2) motorer til vandscootere: 350 timer, dog højst 5 år,

3) påhængsmotorer: 350 timer, dog højst 10 år.

B. Krav med hensyn til støjemission

Fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem, vandscootere og påhængsmotorer samt hækmotorer med integreret udstødningssystem skal opfylde følgende krav med hensyn til støjemission:

1. Hovedregel

Fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem samt vandscootere, påhængsmotorer og hækmotorer med integreret udstødningssystem skal være konstrueret, bygget og samlet på en sådan måde, at støjemissionen målt i overensstemmelse med prøvninger som fastlagt i EN ISO 14509 ikke overstiger grænseværdierne i følgende tabel:

Den enkelte motors effekt

(kW)

Maksimalt lydtryksniveau = LpASmax
(dB re 20 m Pa )

PN < 10

67

10 < PN < 40

72

PN > 40

75

hvor PN = motorens mærkeeffekt i kW ved mærkehastighed, og LpASmax = maksimalt lydtryksniveau i dBre 20 μ Pa.

For enheder med to eller flere motorer kan der anvendes en tolerance på 3 dB.

2. Alternativer

Fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem anses for at opfylde de i tabel 2 anførte støjkrav, hvis de har et Froudetal på <  1,1 og et effekt/deplacementforhold på <  40, når motoren og udstødningssystemet er monteret i henhold til motorfabrikantens specifikationer.

Froudetallet fremkommer ved at dividere fartøjets maksimale hastighed V, (m/s) med kvadratroden af vandlinjelængden Lwl (m) multipliceret med et fast tal for tyngdeaccellerationen (g = 9,8 m/s2 )

AL1141_1.GIF Size: (84 X 43)

Effekt/deplacementforholdet beregnes ved at dividere motoreffekten P (kW) med fartøjets deplacement D (tons).

Også fritidsfartøjer med indenbordsmotor eller hækmotor uden integreret udstødningssystem anses for at opfylde de i tabel 2 anførte støjkrav, hvis deres vigtigste konstruktionsparametre er identiske med eller stemmer overens med parametrene for et certificeret referencefartøj eller ligger inden for de fastsatte tolerancer i den pågældende harmoniserede standard.Bilag 2

CE-MÆRKNING

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

AL1141_2.JPG Size: (378 X 234)

Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold som anført ovenfor overholdes.

Hvis et bemyndiget organ har deltaget i produktionskontrollen, skal CE-mærkningen efterfølges af organets identifikationsnummer. Endvidere skal de sidste to tal i året for mærkningens anbringelse være angivet.

De forskellige dele, der indgår i mærkningen efter dette bilag, skal så vidt muligt være af samme højde, dog mindst 5 mm.Bilag 3

MODULER TIL UDSTEDELSE AF GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE MED DE TEKNISKE KRAV I BILAG 1

Modul A: INTERN FABRIKATIONSKONTROL

Fabrikanten garanterer, at de pågældende produkter opfylder de krav i direktivet, der gælder for dem, ved at anbringe CE-mærkningen på hvert enkelt produkt og udstede en skriftlig overensstemmelseserklæring, jf. § 9.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. Dokumentationen skal, i det omfang det er nødvendigt for vurderingen, dække produktets konstruktion, fremstilling og funktion

Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation for produktet og stiller den til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på inspektion i mindst ti år fra det tidspunkt, hvor han ophørte med at fremstille produktet.

Modul Aa: INTERN FABRIKATIONSKONTROL

Foruden kravene i Modul A skal fabrikanten udføre eller lade udføre de støjemissionsprøvninger, der er omhandlet i bilag 1, del B, på et repræsentativt udvalg af hver enhed under opsyn af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

Hvis mere end én motor fra en motorfamilie prøves, skal den i bilag 4 beskrevne statistiske metode anvendes for at sikre overensstemmelse med stikprøven.

Modul B: EF-TYPEAFPRØVNING

Ved denne prøvning skal et bemyndiget organ attestere, at prøven er repræsentativ for den pågældende produktion og at den opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde fabrikantens navn og adresse, en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer og den nødvendige tekniske dokumentation, jf. § 8. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion.

Ansøgeren stiller en eller flere repræsentative enheder til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere materiale, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet. En enkelt enhed kan omfatte flere forskellige produktvarianter, når forskellene mellem disse varianter ikke berører sikkerhedsniveauet eller de øvrige krav til produktets kvalitet.

Det bemyndigede organ foretager herefter følgende:

1) Undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med relevante standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante standarder er blevet anvendt,

2) gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder kravene i bilag 1 i de tilfælde, hvor de relevante standarder ikke er anvendt, og

3) gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende dem.

Organet gennemfører herefter sammen med fabrikanten de nødvendige undersøgelser og prøvninger.

Hvis disse undersøgelser og prøvninger bekræfter, at de afprøvede enheder opfylder bekendtgørelsens emissionskrav, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, resultatet af undersøgelsen, vilkårene for dens gyldighed samt de nødvendige data til identifikation af den godkendte type. En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Ved ændringer af den pågældende type gives den nødvendige nye attestation som en tilføjelse til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

Modul C: TYPEOVERENSSTEMMELSE

Fabrikanten skal ved denne fremgangsmåde garantere, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og at de opfylder de krav i bekendtgørelsen, der gælder for dem.

Såfremt fabrikanten ikke arbejder i henhold til et relevant kvalitetsstyringssystem som beskrevet under Modul H, skal et af fabrikanten valgt bemyndiget organ med tilfældige intervaller gennemføre prøvninger for at vurdere overensstemmelsen med kravene til udstødningsemission i denne bekendtgørelse.

Hvis kvalitetsniveauet ikke synes at være tilfredsstillende, eller det bemyndigede organ skønner det nødvendigt at kontrollere de data, fabrikanten har fremlagt, anvendes følgende procedure:

En motor udtages af produktionen og underkastes den i bilag 1, del B, beskrevne prøve. Motoren skal være delvis eller fuldstændigt indkørt i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Hvis de specifikke udstødningsemissioner fra den af produktionen udtagne motor overstiger de i bilag 1, del B, omhandlede grænseværdier, kan fabrikanten anmode om at få foretaget målinger på en stikprøve af motorer udtaget fra produktionen, herunder den oprindeligt udtagne motor. For at sikre, at den ovenfor angivne stikprøve af motorer opfylder bekendtgørelsens krav, skal den i bilag 4 beskrevne statistiske metode anvendes.

Modul D: KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN

Med denne fremgangsmåde garanterer en fabrikant, at de pågældende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, jf. modul B og C, og at de opfylder de krav i direktivet, der gælder for dem. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring (jf. § 9). Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 2 omhandlede kontrol.

1. Kvalitetssystem

Fabrikanten skal til et bemyndiget organ efter eget valg indsende en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende produkter. Ansøgningen skal indeholde alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori, dokumentation vedrørende kvalitetssystemet, den nødvendige tekniske dokumentation for den godkendte type (jf. § 8) og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, samt med de relevante krav i bekendtgørelsen.

Fabrikanten skal på systematisk og overskuelig måde skriftligt redegøre for sine forholdsregler, procedurer og instruktioner og dokumentere alle de forhold, krav og bestemmelser, han har taget hensyn til. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal som et minimum indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

1) Kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet,

2) fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt,

3) de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker,

4) kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv. og

5) hvordan fabrikanten kontrollerer, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet og alle foreslåede ændringer for at fastslå, om det opfylder de nævnte krav. Organet skal lægge til grund, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard på området.

Det bemyndigede organs kontrolhold skal omfatte mindst ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Fabrikanten skal opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt. Fabrikanten har efter § 8, stk. 4, pligt til at underrette det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af kvalitetssystemet, inden ændringen gennemføres.

2. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

Det bemyndigede organ sikrer med denne kontrol, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser efter det godkendte kvalitetssystem.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet. Organet udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt. Organet udsteder en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

Modul E: KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN

Fabrikanten skal som endelig fabrikationskontrol og prøvning anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem og underkaste sig en kontrol, der i det mindste opfylder følgende krav:

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for de pågældende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgning skal indeholde alle oplysninger, der er relevante for den pågældende produktkategori, dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet, relevant teknisk dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

Hvert enkelt produkt skal undersøges inden for rammerne af kvalitetsstyringssystemet, og prøves som fastlagt i relevante standarder, eller tilsvarende prøvninger gennemføres for at sikre produktets overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Alle forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal for at sikre ens fortolkning dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger.

Redegørelsen skal i det mindste indeholde en fyldestgørende beskrivelse af fabrikantens kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet, de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres efter fremstillingen, metoderne til kontrol af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt samt kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata og rapporter om personalets kvalifikationer osv.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet samt foreslåede ændringer hertil for at fastslå, om det opfylder de nævnte krav. Det skal lægge til grund, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den harmoniserede standard på området.

Organets kontrolhold skal omfatte mindst ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på produktionsstedet.

Fabrikanten skal opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og skal vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ gennemfører kontrol for at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

Modul F: PRODUKTVERIFIKATION

Med denne fremgangsmåde skal fabrikanten garantere, at de produkter, som fremgangsmåden er anvendt på, er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og at de opfylder de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at produktet er i overensstemmelse med direktivets krav. Fabrikanten kan vælge at lade dette ske ved kontrol og prøvning af hvert enkelt produkt som beskrevet i del 1 eller ved kontrol og prøvning af produkterne på et statistisk grundlag som beskrevet i del 2.

1. Verifikation ved kontrol og prøvning af hvert enkelt produkt (enkeltproduktsverifikation)

Alle produkter undersøges enkeltvis, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i relevante standarder eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

Hvert enkelt godkendt produkt skal være mærket med det bemyndigede organs identifikationsnummer. Organet udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

Fabrikanten eller dennes repræsentant skal på opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

2. Statistisk verifikation

Fabrikanten fremlægger sine produkter i form af ensartede partier og garanterer, at alle producerede partier er ensartede.

Der udtages en stikprøve af hvert parti. Produkterne i en prøve undersøges enkeltvis, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i relevante standarder, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, om produkterne er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet, og for at fastslå, om partiet skal godkendes eller kasseres.

Den anvendte statistiske metode og karakteristika ved prøveudtagningen skal være dokumenteret. Til vurderingen af overensstemmelse med udstødningsemissionskravene skal proceduren i bilag 4 anvendes.

Alle produkter i det pågældende parti kan markedsføres efter verifikation, med undtagelse af de produkter fra prøven, der ikke opfylder overensstemmelseskravene.

Kasseres et parti, træffer vedkommende bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at det pågældende parti markedsføres. Hvis der ofte må kasseres partier, kan det bemyndigede organ stille den statistiske verifikation i bero.

Modul G: ENHEDSVERIFIKATION

Efter dette modul garanterer fabrikanten, at det produkt, der er udstedt overensstemmelsesattest for, er i overensstemmelse med de krav i direktivet, der gælder for det.

Fabrikanten fremlægger den fornødne tekniske dokumentation til at muliggøre vurderingen af produktets overensstemmelse med direktivets krav samt til at forstå dets konstruktion, fremstilling og funktion, jf. § 8.

Det bemyndigede organ undersøger produktet og gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i relevante standarder eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at det er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Det udsteder en overensstemmelsesattest for de gennemførte prøvninger og fabrikanten drager herefter omsorg for CE-mærkning.

Modul H: FULD KVALITETSSIKRING

Efter denne procedure anvender fabrikanten et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling, endelig produktkontrol og prøvning. Systemet skal opfylde nedenstående betingelser:

1) Fabrikanten skal indsende en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg. Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger vedrørende den planlagte produktkategori og dokumentation vedrørende kvalitetssystemet.

2) Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre ens fortolkning af kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre.

3) Redegørelsen skal i det mindste indeholde en fyldestgørende beskrivelse af følgende elementer:

a) Kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktions- og produktkvalitet,

b) specifikation af den tekniske konstruktion, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt hvordan det sikres, at de væsentlige krav i direktivet, der gælder for produkterne, vil blive opfyldt, hvis de omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud,

c) de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved konstruktionen af den pågældende produktkategori,

d) de tilsvarende teknikker for fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring samt de systematiske fremgangsmåder og foranstaltninger, der vil blive anvendt,

e) de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette vil ske,

f) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv., og

g) anvendte metoder til verifikation af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet samt alle foreslåede ændringer hertil for at fastslå, om det opfylder ovennævnte krav. Organet skal lægge til grund, at disse krav er opfyldt i forbindelse med kvalitetssystemer, hvor den harmoniserede standard på området (EN 29001) er anvendt.

Organets kontrolhold skal omfatte mindst ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Fabrikanten skal opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ, fabrikanten har valgt, udfører herefter EF-kontrol på organets ansvar. Kontrollen skal sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

Det bemyndigede organ skal i den forbindelse gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg. Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt.Bilag 4

STIKPRØVEVURDERING AF PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED HENSYN TIL UDSTØDNINGS- OG STØJEMISSION

Til kontrol af en motorfamilies overholdelse af kravene i denne bekendtgørelse til udstødnings- og støjemission udtages en stikprøve af motorer fra produktionen. Fabrikanten aftaler antallet af stikprøver med det bemyndigede organ.

Det aritmetiske gennemsnit X af de resultater, der opnås fra stikprøven, bestemmes for hver enkelt udstødnings- og støjemissionskomponent, der er underkastet regulering. Produktionen af en serie anses for at være i overensstemmelse med kravene, hvis følgende betingelse er opfyldt:

X + k · S < L

S er standardafvigelsen, hvor:

S2 = S (x - X)2 / (n - 1)

X = det aritmetiske gennemsnit af resultaterne

x = de enkelte resultater af stikprøven

L = den pågældende grænseværdi

N = antallet af motorer i stikprøven

k = statistisk faktor, der er bestemt af n (jf. tabellen)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

AL1141_3.GIF Size: (145 X 24)Bilag 5

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED ORGANBEMYNDIGELSE

Organet, dets leder og det personale, der skal udføre verifikationsarbejdet, må hverken have konstrueret, fremstillet, leveret eller været beskæftiget med montage af de i denne bekendtgørelse omhandlede produkter, som de kontrollerer, eller repræsentere nogen af de nævnte personer. De må hverken deltage direkte eller som repræsentant i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af disse komponenter eller fartøjer. Et bemyndiget organ må ikke kontrolleres af fabrikanter eller leverandører.

Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

Organet og det personale, der skal udføre kontrollen, skal udføre kontrolarbejdet med den størst mulige faglige uafhængighed og den største tekniske kompetence samt være uafhængig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

Organet skal råde over det nødvendige personale og besidde de nødvendige midler for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af verifikationen; det skal ligeledes have adgang til det nødvendige materiel for at kunne foretage særkontrol.

Det kontrollerende personale skal have en god teknisk og faglig uddannelse, et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med hensyn til et sådant kontrolarbejde samt den nødvendige færdighed i at udarbejde de attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne af den udførte kontrol.

Det kontrollerende personale skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må ikke være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af resultaterne af denne kontrol.

Organet skal være ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller kontrollen udføres direkte af medlemsstaterne.

Organets ansatte er underlagt tavshedspligt om alt, hvad de får kendskab til under udførelsen af arbejdet (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfører deres arbejde) i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift, der er udstedt i medfør af dette.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer (EF-Tidende nr. L164, s. 15) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/44/EF af 16. juni 2003 om ændring af direktiv nr. 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer (EF-Tidende nr. L214, s. 18).