Den fulde tekst
L 19
Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven). (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 30/10 09 FF
Betænkning 25/11 09 Tillæg B
2.beh 1/12 09 FF
3.beh 3/12 09 FF
Lovf som vedt 3/12 09 Tillæg C
Lov nr 1134 af 4. december 2009
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0. Loven har fortrinsvis til formål at gennemføre en række ændringer til momssystemet, som er vedtaget i EU.
Med forslaget indføres en høj grad af forbrugslandsbeskatning for grænseoverskridende salg af ydelser. For at undgå, at leverandører af ydelser skal momsregistreres og indbetale moms i alle lande, hvor de har kunder, gennemføres samtidig regler om, at køberne skal indbetale momsen, såkaldt omvendt betalingspligt. Det gælder dog ikke private købere. For at hindre momskarruselsvig i forbindelse med handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter omfattes desuden indenlandsk handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter af den omvendte betalingspligt. Endvidere omfattes den grænseoverskridende handel med ydelser af kontrolsystemet VIES, der hidtil alene omfattede varehandelen, og indberetninger skal som hovedregel ske månedligt. Herudover modernises proceduren for, hvordan virksomheder får godtgørelse af momsudgifter, som de har haft i EU-lande, hvor de ikke er momsregistrerede. Endelig skal der af hensyn til svigbekæmpelse årligt afregnes moms af grænseoverskridende ydelser i EU, selv om leveringen af ydelsen ikke er afsluttet og der ikke i årets løb har været afregnet moms heraf.
Loven trådte som hovedregel i kraft den 1. januar 2010.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.