Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31975L0439
 
31985L0337
 
31987L0101
 
31996L0061
 
31996L0082
 
31999L0031
 
32000L0076
 
32003L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, jf. §6.
Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomheder, jf. §6.
Bilag 5 Standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2,
jf. §14 og 18.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

(godkendelsesbekendtgørelsen) 1)

 

I medfør af § 35, § 37, stk. 2, § 39, stk. 3 og 4, § 40, stk. 1, § 41 b, stk. 1, § 67, § 74, stk. 2, § 79, § 80, § 92, § 103, stk. 2, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, og lov nr. 220 af 31. marts 2004, samt § 2, stk. 3, i lov nr. 369 af 2. juni 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i lovens kapitel 5 for listevirksomhed.

Stk. 2. Ved listevirksomhed forstås de virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2.

Stk. 3. Ved bilag 1-virksomhed forstås de virksomheder, anlæg og indretninger, der er optaget på listen i bilag 1.

Stk. 4. Ved bilag 2-virksomhed forstås de virksomheder, anlæg og indretninger, der er optaget på listen i bilag 2.

Stk. 5. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere i bilag 5 standardvilkår for en række listevirksomheder omfattet af bilag 2 til brug for godkendelsesmyndighedens afgørelse om godkendelse efter lovens § 33 samt afgørelse om vilkårsændringer efter lovens § 41, jf. § 41 b, stk. 1.

Kapitel 2

Godkendelsespligt

§ 2. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf, jf. lovens § 33, stk.1.

Stk. 2. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, jf. lovens § 33, stk. 1.

Stk. 3. Hvis der på en listevirksomhed udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden.

Stk. 4. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller bilag 2, er biaktiviteten og aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, godkendelsespligtige.

Stk. 5. Hvis der i bilag 1 eller bilag 2 er fastsat en minimumsgrænse for godkendelsespligt, må en virksomhed ikke gennemføre en udvidelse, der vil medføre en overskridelse af grænsen, før den samlede virksomhed er godkendt.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan godkendelsesmyndigheden efter særskilt ansøgning meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter lovens § 33, stk. 2. Bestemmelsen finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af regler fastsat i medfør af lovens § 33, stk. 3.

Kapitel 3

Myndighederne i godkendelsessager

§ 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse. Dog træffer amtsrådet afgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der er mærket med (a) på listerne i bilag 1 og bilag 2.

Stk. 2. Amtsrådet træffer endvidere afgørelse om godkendelse af

1) listevirksomhed med særskilt udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, hvor tilladelse hertil skal meddeles af amtsrådet, jf. lovens § 28, stk. 1, medmindre spildevandet udelukkende er husspildevand, drænvand fra bygge- og anlægsarbejder, spildevand fra dyrehold, uforurenet tagvand, uforurenet vand fra befæstede arealer eller uforurenet kølevand, og

2) listevirksomhed med nedsivning eller udledning af processpildevand på jordoverfladen, hvor tilladelse skal meddeles af amtsrådet, jf. lovens § 19, stk. 4.

§ 4. Godkendelsesmyndigheden for hovedvirksomheden ifølge listerne i bilag 1 og bilag 2 er tillige godkendelsesmyndighed for så vidt angår godkendelsespligtige biaktiviteter på virksomheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en virksomhed udfører en aktivitet, som er omfattet af punkt J 103 på listen i bilag 1, eller driver et anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om deponeringsanlæg, er amtsrådet godkendelsesmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på virksomheden.

§ 5. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en listevirksomhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, herunder hvad der må anses for hoved- eller bivirksomhed, kan forelægges Miljøstyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. Tvivlsspørgsmål om punkt I 101 på bilag 1 og punkt I 202 på bilag 2 forelægges dog for Skov- og Naturstyrelsen.

Kapitel 4

Ansøgning om godkendelse

§ 6. Ansøgning om godkendelse skal være skriftlig og skal indeholde en række nærmere bestemte oplysninger, jf. stk. 2-6.

Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der ikke er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 4.

Stk. 4. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 2-virksomhed, der er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af det relevante afsnit i bilag 5.

Stk. 5. Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 3 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, kan ansøgeren dog vælge kun at indsende de oplysninger, der fremgår af bilag 4 henholdsvis bilag 5, for så vidt angår den del af virksomheden, der er omfattet af bilag 2.

Stk. 6. Hvis en ansøgning samtidig omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, skal ansøgningen tillige indeholde oplysninger, der beskriver disse udvidelser eller ændringer, jf. stk. 2-5.

Stk. 7. Godkendelsesmyndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve supplerende oplysninger ud over de i bilag 3-5 anførte, herunder i helt særlige tilfælde kræve en støjberegning eller oplysninger om bedste tilgængelige teknik, selvom dette ikke er krævet i medfør af bilag 4–5.

§ 7. Ansøgning om godkendelse sendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis godkendelsen skal meddeles af amtsrådet, videresender kommunalbestyrelsen straks ansøgningen og sagens bilag til amtsrådet. Ansøgningen ledsages af kommunalbestyrelsens udtalelse eller af oplysning om, hvornår en udtalelse vil blive eftersendt. Kommunalbestyrelsen fremsender samtidig kopi til virksomheden af fremsendelsesskrivelsen og af kommunens udtalelse.

§ 8. Godkendelsesmyndigheden skal straks underrette miljøministeren, hvis en ansøgning vedrører et projekt, som

1) vil kunne få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø i et andet land, eller

2) indebærer risiko for grænseoverskridende følger af større uheld.

Stk. 2. Underretningen skal ske, for at ministeren kan sikre iagttagelse af de forpligtelser, der bl.a. følger af

1) artikel 17 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening,

2) artikel 4, nr. 5 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse,

3) artikel 13 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og

4) artiklerne 4, 7 og 9 i konventionen om grænseoverskridende virkninger af industriulykker.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden må ikke viderebehandle sagen, før ministeren giver tilladelse hertil. Godkendelsesmyndigheden underretter i givet fald ansøgeren herom.

Kapitel 5

Forholdet til VVM-proceduren

§ 9. I sager, som er omfattet af § 6 c i lov om planlægning (VVM-proceduren), må afgørelse om godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, tidligst træffes samtidig med den endelige vedtagelse af regionplanretningslinierne efter lov om planlægning.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden udarbejder på baggrund af en ansøgning efter § 6 et forslag til godkendelse, der offentliggøres samtidig med regionplanforslaget i overensstemmelse med lov om planlægning. Ved offentliggørelsen skal det oplyses, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, jf. dog § 10, stk. 7.

Kapitel 6

Forudgående offentlighed i forbindelse med (i)-mærkede listevirksomheder

§ 10. Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter lovens § 33, stk. 1, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af listevirksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1.

Stk. 2. Hvis en (i)-mærket aktivitet udføres som en biaktivitet på en listevirksomhed, der ikke er (i)- mærket, omfatter bestemmelsen i stk. 1 kun den (i)-mærkede aktivitet og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Stk. 3. Ved væsentlige ændringer eller udvidelser i stk. 1 forstås dels driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle minimumsgrænser for godkendelsespligt i bilag 1.

Stk. 4. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal godkendelsesmyndigheden, når den har modtaget ansøgningen, foretage offentlig annoncering. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende:

1) Godkendelsesmyndighedens navn og adresse.

2) Virksomhedens navn og beliggenhed.

3) Oplysning om, hvad der søges godkendelse til.

4) Oplysning om, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, og at enhver har ret til at kommentere ansøgningen inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra annonceringen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til rådighed.

6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

7) Hvis ansøgningen vedrører et projekt, som er omfattet af proceduren for projekter, der indebærer risiko for grænseoverskridende følger, jf. § 8, skal dette oplyses.

Stk. 5. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 4, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som godkendelsesmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget.

Stk. 6. Offentlig annoncering som nævnt i stk. 4 kan undlades, hvis sagen er omfattet af VVM-proceduren, jf. § 9.

Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende materiale, samt udkast til afgørelse finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 11. I sager om revurdering af godkendelser af listevirksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter lovens § 41, jf. § 41 b, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse.

Stk. 2. For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal tilsynsmyndigheden foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter § 17. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende:

1) Tilsynsmyndighedens navn og adresse.

2) Virksomhedens navn og beliggenhed.

3) Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering.

4) Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.

6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra annonceringen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse, jf. stk. 2, nr. 6, skal der tillige informeres om det materiale, som godkendelsesmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at annonceringen er foretaget.

Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kapitel 7

Afgørelse om godkendelse

Generelle principper

§ 12. Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, medmindre

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte vurdering skal indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Stk. 3. Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, skal godkendelsesmyndigheden ved vurderingen efter stk. 1, nr. 1, og idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling, sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,

1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,

2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,

3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,

4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,

5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og

6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Vilkår for godkendelsen

§ 13. En godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, skal indeholde en vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i § 12, stk. 1, opfyldes, og skal fastsætte

1) emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenende stoffer til luften,

2) emissions- og immissionsgrænseværdier samt maksimal spildevandsmængde for hvert afløb, hvor der udledes forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt ved udledning af kølevand grænser for den overtemperatur, som det udledte kølevand højst må have i forhold til recipientens naturlige temperatur,

3) støjgrænser,

4) krav til den egenkontrol, som virksomheden skal foretage, herunder angivelse af prøvetagnings- og målemetode, målingernes hyppighed, metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt angivelse af om prøveudtagning og analyse kan udføres af virksomheden selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium,

5) krav til beskyttelse af jord og grundvand,

6) krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald der må opbevares på virksomheden,

7) krav til begrænsning af eventuelle lugtgener,

8) krav om hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer,

9) andre krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld, og

10) krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte emissionsgrænseværdier fastsættes før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra anlægget, og inden eventuel fortynding. Emissionsgrænseværdierne kan suppleres eller erstattes med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger. Emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger fastsættes på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi.

Stk. 3. Hvis virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, skal godkendelsen om nødvendigt fastsætte vilkår om foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø. Disse vilkår fastsættes på grundlag af de oplysninger, som godkendelsesmyndigheden har modtaget i medfør af nævnte regler.

Stk. 4. Hvis der i forbindelse med godkendelsesbehandlingen har været gennemført den i § 10 nævnte procedure, skal godkendelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for godkendelsesmyndighedens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

Stk. 5. Selvom ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, meddeles en samlet afgørelse om godkendelse.

Standardvilkår

§ 14. Hvis godkendelsen vedrører en bilag 2-virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilag 5, erstatter standardvilkårene i bilag 5 de krav, der er nævnt i § 13, stk. 1, nr. 1 og 4-9. Godkendelsesmyndigheden skal indsætte disse standardvilkår i godkendelsen. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er beskrevet i bilaget, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Herudover fastsætter godkendelsesmyndigheden de øvrige vilkår, jf. § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, i det omfang det er relevant, samt egenkontrolvilkår knyttet hertil, jf. § 13, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvis afvige fra de i bilag 5 fastsatte standardvilkår.

Stk. 3. Hvis kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 5, og aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af virksomheden, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for de aktiviteter, der er omfattet af bilag 5. Hvis det ikke er muligt at adskille disse aktiviteter fra den øvrige del af virksomheden, kan godkendelsesmyndigheden i nødvendigt omfang fravige standardvilkårene og erstatte dem med individuelt fastsatte vilkår.

Bortfald af godkendelser og tidsbegrænsning

§ 15. I godkendelsen skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til senere end 2 år fra godkendelsens meddelelse.

Stk. 2. Hvis en godkendelse indeholder tilladelse til at gennemføre planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, bør fristen til at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse.

§ 16. En godkendelse kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Dette gælder både godkendelsen som helhed eller enkelte dele heraf. Godkendelsen skal i så fald indeholde en nærmere begrundelse for tidsbegrænsningen.

Stk. 2. En godkendelse skal tidsbegrænses, i det omfang det følger af bindende regler fastsat i medfør af loven.

Kapitel 8

Revurdering af godkendelser

Regelmæssig revurdering af (i)-mærkede listevirksomheder

§ 17. Godkendelser af listevirksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt.

Stk. 2. Som indledning til revurderingen sender tilsynsmyndigheden et oplæg til virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Stk. 3. På baggrund af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens § 41, jf. § 41 b. I afgørelsen fastsættes også tidspunktet for den næste regelmæssige revurdering.

Stk. 4. Hvis der i forbindelse med revurdering af en godkendelse har været gennemført den i § 11 nævnte procedure, skal afgørelsen indeholde oplysning om den gennemførte procedure, herunder en redegørelse for tilsynsmyndighedens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

Revurdering af andre listevirksomheder

§ 18. Når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af listevirksomheder, der ikke er (i)-mærkede, jf. lovens § 41 b. Hvis revurderingen vedrører en bilag 2-virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit i bilag 5, finder bestemmelserne i § 14 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 9

Administrative bestemmelser og klage over afgørelser

§ 19. Før godkendelsesmyndigheden træffer afgørelse efter lovens § 33, stk. 1, skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

Stk. 2. Der skal altid, jf. lovens § 74, stk. 2, foretages offentlig annoncering, når godkendelsesmyndigheden meddeler godkendelse efter lovens § 33, stk. 1. Det samme gælder, når tilsynsmyndigheden efter lovens § 41 træffer afgørelse om revurdering af virksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1, jf. § 17, stk. 3, og lovens § 41, stk. 2, nr. 1-3.

Stk. 3. Når godkendelsesmyndigheden efter lovens § 74, stk. 2, annoncerer offentligt, at den har meddelt godkendelse, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 20. Miljøstyrelsen er klagemyndighed for godkendelses- og tilsynsmyndighedens afgørelser efter loven, i det omfang de kan påklages, jf. dog § 21, stk. 2 og 4. Dog er Skov- og Naturstyrelsen klagemyndighed for afgørelser vedrørende virksomheder omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1 og punkt I 202 på listen i bilag 2.

§ 21. Tvivlsspørgsmål om godkendelsespligt kan forelægges for Miljøstyrelsen til udtalelse, før godkendelsesmyndigheden træffer afgørelse. Tvivlsspørgsmål om punkt I 101 på bilag 1 og punkt I 202 på bilag 2 forelægges dog for Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed er godkendelsespligtig, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens § 37, stk. 1.

Stk. 3. Dog kan godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at en ændring eller udvidelse af en virksomhed, som er (i)-mærket på listen i bilag 1, ikke er godkendelsespligtig, påklages til Miljøklagenævnet. Desuden kan godkendelsesmyndighedens afgørelser om, at etablering af en virksomhed ikke er godkendelsespligtig, påklages til Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en (i)-mærket virksomhed.

Stk. 4. Et afslag på en særskilt ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i medfør af lovens § 33, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter lovens kapitel 5 vedrørende virksomheder, der er (i)-mærkede på listen i bilag 1, kan uanset reglerne i lovens § 103, stk. 1, nr. 2, påklages til Miljøklagenævnet.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at indsende ansøgning efter § 26 eller § 27.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed ophæves.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 11 i bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 finder fortsat anvendelse på ansøgninger, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. januar 2005.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 finder fortsat anvendelse på beslutninger om at foretage revurdering, jf. § 17, der er truffet inden den 1. januar 2005.

§ 24. Verserende sager om godkendelse af listevirksomhed færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis de ikke er færdigbehandlet i 1. instansen inden den 1. januar 2005. Bestemmelsen i § 11 finder dog ikke anvendelse på verserende sager om godkendelse af listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 1. januar 2005.

Stk. 2. Verserende sager om godkendelse af virksomheder, anlæg eller indretninger, som er udgået af listerne over godkendelsespligtige virksomheder den 1. januar 2005, bortfalder.

§ 25. Verserende klagesager om afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2005, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Klagemyndigheden kan dog færdigbehandle en sag, hvori der er truffet afgørelse i 1. instansen før 3. november 1999, uanset at offentligheden ikke har haft lejlighed til at udtale sig som angivet i § 10.

Stk. 2. Verserende klagesager om afgørelser om godkendelse, som er truffet før den 16. juli 2001, og som vedrører listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 16. juli 2001, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Klagemyndigheden kan dog færdigbehandle en sag, uanset at offentligheden ikke har haft lejlighed til at udtale sig som angivet i § 10.

Stk. 3. Verserende klagesager om afgørelser om godkendelse, som er truffet før den 1. januar 2005, og som vedrører listevirksomhed, som ikke var (i)-mærket før den 1. januar 2005, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Klagemyndigheden kan dog færdigbehandle en sag, uanset at offentligheden ikke har haft lejlighed til at udtale sig som angivet i § 11.

Stk. 4. Verserende klagesager om afgørelser vedrørende virksomheder, anlæg eller indretninger, som er udgået af listen over godkendelsespligtige virksomheder den 1. januar 2005, bortfalder.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 færdigbehandler Miljøklagenævnet klagesager om rammegodkendelser efter de før den 30. oktober 1999 gældende regler, hvis Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i sagen inden den 3. november 1999.

§ 26. For bestående listevirksomheder, som ikke var godkendelsespligtige før den 3. november 1999, men som først blev godkendelsespligtige fra 3. november 1999, skal der senest den 1. januar 2003 indsendes ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med § 7 og 8. For virksomheder, som er omfattet af punkt J 103 på listen i bilag 1 eller J 201 på listen i bilag 2, skal ansøgning om godkendelse dog indsendes inden for de frister, der fremgår af kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Stk. 2. For bestående listevirksomheder, som ikke var godkendelsespligtige før den 1. januar 2005, skal der senest den 1. januar 2008 indsendes ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med § 7 og 8.

§ 27. For virksomheder, anlæg eller indretninger omfattet af listerne i bilag 1 eller bilag 2, som ikke har en samlet godkendelse, jf. lovens § 39, og som ikke er omfattet af § 26, gælder de frister for indsendelse af ansøgning om godkendelse og de ansøgningskrav, som fremgår af henholdsvis bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 6. november 1997.

§ 28. Hvis en bestående listevirksomhed, som er (i)-mærket, ikke senest den 29. oktober 2007 er godkendt i overensstemmelse med § 12 og 13, skal godkendelsesmyndigheden nedlægge forbud mod fortsat drift, jf. lovens § 41, stk. 2, således at virksomhedens drift er ophørt senest den 29. oktober 2007. Indebærer vilkår i en godkendelse, at der skal foretages forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v. på virksomheden, må der ikke fastsættes en frist for opfyldelse af vilkåret, der ligger efter 29. oktober 2007.

§ 29. Uanset bestemmelsen i § 17, stk. 1, skal godkendelsesmyndigheden tage en godkendelse, der er meddelt før den 1. januar 1997, op til første regelmæssige revurdering senest den 1. januar 2006, hvis godkendelsen vedrører en (i)- mærket virksomhed, der ikke var (i)-mærket før den 1. januar 2005.

§ 30. Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en rammegodkendelse efter de før den 30. oktober 1999 gældende regler, skal godkendelsesmyndigheden tage rammegodkendelsen op til revurdering og ændre vilkårene heri, jf. lovens § 41, således at godkendelsen er i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 36 og § 110, stk. 1, nr. 5, i loven, som affattet før ikrafttrædelsen af lov nr. 369 af 2. juni 1999 samt § 14 i bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, finder fortsat anvendelse på rammegodkendelser, indtil disse er revurderet i overensstemmelse med stk. 1.

§ 31. Endelige afgørelser om godkendelse af virksomheder, anlæg eller indretninger, som udgik af listen over godkendelsespligtig virksomhed henholdsvis den 1. januar 1992, den 3. november 1999 eller den 1. januar 2005, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i lovens § 41 a nævnte retsbeskyttelse.

Stk. 2. Hvis en virksomhed, anlæg eller indretninger omfattet af en godkendelse som nævnt i stk. 1, ændres eller udvides på en måde, som indebærer forøget forurening, bortfalder godkendelsen, såfremt ændringen eller udvidelsen ville være godkendelsespligtig, hvis virksomheden fortsat var omfattet af reglerne om listevirksomhed.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan under de i lovens § 42 nævnte betingelser meddele påbud eller forbud over for virksomheder, anlæg eller indretninger, der er omfattet af en godkendelse som nævnt i stk. 1, når der er forløbet mere end 8 år fra godkendelsens meddelelse eller mere end den af miljøministeren eventuelt fastsatte kortere frist end 8 år, jf. lovens § 41 a. I så fald bortfalder godkendelsen.

§ 32. Endelige afgørelser om godkendelse af listevirksomhed, som er optaget på listen i bilag 2, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i lovens § 41 a nævnte retsbeskyttelse.

Stk. 2. Ændringer af bilag 5 har først virkning for bestående listevirksomheder omfattet af bilag 5 fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, jf. lovens § 33, stk. 1, eller fra det tidspunkt tilsynsmyndigheden finder grundlag for at revidere virksomhedens samlede godkendelse, jf. lovens § 41 b.

Miljøministeriet, den 16. september 2004

Connie Hedegaard

/Ole ChristiansenBilag 1

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. § 1, stk. 3.

De kantede parenteser henviser til det tilsvarende listepunkt på den tidligere gældende liste,
jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

A. Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast

A 101.

Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker. (i) (a) [A1]

A 102.

Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) (a) [A 2a]

A 103.

Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag. (a) [A 2 b]

A 104.

Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen. (i) (a) [A 3a og 4a]

A 105.

Virksomheder, der smelter, støber, raffinerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smeltekapacitet, der er mindre end eller lig med 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cadmium tilsammen., dog med undtagelse af virksomheder af håndværksmæssig karakter, herunder guld- og sølvsmedjer. (a) [A 3b og 4b]

A 106.

Virksomheder, der producerer andre metaller end jern fra malm, koncentrater og sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer. (i) (a) [A 5]

A 107.

Smedjer med hamre, hvis slagenergi overstiger 50 kJ pr. hammer, når den samlede indfyrede effekt i ovnene samtidig overstiger 20 MW. (i) [A 6]

A 108

Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, overstiger 2 tons pr. time. (i) [A 7a]

A 109.

Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3. (i) [A 8a]

A 110.

Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm. (i) (a) [A 14]

 

 

B. Forarbejdning af visse råstoffer

B 101.

Cementfabrikker. Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag. (i) (a) [B 1]

B 102.

Glasværker og virksomheder, der fremstiller glasfibre, inklusive fremstilling af glasuldsfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. Mineraluldsfabrikker og virksomheder der smelter mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, hvor smeltekapaciteten er på mere end 20 tons pr. dag. (i) (a) [B 3]

B 103.

Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mere end 75 tons pr. dag, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mere end 4 m3 og en sættekapacitet på mere end 300 kg pr. m3. (i) [B 4]

B 104.

Virksomheder, der fremstiller kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. (i) (a) [B 5c]

B 105.

Anlæg til udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest. (i) (a) [B 5d]

 

 

C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas

C 101.

Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) (a) [C 1]

C 102.

Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (i) (a) [C 2]

C 103.

Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mere end eller lig med 200 t. Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t. [C 3]

C 104.

Tjæredestillationsanlæg. (a) [C 6]

 

 

D. Kemisk og biologisk fabrikation m.v.

D 101.

Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (a) [D 1a]

D 102.

Petrokemisk industri. (i) (a) [D 2]

D 103.

Kunstgødningsfabrikker. (i) (a) [D 3]

D 104.

Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (a) [D 4 a]

D 105.

Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien. (i) [D 5a]

D 106.

Virksomheder, der fremstiller basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (i) (a) [D 6a]

D 107.

Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer. (i) (a) [D 11]

 

 

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer

E 101.

Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (a) [E1]

E 102.

Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) [E 6a]

E 103.

Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (a) [E 8aa]

E 104.

Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (a) [E 8ab]

E 105.

Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) (a) [E 8ac]

E 106.

Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) [E ad]

E 107.

Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) [E 8ae]

E 108.

Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) [E 8af]

E 109.

Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) [E 8ag]

E 110.

Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (i) [E 8ah]

 

 

F. Oparbejdning af animalske råvarer

F 101.

Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons pr. dag. (i) (a) [F 1a]

F 102.

Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) [F 2]

F 103.

Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. (i) (a) [F 3a og 6]

F 104.

Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mere end 12 tons pr. dag. (i) (a) [F 4a]

F 105.

Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i) [F 5a]

F 106.

Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) [F 7a]

 

 

G. Kraft- og varmeproduktion

G 101.

Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. (i) (a) [G 1]

G 102.

Koksværker. (i) (a) [G 4]

G 103.

Kulforgasningsanlæg og likvificeringsanlæg. (i) (a) [G 5]

 

 

H. Flyvepladser

H 101.

Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser. (a) [H 2]

 

 

I. Husdyrproduktion

I 101.

Anlæg til husdyrproduktion for mere end

 

a)

250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90% af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise til 30 kg

 

b)

100 dyreenheder i slagtekyllinger

 

c)

230 dyreenheder i æglæggende høns

 

d)

210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).

 

Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m.2), jf. dennes § 2, nr. 11. (i) [I 1]

 

 

J. Andre listevirksomheder

J 101.

Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. (i) (a) [J 1]

J 102.

Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi. (a) [J 2]

J 103.

Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. (a) [J 3a]

J 104.

Virksomheder, der behandler overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på afpudsning, bejdsning, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering eller rensning, med en forbrugskapacitet med hensyn til organiske opløsningsmidler på mere end 150 kg pr. time eller mere end 200 tons pr. år. (i) [J 7]

 

 

K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

K 101.

Anlæg der nyttiggør farligt affald3) efter en af metoderne R 1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen4), med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. (i) (a) [K 1a]

K 102.

Anlæg for bortskaffelse af farligt affald3) efter en af metoderne D1 - D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen4). (i) (a) [K 1b]

K 103.

Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D 8 og D 9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen4), af ikke-farligt affald med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) (a) [K 2a]

K 104.

Shredderanlæg. (a) [K 2e]

K 105.

Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald5). (i) (a) [K 3 a]

K 106.

Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (i) (a) [K 8a]

K 107.

Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. (a) [K 8b]

 

 

2) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

3) Farligt affald som defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

4) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

5) Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.Bilag 2

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. § 1, stk. 4.

De kantede parenteser henviser til det tilsvarende listepunkt på den tidligere gældende liste,
jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal

A 201.

Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder varmforzinkningsvirksomheder, når mængden af materiale, som skal pålægges smeltet metal, er mindre end eller lig med 2 tons pr. time. [A 7b]

A 202.

Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter. [A 8b]

A 203.

Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time.
Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. [A 9]

A 204.

Stålskibsværfter og flydedokke (*) [A 10]

A 205.

Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derover. [A 11]

A 206.

Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. (a) [A 12]

A 207.

Elektrotekniske virksomheder til printfremstilling eller fremstilling af transformatorer. [A 13]

 

 

B. Forarbejdning af visse råstoffer

B 201.

Kalkværker og kridtværker med en produktionskapacitet på mindre end eller lig med 50 t/dag. (a) [B 1]

B 202.

Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år. [B 2]

B 203.

Kalcinering af flint. [B 5a]

B 204.

Virksomheder, der fremstiller bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer. [B 5b]

 

 

C. Oplagring af og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas

C 201.

Lagre af flydende gas (carbonhydrider) på mellem 50 og 200 t. Oplag af mineralolieprodukter på mellem 2500 og 25.000 t. [C 3]

C 202.

Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (a) (*) [C 4]

C 203.

Tagpapfabrikker, der fremstiller tagpap på basis af tjære eller bitumen. (a) [C 5]

 

 

D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter.

D 201.

Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.
Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (a) [D 1b]

D 202.

Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske, fremstiller lægemidler. (a) [D 4b]

D 203.

Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindst 3.000 tons pr. år. [D 5b]

D 204.

Virksomheder, der alene aftapper og pakker basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider. (a) [D 6b]

D 205.

Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindst 5.000 tons pr. år. [D 7]

D 206.

Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år. (a) [D 8]

D 207.

Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag. [D 9]

D 208.

Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag. [D 10]

D 209.

Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. [D 12]

 

 

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer mv

E 201.

Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 20 tons/dag. (a) [E 1]

E 202.

Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ. (a) [E 2]

E 203.

Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time. Bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. [E 3]

E 204.

Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindst 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller på mindst 10.000 m3 fast masse af løvtræ pr. år eller med en samlet kapacitet for produktion på mindst 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Virksomheder der fremstiller finerplader eller fiberplader. (*) [E 4]

E 205.

Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mindst 1.000 tons pr. år. [E 5]

E 206.

Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons pr. dag. Virksomheder, der foretager anden form for tekstil vådbehandling, dog undtaget vaskerier. [E 6 b]

E 207.

Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion. (a) (*) [E 7]

E 208.

Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabilske olier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Dog undtaget margarinefabrikker. (a) [E 8ba]

E 209.

Sprit- og gærfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (a) [E 8bb]

E 210.

Sukkerfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. (a) [E 8bc]

E 211.

Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 50 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. [E 8bd]

E 212.

Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 20 og 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. [E 8be]

E 213.

Kartoffelmelsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. [E 8bf]

E 214.

Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. [E 8bg]

E 215.

Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder der er omfattet af J 104. [E 9]

 

 

F. Oparbejdning af animalske råvarer

F 201.

Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtet fjerkræ på mellem 17 og 50 tons pr. dag. (a) [F 1b]

F 202.

Fiskemelsfabrikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker, med en behandlingskapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. (a) [F 3b og 6]

F 203.

Garverier med en behandlingskapacitet for færdige produkter på mindre end eller lig med 12 tons pr. dag. (a) [F 4b]

F 204.

Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde af mælkebaserede råvare er mellem 100 og 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. [F 5b]

F 205.

Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag. [F 7 b]

F 206.

Virksomheder, der foretager tørring eller formaling af østers- eller muslingeskaller. (a)
[F 8]

F 207.

Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyravl. (a) [E 7]

 

 

G. Kraft- og varmeproduktion

G 201.

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. [G 2]

G 202.

Kraftproducerende anlæg og varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. [G 3]

 

 

H. Motorsportsbaner

H 201.

Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (a) (*) [H 1]

 

 

I. Dambrug

I 201.

Saltvandsdambrug - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. (a) [I 2]

I 202.

Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. (a) [I 3]

 

 

J. Andre listevirksomheder

J 201.

Virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et punkt på denne liste. [J 3b]

J 202.

Krematorieanlæg. [J 4]

J 203.

Udendørs skydebaner.(*) [J 5]

J 204.

Forlystelsesparker.(*) [J 6]

 

 

K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

K 201.

Anlæg der nyttiggør farligt affald6) efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen7), med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 tons/dag. (a) [K 1a]

K 202.

Anlæg der nyttiggør farligt affald2) efter en af metoderne R2, R3, R4, R7, R10 eller R11, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen3). (a) [K 1a]

K 203.

Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald3), jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse8), bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg. (a) [K 1c]

K 204.

Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3) af ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. (a) [K 2b]

K 205.

Anlæg til anden behandling end biologisk eller fysisk-kemisk behandling af ikke-farligt affald, jf. punkterne D1 – D7 og D10 – D13 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3).
(a) [K 2c]

K 206.

Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 - R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen3), bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.
(a) [K 2d]

K 207.

Deponeringsanlæg for affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr. dag, og som har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald9). (a) [K 3 b]

K 208.

Deponeringsanlæg for inert affald5). (a) [K 3 c]

K 209.

Autoophugning (autogenbrug). [K 4]

K 210.

Skibsophugning. (*) [K 4]

K 211.

Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3. [K 5]

K 212.

Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse4) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3 bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. [K 5]

K 213.

Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover. [K 6]

K 214.

Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyrgødning. [K 7]

K 215.

Øvrige anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end 3 tons pr. time. (a) [K 8b]

 

 

6) Farligt affald som defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

7) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

8) Nyttiggørelse som defineret i punkterne R1 – R11 i bilag 6B, og bortskaffelse som defineret i punkterne D1 – D13 i bilag 6A i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

9) Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, jf. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.Bilag 3

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, jf. § 6.

I.

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, bortset fra punkt I om husdyrproduktion.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. På planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen forsynes med en nordpil.

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende:

- Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af-produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

- Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

- Placeringen af støj- og vibrationskilder.

- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

- Interne transportveje og placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og –anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/ aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

19) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik

20) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik.

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om mulighederne for

- at effektivisere råvareforbruget,

- at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer,

- at optimere produktionsprocesserne,

- at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for genanvendelse og recirkulation og

- at anvende bedste tilgængelige rensningsteknik.

Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi.

Desuden skal redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

23) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

24) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Spildevand

25) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

- Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand.

- For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer, samt oplysning om mikroorganismer.

- Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

- Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år.

- Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.

- En beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

26) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

27) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

28) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse.

Støj

29) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15.

30) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger både for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed.

31) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Affald

32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.

33) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

34) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse.

Jord og grundvand

35) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

36) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Egenkontrolvilkår bør indeholde:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder

- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.

- Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne.

- Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

37) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

38) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør.

40) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

L. Ikke-teknisk resume

41) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.

II.

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug omfattet af punkt I i listen i bilag 1.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse og telefonnummer.

2) Virksomhedens navn, ejendommens adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Oplysninger om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

B. Oplysninger om virksomheden

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

7) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

8) Det forventede tidspunkt for bygge- og anlægsarbejders påbegyndelse og afslutning samt for start af virksomhedens drift ved nyetablering eller start af den del af driften, der er ændret efter projektets gennemførelse. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

C. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

9) Oversigtsplan i passende målestok ( f.eks. 1:4.000) med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til f.eks. nærmeste nabo, offentlig vej og privat fællesvej. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil.

10) Beskrivelse af lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn) samt i forhold til reglerne for lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Kommunen eller amtet kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området.

D. Tegninger over virksomhedens indretning

11) Målfast tegning i passende målestok, der viser den samlede virksomhed, herunder produktionsanlæggets placering på ejendommen og indretning dvs. placering af stalde, møddinger, gyllebeholdere, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne transportveje, nedgravede tanke, boringer og brønde m.v. Planen forsynes med nordpil.

E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift

12) Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor.

13) Oplysning om staldsystem og staldindretning i hver enkelt driftsbygning, herunder oplysninger om udmugningssystem.

14) Oplysning om ventilationsanlæg, herunder type, kapacitet, antal afkast, afkastenes placering, afkasthøjde, lufthastighed i afkast m.v.

15) Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder.

16) Oplysning om bivirksomhed som f.eks. dambrug, slagteri, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmølle og halmfyr m.v.

17) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

F. Oplysninger om gødningsproduktion og –håndtering

19) Årsproduktion af husdyrgødning incl. spildevand til opbevaring før og efter projektet.

20) Gødningsopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet og overdækning).

21) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet.

22) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejendomme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr. 21.

23) Forventet balance for N og P (N og P-gårdregnskab), herunder tab til omgivelserne ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning før og efter projektet.

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik

24) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.

25) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.

H. Oplysninger om virksomhedens gene- og forureningsbegrænsende foranstaltninger

26) Angivelse og placering af støjkilder, der kan give væsentlige støjgener for omgivelserne (ventilationsanlæg, kompressorer, korntørringsanlæg, malkestald m.v.). Forventede årlige og daglige driftsperioder under normale forhold angives. Eventuelle støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger beskrives.

27) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener beskrives.

28) Opgørelse af mængden og arten af rengøringsvand, mælkerumsvand, vand fra vaskepladser og sanitært spildevand, med oplysninger om bortskaffelse og eventuelle rensningsforanstaltninger.

29) Oplysninger om påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr.

30) Oplysninger om fluebekæmpelse.

31) Oplysninger om skadedyrsbekæmpelse.

32) Oplysninger om til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel, herunder transport af husdyrgødning og ind- og udlevering af dyr, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

I. Oplysninger om virksomhedens affald

33) Oplysninger om opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder eventuelt omladnings- og afhentningsstedets placering i forhold til nabobeboelser.

34) Oplysninger om opbevaring af olie/kemikalier.

35) Oplysninger om bortskaffelse af olie/kemikalieaffald herunder emballage m.v.

36) Oplysninger om art, mængde, opbevaring og bortskaffelse af andet affald, der fremkommer på virksomheden. For farligt affald (bekæmpelsesmidler og medicinrester) angives EAK-koder.

J. Forslag til egenkontrol

37) Forslag til vilkår om kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Egenkontrolvilkår kan indeholde:

- Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og eftersyn af produktionsapparatet og rensningsforanstaltninger.

- Forslag til fast procedure for vedligeholdelse og kontrol af gene- og forureningsforanstaltninger.

- Forslag til overvågning af parametre, der har miljømæssig/sikkerhedsmæssig betydning, f.eks. de under 18) nævnte driftsforstyrrelser og uheld.

- Forslag til registrering af forbrug af råvarer, hjælpestoffer og energi.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

38) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

L. Ikke-teknisk resumé

39) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé.Bilag 4

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomheder, jf. § 6.

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 5, skal ansøgningen indeholde de i bilag 5 anførte oplysninger.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

13) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

- Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

- Placeringen af støj- og vibrationskilder.

- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

- Interne transportveje og placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer.

17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, emissioner og affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

G. Oplysninger om valg af teknologi

19) Hvis der i Miljøstyrelsens Referencer til renere teknologivurderinger ved miljøgodkendelser (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000 eller seneste udgave) foreligger oplysninger om bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype, skal der redegøres for virksomhedens muligheder for at anvende de teknikker, der er beskrevet her.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Spildevand

23) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

- Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand.

- For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.

- Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

- Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år.

- Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.

- Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

24) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

25) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

26) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse.

Støj

27) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

28) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Affald

29) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.

30) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Jord og grundvand

31) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

32) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift.

Egenkontrolvilkår bør omfatte:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder,

- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger,

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.Bilag 5

Standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2,
jf. § 14 og 18.

Dette bilag er inddelt i afsnit. Hvert afsnit omhandler en bilag 2-virksomhed og indeholder:

1. En beskrivelse af hvilke virksomheder, anlæg eller indretninger, der er omfattet af hvert enkelt afsnit.

2. En beskrivelse af de væsentligste miljøforhold hos virksomheder, anlæg eller aktiviteter inden for den pågældende branche.

3. Ansøgningskrav for virksomheder, anlæg eller aktiviteter, der er omfattet af afsnittet. 10)

4. Standardvilkår vedrørende indretning og drift, herunder emissionsgrænseværdier for væsentlig luftforurening samt egenkontrolvilkår.


10) Hvis ansøgningen vedrører en listevirksomhed, der er omfattet af flere punkter på listen i bilag 2, indsendes en samlet ansøgning for hele virksomheden ledsaget af de i bilag 4 angivne oplysninger. Hvis det er teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille aktiviteterne, skal ansøgeren indsende de oplysninger, der fremgår af bilag 5, for så vidt angår den del af virksomheden, der er omfattet af bilag 5.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, (EF-Tidende nr. L 257 s. 26), dele af Rådets direktiv 96/82/EØF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, (EF-Tidende nr. L 10 s. 13), dele af Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, (EF-Tidende nr. L 182 s. 1), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald, (EF-Tidende L 332, s. 91), dele af Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald (EU-Tidende nr. L 42 s. 43), samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EU-Tidende nr. L 156 s. 17).