Den fulde tekst
L 40
Forslag til lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. og lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven). (Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførsel af pesticidafgiftsprovenu fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet som følge af aftalen om Grøn Vækst m.v.).
Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 8/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 8/10 09 Tillæg A
1.beh 29/10 09 FF
Betænkning 9/12 09 Tillæg B
2.beh 15/12 09 FF
3.beh 17/12 09 FF
Lovf som vedt 17/12 09 Tillæg C
Lov nr 1513 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Bjarne Laustsen (S), René Christensen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Knud Kristensen (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder til ændringer på baggrund af den seneste gennemgang af EU's landbrugspolitik (sundhedstjekket). Herudover er loven et led i den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Loven indebærer en ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., således at ministeren bemyndiges til at gennemføre frivillige EU-ordninger, som kan indebære national medfinansiering. Loven indeholder derudover ændring af reglerne om overførsel af pesticidafgiftsprovenuet. Endelig ajourføres reglerne om indstillingsberettigede producent- og brancheorganisationer sammen med reglerne for fondenes administration.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 55 stemmer (V, DF, KF og LA); 46 (S og SF, RV og EL) stemte hverken for eller imod.