Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 16, § 18, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udarbejde kommunale forskrifter. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om afskæring af klageadgangen for visse afgørelser efter lovens § 42.

Kapitel 2

Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v.

§ 2. Den, der midlertidigt vil placere og anvende følgende anlæg eller maskiner, eller som midlertidigt vil foretage følgende aktiviteter, skal forud anmelde dette til tilsynsmyndigheden:

1) Asfaltanlæg.

2) Anlæg for behandling af forurenet jord.

3) Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg.

4) Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.

5) Bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter.

6) Ophugning af skibe.

7) Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling eller lignende udendørs aktiviteter.

8) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

9) Støj- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.

§ 3. Den i § 2 nævnte anmeldelse skal være modtaget hos tilsynsmyndigheden senest 14 dage, før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår eller nedlægge forbud over for de i § 2 nævnte aktiviteter.

Stk. 4. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 2 og 3 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 4. Indgivelse af en anmeldelse fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Kapitel 3

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

§ 5. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Stk. 2. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højst:

1) 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl, eller 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion, eller 10 får med lam, eller 10 geder med kid,

2) 30 stk. høns,

3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller

4) tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, når dyreholdet består af flere af de under stk. 1 nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det enkelte punkt i definitionen overskrides.

§ 6. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt i de i stk. 1 nævne områder:

1) 30 stk. høns.

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

3) Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold, bortset fra de i stk. 1 nævnte dyr.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbudet i stk. 1, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde o.lign. samt møddinger m.v. ud over de i denne bekendtgørelse omhandlede krav. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst 3 uger.

§ 7. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for omgivelserne.

§ 8. Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde o.lign. samt anlæg m.v. væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.

Uhygiejniske forhold

§ 9. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med hygiejne på offentligt tilgængelige steder, herunder offentlige toiletter, fællestoiletter i beboelsesejendomme samt andre fællesarealer i beboelsesejendomme, i det omfang der ikke er fastsat regler herom efter anden lovgivning.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, at forurening skal nedbringes, eller at uhygiejniske forhold skal begrænses eller ophøre. Særligt kan der gives påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger, såfremt fællestoiletter i beboelsesejendomme bliver ubrugelige på grund af frost eller andre årsager.

Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

Stk. 3. Kan ulemperne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud ifølge stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud mod aktiviteten.

Latrin

§ 11. Latrin må ikke henkastes på møddinger eller spredes på jorden, heller ikke som gødning. Såfremt der er mulighed herfor, bør latrin i videst muligt omfang tilføres rensningsanlæg for spildevand. Såfremt latrinen ikke kan tilføres sådanne anlæg, skal den nedpløjes eller nedgraves. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at nedgravning skal ske med passende jordtildækning på en dertil af kommunalbestyrelsen godkendt, indhegnet plads og på en sådan måde, at enhver risiko for forurening af grundvandet udelukkes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til at begrænse risikoen for grundvandsforurening og for at begrænse gener og uhygiejniske forhold give de nødvendige påbud, herunder om opbevaring, bortskaffelse og transport.

Skadedyr

§ 12. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold o.lign.

Animalsk affald og kadavere

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan give påbud med henblik på at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig opbevaring, transport og bortskaffelse af animalsk affald. Påbud kan dog kun gives i det omfang affaldet ikke er omfattet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders regler herom eller er omfattet af anden lovgivning under Miljøministeriet.

Begravelsesvæsen

§ 15. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med hygiejniske forhold i ligkapeller og på kirkegårde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at grundvandet på kirkegårde afledes behørigt, og at ældre, ufyldestgørende dræningsanlæg forbedres, således at grundvandstanden sænkes under sædvanlig gravdybde.

Kapitel 4

Støj og luft

§ 16. For at forebygge unødvendig luftforurening eller støjgener kan kommunalbestyrelsen påbyde eller fastsætte bestemmelse om, at adgangen til at lade motoren i holdende motorkøretøjer være i gang skal begrænses.

§ 17. For at forebygge støjgener kan kommunalbestyrelsen meddele påbud eller fastsætte bestemmelser, som begrænser ikke-erhvervsmæssig anvendelse af støjende, motordrevne redskaber, værktøj o.lign. samt generende knallertkørsel eller lignende på privat grund uden for godkendte baner.

Stk. 2. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at støjgener fra ventilationsanlæg på private eller kommunale ejendomme skal begrænses.

Kapitel 5

Kommunale forskrifter

§ 18. For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, vedtage lokale forskrifter om

1) indretning og drift af andre virksomheder end listevirksomhed, der ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven, og

2) dyrehold som nævnt under § 6, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder, herunder forbyde visse former for dyrehold i bestemte områder.

Stk. 2. Forskrifter, der fastsættes af kommunalbestyrelsen efter stk. 1, skal af kommunalbestyrelsen bekendtgøres i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt brugte måde.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5. En vedtagen forskrift efter stk. 1 er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens § 42, stk. 1 – 4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fremsender vedtagne forskrifter til Miljøstyrelsen til orientering og registrering.

Kapitel 6

Afskæring af klageadgang

§ 19. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativmyndighed.

§ 20. Afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden i medfør af lovens § 42 vedrørende forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj fra de nedenfor nævnte aktiviteter kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:

1) Restauranter, diskoteker, grillbarer eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

2) Supermarkeder, detailhandelsbutikker eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

3) Idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter.

4) Faste, ikke-erhvervsmæssige energianlæg.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 21. Med bøde straffes den, der

1) undlader at foretage anmeldelse efter § 2,

2) overtræder § 6, § 7, § 11, stk. 1, og § 12,

3) overtræder vilkår i en dispensation efter § 6, stk. 3,

4) overtræder vilkår i en tilladelse efter § 11, stk. 1, eller

5) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 2, § 8, §§ 10 - 11 og §§ 13 - 17.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af § 18, kan der for overtrædelse fastsættes bødestraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2005 og ophæves automatisk den 1. januar 2010, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse.

2) Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.

3) Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.

§ 23. Afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i en af de i § 22, stk. 2, nævnte bekendtgørelser bevarer deres gyldighed. På samme måde bevarer bestemmelser om bødestraf i forskrifter udstedt med hjemmel i en af disse bekendtgørelser deres gyldighed.

Miljøministeriet, den 16. september 2004

Connie Hedegaard

/Ole Christiansen