Den fulde tekst

Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love1)

(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 104 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 10 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 31.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:

1) en registreret varemodtager efter § 4, stk. 2,

2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller

3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 3, eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 4, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«

2. Overskriften før § 3 affattes således:

»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.«

3. I § 3 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»§ 3. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 5, stk. 1.«

Stk. 1-13, bliver herefter stk. 2-14.

4. I § 3, stk. 1, der bliver stk. 2, udgår: »afgiftspligtige«, og »registreres« ændres til: »autoriseres«.

5. § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3. Virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer omfattet af bilag 2, nr. 15 og 16, kan dog autoriseres som oplagshaver, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l. Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige det i 1. pkt. anførte kapacitetskrav for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg. Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.«

6. § 3, stk. 10, der bliver stk. 11, affattes således:

»En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.«

7. § 3, stk. 11, der bliver stk. 12, ophæves.

Stk. 12-13, der bliver stk. 13-14, bliver herefter stk. 12-13.

8. I § 3, stk. 12, ændres »registreres efter stk. 1« til: »autoriseres efter stk. 2«.

9. § 3, stk. 13, affattes således:

»Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 11.«

10. § 4 affattes således:

»§ 4. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder reglerne, der fastsat efter § 14, og § 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 13, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1, 2 og 5.«

11. I § 4a, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

12. I § 4a, stk. 4, 1. pkt., ændres »registrerede oplagshavere« til: »autoriserede oplagshavere«, og »den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed« ændres til: »den autoriserede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed«.

13. I § 4a, stk. 4, 2. pkt., ændres »Den registrerede oplagshaver« til: »Den autoriserede oplagshaver«.

14. Efter § 4a indsættes:

»§ 4b. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug og egen transport, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 32 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 15, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:

1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 14, stk. 3, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7.«

15. § 5 affattes således:

»§ 5. Afgiftsoplag er et ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt virksomhedens produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå registrering som farvningsvirksomhed efter § 4a, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt virksomhedens tanke og anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift efter § 4 a, stk. 2.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af anlæg, hvis anlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan ikke godkende detailsalgsanlæg efter stk. 2 eller 3.«

16. I § 7, stk. 1, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 6, og § 22, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

17. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for varer omfattet af § 1, stk. 5.«

18. I § 8, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 10, der bliver stk. 9, § 10, stk. 1, 1. pkt., og § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

19. I § 8, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: »lignende«: », jf. § 30«.

20. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »lystfartøjer, og« til: »lystfartøjer,«.

21. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »personer.« til: »personer, og«.

22. Efter § 9, stk. 1, nr. 4, indsættes som:

»5) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

23. § 9, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-11 bliver herefter stk. 7-10.

24. I § 9 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Fritaget for afgift er et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.«

25. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret efter § 3, stk. 1« til: »autoriseret efter § 3, stk. 2«.

26. I § 14, stk. 3, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 4, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 4, stk. 5 og 8« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 4b, stk. 5 eller 6«.

27. § 14, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af § 1, stk. 5, og på forlangende dokumentere dette over for told- og skatteforvaltningen.«

28. § 14, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 5, for hver kategori af vandindhold.«

29. I § 14, stk. 7, 1. pkt., ændres »registreret oplagshaver eller farvningsvirksomhed« til: »autoriseret oplagshaver eller registreret farvningsvirksomhed«.

30. § 14, stk. 8 og 9, ophæves.

Stk. 10-11, bliver herefter stk. 8-9.

31. I § 14, stk. 10, der bliver stk. 8, udgår »ledsagedokument«.

32. § 15 ophæves og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 15. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

33. § 16, stk. 1, affattes således:

»Autoriserede oplagshavere samt registrerede varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For autoriserede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 4-8, nr. 2 og 3, i samme lov.«

34. I § 19 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.

35. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»overtræder § 1, stk. 6, § 3, stk. 2, 11, 3. pkt., eller 12, § 4, stk. 1, 2. pkt., 2, 2. pkt., eller 5, 2.-3. pkt., § 4b, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 12, stk. 10, § 14, stk. 1-7 eller 8, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,«

36. I § 25, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

37. Overskriften før § 27 »Andre bestemmelser«, ophæves.

38. Overskriften før § 28 affattes således:

»Hæftelse m.v.«

39. § 28 affattes således:

»§ 28. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter:

1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 31, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede vareafsender eller enhver anden person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 3 eller § 4, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2, stk. 1, nr. 4, hæfter:

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 4b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 4b, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 4b, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 4b, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 3.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 32, jf. § 4b, hæfter:

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 4b, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 3, eller registreret som vareafsender efter § 4, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.«

40. §§ 30-32 ophæves og i stedet indsættes:

»Ødelæggelser og tab

§ 30. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 4b, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 31. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 15, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 3, stk. 11, eller § 4, stk. 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 15, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

§ 32. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 4b, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

41. Overskriften før § 32a affattes således:

»Satsregulering«

42. Efter § 32a indsættes:

»Andre bestemmelser

§ 33. Anvendelsesområdet for lovens §§ 3-4, §§ 4b-5, §§ 13-15, § 22-23, og §§ 29-30, er foruden afgiftspligtige varer efter § 1, tillige:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan undtage for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller som motorbrændstof.

§ 34. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 2

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 92 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senest ved § 27 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2 og stk. 3, § 9, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 3, 1. pkt., § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 21, stk. 1, 1. pkt., og § 27, stk. 6, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

2. § 2a affattes således:

»§ 2a. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 18, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 33b.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:

1) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller

2) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 7, stk.1-3, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«

3. §§ 7 og 8 ophæves og i stedet indsættes:

»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.

§ 7. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 9a, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter loven, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 4. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 18, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, autorisation, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-5.

§ 8. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 34 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 20a, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:

1) autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 20, stk. 4, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er autoriseret efter stk. 6, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse og autorisation efter stk. 1-7, samt for den i stk. 8, nævnte tilbageholdelse af varer.«

4. I § 9, stk. 1, § 14, stk. 1, nr. 1, og § 18, stk. 1, ændres »registreret« til: »autoriseret«.

5. I § 9, stk. 5, ændres: »ikke registreret efter § 7, stk. 1 eller 2« til: »er omfattet af reglerne for midlertidigt registrerede varemodtagere efter § 7, stk. 4-5«.

6. § 9a affattes således:

»§ 9a. Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling og aftapning af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 27 ikke kan udføres på rimelig måde.«

7. § 10, stk. 4, ophæves.

8. I § 14, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: »lignende«: », jf. § 33a«.

9. I § 15, stk. 1, udgår: »efter EU’s bestemmelser herom«.

10. I § 15, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, og« til: »loven,«.

11. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »personer.« til: »personer, og«.

12. Efter § 15, stk. 1, nr. 4, indsættes som:

»5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

13. § 15, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-5, bliver herefter stk. 3-5.

14. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 3-4« til: »stk. 3«.

15. Overskriften før § 18, affattes således:

»Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU«

16. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4, bliver herefter stk. 2.

17. I § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 20, stk. 3, ændres »registrerede« til: »autoriserede eller registrerede«.

18. § 20, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-14, bliver herefter stk. 4-12.

19. I § 20, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres »Virksomheder nævnt i § 9 a, stk. 3, og repræsentanter, der er registreret efter § 9 a, stk. 1 eller 4« til: »Virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret efter § 8, stk. 5 eller 6«.

20. I § 20, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres »stk. 9« til: »stk. 7«.

21. I § 20, stk. 13, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7-12« til: »stk. 5-10«.

22. Overskriften før § 20a »Regnskabsbestemmelser«, ophæves.

23. § 20a ophæves og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 20a. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager i et andet EU-land,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

24. I § 22, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«.

25. I § 22, 2. pkt., ændres »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«, og »der er stillet efter § 8, stk. 1« ændres til: »der skal stilles, som fastsat efter § 7, stk. 3«.

26. I § 23, stk. 2 og stk. 3, ændres »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«.

27. I § 27, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 1« til: »§ 7, stk. 2«.

28. I § 27c, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 13 og 14« til: »§ 20, stk. 11 og 12«.

29. § 31, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, 3, 3. pkt., 4, 2. pkt. eller 5, 2.-3. pkt., § 8, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 9, stk. 2 eller 4, § 20, stk. 1 eller 4-10, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,«

30. I § 31, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

31. I § 31, stk. 5 og 6, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 7, stk. 5«, og »§ 20, stk. 1 eller 4-12« ændres til: »§ 20, stk. 1 eller 4-10«.

32. Overskriften til §§ 33-38 »Andre bestemmelser«, ophæves.

33. Efter § 32 indsættes:

»Hæftelse

§ 33. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2a, stk. 1, nr. 1, hæfter:

1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 33b, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2a, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 7, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2a, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2a, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2a, stk. 1, nr. 4, hæfter:

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 8, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 8, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 8, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 20, stk. 4.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 34, jf. § 8, hæfter:

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 8, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 7, stk. 1-3, eller registreret som vareafsender efter § 7, stk. 4, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 20a, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.

Ødelæggelser og tab

§ 33a. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2a.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 8, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 33b. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 20a, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 20a, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspen­sions­ordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 20a, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 20a, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 7, stk. 3 eller 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 20a, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 20a, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

34. § 34 affattes således:

»§ 34. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 8, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

35. Overskriften før § 35 affattes således:

»Andre bestemmelser«

36. §§ 37a og 37b ophæves og i stedet indsættes:

»§ 37a. Anvendelsesområdet for lovens §§ 7-8, § 9a, §§ 18-20a, §§ 25-30, og §§ 33a-34, er foruden afgiftspligtige varer efter § 1, tillige:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.«

37. § 38 affattes således:

»§ 38. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 3

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som bl.a. ændret ved § 24 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005, § 71 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 7 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, § 122 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 28 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2-7, ophæves.

§ 2, stk. 1, bliver herefter § 2.

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., der bliver § 2, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »§ 9, stk. 5«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »ikkeregistrerede virksomheder« til: »virksomheder, der ikke er autoriserede,«.

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 21, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed« til: »autoriseret oplagshaver«, og »el. lign.« ændres til: »eller lignende, jf. § 33«.

6. §§ 8, 9 og 10 ophæves og i stedet indsættes:

»Kap. 3. Fælles bestemmelser

Afgiftspligtens indtræden

§ 8. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 12, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 34.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:

1) en registreret varemodtager efter § 10, stk. 2,

2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller

3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 9, eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 10, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.

Autorisation og registrering af virksomheder m.v.

§ 9. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer, nævnt i § 1 og § 7, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. En her i landet autoriseret oplagshaver, der fremstiller varer, nævnt i § 1, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer i upakket stand til en anden autoriseret fremstillingsvirksomhed eller til at modtage sådanne varer fra udlandet.

Stk. 4. Andre virksomheder, der med henblik på videresalg her i landet modtager varer, nævnt i § 7, fra udlandet, eller fra en her i landet autoriseret oplagshaver, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.

§ 10. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager. Registrering som varemodtager her i landet kan dog kun ske med hensyn til modtagelse af varer, nævnt i § 7.

Stk. 3. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 12, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-3.

§ 10a. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 35 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 19, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:

1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 18, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 6, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7, samt for den i stk. 8, nævnte tilbageholdelse af varer.«

7. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »registrerede oplagshavere og varemodtagere« til: »autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtager«.

8. I § 16 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«.

9. Overskriften før § 18 »Kap. 3. Fælles bestemmelser«, ophæves.

10. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 10, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 10, stk. 5 og 8« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 10a, stk. 5 eller 6«.

11. § 18, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-13, bliver herefter stk. 4-11.

12. I § 18, stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »stk. 8« til: »stk. 6«.

13. I § 18, stk. 12, der bliver stk. 10, ændres »6, og 8-11« til: »4, og 6-9«.

14. § 19 ophæves og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 19. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidig registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

15. § 20 affattes således:

»§ 20. Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver, som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling og opbevaring af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 21 ikke kan udføres på rimelig måde.«

16. I § 21b, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 12 og 13« til: »§ 18, stk. 11 og 12«.

17. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»overtræder § 3, § 4, § 9, stk. 2 eller 5, 3. pkt., § 10, stk. 1, 2. pkt., 2, 2. pkt., eller 3, 2.-3. pkt., § 10a, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 11, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1, 2, 3 eller 8, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 3, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,«

18. I § 25, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

19. I § 25, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 1-5, 10 eller 12-15« til: »§ 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13«.

20. To steder i § 25, stk. 6, ændres »§ 18, stk. 1-6 eller 8-11« til: »§ 18, stk. 1-4 eller 6-9«.

21. I § 29, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret« til: »autoriseret«.

22. I § 29, stk. 1, nr. 4, ændres »lignende, og« til: »lignende, jf. § 33,«.

23. I § 29, stk. 1, nr. 5, ændres »personer.« til: »personer, og«.

24. Efter § 29, stk. 1, nr. 5, indsættes som:

»6) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

25. § 29, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5, bliver herefter stk. 2-4.

26. I § 29, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.

27. Overskriften før § 31 affattes således:

»Hæftelse m.v.«

28. § 31 affattes således:

»§ 31. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter:

1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 35, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 9 eller § 10, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 8, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 8, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 8, stk. 1, nr. 4, hæfter:

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 10a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 10a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 10a, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 10a, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 18, stk. 2.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 35, jf. § 10a, hæfter:

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 10a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 9, eller registreret som vareafsender efter § 10, stk. 3, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 19, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.«

29. §§ 33 og 34 ophæves og i stedet indsættes:

»Ødelæggelser og tab

§ 33. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 8.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 10a, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 34. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspen­sions­ordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 19, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 9, stk. 5, eller § 10, stk. 3, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 19, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

30. Efter § 34 indsættes:

»§ 35. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 10a, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Definitioner af tobaksvarer m.v.

§ 36. Anvendelsesområdet for lovens §§ 9-10a, § 12, §§ 18-23, og §§ 33-35, er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1 og 7, tillige:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte definitioner for tobaksvarer.

§ 36a. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 4

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 97 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 30 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»Afgiftspligtens indtræden

§ 4. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:

1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 29.

Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:

1) en registreret varemodtager efter § 6, stk. 2,

2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller

3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 5, eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 6, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«

2. §§ 5 og 6 ophæves og i stedet indsættes:

»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.

§ 5. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter denne lov, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Andre virksomheder, der fra udlandet modtager varer efter loven med henblik på videresalg her i landet, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, såfremt behandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige kvalificering efter § 3 ændres.

Stk. 5. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.

§ 6. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder reglerne, der er fastsat efter § 14, og § 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 13, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1, 2 og 5.

§ 6a. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:

1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug og egen transport, eller

2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.

Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 30 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.

Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:

1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og

3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 15, stk. 5.

Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:

1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og

2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 14, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7.«

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Et afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver, som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation eller registrering eller en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.«

4. I § 9, stk. 1, § 14, stk. 1, 1. pkt., og § 22, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.

5. I § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.

6. I § 10, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: »lignende«: », jf. § 28,«

7. I § 11, stk. 1, udgår: »efter EU’s bestemmelser herom«.

8. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, og« til: »loven,«.

9. I § 11, stk. 1, nr. 4, ændres »personer.« til: »personer, og«.

10. Efter § 11, stk. 1, nr. 4, indsættes som:

»5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«

11. § 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5, bliver herefter stk. 2-4.

12. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-2«.

13. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 6, stk. 9, og repræsentanter, der er godkendt efter § 6, stk. 7 eller 10« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 6a, stk. 5 eller 6«.

14. § 14, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5-13, bliver herefter stk. 4-11.

15. I § 14, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »registrerede« til: »autoriserede og registrerede«.

16. To steder i § 14, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »stk. 6« til: »stk. 4«.

17. I § 14, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 5-9 og stk. 11« til: »stk. 4-7 og stk. 9«.

18. § 15 ophæves, og i stedet indsættes:

»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

§ 15. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:

1) et andet afgiftsoplag,

2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,

4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller

5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:

1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:

1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:

1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller

2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«

19. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »Registrerede oplagshavere og varemodtagere« til: »Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere«, og i § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »registrerede oplagshavere« til: »autoriserede oplagshavere«.

20. I § 19 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.

21. I § 22b, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 12 og 13« til: »§ 14, stk. 10 og 11«.

22. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»overtræder § 5, stk. 2 eller 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., 2, 2. pkt., eller 5, 2.-3. pkt., § 6a, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-7, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,«

23. I § 25, stk. 1, nr. 4, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.

24. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 4«, og »§ 14, stk. 7« til: »§ 14, stk. 5«.

25. Alle steder i § 25, stk. 5 og 6, ændres »§ 6, stk. 1« til: »§ 6, stk. 1, 2. pkt.«, og »§ 14, stk. 1-9« til: »§ 14, stk. 1-7«.

26. Overskriften før § 27 »Andre bestemmelser« , ophæves.

27. Efter § 26 indsættes:

»Hæftelse

§ 27. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter:

1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 29, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

1) den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 5 eller § 6, eller

2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 4, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.

Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 4, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.

Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 4, stk. 1, nr. 4, hæfter:

1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller

2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.

Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 6a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der foretager leveringen,

2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller

3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.

Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 6a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:

1) den eller de personer, der er sælger af varerne,

2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 6a, stk. 6, eller

3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 6a, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 2.

Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 30, jf. § 6a, hæfter:

1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 6a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og

2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 5, eller registreret som vareafsender efter § 6, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.

Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.

Ødelæggelser og tab

§ 28. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.

Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 4.

Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 6a, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.

Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.

Uregelmæssighed ved varetransport

§ 29. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 15, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 5, stk. 5, eller § 6, stk. 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.

Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 15, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

28. § 30 affattes således:

»§ 30. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 10a, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.

Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.

Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«

29. Overskriften før § 31 affattes således:

»Andre bestemmelser«

30. §§ 34 og 35 ophæves og i stedet indsættes:

»§ 34. Anvendelsesområdet for lovens §§ 5-6a, § 13, §§ 14-15, §§ 20-24, og §§ 28-30, er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1-3C, tillige:

1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan undtage for lovens krav om regnskab, kontrol m.v.

§ 35. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«

§ 5

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 12 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, og senest ved § 1 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 10a, stk. 5, affattes således:

»En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter lovens kapitel 1, 2 eller 3 fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«

§ 6

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, og senest ved § 13 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 7a, stk. 5, affattes således:

»En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i øvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«

§ 7

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 21 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, og senest ved § 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 10a, stk. 5, affattes således:

»En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«

§ 8

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 6, ændres »§ 9, stk. 8-11« til: »§ 9, stk. 7-10«.

§ 9

I lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), foretages følgende ændringer:

1. § 4, nr. 8, ophæves.

2. § 4, nr. 9, ophæves.

3. § 4, nr. 17, ophæves.

4. § 4, nr. 29, ophæves.

5. § 4, nr. 30, ophæves.

6. § 4, nr. 31, ophæves.

7. § 4, nr. 32, ophæves.

§ 10

Loven træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2. En transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, der er påbegyndt inden den 1. april 2010, skal gennemføres og afsluttes efter de gældende regler på tidspunktet for transportens påbegyndelse, jf. mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 8-9, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4-5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4-5, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, eller øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3-4, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006.

Stk. 3. For virksomheder, der inden lovens ikrafttrædelsestidspunkt er frivilligt registreret som mellemhandler med videresalg af afgiftspligtige varer en gros til andre handlende, restauratører m.v. efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, eller er frivilligt registreret for modtagelse af afgiftspligtige varer med henblik på videresalg en detail efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, ophører registreringsforholdet den 31. marts 2010. Ved fortsat drift af virksomhed fra den 1. april 2010 skal virksomheden enten autoriseres som oplagshaver efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, som affattet ved ændringslovens § 2, nr. 3, eller registreres som midlertidigt registreret varemodtager efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4, som affattet ved ændringslovens § 2, nr. 3.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger
       
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
2.
3.
Lovforslagets formål og baggrund
Lovforslagets enkelte elementer
 
3.1.
Varers overgang til forbrug
   
3.1.1.
Gældende ret
   
3.1.2.
Forslagets indhold
 
3.2.
Administrative regler for virksomheder
   
3.2.1.
Autoriserede oplagshavere
   
3.2.2.
Registrerede varemodtagere og vareafsendere
   
3.2.3.
Midlertidigt registrerede varemodtagere efter andre afgiftslove
 
3.3.
Afgiftsoplag, anlæg og lokaler
 
3.4.
Erhvervsmæssig oplægning, fjernsalg og fiskale repræsentanter
 
3.5.
Varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
 
3.6.
Hæftelse for betaling af afgift
 
3.7.
Ødelæggelse og tab af varer
 
3.8.
Uregelmæssigheder ved transport af varer
 
3.9.
Administrative regler for varer, der ikke er afgiftspligtige
4.
Økonomiske konsekvenser for det offentlige
5.
Administrative konsekvenser for det offentlige
6.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
7.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
8.
Administrative konsekvenser for borgerne
9.
Miljømæssige konsekvenser
10.
Forholdet til EU-retten
11.
Hørte myndigheder og organisationer m.v.
12.
Sammenfattende skema

1. Indledning

Lovforslaget har til formål at gennemføre Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF (EU-Tidende 2009 L 9, s. 12).

Efter det hidtidige direktiv er der fastsat en papirbaseret kontrolprocedure for transport af afgiftspligtige varer inden for EU. I forhold hertil er den væsentligste nyskabelse i det nye direktiv, at der skal indføres en obligatorisk elektronisk kommunikeret procedure for kontrol af varetransporten inden for EU. Derudover indeholder det nye direktiv forskellige tekniske ændringer, der moderniserer og præciserer de administrative regler for virksomheder.

2. Lovforslagets formål og baggrund

Det nævnte direktiv og dermed lovforslaget indebærer en juridisk-sproglig opdatering af de administrative regler samt en teknologisk modernisering af kontrolordningen for handel og transport med mineralolieprodukter (benzin, olie, diesel osv.), alkoholholdige drikkevarer i form af spiritus, øl og vin samt tobak, der har været gældende siden indførelsen af Indre Marked fra 1. januar 1993.

De danske punktafgifter af mineralolieprodukter, alkoholholdige drikkevarer samt tobak er omfattet af en EU-harmonisering. De pågældende EU-regler udgør dels direktiver med de materielle regler om afgiftsgrundlag og afgiftssatser for de enkelte typer af afgiftspligtige varer, dels et generelt direktiv med de administrative regler for virksomheder, der fremstiller, forarbejder og forhandler de afgiftspligtige varer, samt for transporten eller cirkulationen af afgiftspligtige varer mellem sådanne virksomheder inden for EU - »cirkulationsdirektivet«.

Det hidtidige generelle direktiv er nr. 1992/12/EØF, og oprindeligt gennemført i dansk lovgivning i 1992 i hver af de fire danske love for afgift af varer, der er omfattet af EU-harmonisering:

Mineralolieafgiftsloven,
oprindeligt gennemført ved lov nr. 1029 af 19. december 1992.
Spiritusafgiftsloven,
oprindeligt gennemført ved lov nr. 1017 af 19. december 1992.
Tobaksafgiftsloven,
oprindeligt gennemført ved lov nr. 1016 af 19. december 1992.
Øl- og vinafgiftsloven,
oprindeligt gennemført ved lov nr. 1015 af 19. december 1992.

Visse af reglerne i det hidtidige cirkulationsdirektiv, der angår afgiftsfrit eller »toldfrit« salg og køb til private borgeres eget forbrug eller transport, blev i 1992 gennemført i den danske toldlovgivning, idet der dog er visse henvisninger til grundreglerne for privates indkøb i hver af de omhandlede fire afgiftslove.

Direktiv 1992/12/EØF er nu afløst af et nyt direktiv nr. 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgift­er, som hermed foreslås gennemført i dansk lovgivning. På baggrund af den tidligere anvendte systematik foreslås det ny direktiv tilsvarende gennemført i mineral­olie­afgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven hver især. Det nye direktivs regler, der angår afgiftsfrit eller »toldfrit« salg og køb til private borgeres eget forbrug eller transport, og som er uændret for Danmarks vedkommende, vil fortsat være gennemført i den danske toldlovgivning.

Det er et hovedprincip for handelen med varer, der er omfattet af de EU-harmoniserede afgifter, at afgiften skal betales i EU-landet, hvori varen forbruges. Ved indførelsen af Indre Marked fra 1. januar 1993 blev den interne told- og grænsekontrol afskaffet. For at kontrollere at der bliver betalt afgift af varerne i forbrugslandet, blev der i stedet indført en procedure med såkaldte »ledsagedokumenter« for varerne.

Denne procedure indebærer, at når en virksomhed eller person i et EU-land sender varer til en virksomhed eller person i et andet EU-land under »afgiftssuspensionsordningen«, dvs. en ordning, hvor afgiften af varerne er suspenderet eller udskudt, skal modtageren af varerne kvittere for modtagelsen på et dokument, der ledsager varerne. Først på dette tidspunkt bliver afsenderen af varerne frigjort fra sin potentielle afgiftspligt.

Efter den siden 1. januar 1993 gældende procedure med ledsagedokumenter skal virksomhederne udfærdige papirformularer i mindst fire eksemplarer, men i mellemtiden har Europa-Parlamentet og Rådet truffet beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om indførelse af en edb-mæssig registrering og kontrol af punkt­af­giftspligtige varers bevægelser (EF-Tidende 2003 L 162, s. 5).

Som den væsentligste nyskabelse i forhold til det hidtidige direktiv indeholder det nye direktiv 2008/118/EF reglerne for en obligatorisk elektronisk kommunikeret procedure for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Derudover indeholder det nye direktiv forskellige tekniske ændringer, der moderniserer og præciserer de administrative regler for virksomheder m.v.

Direktivet indeholder udførlige og tekniske regler for de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. I lovforslaget foreslås det derfor at give skatteministeren bemyndigelse efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven til at fastsætte de nærmere regler for disse procedurer i bekendtgørelser. Grundelementerne i den administrative procedure vil dog blive nærmere omtalt i lovforslagets bemærkninger. Endvidere foreslås det, at visse rammebestemmelser for varetransport inden for EU, herunder for begyndelse og ophør af en varetransport, bliver fastsat i hver af de fire love.

De foreslåede ændringer i mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre afgiftslove vil derudover indeholde redaktionelle og sproglige opdateringer af de gældende regler samt betyde en mere fast og ens systematik i de administrative regler for virksomheder m.v.

3. Lovforslagets enkelte elementer

3.1. Varers overgang til forbrug

3.1.1. Gældende ret

De gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 2, spiritusafgiftslovens § 2a, tobaksafgiftslovens § 2, stk. 2, samt øl- og vinafgiftslovens § 4 fastslår, at det er var­er­nes overgang til forbrug her i landet, som er afgørende for, at der skal betales afgift af varerne her i landet.

Dette indebærer, at afgift af varer forfalder på det tidspunkt, hvor varerne ikke længere befinder sig under afgiftssuspensionsordningen, der tillader, at varerne kan opbevares på lager og kan transporteres uden betaling af afgift. Afgifternes forfaldstidspunkt vil således normalt være det tidspunkt, hvor varen udleveres fra en oplagshaver, dvs. en virksomhed, der her i landet har tilladelse til at fremstille, oplægge m.v. varer efter én eller flere af de omhandlede fire afgiftslove. Når varer indkøbes fra et andet EU-land af andre virksomheder og personer end en oplagshaver, skal der som hovedregel betales afgift ved modtagelsen af varerne.

3.1.2. Forslagets indhold

Det foreslås at uddybe og præcisere den centrale bestemmelse om varers overgang til forbrug her i landet i stk. 1-3 i mineralolieafgiftslovens § 2, spiritusafgifts­lov­ens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 samt øl- og vinafgiftslovens § 4.

Herunder videreføres fra de gældende regler begrebet »afgiftssuspensionsordningen«, der er den særlige administrative ordning inden for EU, hvorefter afgift af et konkret parti af punktafgiftspligtige varer i form af mineralolieprodukter, alkoholholdige drikkevarer eller tobak, der er under transport eller i et afgiftsoplag, er suspenderet eller udskudt, indtil varetransporten ophører ved modtagelse af varerne på et bestemmelsessted i et EU-land, eller indtil varerne udleveres fra afgiftsoplaget. I den forbindelse bemærkes, at »afgiftsoplag« i sig selv er en samlebetegnelse for lokaler, hvor varer fremstilles m.v. og/eller er på lager. Jf. afsnit 3.3.

Stk. 1, nr. 1-4, i mineralolieafgiftslovens § 2, spiritus­afgiftslovens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 samt øl- og vinafgiftslovens § 4, foreslås at udgøre hovedreglerne for varers stedlige overgang til forbrug og dermed krav om betaling af afgift af varerne her i landet, idet hvert af numrene beskriver en situation, der udløser varers overgang til forbrug.

Efter stk. 1, nr. 1, overgår varer til forbrug her i landet, når varer forlader afgiftssuspensionsordningen, hvilket typisk vil være tilfældet ved én af to følgende situationer:

Ved ophør af en varetransport fra et andet EU-land, idet varerne når frem til deres bestemmelsessted her i landet, medmindre varerne umiddelbart herefter oplægges i et afgiftsoplag her i landet. Eller ved udlevering af varerne fra et afgiftsoplag her i landet.

Efter stk. 1, nr. 2, overgår varer til forbrug her i landet ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder, der ikke er berettiget til at oplægge varer uden afgiftsberigtigelse. De herved omfattede virksomheder er midlertidigt registrerede varemodtagere og registrerede varemodtagere, idet det kun er en oplagshaver, der kan oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen.

Efter stk. 1, nr. 3, overgår varer til forbrug her i landet ved fremstilling af varer uden for afgiftssuspensionsordningen. I den forbindelse skal udtrykket »fremstilling« anses for at omfatte mindst én eller flere følgende processer for fremstilling eller forarbejdning af varer:

Et afgiftspligtigt produkt, som fremstilles af råvarer.

En sammenblanding af afgiftspligtige produkter, således at et nyt produkt opstår.

Tilsætninger til et afgiftsfrit produkt, som gør det anvendeligt som afgiftspligtig produkt.

Efter stk. 1, nr. 4, overgår varer til forbrug her i landet ved indførsel eller import af varer fra tredjelande, dvs. lande eller områder uden for EU’s afgiftsområde, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen oplægges i et afgiftsoplag her i landet. Der henvises herved til mineralolieafgiftslovens § 13, spiritusafgiftslovens § 18, tobaksafgiftslovens § 12 samt øl- og vinafgiftslovens § 13, der hver især regulerer indførsel fra tredjelande af varer, der er omfattet af de omhandlede fire afgiftslove.

Stk. 2 i mineralolieafgiftslovens § 2, spiritusafgiftslov­ens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 samt øl- og vinafgiftslovens 4 foreslås at fastslå, at uregelmæssige transaktioner med varer her i landet efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, i sig selv kan udløse de pågældende varers overgang til forbrug her i landet. I den forbindelse henvises til mineralolieafgiftslovens § 31, spiritusafgiftslovens § 33b, tobaksafgiftslovens § 34 samt øl- og vinafgiftslov­ens § 29, der foreslås at regulere uregelmæssighed ved transport af varer inden for EU, der sker eller konstateres i forbindelse med varernes overgang til forbrug i et EU-land den første gang.

I stk. 3, nr. 1-3, i mineralolieafgiftslovens § 2, spiritus­afgiftslov­ens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 samt øl- og vinafgiftslovens 4 foreslås tidspunktet for varers overgang til forbrug, når varer forlader afgiftssuspensionsordningen efter stk. 1, nr. 1, nærmere fastsat med hensyn til stedet og modtageren for transporten eller udlevering­en af varerne.

3.2. Administrative regler for virksomheder

Den første henvendelse om registrering eller om ændring af registrering af forskellige typer af virksomhed samt godkendelse af lokaler til produktion eller lager af varer her i landet, som omhandlet i afsnit 3.2.1., 3.2.2. og 3.3, skal til ske til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mens SKAT varetager den nærmere administration på baggrund af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registreringer m.v.

3.2.1. Autoriserede oplagshavere

3.2.1.1. Gældende ret

Mineralolieafgiftslovens § 3, spiritusafgiftslovens §§ 7-8, tobaksafgiftslovens §§ 2 og 9 samt øl- og vinafgiftslovens § 5 indeholder de gældende regler for registrering, pligter og rettigheder for virksomhed som oplagshaver samt for registrering m.v. af visse mellemhandlervirksomheder med fremstilling eller videresalg på de respektive varemarkeder.

Virksomheder, der fremstiller og forarbejder afgiftspligtige varer samt afsender varer til andre EU-lande, har pligt til at blive registreret som oplagshaver hos SKAT, mens virksomheder, der oplægger eller modtager afgiftspligtige varer fra andre EU-lande, kan blive registreret som oplagshaver. Registrering som oplagshaver giver ret til at oplægge, afsende og modtage varer til/fra andre EU-lande, dog betinget af krav om sikkerhedsstillelse for afgifternes betaling. Endvidere kan en oplagshaver modtage og afsende varer i forhold til en anden oplagshaver her i landet.

Mindstebeløbet for oplagshavers sikkerhedsstillelse har siden 1992-lovene til gennemførelse af det hidtidige direktiv 1992/12/EØF været fastsat direkte i lovgivning­en som 10.000 kr. efter mineralolieafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven, og som 200.000 kr. efter spiritusafgiftsloven.

Sikkerhed skal dække krav på afgifter af varer i det eller de pågældende andre EU-lande, hvor varerne overgår til forbrug efter oplagshavers afsendelse af varerne her fra landet. Tilsvarende skal sikkerhed, som en oplagshaver et i andet EU-land stiller efter reglerne i det pågældende andet EU-land, dække krav på afgifter af varer i andre EU-lande, f.eks. i Danmark, hvis det er her i landet, at varerne overgår til forbrug efter transport fra det andet EU-land.

Siden 2002-2003 er der gennemført en række lovinitiativer til målrettet bekæmpelse af skatte- og afgiftssnyd, der i sammenhæng med SKATs kontrolaktioner og informationskampagner har fået samlebetegnelsen »fair play«. I den forbindelse er der i opkrævningslovens § 11 fastsat regler, hvorefter SKAT kan pålægge en virksomhed at stille en individuelt højere sikkerhed, hvis virksomheden ikke rettidigt indbetaler skatter og af­gift­er, er i restance med betaling af skatter og afgifter, og/eller ikke rettidigt indgiver selvangivelse m.v. Efter mineralolieafgiftslovens § 19, spiritusafgiftslovens § 22, tobaksafgiftslovens § 16 samt øl- og vinafgiftslovens § 19 kan SKAT endvidere inddrage registreringen af en virksomhed, der ikke rettidigt efterkommer pålæg om forhøjet individuel sikkerhedsstillelse efter opkrævningslovens § 11.

3.2.1.2. Forslagets indhold

Det foreslås, at stk. 1 i mineralolieafgiftslovens § 3, spiritusafgiftslovens § 7, tobaksafgiftslovens § 9 samt øl- og vinafgiftslovens § 5, hver især fastsætter, at en autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag. I den forbindelse anvendes udtrykket »modtagelse af varer« i de fire afgiftslove både om erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra tredjelande uden for EU.

Derved kommer udtrykket »autoriseret oplagshaver« til at svare til betegnelsen af samme virksomhedstype på en række af de europæiske hovedsprog, og virksomhed som autoriseret oplagshaver afgrænses i forhold til de forskellige typer af registreret virksomhed, der som enten midlertidigt registreret varemodtager, registreret varemodtager eller registreret vareafsender kun kan modtage varer, henholdsvis kun kan afsende varer.

Det foreslås, at stk. 2 i mineralolieafgiftslovens § 3, spiritusafgiftslovens § 7, tobaksafgiftslovens § 9, samt øl- og vinafgiftslovens § 5, hver især fastsætter, at en virksomhed, der her i landet fremstiller, forarbejder m.v. varer efter de omhandlede fire afgiftslove, har pligt til at blive autoriseret som oplagshaver hos SKAT.

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 11, spiritusafgiftslovens § 7, stk. 3, tobaksafgiftslovens § 9, stk. 5 samt øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 5, hver især fastsætter, at autorisation som oplagshaver her i landet giver ret til at oplægge, afsende og modtage varer under afgiftssuspensionsordningen til/fra andre EU-lande, dog betinget af krav om sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter. Endvidere kan en her i landet autoriseret oplagshaver modtage og afsende varer i forhold til en anden oplagshaver her i landet.

Det foreslås, at 3. pkt. i mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 11, i spiritusafgiftslovens § 7, stk. 3, tobaksafgiftslovens § 9, stk. 5 samt øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 5, hver især fastsætter, at det er en betingelse for at få autorisation som oplagshaver her i landet, at oplagshaveren hos SKAT stiller sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer. I sammenhæng hermed foreslås det i mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 13, spiritusafgiftslovens § 7, stk. 8, tobaksafgiftslovens § 9, stk. 6 samt øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 6 at bemyndige skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse.

I kraft af de foreslåede bemyndigelser til skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for administration og sikkerhedsstillelse for autoriseret oplagshaver her i landet, påtænkes følgende administrative regler at blive fastsat i bekendtgørelserne:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres. En sådan regel indføres af hensyn til, at SKAT skal kunne tilrettelægge en IT-baseret administration efter Rådets forordning (EF) nr. 2073 af 16. november 2004 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet. Omfattet af reglen er ikke tilfælde, hvor en virksomhed inden for de givne rammer udvider sit forretningsområde til at omfatte andre typer af afgiftspligtige varer.

SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver, idet denne regel overføres fra lovgivningen til bekendtgørelse.

Uændret fastsættelse af mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse til 10.000 kr. i bekendtgørelser efter mineralolieafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven og til 200.000 kr. i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven.

Med den foreslåede bemyndigelse til skatteministeren til at kunne fastsatte nærmere administrative regler for sikkerhedsstillelse bliver der givet mulighed for en eventuel senere forhøjelse af mindstebeløbene for oplagshavers sikkerhedsstillelse under hensyn til, at den administrativt fastsatte sikkerhedsstillelse generelt skal kunne stå i mål med de afgiftsbeløb, som skal betales.

Samtidig sikrer fair play-lovgivningen, at SKAT i forhold til driften af en virksomhed, der konkret vurderes at indebære risiko for tab af skatte- og afgiftsprovenu, kan pålægge virksomheden en individuel forhøjet sikkerhedsstillelse og kan inddrage virksomhedens autorisation, hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer pålæg om en sådan sikkerhedsstillelse.

3.2.2. Registrerede varemodtagere og vareafsendere

3.2.2.1. Gældende ret

Mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 2-4, spiritusafgiftslovens § 18, stk. 2-3, tobaksafgiftslovens § 10, stk. 1-4 samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 1-6, indeholder de gældende regler for pligter og rettigheder for »ikke registrerede varemodtagere« og »registrerede varemodtagere«.

»Ikke registrerede varemodtagere« er virksomheder, institutioner og privatpersoner, der typisk kun lejlighedsvist modtager varer fra udlandet. Sådanne virksomheder og personer skal inden varetransporten påbegyndes fra det pågældende andet land anmelde varetransporten til SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter af varerne.

Med henblik på at kunne bekæmpe illegal import af varer fra tredjelande blev det ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 (fair play III) indført, at de administrative krav til ikke registrerede varemodtagere efter spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftslov­en skal finde anvendelse, både når det angår varer fra andre EU-lande og varer fra tredjelande. Herefter skal ikke registrerede varemodtagere inden vareafsendelsen fra det pågældende andet EU-land eller tredjeland stille sikkerhed for betaling af afgifter af varerne. Mineral­olie­af­giftslovens § 4, stk. 1, angår stadigvæk kun ikke registrerede varemodtagere, der erhverver fra varer fra andre EU-lande.

Ifølge spiritusafgiftsloven skal ikke registrerede varemodtagere efter denne lov stille fuld sikkerhed for afgifter, mens det nærmere fremgår af bekendtgørelser udstedt i medfør af mineralolieafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven, at ikke registrerede varemodtagere efter disse love tilsvarende skal stille fuld sikkerhed for afgifterne af varerne i den konkrete vareafsendelse.

Frem for at skulle opfylde krav til ikke registreret varemodtager gang på gang ved hyppige modtagelser af varer fra udlandet, kan en virksomhed, der ikke tidligere har fået frataget sin registrering pga. overtrædelse af lovgivningen, blive registreret som varemodtager hos SKAT og kan dermed modtage varer fra andre EU-lande uden at skulle opfylde krav om forhåndsanmeldelse af varetransporten og sikkerhedsstillelse. En registreret varemodtager er i stedet omfattet af opkrævningslovens regler om angivelse af de modtagne varer og betaling af afgift.

Der er følgende særregler for registreret varemodtager i de omhandlede fire afgiftslove:

Det er ikke muligt at blive registreret som varemodtager her i landet efter spiritusafgiftsloven og vedrørende tobaksvarer i form af cigaretter og røgtobak efter tobaksafgiftsloven.

SKAT har efter øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 5-6, adgang til at stille visse skærpede krav, herunder om sikkerhedsstillelse, til en registreret varemodtager af øl og vin, hvis den pågældende registrerede varemodtager er tidligere straffet efter bødereglerne i øl- og vinafgiftslovens § 25.

3.2.2.2. Forslagets indhold

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4, 1. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 1, 1. pkt., samt øl- og vinafgiftslov­ens § 6, stk. 1, 1. pkt., hver især afgrænser »midlertidigt registreret varemodtager« som en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande.

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4, 2. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 1, 2. pkt., samt øl- og vinafgifts­lov­ens § 6, stk. 1, 2. pkt., hver især fastsætter, at en virksomhed eller person, der vil udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland, har pligt til at blive registreret som midlertidigt registeret varemodtager hos SKAT, at anmelde hver enkelt varetransport til SKAT, og at indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Efter Rådets forordning (EF) nr. 2073 af 16. november 2004 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet, skal registreringen af midlertidig registrerede varemodtager ske hos SKAT, idet data skal indgå i en fælles database for EU-landene.

Kravene om forhåndsanmeldelse af varetransporten m.v. for en midlertidigt registreret varemodtager skal finde anvendelse, både når det angår varer fra EU-lande og varer fra tredjelande. Dette er en videreførelse på spiritusafgiftslovens, tobaksafgiftslovens samt øl- og vinafgiftslovens område, men en udvidelse på mineralolieafgiftslovens område, idet det må anses for en fordel for virksomhedernes og SKATs administration, at reglerne for midlertidigt registrerede varemodtagere er ens i alle fire afgiftslove.

De nuværende regler, hvorefter den midlertidigt registrerede varemodtager inden vareafsendelsen fra det pågældende andet land skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af de omhandlede varer, foreslås ændret til et krav om, at afgiften betales forud. Den foreslåede ordning forventes at være neutral med hensyn til belastningen af de midlertidigt registrerede varemodtagers likviditet.

Forskellen og fordelen i forhold til de gældende regler ligger i, at der i dag er flere administrative ekspeditioner og dermed mere administrativt arbejde i kontakten mellem de midlertidigt registrerede varemodtagere og SKAT, idet der før varetransporten skal ske registrering og indbetaling af sikkerhedsstillelse, mens der efter varernes ankomst her i landet skal foretages en endelig afregning af afgiften. Der vil dog også ved forudbetaling af afgifter kunne forekomme sager med efterangivelse af afgiftstilsvaret m.v., men hovedparterne af sagerne vil kunne klares med én samlet ekspedition af registrering, anmeldelse af varetransporten og indbetaling af afgiften hos SKAT.

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 2, 1. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 2, 1. pkt., samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 2, 1. pkt., hver især afgrænser »registreret varemodtager« som en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen.

Det foreslås, at det i mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 2, 2. pkt., samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 2, 2. pkt., fastsættes, at en virksomhed eller person, der vil udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter, har pligt til forinden at blive registreret som registeret varemodtager hos SKAT. En registreret varemodtager vil fortsat være omfattet af krav om angivelse af de modtagne varer og betaling af afgift efter opkrævningslovens regler. Det foreslås endvidere at videreføre de gældende regler, hvorefter en virksomhed eller person her i landet ikke kan registreres som registreret varemodtager efter spiritusafgiftsloven og vedrørende tobaksvarer i form af cigaretter og røgtobak efter tobaksafgiftsloven.

Der er konstateret visse problemer med manglende angivelse og betaling af afgifter, når det gælder her i landet registrerede varemodtagere efter mineralolieafgiftsloven. Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 3-4, kommer til at indeholde samme regler som de gældende regler i øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 5-6. Herefter vil SKAT kunne pålægge en registreret varemodtager efter mineralolieafgiftsloven en sikkerhedsstillelse på minimum 20.000 kr., hvis varemodtageren inden for de seneste tre år er straffet efter bødereglerne i mineralolieafgiftslovens § 25. Endvidere vil SKAT kunne fratage en virksomhed registreringen som varemodtager efter mineralolieafgiftsloven, hvis virksomheden ikke overholder reglerne om regnskab og de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen efter mineralolieafgiftslov­ens § 14 og § 15, stk. 5.

Det foreslås i mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 5, 1. pkt., spiritusafgiftslovens § 7, stk. 5, 1. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 3, 1. pkt., samt øl- og vinafgiftslov­ens § 6, stk. 5, 1. pkt., afgrænser »registreret vareafsender« - en ny virksomhedstype, indført med direktiv 2008/118/EF - som en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Efter de foreslåede regler i mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 5, 2. pkt., spiritusafgiftslovens § 7, stk. 5, 2. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 3, 2. pkt., samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 5, 2. pkt., vil en registreret vareaftager alene komme til at håndtere varer, der er indført fra tredjelande, og afsendelse af varer må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde.

Det foreslås endvidere, at mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 5, 3. pkt., spiritusafgiftslovens § 7, stk. 5, 3. pkt., tobaksafgiftslovens § 10, stk. 3, 3. pkt., samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 5, 3. pkt., hver især fastsætter, at en virksomhed eller person, der vil udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, har pligt til forinden at blive registreret som registeret vareafsender hos SKAT og at stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

I kraft af de foreslåede bemyndigelser til skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse for registrerede virksomheder, påtænkes bl.a. følgende regler at blive fastsat i bekendtgørelserne:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres. En sådan regel indføres af hensyn til, at SKAT skal kunne tilrettelægge en IT-baseret administration efter Rådets forordning (EF) nr. 2073 af 16. november 2004 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet. Omfattet af reglen er ikke tilfælde, hvor en virksomhed inden for de givne rammer udvider sit forretningsområde til at omfatte andre typer afgiftspligtige varer.

SKAT udsteder registreringsbevis for registrering som varemodtager eller vareafsender, idet den gældende regel om udstedelse af registreringsbevis til registreret varemodtager overføres fra lovgivningen til bekendtgørelse.

SKAT kan fastsætte, at registrering som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer - eventuelt en enkelt varetransport, en enkelt leverandør og/eller en nærmere bestemt periode. Opfyldes betingelserne for registrering som midlertidig registreret varemodtager, anses varetransporten for at ske under afgifts­sus­pensionsordningen.

Nærmere regler for registreret vareafsender, herunder at en registreret vareafsender inden enhver vareafsendelse skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der indgår i transporten.

3.2.3. Midlertidigt registrerede varemodtagere efter andre afgiftslove

3.2.3.1. Gældende ret

Efter stk. 5 i chokoladeafgiftslovens § 10a, emballageafgiftslovens § 7a og mineralvandsafgiftslovens § 10a, skal virksomheder, der ikke er registreret som varemodtagere, og som fra andre EU-lande eller tredjelande modtager fra varer, der er afgiftspligtige efter chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven og/eller mineralvandsafgiftsloven, inden varetransporten fra det pågældende andet EU-land eller tredjeland indgive en anmeldelse om varetransporten til SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

3.2.3.2. Forslagets indhold

Der er med de seneste års fair play-lovgivning gennemført en vis ensartethed i reglerne for ikke registrerede varemodtagere i de danske afgiftslove for nydelsesmidler og dertil knyttet emballage, uafhængigt af om de pågældende nydelsesmidler m.m. er omfattet af EU-harmoniserede afgifter eller ikke EU-harmoniserede, nationale afgifter.

Det må af hensyn til både virksomhedernes og SKATs administration anses for en fordel at sikre, at reglerne for ikke registrerede varemodtagere i de danske afgiftslove for nydelsesmidler m.m. fortsat har et ensartet indhold.

Det foreslås, at stk. 5 i chokoladeafgiftslovens § 10a, emballageafgiftslovens § 7a og mineralvandsafgiftslov­ens § 10a, hver især fastsætter, at en virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter de pågældende afgiftslove fra andre EU-lande eller tredjelande, inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland har pligt til at blive registreret som midlertidigt registeret varemodtager hos SKAT, at anmelde varetransporten til SKAT og at indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

I den forbindelse anvendes udtrykket »modtagelse af afgiftspligtige varer« i de tre afgiftslove både om erhvervelse af afgiftspligtige varer fra andre EU-lande og indførsel af afgiftspligtige varer fra tredjelande uden for EU.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.2.2.2. om de foreslåede, tilsvarende regler for midlertidigt registrerede varemodtagere efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven.

3.3. Afgiftsoplag, anlæg og lokaler

3.3.1. Gældende ret

Efter de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 5, spiritusafgiftslovens § 8, stk. 3-4, tobaksafgiftslovens § 20 samt øl- og vinafgiftslovens § 7 skal anlæg eller lokaler, som oplagshavere benytter til at fremstille, behandle og opbevare ubeskattede varer under afgifts­sus­pensionsordningen, godkendes af SKAT. Reglerne forstås i praksis således, at det er en betingelse for at få registrering som oplagshaver her i landet, at SKAT forinden har godkendt anlæggene eller lokalerne. SKAT kan tilbagekalde en oplagshavers tidligere opnåede virksomhedsregistrering og godkendelse af lokaler m.v., hvis lokalerne m.v. er blevet indrettet på en sådan måde, at SKATs kontrol ikke kan udføres på rimelig måde.

I SKATs interne vejledning Punktafgiftsvejledningen, er der fastsat følgende, yderligere kriterier for SKATs godkendelse af anlæg og lokaler efter de omhandlede fire afgiftslove:

Lokalerne skal være af en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden, og beskattede og ubeskattede varer skal kunne holdes adskilt fra hinanden. I lokalerne må der kun opbevares afgiftspligtige varer samt redskaber til behandling her­af.

Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. Der kan dispenseres fra sidstnævnte bestemmelse, når den anden virksomhed er en speditør eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer.

For mineralolieprodukter, der skal opbevares i tank, stilles der særlige krav til anlægget, idet det skal være muligt at opgøre tankbeholdningen.

Hvis virksomheden vil foretage ændringer i de godkendte lokaler, skal dette før ændringerne anmeldes til SKAT.

3.3.2. Forslagets indhold

»Afgiftsoplag« anvendes både i det hidtidige direktiv 1992/12/EØF og i det nye direktiv 2008/118/EF som en fast betegnelse for de fysiske lokaliteter, hvor en autoriseret oplagshaver kan fremstille, forarbejde, oplægge, modtage og afsende varer under afgiftssuspensionsordningen.

Det foreslås, at stk. 1 i mineralolieafgiftslovens § 5, spiritusafgiftslovens § 9a, tobaksafgiftslovens § 20 samt øl- og vinafgiftslovens § 7 hver især afgrænser det centrale begreb »afgiftsoplag« som ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.

Det foreslås, at det i stk. 2, 1. pkt., i mineralolieafgiftslovens § 5, spiritusafgiftslovens § 9a, tobaksafgiftslovens § 20 samt øl- og vinafgiftslovens § 7 fastsættes, at det er en betingelse for at få autorisation som oplagshaver her i landet, at SKAT forinden har godkendt virksomhedens anlæg eller lokaler til fremstilling, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige, ubeskattede varer.

Endvidere foreslås det, at skatteministeren efter stk. 2, 2. pkt., i mineralolieafgiftslovens § 5, spiritusafgiftslov­ens § 9a, tobaksafgiftslovens § 20 samt øl- og vinafgiftslovens § 7 bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for SKATs administration af lokalegodkendelsen. I kraft af bemyndigelsen påtænkes i bekendtgørelser fastsat de regler og kriterier, der indgår i SKATs praksis ved bedømmelse af lokaler m.v., og som i dag følger af SKATs interne Punktafgiftsvejledning.

Det foreslås endeligt, at det i mineralolieafgiftslovens § 5, stk. 4, i spiritusafgiftslovens § 9a, stk. 3, i tobaksafgiftslovens § 20, stk. 3 samt i øl- og vinafgiftslovens § 7, stk. 3 fastsættes, at SKAT kan tilbagekalde en oplagshavers tidligere opnåede autorisation og godkendelse af lokaler m.v., hvis lokalerne m.v. er blevet indrettet på en sådan måde, at SKATs kontrol ikke kan udføres på rimelig måde.

Det bemærkes, at de foreslåede ændringer af lokalereglerne i de fire omhandlede afgiftslove alene angår en præcisering af de gældende regler og af SKATs praksis på området. SKATs administration, herunder en eventuel fratagelse af en lokalegodkendelse, forventes at blive varetaget på samme måde som i dag.

3.4. Erhvervsmæssig oplægning, fjernsalg og fiskale repræsentanter

3.4.1. Gældende ret

Efter de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 5-8, spiritusafgiftslovens § 9a, tobaksafgiftslov­ens § 10, stk. 5-9 samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 7-10, er der ved fjernsalg tale om salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet. Ved fjernsalg af varer, der er sendt her til landet fra andre EU-lande, skal sælger registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter hos SKAT. Ved fjernsalg af varer, der er sendt til andre EU-lande her fra landet, skal sælger dokumentere over for SKAT, at der inden vareafsendelsen er stillet sikkerhed for betaling af afgifter over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Sælger i et andet EU-land, der har fjernsalg af varer her i landet, eller en oplagshaver i et andet EU-land, der leverer varer her i landet, kan hver især lade sig repræsentere af en fiskal repræsentant, der enten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed med forretningssted her i landet. I begge tilfælde er det den fiskale repræsentant, der skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter hos SKAT.

Det følger nærmere af regler fastsat i bekendtgørelser efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven, at sælger eller dennes fiskale repræsentant, der har fjernsalg af varer her i landet, eller en udenlandsk oplagshavers fiskale repræsentant skal stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter.

Endvidere følger det af de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 7, og stk. 11, 2. pkt., spiritus­afgiftslov­ens § 15, stk. 3, tobaksafgiftslovens § 29, stk. 2 samt øl- og vinafgiftslovens § 11 stk. 2, at SKAT i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom godtgør afgift af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

3.4.2. Forslagets indhold

Direktiv 2008/118/EF indeholder regler om varer, der er overgået til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i ét EU-land, men som efterfølgende transporteres til et andet EU-land, herefter betegnet »bestemmelsesland­et«, hvor der skal betales afgift ved levering af varerne. Det kan ske i to tilfælde:

Erhvervsmæssig oplægning af varer i et andet EU-land (bestemmelseslandet) med henblik på efterfølg­ende levering og anvendelse af varerne i bestemmelseslandet.

Fjernsalg af varer i et andet EU-land (bestemmelseslandet).

Reglerne afgrænser de pågældende tilfælde samt fastsætter handlepligter for virksomheder, herunder fiskale repræsentanter, og for myndigheder, således at der bliver betalt afgift ved levering af varerne i bestemmelses­land­et, og at en eventuelt allerede betalt afgift i afsendelseslandet bliver godtgjort.

Det foreslås, at der i mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 1-8, spiritusafgiftslovens § 8, stk. 1-9, tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 1-9 samt øl- og vinafgiftslov­ens § 6a, stk. 1-8, hver især bliver fastsat regler om erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter.

Stk. 1 fastsætter, at afgift af varer forfalder ved leveringen af varerne her i landet, hvis de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne. I den forbindelse er begreberne erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer afgrænset i stk. 1, nr. 1 og 2.

Det bemærkes, at erhvervsmæssig oplægning af varer her i landet efter stk. 1, nr. 1, forudsætter, at der er en virksomhed eller person her i landet, som er aktivt involveret ved modtagelsen af varerne og ved en efterfølg­ende oplægning og anvendelse af varerne, idet anvendelsen i øvrigt kan omfatte en yderligere forarbejdning og fremstilling af varerne samt salg eller anden anvendelse af varerne.

Fjernsalg af varer her i landet efter stk. 1, nr. 2, har som oftest karakter af postordresalg, herunder ved internethandel, således at varesælgeren befinder sig i EU-landet, hvorfra varerne er blevet afsendt, jf. dog muligheden for salg via en fiskal repræsentant, og transporten af varerne sker direkte til den private forbruger her i landet.

I stk. 1, nr. 1, 2. pkt., afgrænses erhvervsmæssig oplægning af varer her i landet i forhold til toldlovgivning og -praksis. Den, der oplægger varer, kan ikke kun være en etableret virksomhed på det pågældende varemarked. Det kan også være en dansk privatperson, der typisk i Tyskland har foretaget indkøb og transport her til landet af varer, der allerede er blevet beskattet med tyske afgifter, men hvor vareindkøbet overstiger, hvad der må anses for at medgå til privatpersonens private forbrug eller transport.

Stk. 2 fastsætter, at varerne først anses for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne er ankommet her i landet i overensstemmelse med de administrative krav efter stk. 4. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer, finder mineralolieafgiftslovens § 32, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 35 samt øl- og vinafgiftslovens § 30 anvendelse, jf. afsnit 3.8.

Stk. 3 fastslår, at varer ikke anses for erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varer, der er ombord på skib eller fly i trafik mellem to EU-lande, ikke er tilgængelige for salg ved skibets eller flyets passage af dansk område.

Stk. 4-6 indeholder pligter for virksomheder og fiskale repræsentanter ved erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer her i landet.

Efter stk. 4 har den, der fra andet EU-land leverer og/eller oplægger varer her i landet, og den, der enten i erhvervsmæssigt øjemed eller som privat forbruger får leveret varer fra et andet EU-land, en solidarisk handlepligt til at anmelde varetransporten til SKAT, at stille sikkerhed for betaling af afgifter og at anvende en forenklet procedure for varetransport inden for EU, jf. afsnit 3.5.

Ved transport af varer enten med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet som bestemmelsesland, eller mellem steder inden for Danmarks grænser, der foretages via et eller flere andre EU-landes territorium, anvendes en forenklet, papirbaseret administrativ procedure for varetransporten.

Ved international handel med varer og tjenesteydelser har virksomheder i salgslandet adgang til at operere via en såkaldt »fiskal repræsentant« i købslandet, der har til opgave at håndtere forskellige administrative pligtopgaver, herunder angivelse og betaling af skatter og afgifter, i forhold til skattemyndighederne i købslandet.

I stk. 5 og 6 i mineralolieafgiftslovens § 4b, spiritus­afgiftslovens § 8, tobaksafgiftslovens § 10a samt øl- og vinafgiftslovens § 6a foreslås det, at en udenlandsk oplagshavers fiskale repræsentant, sælger af varer ved fjernsalg her i landet, eller dennes fiskale repræsentant, får ens pligter til at blive autoriseret som oplagshaver eller registreret som varemodtager og at stille sikkerhed for betaling af afgifter hos SKAT.

Med udgangspunkt i at varer transporteres her fra landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i et andet EU-land som bestemmelsesland, fastsætter stk. 7, at SKAT efter visse betingelser kan eftergive eller godtgøre afgift af de pågældende varer, der er betalt her i landet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.

I spiritusafgiftslovens § 8, stk. 8, og tobaksafgiftslov­ens § 10a, stk. 8 foreslås, at SKAT kan tilbageholde varer til fjernsalg her i landet, hvis fjernsalgssælgeren eller dennes fiskale repræsentant ikke er autoriseret eller registreret hos SKAT

I mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 8, spiritusafgiftslovens § 8, stk. 9, tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 9 samt øl- og vinafgiftslovens § 6a, stk. 8, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering i forhold til virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet. I spiritusafgiftslovens § 8, stk. 9 og tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 9, foreslås skatteministeren endvidere bemyndiget til at fastsætte regler om tilbageholdelse af varer, der er bestemt til fjernsalg her i landet.

Det påtænkes at videreføre og konsekvensændre regler i bekendtgørelser efter mineralolieafgiftsloven, spiritus­afgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven, således

at kravet om, at en fiskal repræsentant skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed med fast forretningssted her i landet, overføres fra lovgivningen til bekendtgørelser, og

at den, der fra andre EU-lande leverer afgiftspligtige varer her til landet, herunder til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter. Dette skal også gælde for en herværende fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg af varer her i landet, eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land.

Administration, autorisation og registrering af virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i leverancer, erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet, vil i øvrigt følge de almindelige administrative regler herfor, jf. afsnit 3.2.1.2. og 3.2.2.2.

Det bemærkes, at SKATs administration vedrørende godtgørelse af afgift af varer, betalt til andre EU-lande, når varerne efterfølgende bliver afgiftspligtige her i land­et ved levering til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, som udgangspunkt påtænkes at være baseret direkte på stk. 7 i mineralolieafgiftslovens § 4b, spiri­tus­afgiftslovens § 8, tobaksafgiftslovens § 10a og øl- og vinafgiftslovens § 6a, samt skatteforvaltningslovens sagsbehandlingsregler. Den foreslåede bemyndigelse efter mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 8, spiritusafgiftslovens § 8, stk. 9, tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 9 samt øl- og vinafgiftslovens § 6a, stk. 8, til skatteministeren til at fastsætte regler for administration af godtgørelse af afgift vil i givet fald blive udmøntet i administrative regler for anvendelse af særlige blanketter m.v. med henblik på ansøgning til SKAT om afgiftsgodtgørelse.

Det bemærkes endvidere, at virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i leverancer, erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet, er omfattet af de almindelige regler om regnskab og SKATs kontrol efter mineralolieafgiftslovens §§ 14 og 22-24, spiritusafgiftslovens §§ 20 og 25-30, tobaksafgiftslovens §§ 18 og 21-23 samt øl- og vinafgiftslov­ens §§ 14 og 20-24.

Reglerne fra direktiv 2008/118/EF om hæftelse for afgift ved erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet foreslås gennemført i stk. 6-7 i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslovens § 33, tobaksafgiftslovens § 33 samt øl- og vinafgiftslovens § 27, jf. afsnit 3.6.

Ved direktiv 2008/118/EF ophæves den tidligere EU-forpligtelse, hvorefter myndighederne i EU-landet, hvorfra varer afsendes til fjernsalg i et andet EU-land som bestemmelsesland, skal afkræve sælgeren dokumentation for sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter i bestemmelseslandet. Til gengæld skal det enkelte EU-land som noget nyt udpege et kompetent kontor, der skal administrere registrering, sikkerhedsstillelse og afgiftsbetaling angående fjernsalg af varer i det pågældende land.

Det vurderes, at Danmark bedst vil kunne opfylde dette ved, at der er én indgang eller »one stop shop« med én særlig mail-adresse og ét særligt telefonnummer for den pågældende administration. Kontaktoplysninger vil komme til at fremgå af information på SKATs hjemmeside og i trykt informationsmateriale, eventuelt på et eller flere fremmedsprog.

3.5. Varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU

3.5.1. Gældende ret

Efter mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 8-9, spiritus­afgiftslovens § 20, stk. 4-5 tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4-5 samt øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3-4 skal der ved transport af varer mellem EU-lande udstedes et ledsagedokument. Ledsagedokumentet samt dokumentation dels for eventuel forudgående anmeldelse af varetransporten, dels for sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter i bestemmelseslandet, skal medbringes under varetransporten. Senest den 15. i måneden efter varernes modtagelse, skal modtageren påtegne og tilbagesende ledsagedokumentet til afsenderen. Ved modtagerens påtegning på ledsagedokumentet bliver afsenderen frigjort fra sin potentielle pligt til at betale afgift af varerne.

Dermed udgør ledsagedokumentet det juridiske grundlag for, at varer kan transporteres under afgifts­sus­pensionsordningen inden for EU, og at der betales afgift af varerne i det pågældende EU-land, hvori varerne overgår til forbrug.

Endvidere følger det af mineralolieafgiftslovens § 15, spiritusafgiftslovens § 20a, tobaksafgiftslovens § 19 samt øl- og vinafgiftslovens § 15, at virksomheder her i landet, der leverer eller modtager afgiftspligtige varer til/fra andre EU-lande, på SKATs anmodning skal udarbejde og indsende lister om sådanne leverancer m.v. til SKAT med henvisning til ledsagedokumentet, idet skatteministeren er bemyndiget til i bekendtgørelser at fastsætte de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af disse lister.

Ved transport af varer, enten fra ét EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i et andet EU-land, eller mellem steder inden for ét EU-land, hvor transporten sker via et eller flere andre EU-landes territorium, anvendes en forenklet, papirbaseret administrativ procedure for transporten, idet direktiv 1992/12/EØF bemyndiger Europa-Kommissionen til at fastsætte de nærmere regler herfor.

3.5.2. Forslagets indhold

Efter den siden 1. januar 1993 gældende procedure med ledsagedokumenter, skal virksomhederne udfærdige papirformularer i mindst fire eksemplarer, men i mellemtiden har Europa-Parlamentet og Rådet truffet beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om indførelse af en edb-mæssig registrering og kontrol af punkt­afgiftspligtige varers bevægelser (EF-Tidende 2003 L 162, s. 5).

Som den væsentligste nyskabelse i forhold til det hidtidige direktiv indfører det nye direktiv 2008/118/EF en elektronisk kommunikeret kontrolprocedure for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Det skal være obligatorisk for virksomhederne at avende den ny elektroniske procedure. Det nye direktiv indeholder også regler, der afgrænser mellem hvilke virksomheder m.v. og steder, at en varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU kan finde sted, og hvornår en varetransport kan anses for at begynde og ophøre.

Det foreslås, at reglerne for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, under afsnittet »Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU«, hver især bliver fastsat direkte, eller efter bemyndigelse, i mineralolieafgiftslovens § 15, spiritus­afgiftslovens § 20a, tobaksafgiftslovens § 19 samt øl- og vinafgiftslovens § 15.

Stk. 1, 1. pkt., beskriver grundlaget for, at der inden for EU kan ske varetransport under afgiftssuspensionsordningen, herunder transport mellem to EU-lande, der foretages via et tredjeland eller via et område, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde.

Stk. 1, 2. pkt., nr. 1-3, fastsætter, at en transport kan ske fra et afgiftsoplag eller et indførselssted for tredjelandsvarer i ét EU-land til et andet afgiftsoplag, en registreret varemodtager eller et udførselssted i et andet EU-land for udførsel eller eksport af varer til tredjeland.

Stk. 1, 2. pkt., nr. 4, præciserer, at varetransport også omfatter tilfælde, hvor modtageren enten her i landet eller i et andet EU-land er fritaget for afgift, idet der er tale om fremmede landes og internationale organisationers diplomatiske repræsentationer, udenlandske NATO-styrker m.v.

I samme forbindelse præciserer stk. 2, nr. 1 og 2, at stk. 1 som helhed også finder anvendelse for transport af:

varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i andet EU-land, eller

varer, der er omfattet nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i andet EU-land.

Der henvises til afsnit 3.9., der angår regler for varer, som er fritaget for afgift her i landet, og samtidig er enten fritaget eller afgiftspligtige i andre EU-lande. Disse varer er omfattet af en række af de administrative krav ifølge den danske lovgivning, herunder reglerne for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.

I stk. 3-4 afgrænses yderpunkterne for en varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU med begyndelsestidspunktet efter stk. 3 og ophørstidspunktet efter stk. 4.

De nærmere regler for de elektronisk administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen er meget tekniske. Således indgår der følgende dokumenttyper i den elektroniske administrative procedure:

elektronisk ledsagedokument ved afsendelse af varer fra et EU-land,

elektronisk modtagelsesrapport ved modtagelsen af varer i et EU-land, og

elektronisk udførselsrapport ved eksport af varer fra et EU-land til et tredjeland.

Ved den elektroniske administrative procedure er der som udgangspunkt tale om en 4-vejs-kommunikation mellem virksomhed og myndighed i EU-landet, hvorfra varerne afsendes, og virksomhed og myndighed i EU-landet, hvori varerne modtages. Det elektroniske ledsagedokument skal således sendes fra afsendervirksomheden til skattemyndighederne i afsenderlandet, der foretager en elektronisk kontrol af data i dokumentet, og som tildeler dokumentet et unikt administrativt referencenummer, forudsat at de førnævnte data er gyldige. Først derefter går dokumentet via skattemyndighederne i modtagerlandet til modtagervirksomheden.

Endvidere er der regler for nødprocedurer med anvendelse af papirdokumenter, når der er driftsforstyrrelser med det elektroniske system, og regler for, at virksomheder straks ved genopretning af driften af e-systemet skal indtaste oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet.

Endvidere viderefører direktiv 2008/118/EF Europa-Kommissionens bemyndigelse til at fastsætte reglerne for den forenklede, papirbaserede administrative procedure for transport af varer enten fra ét EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i et andet EU-land eller mellem steder inden for ét EU-land, der foretages via et eller flere andre EU-land­es territorium.

Det foreslås derfor at give skatteministeren bemyndigelse til i bekendtgørelser at fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen.

Det foreslås i et andet lovforslag om ændring af bl.a. skatteforvaltningsloven til ikrafttrædelse den 1. januar 2010, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation mellem virksomheder m.v. og SKAT. Grundlaget for udstedelse af administrative regler om obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation ved transport af varer under afgiftssuspensionsordning­en inden for EU vil herefter være den foreslåede regel i skatteforvaltningsloven i sammenhæng med stk. 5 i mineralolieafgiftslovens § 15, spiritusafgiftslovens § 20a, tobaksafgiftslovens § 19 samt øl- og vinafgiftslovens § 15.

Som led i regeringens initiativer for at afbureaukratisere og lempe virksomhedernes administrative byrder, foreslås det at ophæve de gældende regler i de omhandlede fire afgiftslove, hvorefter virksomheder, der her i landet leverer eller modtager afgiftspligtige varer til/fra andre EU-lande med henvisning til det papirbaserede ledsagedokument, på SKATs anmodning skal udarbejde og indsende lister om sådanne leverancer m.v. til SKAT, idet skatteministeren er bemyndiget til i bekendtgørelse at fastsætte de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af disse lister. De elektroniske procedurer giver i stedet SKAT det fornødne instrument til kontrol af danske virksomheders leverancer og modtagelse af afgiftspligtige varer til/fra andre EU-lande.

3.6. Hæftelse for betaling af afgift

3.6.1. Gældende ret

I mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 30, er fastsat regler for hæftelse for betaling af afgift.

Det er virksomheden, uanset om virksomheden drives som selvstændig virksomhed i personligt regi, eller som juridisk person (selskab m.v.), der hæfter. En udenlandsk virksomhed og denne virksomheds herværende fiskalrepræsentant for fjernsalg m.v. hæfter solidarisk.

Hvis afgiftspligtige varer ikke er berigtiget, og er der ikke sket virksomhedsregistrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen af varerne, og den, der er i øvrigt måtte være besiddelse af varerne.

Når en oplagshaver her i landet afsender varer til oplagshavere eller varemodtagere i andre EU-lande, bortfalder den danske oplagshavers hæftelse for afgifter af varerne først, når det i kraft af kontrolproceduren med ledsagedokumenter er godtgjort, at varerne er overgået til modtageren.

3.6.2. Forslagets indhold

Til forskel fra det hidtidige direktiv 1992/12/EØF indeholder det nye direktiv 2008/118/EF et forholdsvis udførligt regelsæt for hæftelse for afgift, der tager udgangspunkt i de enkelte situationer for håndtering af afgiftspligtige varer:

Varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen/frigives fra afgiftsoplag,

oplægning af varer, der ikke kan ske under afgiftssuspensionsordningen, men skal afgiftsberigtiges,

fremstilling af varer uden for afgiftssuspensionsordningen,

indførsel af tredjelandsvarer,

erhvervsmæssig oplægning af varer,

fjernsalg af varer, og

uregelmæssighed ved erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer

Det foreslås, at det nye direktivs regler for hæftelse for afgift bliver gennemført hver især i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslovens § 33, tobaksafgiftslov­ens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 27.

Stk. 1, 2, 3, 4 og 5 foreslås at fastlægge hæftelsen for betaling af afgift, når varer overgår til forbrug her i landet efter de enkelte situationer for overgang til forbrug, der følger af stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2, i mineralolieafgifts­lov­ens § 2, spiritusafgiftslovens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 samt øl- og vinafgiftslovens § 4.

Hæftelse for betaling af afgift af varer kan efter de foreslåede regler i stk. 1, nr. 2, stk. 2, nr. 2, stk. 4, stk. 5, nr. 2, og stk. 8, nr. 2, i mineralolieafgiftslov­ens § 28, spiritusafgiftslovens § 33, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 27, komme til at påhvile den eller de personer, der er »involveret« eller er »delagtig« i forskellige former for »uregelmæssige« transaktioner med afgiftspligtige varer:

uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag,

uregelmæssig vareafgang,

uregelmæssig fremstilling af varer,

uregelmæssig indførsel af varer fra tredjelande, eller

uregelmæssighed ved transport af varer til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg.

»Uregelmæssighed« anvendes som et samlebegreb for karakteristik af transaktioner med varer, hvor varerne ikke behandles, forarbejdes, fremstilles, oplægges eller transporteres i overensstemmelse med afgiftslovgivning­ens krav og sædvanlige procedurer. Medmindre andet fremgår, foreligger der en uregelmæssighed, uanset om den kan tilregnes de involverede personer som simpelt uagtsomme fejl og mangler, f.eks. fejlleverancer af varer, eller som groft uagtsomme eller forsætlige overtrædelser af lovgivningen. Konstateringen af en uregelmæssig varetransaktion har betydning for sted og tidspunkt for fastlæggelsen af pligten til at betale afgift af varerne, og for identifikationen af de virksomheder og personer, der kommer til at hæfte for denne afgiftspligt.

»Involvering« i uregelmæssige transaktioner med varer indebærer, at det er tredjemænd i forhold til de umiddelbart hæftelsesansvarlige aktører i form af autoriserede og registrerede virksomheder, der har håndteret og behandlet afgiftspligtige varer på uregelmæssig eller ulovlig vis. Personer, involveret i uregelmæssigheder, kan således potentielt omfatte en transportør, der groft uagtsomt eller forsætligt iværksætter en fejlleverance af varer, en tyv, der har stjålet varer fra et afgiftsoplæg eller fra en lastbil under transport af varerne, eller en smugler af tredjelandsvarer. Disse personer kan i princippet komme til at hæfte for betaling af afgift af varerne.

Stk. 6 og 7 foreslås at fastlægge hæftelsen for betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne.

Stk. 8 foreslås at fastsætte hæftelsen for betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg.

Stk. 9, 10 og 11 foreslås at fastsætte en række gennemgående principper for hæftelse for afgift, der samler op på afgiftshæftelsen i de enkelte situationer efter stk. 2-8.

Således viderefører stk. 9 de gældende regler fra stk. 2 i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 30, hvorefter erhververen og den, der er besiddelse af varer, hæfter for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter en af de omhandlede fire afgiftslove, og hvor der ikke er stillet sikkerhed.

Hvis en dansk privatperson foretager køb i et andet EU-land af varer af et sådant omfang og karakter, at vareindkøbet overstiger, hvad der må anses for at medgå til den pågældende privatpersons private forbrug eller transport, bliver varerne dermed afgiftspligtige. Den pågældende privatpersons hæftelse for betaling af afgifter af varerne følger herefter af stk. 9.

Tilsvarende viderefører stk. 10 de gældende regler fra stk. 3 i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslov­ens § 34, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 30, tillempet ændringerne af de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Herefter kan afgiftspligt for varer her til landet først bortfalde for en dansk virksomhed, der har afsendt varerne under afgiftssus­pen­sions­ordningen til andre EU-lande, når varerne efter de administrative procedureregler er dokumenteret at være overgået til modtageren.

Stk. 11 foreslås at videreføre den gældende regel i stk. 1 i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 30, som opsamlende regel for hæftelsen. Herefter hæfter den juridiske person (selskab m.v.), eller den, der som ejer eller lignende driver virksomhed med salg af afgiftspligtige varer, for betalingen af afgifterne, og hvis flere virksomheder og personer hæfter for betaling af samme afgift, hæfter de solidarisk for afgiften.

Det bemærkes, at de foreslåede regler tager udgangspunkt i hæftelsen for betaling af afgift ved varers overgang til forbrug her i landet, idet der ikke i dansk lovgivning kan fastsættes regler om hæftelse for betaling af afgift til andre EU-lande.

Reglerne i direktiv 2008/118/EF om hæftelse og uregelmæssigheder indebærer imidlertid, at hæftelse for betaling af afgift til et andet EU-land kan komme til at påhvile en her i landet autoriseret eller registreret virksomhed, der afsender varer til dette andet EU-land, hvori der opstår eller bliver konstateret uregelmæssigheder ved varetransporten. Eventuelt kan der blive tale om en solidarisk hæftelse for betaling af afgift til det andet EU-land mellem afsendervirksomheden her i landet og modtagervirksomheden i det andet EU-land.

Det er i direktivets artikel 8, stk. 1, litra a, nr. ii), i sammenhæng med artikel 10, stk. 1-2, at der for alle EU-lande er fastsat regler om hæftelse for betaling af afgift ved uregelmæssigheder i forbindelse med varetransport. Disse direktivregler foreslås gennemført i dansk lovgivning som stk. 2 i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritus­afgiftslovens § 33, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 27, i sammenhæng med stk. 1-2 i mineralolieafgiftslovens § 31, spiritusafgiftslovens § 33b, tobaksafgiftslovens § 34 samt øl- og vinafgiftslovens § 29.

Direktivets regler på dette område og de foreslåede danske regler til gennemførelse af disse direktivregler må forventes at afspejle de regler, som vil komme til at gælde i de andre EU-lande på det pågældende område.

3.7. Ødelæggelse og tab af varer

3.7.1. Gældende ret

Efter de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 5, spiritusafgiftslovens § 14, stk. 1, nr. 5, tobaksafgiftslovens § 29, stk. 1, nr. 4, samt øl- og vinafgiftslovens § 10, stk. 1. nr. 5, er der ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrag for varer, der hos en virksomhed eller under transport til og fra virksomheden, er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende.

3.7.2. Forslagets indhold

Til forskel fra det hidtidige direktiv 1992/12/EØF indeholder det nye direktiv 2008/118/EF et mere udførligt sæt af regler, der afgrænser og regulerer afgiftsmæssige konsekvenser af total ødelæggelse og uigenkaldeligt tab af varer i forskellige situationer.

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 30, spiritus­afgiftslovens § 33a, tobaksafgiftslovens § 33 samt øl- og vinafgiftslovens § 28, regulerer de afgiftsmæssige konsekvenser af total ødelæggelse og uigenkaldeligt tab af varer.

Efter stk. 1 anses varer for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer. Praksis efter denne overordnede definition vil som hidtil komme til at bero nærmere på, hvilke varer og hvilke situationer med ødelæggelser eller tab, der vil være tale om.

Stk. 2 fastsætter, at varer, der i forbindelse med transport eller på afgiftsoplag under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt, ikke skal anses for overgået til forbrug her i landet efter mineralolieafgiftslovens § 2, spiritusafgiftslovens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 eller øl- og vinafgiftslovens § 4. For varer, der efter deres art kan beskadiges, fordærves, eller som en virksomhed af andre grunde anser for uanvendelige, kan virksomheden anmode om SKATs tilladelse til, at varerne afgiftsfritages, idet de skal tilintetgøres eller ved denaturering gøres uanvendelige til menneskelig konsum.

Stk. 3 og 4 fastsætter, at for varer, der allerede er overgået til forbrug i et andet EU-land, og som efterfølgende transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, medfører total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varerne under transporten ikke afgiftspligt af varerne her i landet. Til gengæld frigives den stillede sikkerhed for betaling af afgifter af varerne. De tilsvarende principper vil gøre sig gældende for varer, der allerede er overgået til forbrug her i landet, og som efterfølgende transporteres her fra landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varerne i et andet EU-land.

Efter stk. 5 skal total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der har fundet sted her i landet, eller som alternativt er blevet opdaget her i landet, hvis ødelæggelsen eller tabet ikke kan stedfæstes, i alle tilfælde dokumenteres over for SKAT.

Endvidere foreslås det, at der i mineralolieafgifts­lov­ens § 8, stk. 1, nr. 5, spiritusafgiftslovens § 14, stk. 1, nr. 5, tobaksafgiftslovens § 29, stk. 1, nr. 4 samt øl- og vinafgiftslovens § 10, stk. 1, nr. 5 indsættes en henvisning til de generelle regler om ødelæggelse og tab af varer efter mineralolieafgiftslovens § 30, spiritusafgiftslovens § 33a, tobaksafgiftslovens § 33 samt øl- og vinafgiftslovens § 28. Afgiftsfritagelse m.v. for ødelagte og tabte varer hos en oplagshaver skal herefter bedømmes efter de generelle kriterier for total ødelæggelse og uigenkaldeligt tab af varer.

3.8. Uregelmæssigheder ved transport af varer

3.8.1. Gældende ret

I stk. 4 i de gældende hæftelsesregler i mineralolieafgiftslovens § 28, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 31 samt øl- og vinafgiftslovens § 30, er det hver især fastsat, at når der i forbindelse med transport af varer her fra landet til et andet EU-land har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgift af varerne efter EU’s bestemmelser herom i det pågældende EU-land, hvori denne uregelmæssighed eller overtrædelse er begået eller konstateret m.v.

3.8.2. Forslagets indhold

Fra det hidtidige direktiv 1992/12/EØF viderefører det nye direktiv 2008/118/EF et forholdsvist udførligt regelsæt, der afgrænser og regulerer afgiftsmæssige konsekvenser af uregelmæssigheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Tid­ligere var både uregelmæssighed og overtrædelse nævnt som sideordnede fænomener med afgiftsmæssige konsekvenser. Efter de nye regler anses uregelmæssighed tillige at omfatte overtrædelse.

Det foreslås, at regler om konsekvenser m.v. af uregelmæssigheder ved varetransport inden for EU udskilles af hæftelsesreglerne i de omhandlede fire afgiftslove, og hver især bliver omfattet af en selvstændig placering og regulering i mineralolieafgiftslovens §§ 31 og 32, spiritusafgiftslovens §§ 33b og 34, tobaksafgiftslovens §§ 34 og 35 samt øl- og vinafgiftslovens §§ 29 og 30.

Herunder foreslås det, at mineralolieafgiftslovens § 31, spiritusafgiftslovens § 33b, tobaksafgiftslovens § 34 samt øl- og vinafgiftslovens § 29, skal regulere de afgiftsmæssige konsekvenser af uregelmæssigheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen i forbindelse med, at varerne første gang overgår til forbrug i et EU-land.

I stk. 1 defineres uregelmæssighed ved varetransport overordnet som tilfælde, hvor transporten ikke ophører ved levering af varerne hos en modtager i et EU-land efter stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel af varer fra EU til et tredjeland efter stk. 4, nr. 2, i mineralolieafgiftslovens § 15, spiritusafgiftslovens § 20a, tobaksafgiftslovens § 19 samt øl- og vinafgiftslovens § 15. Uregelmæssighed ved varetransport, der udløser betaling af afgift af varerne, er således afgrænset i forhold til total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der giver anledning til afgiftsfritagelse for de pågældende ødelagte eller tabte varer.

Afgiftsretligt anses leveringsvanskelighed eller -umulighed for afgiftspligtige varer inden for EU, f.eks. fejlleverancer af varer eller fordringshavermora i form af købers ikke-aftagning af varer, for en »uregelmæssighed«, hvis varetransporten ikke ophører ved levering af varerne hos en modtager. En her i landet autoriseret oplagshaver eller registreret vareafsender, der afsender afgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordningen til en modtager i et andet EU-land, bliver således afgiftspligtig af varerne, hvis varerne ikke når frem til deres bestemmelsessted, og/eller modtageren ikke kan eller vil modtage varerne. En eventuel erstatning for afgiften vil bero på de civilretlige regler.

I ovennævnte tilfælde vil en oplagshaver eller vareafsender ikke kunne tage pågældende varer retur. Til gengæld giver de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU mulighed for, at oplagshaveren eller vareafsenderen kan finde en anden aftager af varerne i det samme EU-land, et andet EU-land eller et tredjeland og kan omdirigere varerne til et andet bestemmelsessted.

Stk. 2, 1., 2. og 3. pkt., i mineralolieafgiftslovens § 31, spiritusafgiftslovens § 33b, tobaksafgiftslovens § 34 samt øl- og vinafgiftslovens § 29 foreslås at fastsætte, at tid og sted for varers overgang til forbrug er her i landet efter mineralolieafgiftslovens § 2, spiritusafgiftslovens § 2a, tobaksafgiftslovens § 8 eller øl- og vinafgiftslovens § 4, hvis en uregelmæssighed ved en varetransport under afgiftssuspensionsordningen har fundet sted her i landet eller alternativt er blevet opdaget her i landet, hvis uregelmæssigheden ikke kan stedfæstes, eller hvis det er her fra landet, at varer afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.

Efter stk. 3 kan SKAT frafalde krav på afgift af varer, hvis den eller de personer, der er betalingspligtig for afgift af varerne, inden for en fire måneders frist fra varetransportens begyndelse kan dokumentere over for SKAT, enten at varetransporten er regelmæssigt afsluttet, eller at uregelmæssigheden er opstået i et nærmere bestemt andet EU-land.

Inden for rammerne af de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen kan det forekomme, at det først er efter en meddelelse fra SKAT, at en her i landet autoriseret oplagshaver eller en her i landet registreret vareafsender, som har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne, får kendskab til, at varerne på grund af uregelmæssighed ikke nået frem til deres bestemmelsessted.

Efter stk. 4 gælder som undtagelse til situationen efter stk. 3, at de pågældende personer i påkommende tilfælde har én måneds frist til at dokumentere over for SKAT, enten at varetransporten er regelmæssigt afsluttet, eller at uregelmæssigheden er opstået i et nærmere bestemt andet EU-land.

Endvidere følger det af stk. 5, at hvis det inden udløbet af tre år fra begyndelsen af en varetransport med uregelmæssigheder dokumenteres over for SKAT, at uregelmæssigheden har været opstået i et andet EU-land, godtgør SKAT afgift af varerne, der er blevet betalt her i landet, når det er dokumenteret over for SKAT, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Dog vil afgiftsbeløb under 50 kr. ikke blive udbetalt. Tilsvarende kan SKAT eftergive en her i landet angivet eller opkrævet, men endnu ikke betalt, afgift.

Regler i direktiv 2008/118/EF, hvorefter SKAT har pligt til at informere myndighederne i de andre EU-lande om her i landet opståede eller konstaterede uregelmæssigheder ved varetransport under afgiftssuspensionsordningen, således at afgift af varerne kan blive betalt i rette EU-land, påtænkes fastsat i bekendtgørelse.

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 32, spiritus­afgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 35 samt øl- og vinafgiftslovens § 30 definerer og regulerer de afgiftsmæssige konsekvenser af uregelmæssigheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, når transporten foretages med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer i et andet EU-land, hvor de pågældende varer i første omgang er overgået til forbrug.

I stk. 1 defineres uregelmæssighed ved varetransport med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer som tilfælde, hvor varetransporten, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er ophørt regelmæssigt som følge af en eller anden situation, der er opstået under transporten.

Begrebet uregelmæssighed ved varetransport med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer efter de nævnte regler må herved fortolkes og afgrænses på samme vis som begrebet uregelmæssighed ved varetransport efter de foregående regler i mineralolieafgiftslovens § 31, spiritusafgiftslovens § 33b, tobaksafgiftslovens § 34 samt øl- og vinafgiftslovens § 29.

Stk. 2 i mineralolieafgiftslovens § 32, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 35 samt øl- og vinafgiftslovens § 30 foreslås at fastsætte, at hvis varer transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer, skal afgift af varerne betales her i landet efter mineralolieafgiftslov­ens § 4b, spiritusafgiftslovens § 8, tobaksafgiftslovens § 10a eller øl- og vinafgiftslovens 6a, hvis en uregelmæssighed ved varetransporten har fundet sted her i landet eller alternativt er blevet opdaget her i landet, hvis uregelmæssigheden ikke kan stedfæstes.

Endvidere følger det af stk. 3, at hvis det inden udløbet af tre år fra tidspunktet for anskaffelsen af varer til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet dokumenteres over for SKAT, at uregelmæssigheden har været opstået i et andet EU-land, godtgør SKAT afgift af varerne, der er blevet betalt her i landet, når det er dokumenteret over for SKAT, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Dog vil afgiftsbeløb under 50 kr. ikke blive udbetalt. Tilsvarende kan SKAT eftergive en her i landet angivet eller opkrævet, men endnu ikke betalt, afgift.

3.9. Administrative regler for varer, der ikke er afgiftspligtige

3.9.1. Gældende ret

Efter de gældende regler om registrering af virksomhed m.v. i mineralolieafgiftslovens §§ 3 og 4, spiritus­afgiftslovens §§ 7, 9a og 18, stk. 2-3, tobaksafgiftslov­ens § 2, stk. 3-7 og §§ 9 og 10 samt øl- og vinafgiftslovens §§ 5 og 6, er det virksomhedernes fremstilling, oplægning, transport m.v. af afgiftspligtige varer efter de respektive love, der giver ret eller pligt til virksomhedsregistrering.

Tilsvarende følger det af de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 8-9, spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4-5, tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4-5 samt øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3-4, at det er ved transport inden for EU af afgiftspligtige varer efter de respektive love, at der skal anvendes ledsagedokument m.v.

3.9.4. Forslagets indhold

Efter regler i det hidtidige direktiv 1992/12/EØF, som videreføres i direktiv 2008/118/EF, finder de administrative regler for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen også anvendelse, når modtageren af varerne efter direktivet er fritaget for afgift, når mod­tageren er en udenlandsk diplomatisk repræsentation, international organisation eller udenlandske NATO-styrker m.v.

I Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (»energibeskatningsdirektivet«) er det fastsat, hvilke mineralolieprodukter, der skal omfattes af de administrative regler om fremstilling, forarbejdning, oplægning og transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, uanset om et eller flere af de pågældende mineralolieprodukter eventuelt måtte være fritaget for afgift i et eller flere EU-lande.

I energibeskatningsdirektivet er der med henvisning til det hidtidige cirkulationsdirektiv 1992/12/EØF, og dermed til 2008/118/EF som det fortsættende direktiv, endvidere fastsat en beslutningsprocedure, hvorefter EU-landene kan vedtage, at yderligere mineralolieprodukter skal omfattes af de administrative regler. Samtidig pågår der navnlig inden for området for mineralolieprodukter, sprit og biobrændstoffer en dynamisk produktudvikling.

Det foreslås fastsat i mineralolieafgiftslovens § 33, stk. 1, nr. 1-2, spiritusafgiftslovens § 37a, nr. 1-2, tobaksafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-2, samt øl- og vinafgiftslovens § 34, stk. 1. nr. 1-2, at anvendelsesområdet for de administrative regler efter de respektive love, foruden afgiftspligtige varer, tillige omfatter:

Efter stk. 1, nr. 1: Varer, der efter dansk lovgivning eller tilsvarende lovgivning i andre EU-lande er fritaget for afgift, idet modtageren er en udenlandsk diplomatisk repræsentation, international organisation eller udenlandske NATO-styrker m.v.

Efter stk. 1, nr. 2: Andre varer, omfattet af en eller flere af de omhandlede fire afgiftslove, der er fritaget for afgift her i landet, og som samtidig enten er afgiftsfritaget eller afgiftspligtig i et andet EU-land.

Af hensyn til at sikre en vis fleksibilitet i forhold til produktudviklingen af varer m.v., foreslås det det at bemyndige skatteministeren til at fastsætte regler i bekendtgørelse om varer, der efter ikke er afgiftspligtige her i landet, men som skal omfattes af de administrative regler.

De administrative regler i de omhandlede fire afgiftslove, som de pågældende afgiftsfritagne varer skal omfattes af, er reglerne om:

Autoriserede oplagshavere

Midlertidigt registrerede varemodtagere, registrerede varemodtagere og vareafsendere

Erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter

Afgiftsoplag, anlæg og lokaler

Indførsel af varer fra tredjeland

Regnskab

Varetransport under afgiftssuspensionsordningen

SKATs kontrol

Ødelæggelse og tab af varer

Uregelmæssigheder ved varetransport.

I den forbindelse foreslås det, at der i ovennævnte administrative regler anvendes udtrykket »varer« frem for »afgiftspligtige varer«, medmindre det tydeligt fremgår af sammenhængen, at en regel alene er møntet på afgiftspligtige varer.

Det gælder således ændringerne af mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1 og 2, der bliver stk. 2 og stk. 3, efter lovforslagets § 1, nr. 4 og 5. Virksomheder, der fremstiller eller udvinder varer, som både kan omfatte afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige varer, vil få pligt til at blive autoriseret som oplagshaver hos SKAT efter forslagets § 1, nr. 4 til mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, mens det alene er virksomheder, der afsætter, oplagre eller forbruger afgiftspligtige varer, som kan blive autoriseret som oplagshaver efter forslagets § 1, nr. 5 til mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 3.

Transport af afgiftsfritagne varer skal ske under afgiftssuspensionsordningen, idet samtlige varer i transport eller oplægning under afgiftssuspensionsordningen anses for potentielt afgiftspligtige varer. Det er først ved en regelmæssig modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet hos en eventuel afgiftsfritaget modtager, at afsenderen bliver løst fra sin potentielle afgiftspligt, og at varerne overgår til afgiftsfrit forbrug hos modtageren. Hvis der ved en transport af varer, som er endeligt bestemt til en afgiftsfritaget modtager i et EU-land, opdages eller konstateres uregelmæssigheder i afsendelseslandet eller i et transitland inden for EU, kan reglerne om uregelmæssigheder medføre, at der skal betales afgift af varerne i afsendelseslandet eller i transitlandet.

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Forslaget skønnes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

5. Administrative konsekvenser for det offentlige

Det elektroniske administrative system for kontrol af afgiftspligtige varer er planlagt til at blive udviklet igennem flere faser. Først i december 2009 ved den forventede afslutning af et offentligt udbud med afgivelse af tilbud, der opfylder udbudsbetingelserne, kan skønnet over de statslige udgifter til udvikling, drift, og vedligeholdelse af den 1. fase af det elektroniske system gøres offentligt tilgængelige. Denne sene tilgængelighed skyldes hensynet til udbudsforretningen.

Folketingets Finansudvalg orienteres om udgifternes størrelse i forbindelse med ansøgning ved aktstykke om bevilling til udvikling, drift, og vedligeholdelse. Af hensyn til udbudsforretningen vil dette aktstykkes indhold være fortroligt.

Forudsat udbudsforretningens succesfulde gennemførelse, forventes 1. fase af det elektroniske system at kunne tages i anvendelse i løbet af 2010.

Derudover skønnes SKAT at have følgende administrative udgifter som følge af forslaget:

Årsværk til gennemførelse, samt overgang til e-system: 2 årsværk (aftrappes over en årrække).

Intern instruktion: 100.000 kr.

Udgifter til information/annoncer (engangsudgift): 200.000 kr.

Ændring af blanketter til autorisation og registrering af virksomheder m.v.: 50.000 kr.

Lovforslagets gennemførelse forventes ikke at pålægge regioner og kommuner udgifter.

6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget skønnes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Det planlagte elektroniske system til kontrol ved transport m.v. af afgiftspligtige varer inden for EU afløser det gældende papirbaserede system, hvorefter virksomhederne skal udfærdige ledsagedokument m.v. i mindst fire eksemplarer. På den baggrund forventes indførelsen af det nye e-system at medføre en mere smidig arbejdsgang og dermed en lettelse af virksomhedernes administrative byrder.

Hensigten er, at virksomhederne uden ekstra omkostninger til IT-udstyr m.v. skal kunne tilgå det elektroniske system via SKATs hjemmeside. Virksomhederne vil imidlertid også kunne vælge at integrere det elektroniske system med deres egne virksomhedssystemer til en on-line-forbindelse eller system-til-system-løsning. For virksomheder, der foretager et sådant tilvalg, vil indførelsen af det elektroniske system, medfører visse admini­strative omstillingsbyrder i form af engangsudgifter til anskaffelse af det fornødne IT-udstyr, efteruddannelse af personale m.v.

Ophævelse af reglerne, hvorefter virksomhederne på SKATs anmodning skal udarbejde og indsende lister over EU-handel med afgiftspligtige varer, vurderes tilsvarende at medføre en mindre lettelse af virksomhed­ernes administrative byrder.

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.

8. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget skønnes ikke at have konsekvenser for borgerne.

9. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten

Forslaget gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF.

11. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Lovforslaget blev den 27. august 2009 sendt i ekstern høring hos følgende organisationer, virksomheder, ministerier og myndigheder:

Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bryggeriforeningen, Coca Cola Danmark A/S, Coop Danmark, Danske Advokater, Dansk Dagligvareleverandørforening, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Supermarked Gruppen, Dansk Transport og Logistik, Danske Drikkevareimportører, Datatilsynet, De Samvirkende Købmænd, Energi- og Olieforum, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet, Foreningen af Danske Bryghuse, Forening­en Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Greenlaw.dk A/S, Horesta, Håndværksrådet, Justitsministeriet, Konkurrencestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Mineralolie Brancheforeningen, Nærbutikkernes Landsforening, Pantefogedforeningen, Retssikkerhedschefen - SKAT, Skatterevisorforeningen, SKAT, Statsministeriet, Tobaksindustrien, Transportministeriet, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, Økonomi- og Erhvervsministeriet.

 
12. Sammenfattende skema
Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget
 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/ merudgifter
Økonomiske konsekvenser for det offentlige
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for det offentlige
 
SKAT skal afholde udgifter til 2 årsværk m.v. til udvikling og start af et nyt e-system, idet det skønnede beløb hertil, af hensyn til det offentlige udbud af IT-kon­trakt­en, foreløbigt holdes fortroligt. Endvidere forventes SKAT at afholde 250.000 kr. til nye blanketter og ekstern information
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lettelser af administrative byrder ved indførelse af e-systemet og ved ophævelse af reglerne om udarbejdelse og indsendelse af lister over EU-handel med varer
Virksomheder, der foretager tilvalg af integration af e-system med egne IT-systemer, vil få visse administrative omstillingsbyrder med anskaffelse af IT-udstyr m.v.
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Forslaget gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF
     

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at der i mineralolieafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, og stk. 3, nr. 1-3, bliver fastsat kriterier for varers overgang til forbrug her i landet. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.

Til nr. 2, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 33, 34 og 36

Den foreslåede ændring af overskriften før mineralolieafgiftslovens § 3, og de foreslåede ændringer af mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 12, § 4a, stk. 1, og stk. 4, 1. og 2. pkt., § 7, stk. 1, 2 og 5, § 8, stk. 1, nr. 1 og 6, § 9, stk. 10, der bliver stk. 9, § 10, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 14, stk. 1, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., stk. 6, og stk. 7, 1. pkt., § 16, stk. 1, § 19, § 22, stk. 5, og § 25, stk. 1, nr. 5, udgør konsekvenser af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«.

I lovforslagets § 1, nr. 17, 27, 28 og 33, foreslås mineralolieafgiftslovens § 7, stk. 5, § 14, stk. 5, 1. pkt., § 14, stk. 6, og § 16, stk. 1, nyaffattet under hensyn til, at der er tale om ændringer i den vedtagne lov nr. 527 af 12. juni 2009, som på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget endnu ikke er trådt i kraft.

Til nr. 3, 6, 7 og 9

Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1, afgrænser virksomhedstypen »autoriseret oplagshaver«, at rettigheder og pligter for autoriseret oplagshaver ifølge de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 10-11, sammenfattes i nyt stk. 11, og at mindstebeløbet for oplagshavers sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter ikke længere fikseres i loven, men at skatteministeren efter forslaget til mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 13, bemyndiges til at fastsætte reglerne for administration af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse, herunder fastsættelse af beløb herfor.

Bemyndigelsen påtænkes i øvrigt udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for autoriseret oplagshaver her i landet i bekendtgørelse efter mineralolie­afgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver.

Uændret fastsættelse af mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse til 10.000 kr.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.1.

Til nr. 4 og 5

De foreslåede ændringer af mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1, der bliver stk. 2, og af stk. 2, der bliver stk. 3, udgør konsekvenser af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«. Endvidere foreslås det præciseret, at virksomheder, der fremstiller eller udvinder varer, som både kan omfatte afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige varer, vil få pligt til at blive autoriseret som oplagshaver hos SKAT efter forslaget til mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1, der bliver stk. 2, mens det alene er virksomheder, der afsætter, oplagre eller forbruger afgiftspligtige varer, som kan blive autoriseret som oplagshaver efter forslaget til mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, der bliver stk. 3.

I lovforslagets § 1, nr. 5, foreslås mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, nyaffattet under hensyn til, at der er tale om en ændring i den vedtagne lov nr. 527 af 12. juni 2009, som på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget endnu ikke er trådt i kraft.

Til nr. 10

I mineralolieafgiftslovens § 4 foreslås fastsat pligter og rettigheder for midlertidigt registrerede varemodtagere, registrerede varemodtagere og registrerede vareafsendere. Herunder foreslås det, at mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 3-4, kommer til at indeholde samme regler som de gældende regler i øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 5-6.

Herefter vil SKAT kunne pålægge en registreret varemodtager efter mineralolieafgiftsloven en sikkerhedsstillelse på minimum 20.000 kr., hvis varemodtageren inden for de seneste tre år er straffet efter bødereglerne i mineralolieafgiftslovens § 25. Endvidere vil SKAT kunne fratage en virksomhed registreringen som varemodtager efter mineralolieafgiftsloven, hvis virksomheden ikke overholder reglerne om regnskab og de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter mineralolieafgiftslovens § 14 og § 15, stk. 5.

I mineralolieafgiftslovens § 4, stk. 6, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere administrative regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse vedrørende midlertidigt registreret varemodtager, registreret varemodtager og registreret vareafsender her i landet. Bemyndigelsen påtænkes udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for de registrerede virksomheder her i landet i bekendtgørelse efter mineralolieafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for registrering som varemodtager eller vareafsender.

SKAT kan fastsætte, at registrering som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer - eventuelt en enkelt varetransport, en enkelt leverandør og/eller en nærmere bestemt periode.

Nærmere regler for registreret vareafsender, herunder at en registreret vareafsender inden enhver vareafsendelse skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der indgår i transporten.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.2.

Til nr. 14

Der foreslås indsat en ny § 4b i mineralolieafgiftslov­en, der fastsætter rettigheder og pligter for virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, når varer, som allerede tidligere er overgået til forbrug i et andet EU-land, efterfølgende transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, eller når varer i den omvendte situation transporteres her fra landet til et andet EU-land som bestemmelsesland.

I mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 8, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse af afgift, autorisation og registrering vedrørende virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet.

I kraft af denne bemyndigelse påtænkes det at videreføre og konsekvensændre regler i bekendtgørelse efter mineralolieafgiftsloven, således

at kravet om, at en fiskal repræsentant skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed med fast forretningssted her i landet, overføres fra lovgivningen til bekendtgørelse, og

at den, der fra andre EU-lande leverer afgiftspligtige varer her til landet, herunder til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter. Dette skal også gælde for en herværende fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg af varer her i landet, eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land.

Administration, autorisation og registrering af virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i leverancer, erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet, vil i øvrigt følge de almindelige administrative regler herfor, jf. de foreslåede regler i mineralolieafgiftslovens §§ 3 og 4, og jf. afsnit 3.2.1.2. og 3.2.2.2.

Det bemærkes, at SKATs administration vedrørende godtgørelse af afgift af varer, betalt til andre EU-lande, når varerne efterfølgende bliver afgiftspligtige her i landet ved levering til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, som udgangspunkt påtænkes at være baseret direkte på mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 7 samt skatteforvaltningslovens sagsbehandlingsregler. Den foreslåede bemyndigelse efter mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 8 til skatteministeren til at fastsætte regler for administration af godtgørelse af afgift vil i givet fald blive udmøntet i administrative regler for anvendelse af særlige blanketter m.v. med henblik på ansøgning til SKAT om afgiftsgodtgørelse.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4.

Til nr. 15

I mineralolieafgiftslovens § 5, stk. 1-5, foreslås det at afgrænse begrebet »afgiftsoplag« samt at fastsætte rammebetingelser for SKATs godkendelse af anlæg og tanke m.v., som en virksomhed skal opfylde for at opnå og opretholde autorisation som oplagshaver eller registrering som farvningsvirksomhed her i landet. Herunder foreslås det i mineralolieafgiftslovens § 5, stk. 2, 2. pkt., at bemyndige skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for SKATs administration af lokalegodkendelsen. I kraft af bemyndigelsen påtænkes det i bekendtgørelse efter mineralolieafgiftsloven fastsat:

Lokalerne skal være af en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden, og beskattede og ubeskattede varer skal kunne holdes adskilt fra hinanden. I lokalerne må der kun opbevares afgiftspligtige varer samt redskaber til behandling her­af,

Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. Der kan dispenseres fra sidstnævnte bestemmelse, når den anden virksomhed er en speditør eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer,

For mineralolieprodukter, som skal opbevares i tank, stilles der særlige krav til anlægget, idet det skal være muligt at opgøre tankbeholdningen.

Hvis virksomheden vil foretage ændringer i de godkendte lokaler, skal dette før ændringerne anmeldes til SKAT.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.3.

For registrerede farvningsvirksomheder kan skatteministeren efter de gældende regler i mineralolieafgifts­lov­ens § 24, stk. 1-2, fastsætte regler om farvning og denaturering af afgiftspligtige varer samt regler til kontrol heraf. På dette grundlag er der udstedt bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005. Der påtænkes ikke ændringer af den pågældende bekendtgørelse som følge af lovforslaget.

Til nr. 19

Efter de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 5, kan en oplagshaver ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde af varer foretage fradrag for varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage eller lignende.

I mineralolieafgiftslovens § 30 foreslås indsat nye regler, der generelt regulerer konsekvenser ved total ødelæggelse og uigenkaldeligt tab af varer. Det foreslås, at mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 5, henviser til § 30, hvorefter fradrag i den afgiftspligtige mængde for ødelæggelser og tab af varer efter mineralolieafgiftslov­ens § 8, stk. 1, nr. 5, skal foretages og bedømmes efter den generelle regel i § 30.

Til nr. 20, 21 og 22

Efter direktiv 2008/118/EF er der givet adgang til at fastsætte en særlig administrativ ordning for afgiftsfrie leverancer til NATO-styrker m.v. i forhold til afgiftsfrie leverancer til diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer. På den baggrund anses det for hensigtsmæssigt, at den hjemlige afgiftsfritagelse for leverancer til NATO-styrker m.v. bliver selvstændigt fastsat og tydeliggjort ved indsættelsen af et nyt nr. 5 i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1.

De foreslåede ændringer i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, udgør konsekvenser af indsættelsen af nr. 5 i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1.

Til nr. 23

Den gældende regel i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 7, hvorefter afgift af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land, godtgøres i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom, foreslås ophævet som konsekvens af den foreslåede indsættelse af regler med tilsvarende indhold i mineralolieafgiftslovens § 4b, stk. 7, § 31, stk. 5, og § 32, stk. 3. Den gældende regel i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, 2. pkt., hvorefter afgiftsbeløb under 50 kr. ikke udbetales, opretholdes, idet der på mineralolieafgiftslovens område godtgøres afgift i andre tilfælde end ved EU-handel.

Til nr. 24

I lovforslagets § 1, nr. 24, foreslås stk. 11, indsat i mineralolieafgiftslovens § 9, under hensyn til, at der er tale om en ændring i den vedtagne lov nr. 527 af 12. juni 2009, som på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslag­et endnu ikke er trådt i kraft.

Til nr. 26

Den foreslåede ændring af henvisning til virksomhed­er og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 4b, stk. 5 eller stk. 6, i mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 3, 1. pkt., er en konsekvens af den foreslåede indsættelse af mineralolieafgiftslovens § 4b med et samlet nyt regelsæt for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter.

Til nr. 30 og 31

Den foreslåede ophævelse af mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 8 og 9, og ændringen af mineralolieafgiftslov­ens § 14, stk. 10, udgør konsekvenser af forslaget til mineralolieafgiftslovens § 15 med regler for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, herunder regler for obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation ved transporten af varer.

Til nr. 32

I mineralolieafgiftslovens § 15 foreslås fastsat overordnede principper og rammer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Herunder foreslås det i mineralolieafgiftslovens § 15, stk. 5, at bemyndige skatteministeren til at fastsætte reglerne for de administrative procedurer for varetransport i bekendtgørelse efter mineralolieafgiftsloven, idet disse procedurer er meget tekniske.

Således indgår der følgende dokumenttyper i den elektroniske administrative procedure:

elektronisk ledsagedokument ved afsendelse af varer fra et EU-land,

elektronisk modtagelsesrapport ved modtagelsen af varer i et EU-land, og

elektronisk udførselsrapport ved eksport af varer fra et EU-land til et tredjeland.

Ved den elektroniske administrative procedure er der som udgangspunkt tale om en 4-vejs-kommunikation mellem virksomhed og myndighed i EU-landet, hvorfra varerne afsendes, og virksomhed og myndighed i EU-landet, hvori varerne modtages. Det elektroniske ledsagedokument skal således sendes fra afsendervirksomheden til skattemyndighederne i afsenderlandet, der foretager en elektronisk kontrol af data i dokumentet, og som tildeler dokumentet et unikt administrativt referencenummer, forudsat at de førnævnte data er gyldige. Først derefter går dokumentet via skattemyndighederne i modtagerlandet til modtagervirksomheden.

Endvidere er der regler for nødprocedurer med anvendelse af papirdokumenter, når der er driftsforstyrrelser med det elektroniske system, og regler for, at virksomheder straks ved genopretning af driften af e-systemet skal indtaste oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.5.

Til nr. 35

De gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 25 giver adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af forskellige af lovens regler. Som konsekvens af de foreslåede ændringer af mineralolieafgiftslovens §§ 3 og 4, indsættelsen af § 4b samt ændringerne af § 14 foreslås ændrede henvisninger til ovennævnte regler i mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2.

I lovforslagets § 1, nr. 32, foreslås mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, endvidere nyaffattet under hensyn til, at der er tale om ændringer i den vedtagne lov nr. 527 af 12. juni 2009, som på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget endnu ikke er trådt i kraft.

Efter den gældende regel i mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 2, som ikke foreslås ændret, kan der i forskrifter, som udstedes i medfør af loven, fastsættes bødestraf for forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelser i forskrifterne.

Det vil være en konsekvens af skiftet fra papirbaseret til elektronisk kontrolprocedure for varetransport, at der i bekendtgørelse efter mineralolieafgiftsloven vil blive givet adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af de enkelte pligtmæssige procedureskridt, herunder:

Den generelle anvendelse af elektronisk kommunikation,

indtastning, afsendelse og modtagelse af de elektroniske dokumenttyper,

begrænset anvendelse af nødprocedure i overensstemmelse med regler for, hvornår e-systemet anses for omfattet af tekniske driftsforstyrrelser, og

indtastning af oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet ved genopretning af driften af e-systemet.

Det bemærkes, at SKAT som udgangspunkt kun skrider til en strafferetlig procedure med ordensbøde efter loven eller bekendtgørelse i tilfælde af grove overtrædelser af reglerne.

Til nr. 37, 38, 39 og 40

Den gældende regel i mineralolieafgiftslovens § 30, stk. 1, foreslås ophævet, idet der heri henvises til det ophævede tidligere mineralolieproduktdirektiv 1992/91/EØF, mens den gældende regel i mineralolieafgiftslov­ens § 30, stk. 2, der sidestiller Færøerne, Grønland og Københavns Frihavn med tredjelande eller tredjelandsområder uden for EU’s område, foreslås videreført som mineralolieafgiftslovens § 34.

Efter de gældende regler i mineralolieafgiftslovens § 32, kan skatteministeren fastsætte regler om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter. Denne bemyndigelse er blevet overflødigt af den foreslåede nye bemyndigelse i mineralolieafgiftslovens § 15, stk. 5, og mineralolieafgiftslovens § 32 foreslås derfor også ophævet.

De foreslåede regler i mineralolieafgiftslovens §§ 28, 30, 31 og 32, samt den videreførte, supplerende regel for hæftelse for betaling af afgift efter mineralolieafgiftslov­ens § 29, vil udgøre sammenhængende, fortløbende regler for hæftelse for betaling af afgift m.v., ødelæggelse og tab af varer samt uregelmæssigheder ved varetransport.

De pågældende regler foreslås grupperet efter overskrifter, der angiver reglernes respektive anvendelsesområde. Som konsekvens foreslås den gældende overskrift før mineralolieafgiftslovens § 27 »Andre bestemmelser« ophævet og videreført som overskrift før mineralolieafgiftslovens § 33.

Med hensyn til det nærmere indhold af de foreslåede regler for hæftelse, ødelæggelse og tab samt uregelmæssighed ved varetransport henvises til afsnit 3.6., 3.7. og 3.8.

Det skal nævnes som en særregel efter mineralolieafgiftsloven i forhold til de øvrige tre afgiftslove, at hæftelse for betaling af afgift, der efter mineralolieafgiftslovens § 28, stk. 2, nr. 1, udløses som følge af uregelmæssighed ved varetransport under afgiftssuspensionsordningen, foruden en autoriseret oplagshaver eller en registreret vareafsender, kan komme til at påhvile enhver anden person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift efter mineralolieafgiftslovens §§ 3 eller 4.

Baggrunden for særreglen er, at der på det kommercielle område for mineralolieprodukter her i landet kan opereres med såkaldte »lagerhoteller«, hvor de pågældende »lagerforvaltere« sideløbende med en autoriseret oplagshaver eller en registreret vareafsender skal stille sikkerhed for betaling af afgifter.

Til nr. 41

Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev § 32a indsat i mineralolieafgiftsloven, hvorefter afgiftssatserne efter mineralolieafgiftsloven og en række øvrige afgiftslove skal pristalsreguleres. Det foreslås før mineralolieafgiftslovens § 32a at tilføje overskriften »Satsregulering« for at angive reglens anvendelsesområde.

Til nr. 42

Den tidligere anvendte overskrift før mineralolieafgiftslovens § 27 »Andre bestemmelser« foreslås videreført som overskrift før mineralolieafgiftslovens § 33.

Det foreslås fastsat i mineralolieafgiftslovens § 33, stk. 1, nr. 1 og 2, at anvendelsesområdet for lovens administrative regler, foruden afgiftspligtige varer, tillige omfatter afgiftsfrie vareleverancer til diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer og udenlandske NATO-styrker m.v., samt andre afgiftsfrie mineralolieprodukter, idet skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler for sidstnævnte varegruppe. En bekendtgørelse, hvori denne bemyndigelse nærmere udmøntes er under udarbejdelse og vil inden endelig udformning og udstedelse blive sendt i ekstern teknisk høring hos berørte organisationer, virksomheder og myndigheder.

Skatteministerens bemyndigelse efter den gældende regel i mineralolieafgiftslovens § 30, stk. 2, til efter EU’s bestemmelser herom at lempe for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller motorbrændstof, foreslås videreført i mineralolieafgiftslovens § 33, stk. 2. Dog foreslås formuleringen »efter EU’s bestemmelser herom« at udgå som overflødig. Bemyndigelsen har sammenhæng med EU’s energibeskatningsdirektiv 2003/96/EF, der medfører, at varer, der er afgiftspligtige efter den danske mineralolieafgiftslov, ikke i alle tilfælde er omfattet af de administrative krav efter energibeskatningsdirektivet og cirkulationsdirektivet 2008/118/EF.

Det gælder således smøreolie, der er blevet afgiftspligtig efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, ved lov nr. 527 af 12. juni 2009. Bemyndigelsen efter forslaget til mineralolieafgiftslovens § 33, stk. 2, vil derfor blive udmøntet til at undtage afgiftspligtig smøreolie for en række administrative krav efter mineralolieafgiftsloven, herunder kontrolproceduren for varetransport inden for EU.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9.

Til § 2

Til nr. 1, 4, 17, 24, 26 og 30

De foreslåede ændringer af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 14, stk. 1, nr. 1, § 18, stk. 1, § 20, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, § 21, stk. 1, 1. pkt., § 23, stk. 2 og 3, § 27, stk. 6, og § 31, stk. 1, nr. 5, udgør konsekvenser af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«.

Til nr. 2

Det foreslås, at der i spiritusafgiftslovens § 2a, stk. 1, nr. 1-4, stk. 1, og stk. 3, nr. 1-3, bliver fastsat kriterier for varers overgang til forbrug her i landet. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.

Til nr. 3 og 6

Efter de gældende regler i spiritusafgiftslovens § 7 er der pligt til registrering af oplagshaver og adgang til frivillig registrering af mellemhandlervirksomheder m.v. I § 8 er der fastsat regler for oplagshavers sikkerhedsstillelse og SKATs godkendelse af oplagshavers lokaler til fremstilling m.v. af spiritus. Endvidere er der i § 9a fastsat regler for fjernsalg og fiskale repræsentanter, og i § 18, stk. 2-3, er der fastsat regler for midlertidige varemodtagere.

Der foreslås en ændret systematisering af reglerne for virksomhedsregistrering m.v. efter spiritusafgiftsloven svarende til den systematik, der finder anvendelse i mineralolieafgiftsloven samt i øl- og vinafgiftsloven. Overskriften »Autorisation og registrering af virksomheder m.v.« foreslås som overskrift før § 7. Det foreslås endvidere, at der i § 7 fastsættes regler for autoriserede oplagshavere, midlertidigt registrerede varemodtagere og registrerede vareafsendere, at der i § 8 fastsættes regler for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter, og at der i § 9a fastsættes regler for afgiftsoplag og lokaler.

§ 7

Det foreslås, at spiritusafgiftslovens § 7, stk. 1, afgrænser virksomhedstypen »autoriseret oplagshaver«, at § 7, stk. 2 og 3, fastsætter rettigheder og pligter for autoriseret oplagshaver, og at mindstebeløbet for oplagshavers sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter ikke længere fikseres i loven, men at skatteministeren efter forslaget til § 7, stk. 8, bemyndiges til at fastsætte reglerne for administration af autorisation af oplagshavere her i landet og for sikkerhedsstillelse, herunder fastsættelse af beløb herfor.

Bemyndigelsen påtænkes i øvrigt udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for autoriseret oplagshaver her i landet i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver.

Uændret fastsættelse af mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse til 200.000 kr.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.1.

I spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4, 5 og 6, foreslås fastsat pligter og rettigheder for midlertidigt registrerede varemodtagere og registrerede vareafsendere. På spiritusafgiftslovens område kan en virksomhed ikke blive registreret som registreret varemodtager her i landet.

I spiritusafgiftslovens § 7, stk. 6, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere admini­strative regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse vedrørende midlertidigt registreret varemodtager, og registreret vareafsender her i landet. Bemyndigelsen påtænkes udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for de registrerede virksomheder her i landet i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for registrering som vareafsender.

SKAT kan fastsætte, at registrering som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer - eventuelt en enkelt varetransport, en enkelt leverandør og/eller en nærmere bestemt periode.

Nærmere regler for registreret vareafsender, herunder at en registreret vareafsender inden enhver vareafsendelse skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der indgår i transporten.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.2.

Efter de gældende regler i spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2 og 3, kan virksomheder blive frivilligt registreret som mellemhandler med videresalg af afgiftspligtig spiritus en gros til andre handlende, restauratører m.v. eller for modtagelse af afgiftspligtig spiritus med henblik på videresalg en detail. SKAT har gennemført undersøgelser, hvorved der ikke er blevet identificeret virksom­hed­er, der frivilligt registreret som mellemhandlervirksomheder efter den gældende regel i spiritusafgifts­lov­ens § 7, stk. 2. De pågældende virksomheder er i stedet regulært registreret som oplagshaver efter den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 7, stk. 1.

Som overgangsregel for eventuelt frivilligt registrerede virksomheder efter de gældende regler i spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2 og 3, indgår det i lovforslagets § 10, stk. 3, at det hidtidige registreringsforhold for disse virksomheder ophører den 31. marts 2010. Ved fortsat drift af virksomhed fra den 1. april 2010, skal virksomheden vælge enten at blive autoriseret som oplagshaver efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, eller at blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4, således som disse regler foreslås affattet i lovforslagets § 2, nr. 3.

§ 8

I spiritusafgiftslovens § 8 foreslås fastsat rettigheder og pligter for virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, når varer, som allerede tidligere er overgået til forbrug i et andet EU-land, efterfølgende transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, eller når varer i den omvendte situation transporteres her fra landet til et andet EU-land som bestemmelsesland. På spiritusafgiftslovens område kan en fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg her i landet eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land, ikke blive registreret som registreret varemodtager her i landet.

Forslaget til spiritusafgiftslovens § 8, stk. 8, viderefører den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 9a, stk. 8, således at SKAT kan tilbageholde fjernsalgsvarer, hvis sælger ikke er blevet autoriseret som oplagshaver hos SKAT.

I spiritusafgiftslovens § 8, stk. 9, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse af afgift og autorisation samt tilbageholdelse af varer til fjernsalg her i landet vedrørende virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet.

I kraft af denne bemyndigelse påtænkes det at videreføre og konsekvensændre regler i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven, således

at kravet om, at en fiskal repræsentant skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed med fast forretningssted her i landet, overføres fra lovgivningen til bekendtgørelse, og

at den, der fra andre EU-lande leverer afgiftspligtige varer her til landet, herunder til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter. Dette skal også gælde for en herværende fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg af varer her i landet, eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land.

Administration og autorisation af virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i leverancer, erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet, vil i øvrigt følge de almindelige administrative regler herfor, jf. de foreslåede regler i spiritusafgiftslovens § 7, stk. 1-3, og jf. afsnit 3.2.1.2.

Det bemærkes, at SKATs administration vedrørende godtgørelse af afgift af varer, betalt til andre EU-lande, når varerne efterfølgende bliver afgiftspligtige her i land­et ved levering til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, som udgangspunkt påtænkes at være baseret direkte på spiritusafgiftslovens § 8, stk. 7 samt skatteforvaltningslovens sagsbehandlingsregler. Den foreslåede bemyndigelse efter spiritusafgiftslovens § 8, stk. 9 til skatteministeren til at fastsætte regler for administration af godtgørelse af afgift vil i givet fald blive udmøntet i administrative regler for anvendelse af særlige blanketter m.v. med henblik på ansøgning til SKAT om afgiftsgodtgørelse.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4.

§ 9a

Spiritusafgiftslovens § 9a, stk. 1-3, foreslås at afgrænse begrebet »afgiftsoplag« samt at fastsætte rammebetingelser for SKATs godkendelse af lokaler, som en virksomhed skal opfylde for at opnå og opretholde autorisation som oplagshaver her i landet. Herunder foreslås det i spiritusafgiftslovens § 9a, stk. 2, 2. pkt., at bemyndige skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for SKATs administration af lokalegodkendelsen. I kraft af bemyndigelsen påtænkes det i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven fastsat:

Lokalerne skal være af en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden, og beskattede og ubeskattede varer skal kunne holdes adskilt fra hinanden. I lokalerne må der kun opbevares afgiftspligtige varer samt redskaber til behandling her­af,

Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. Der kan dispenseres fra sidstnævnte bestemmelse, når den anden virksomhed er en speditør eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer,

Hvis virksomheden vil foretage ændringer i de godkendte lokaler, skal dette før ændringerne anmeldes til SKAT.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.3.

Til nr. 5 og 7

Den foreslåede ændring af spiritusafgiftslovens § 9, stk. 5, og den foreslåede ophævelse af spiritusafgiftslov­ens § 10, stk. 4, udgør konsekvensrettelser som følge af lovforslagets § 10, stk. 3, hvorefter virksomheder og personer med videresalg af spiritus en detail skal vælge, om de fremover vil være autoriserede oplagshavere eller midlertidigt registrerede varemodtagere.

Forslaget til spiritusafgiftslovens § 9, stk. 5, indebærer, at skatteministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om banderolering af spiritus fortsat vil omfatte regler for midlertidigt registrerede varemodtagere, der som led i deres forretningsaktiviteter forhandler banderoleret spiritus en detail.

Spiritusafgiftslovens § 10, stk. 4, foreslås ophævet, idet midlertidigt registrerede varemodtagere skal angive og betale afgiften forud og dermed ikke længere skal foretage efterfølgende månedlige afgiftsangivelser.

Til nr. 8

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 19, idet de tilsvarende regler i spiritusafgiftsloven for ødelæggelse og tab af varer skal findes i spiritusafgiftslovens § 14, stk. 1, nr. 5, og i forslaget til spiritusafgiftslovens § 33a.

Til nr. 9

Forslaget, hvorefter udtrykket »efter EU’s bestemmelser herom« skal udgå af spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, er en konsekvens af forslaget om at lade reglerne i direktiv 2008/118/EF om afgiftsfritagelse m.v. fremgå direkte af spiritusafgiftsloven.

Til nr. 10, 11 og 12

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 20, 21 og 22, idet den tilsvarende gældende regel i spiritusafgiftsloven for afgiftsfritagelse for udenlandske diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer og udenlandske NATO-styrker m.v. skal findes i spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 4.

Til nr. 13 og 14

Spiritusafgiftslovens § 15, stk. 3, hvorefter afgift af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land, godtgøres i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom, idet afgiftsbeløb under 50 kr. dog ikke udbetales, foreslås ophævet som konsekvens af den foreslåede indsættelse af regler med tilsvarende indhold i spiritusafgiftslovens § 8, stk. 7, § 33b, stk. 5, og § 34, stk. 3.

Forslaget til ændret henvisning til stk. 3, i spiritusafgiftslovens § 15, stk. 4, der bliver stk. 4, er en konsekvens af ovennævnte ændring.

Til nr. 15 og 16

Den gældende overskrift før spiritusafgiftslovens § 18 »Afgift af varer, der modtages fra udlandet« foreslås i overensstemmelse med det foreslåede ændrede indhold af bestemmelsen, og de tilsvarende regler og anvendte overskrifter i mineralolieafgiftsloven, tobaksafgifts­lov­en samt øl- og vinafgiftsloven, ændret til: »Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU«.

De gældende regler i spiritusafgiftslovens § 18, stk. 2 og 3, for midlertidige varemodtagere foreslås i ændret udformning overført til spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4-5. Den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 18, stk. 4, videreføres som stk. 2.

Til nr. 18, 20, 21, 22 og 28

Forslagene til ophævelse af spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5, samt deraf følgende forslag til ændrede henvisninger i spiritusafgiftslovens § 20, stk. 11 og 13, der bliver stk. 9 og 11, ophævelse af overskriften før spiritusafgiftslovens § 20a »Regnskabsbestemmelser«, og ændret henvisning i spiritusafgiftslovens § 27c, stk. 1, udgør konsekvenser af forslaget til spiritusafgiftslovens § 20a med regler for transport af varer under afgifts­sus­pensionsordningen inden for EU, herunder regler for obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation ved transporten af varer.

Til nr. 19

Den foreslåede ændring af henvisning til virksomhed­er og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 8, stk. 5 eller stk. 6, i spiritusafgiftslovens § 20, stk. 6, der bliver stk. 4, er en konsekvens af den foreslåede ændring af spiritusafgiftslovens § 8 med et samlet nyt regelsæt for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter.

Til nr. 23

I spiritusafgiftslovens § 20a foreslås fastsat overordnede principper og rammer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Det bemærkes, at transport af spiritus- og spritprodukter ikke skal kunne ske til en registreret varemodtager her i landet efter forslaget til spiritusafgiftslovens § 20a, stk. 1, nr. 2.

I § 20a, stk. 5, foreslås det at bemyndige skatteministeren til at fastsætte reglerne for de administrative procedurer for varetransporten i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven, idet disse procedurer er meget tekniske.

Således indgår der følgende dokumenttyper i den elektroniske administrative procedure:

elektronisk ledsagedokument ved afsendelse af varer fra et EU-land,

elektronisk modtagelsesrapport ved modtagelsen af varer i et EU-land, og

elektronisk udførselsrapport ved eksport af varer fra et EU-land til et tredjeland.

Ved den elektroniske administrative procedure er der som udgangspunkt tale om en 4-vejs-kommunikation mellem virksomhed og myndighed i EU-landet, hvorfra varerne afsendes, og virksomhed og myndighed i EU-landet, hvori varerne modtages. Det elektroniske ledsagedokument skal således sendes fra afsendervirksomheden til skattemyndighederne i afsenderlandet, der foretager en elektronisk kontrol af data i dokumentet, og som tildeler dokumentet et unikt administrativt referencenummer, forudsat at de førnævnte data er gyldige. Først derefter går dokumentet via skattemyndighederne i modtagerlandet til modtagervirksomheden.

Endvidere er der regler for nødprocedurer med anvendelse af papirdokumenter, når der er driftsforstyrrelser med det elektroniske system, og regler for, at virksomheder straks ved genopretning af driften af e-systemet skal indtaste oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.5.

Til nr. 25

De foreslåede ændringer i spiritusafgiftslovens § 22, 2. pkt., udgør dels en konsekvensrettelse som følge af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«, dels er der tale om en anden konsekvensrettelse som følge af den foreslåede omplacering af reglen om oplagshavers pligt til at stille sikkerhed for betaling af afgifter, fra den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 8, stk. 1, til forslaget til spiritus­afgiftslovens § 7, stk. 3.

Til nr. 27

Den foreslåede ændrede henvisning til § 7, stk. 2, i spiritusafgiftslovens § 27, stk. 4, udgør en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede omplacering af reglen om oplagshavers pligt til autorisation, fra den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 7, stk. 1, til forslaget til spiritusafgiftslovens § 7, stk. 3.

Til nr. 29

De gældende regler i spiritusafgiftslovens § 31 giver adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af forskellige af lovens regler. Som konsekvens af de foreslåede ændringer af spiritusafgiftslovens §§ 7, 8, 9a og 20 foreslås ændrede henvisninger i spiritusafgiftslovens § 31, stk. 1, nr. 2.

Efter den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 31, stk. 2, som ikke foreslås ændret, kan der i forskrifter, som udstedes i medfør af loven, fastsættes bødestraf for forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelser i forskrifterne.

Det vil være en konsekvens af skiftet fra papirbaseret til elektronisk kontrolprocedure for varetransport, at der i bekendtgørelse efter spiritusafgiftsloven vil blive givet adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af de enkelte pligtmæssige procedureskridt, herunder:

Den generelle anvendelse af elektronisk kommunikation,

indtastning, afsendelse og modtagelse af de elektroniske dokumenttyper,

begrænset anvendelse af nødprocedure i overensstemmelse med regler for, hvornår e-systemet anses for omfattet af tekniske driftsforstyrrelser, og

indtastning af oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet ved genopretning af driften af e-systemet.

Det bemærkes, at SKAT som udgangspunkt kun skrider til en strafferetlig procedure med ordensbøde efter loven eller bekendtgørelse i tilfælde af grove overtrædelser af reglerne.

Til nr. 31

De foreslåede ændrede henvisninger i spiritusafgiftslovens § 31, stk. 5 og 6 udgør dels en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede omplacering af reglerne for midlertidig registrerede varemodtagere, fra de gældende regler i spiritusafgiftslovens § 18, stk. 2-3, til forslaget til spiritusafgiftslovens § 7, stk. 4-5, dels er der tale om en anden konsekvensrettelse som følge af forslaget om ophævelse af spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5.

Til nr. 32, 33 og 34

De foreslåede regler i spiritusafgiftslovens §§ 33, 33a, 33b og 34 vil udgøre sammenhængende, fortløbende regler for hæftelse for betaling af afgift m.v., ødelæggelse og tab af varer samt uregelmæssigheder ved varetransport. De pågældende regler foreslås grupperet efter overskrifter, der angiver reglernes respektive anvendelsesområde.

Som konsekvens foreslås den gældende overskrift før spiritusafgiftslovens § 33 »Andre bestemmelser« ophævet og videreført som overskrift før spiritusafgiftslovens § 35.

Med hensyn til det nærmere indhold af de foreslåede regler for hæftelse, ødelæggelse og tab samt uregelmæssighed ved varetransport henvises generelt til afsnit 3.6., 3.7. og 3.8.

Til nr. 35

Den tidligere anvendte overskrift før spiritusafgiftslov­ens § 33 »Andre bestemmelser« foreslås videreført som overskrift før spiritusafgiftslovens § 35.

Til nr. 36

Efter den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 37a finder loven anvendelse på varer, der omfattet af artikel 20 i Rådets direktiv 1992/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer. Denne regel må anses for overflødiggjort på baggrund af, dels de gældende regler for afgiftspligt for spiritus efter spiritusafgiftslovens § 1, med udtrykkelige henvisninger til positioner i EU’s kombinerede nomenklatur, dels forslaget til den ny regel i spiritusafgiftslovens § 37a om anvendelsesområdet for administrative regler for afgiftsfritagne spiritus- og spritprodukter. Den gældende regel i spiritusafgiftslov­ens § 37a foreslås derfor ophævet.

Efter den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 37b kan skatteministeren fastsætte regler om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter. Denne bemyndigelse er blevet overflødigt af den foreslåede nye bemyndigelse i spiritusafgiftslovens § 20a, stk. 5, og spiritusafgiftslovens § 37b foreslås derfor også ophævet

Det foreslås fastsat i spiritusafgiftslovens § 37a, nr. 1-2, at anvendelsesområdet for lovens administrative regler, foruden afgiftspligtige varer, tillige omfatter afgiftsfrie vareleverancer til diplomatiske repræsentation­er, internationale organisationer og NATO-styrker m.v., samt andre afgiftsfrie spiritus- og spritprodukter, idet skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler for sidstnævnte varegruppe.

En bekendtgørelse, hvori denne bemyndigelse nærmere udmøntes er under udarbejdelse og vil inden endelig udformning og udstedelse blive sendt i ekstern teknisk høring hos berørte organisationer, virksomheder og myndigheder.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9.

Til nr. 37

Der foreslås en sproglig justering af den gældende regel i spiritusafgiftslovens § 38, der sidestiller Færøerne, Grønland og Københavns Frihavn med tredjelande eller tredjelandsområder uden for EU’s område, således at formuleringen kommer til at svare til de tilsvarende foreslåede regler i mineralolieafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 36a samt øl- og vinafgiftslovens § 35.

Til § 3

Til nr. 1, 6 og 9

I tobaksafgiftslovens kapitel 1 er der fastsat regler for afgiftspligt og afgiftssatser for cigaretter og røgtobak efter tobaksafgiftslovens § 1, regler for tobaksvarers overgang til forbrug her i landet efter tobaksafgifts­lov­ens § 2, stk. 2, samt regler for registrering m.v. af oplagshaver, der her i landet fremstiller og foretager EU-handel med cigaretter og røgtobak efter tobaksafgifts­lov­ens § 2, stk. 3-7.

I tobaksafgiftslovens kapitel 2 er der fastsat regler for afgiftspligt og afgiftssatser for cigarer, cerutter og cigarillos efter tobaksafgiftslovens § 7, regler for varers overgang til forbrug her i landet efter tobaksafgifts­lov­ens § 8, regler for registrering m.v. af oplagshaver, der her i landet fremstiller og foretager EU-handel med cigarer, cerutter og cigarillos efter tobaksafgiftslovens § 9, samt regler for registrering m.v. af midlertidige varemodtagere, registrerede varemodtagere, fjernsalg og fiskale repræsentanter efter tobaksafgiftslovens § 10. Reglerne i tobaksafgiftslovens § 10 finder tilsvarende anvendelse for midlertidige varemodtagere, fjernsalg og fiskale repræsentanter med hensyn til cigaretter og røgtobak, mens der ikke er adgang til registrering som registreret varemodtager her i landet med hensyn til cigaretter og røgtobak.

Der foreslås en ændret systematisering af de omhandlede regler for varers overgang til forbrug og virksomhedsregistrering m.v. efter tobaksafgiftsloven svarende til den systematik, der finder anvendelse i mineralolieafgiftsloven samt i øl- og vinafgiftsloven, og som tillige foreslås anvendt i spiritusafgiftsloven. Som konsekvens foreslås de gældende regler i tobaksafgiftslovens § 2, stk. 2-7, ophævet.

Det foreslås således fastsat og præciseret i tobaksafgiftslovens § 8, at varers overgang til forbrug efter tobaksafgiftsloven skal følge et generelt regelsæt, uanset om der er tale om cigaretter og røgtobak eller cigarer, cerutter og cigarillos. I tobaksafgiftslovens § 9 foreslås fastsat regler for autoriserede oplagshavere, og i tobaksafgiftslovens § 10 foreslås fastsat regler for midlertidigt registrerede varemodtagere, registrerede varemodtagere og registrerede vareafsendere. En ny regel i tobaksafgiftslovens § 10a foreslås indsat med regler for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter. Overskriften »Afgiftspligtens indtræden« foreslås anvendt før tobaksafgiftslovens § 8, og overskriften »Autorisation og registrering af virksomheder m.v.« foreslås anvendt før tobaksafgiftslovens § 9, svarende til overskrifterne for de tilsvarende regler efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven.

Eftersom tobaksafgiftslovens §§ 8-10a foreslås at udgøre generelle regler, der skal finde anvendelse, uanset om der er tale om cigaretter og røgtobak eller cigarer, cerutter og cigarillos, og idet de efterfølgende gældende regler i tobaksafgiftslovens §§ 11-16 om månedlige afgiftsangivelser, indførsel af tredjelandsvarer, afgiftsafregning samt skærpet sikkerhedsstillelse i forvejen har generel karakter, foreslås den gældende overskrift før tobaksafgiftslovens § 18 »Kap. 3. Fælles bestemmelser« ophævet og videreført som overskrift før tobaksafgiftslovens § 8.

§ 8

Det foreslås, at der i tobaksafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, og stk. 3, nr. 1-3, bliver fastsat kriterier for varers overgang til forbrug her i landet. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.

§ 9

Det foreslås, at tobaksafgiftslovens § 9, stk. 1, afgrænser virksomhedstypen »autoriseret oplagshaver«, at tobaksafgiftslovens § 9, stk. 5, fastsætter generelle rettigheder og pligter for autoriseret oplagshaver, og at mindstebeløbet for oplagshavers sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter ikke længere fikseres i loven, men at skatteministeren efter forslaget til tobaksafgiftslovens § 9, stk. 6, bemyndiges til at fastsætte reglerne for admini­stration af autorisation af oplagshavere her i landet og for sikkerhedsstillelse, herunder fastsættelse af beløb herfor.

Bemyndigelsen påtænkes i øvrigt udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for autoriseret oplagshaver her i landet i bekendtgørelse efter tobaksafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver.

Uændret fastsættelse af mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse til 10.000 kr.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.1.

Som særregler for autoriserede oplagshavere på tobaksafgiftslovens område, foreslås tobaksafgiftslovens § 9, stk. 2, at sammenfatte de gældende regler i tobaksafgiftslovens § 2, stk. 3, og i § 9, stk. 1, således at virksomheder, der her i landet fremstiller varer, nævnt i tobaksafgiftslovens § 1, dvs. cigaretter og røgtobak, eller varer nævnt i tobaksafgiftslovens § 7, dvs. cigarer, cerutter og cigarillos, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, har pligt til at lade sig autorisere som oplagshaver.

Tobaksafgiftslovens § 9, stk. 3, foreslås at videreføre den gældende regel i tobaksafgiftslovens § 2, stk. 5, hvorefter oplagshavere kan få SKATs tilladelse til at overføre eller modtage upakkede cigaretter og røgtobak. Tobaksafgiftslovens § 9, stk. 4, foreslås at videreføre den gældende regel i tobaksafgiftslovens § 9, stk. 2, hvor­efter virksomheder med videresalg her i landet af indenlandsk eller udenlandsk fremstillede cigarer, cerutter og cigarillos kan blive frivilligt autoriseret som oplagshaver.

§ 10

I tobaksafgiftslovens § 10 foreslås fastsat pligter og rettigheder for midlertidigt registrerede varemodtagere, registrerede varemodtager og registrerede vareafsendere. På tobaksafgiftslovens område kan en virksomhed ikke blive registreret som registreret varemodtager her i landet med hensyn til cigaretter og røgtobak.

I tobaksafgiftslovens § 10, stk. 4, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere admini­strative regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse vedrørende midlertidigt registreret varemodtager, registreret varemodtager og registreret vareafsender her i landet. Bemyndigelsen påtænkes udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for de registrerede virksomheder her i landet i bekendtgørelse efter tobaksafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for registrering som varemodtager eller vareafsender.

SKAT kan fastsætte, at registrering som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer - eventuelt en enkelt varetransport, en enkelt leverandør og/eller en nærmere bestemt periode.

Nærmere regler for registreret vareafsender, herunder at en registreret vareafsender inden enhver vareafsendelse skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der indgår i transporten.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.2.

§ 10a

Der foreslås indsat en ny regel i tobaksafgiftslovens § 10a, der fastsætter rettigheder og pligter for virksomhed­er, personer og fiskale repræsentanter, når varer, som allerede tidligere er overgået til forbrug i et andet EU-land, efterfølgende transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, eller når varer i den omvendte situation transporteres her fra landet til et andet EU-land som bestemmelsesland. På tobaksafgifts­lov­ens område kan en fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg her i landet eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land, ikke blive registreret som registreret varemodtager her i landet med hensyn til cigaretter og røgtobak.

Forslaget til tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 8, viderefører den gældende regel i tobaksafgiftslovens § 10, stk. 9, således at SKAT kan tilbageholde fjernsalgsvarer, hvis sælger ikke er blevet autoriseret eller registreret hos SKAT.

I tobaksafgiftslovens § 8, stk. 9, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse af afgift, autorisation og registrering samt tilbageholdelse af varer til fjernsalg her i landet vedrørende virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet.

I kraft af denne bemyndigelse påtænkes det at videreføre og konsekvensændre regler i bekendtgørelse efter tobaksafgiftslovens, således

at kravet om, at en fiskal repræsentant skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed med fast forretningssted her i landet, overføres fra lovgivningen til bekendtgørelse, og

at den, der fra andre EU-lande leverer afgiftspligtige varer her til landet, herunder til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter. Dette skal også gælde for en herværende fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg af varer her i landet, eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land.

Administration, autorisation og registrering af virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i leverancer, erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet, vil i øvrigt følge de almindelige administrative regler herfor, jf. de foreslåede regler i tobaksafgiftslovens §§ 9 og 10, og jf. afsnit 3.2.1.2. og 3.2.2.2.

Det bemærkes, at SKATs administration vedrørende godtgørelse af afgift af varer, betalt til andre EU-lande, når varerne efterfølgende bliver afgiftspligtige her i land­et ved levering til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, som udgangspunkt påtænkes at være baseret direkte på tobaksafgiftslovens § 8, stk. 7 samt skatteforvaltningslovens sagsbehandlingsregler. Den foreslåede bemyndigelse efter tobaksafgiftslovens § 8, stk. 9 til skatteministeren til at fastsætte regler for administration af godtgørelse af afgift vil i givet fald blive udmøntet i administrative regler for anvendelse af særlige blanketter m.v. med henblik på ansøgning til SKAT om afgiftsgodtgørelse.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4.

Til nr. 2

Forslaget til ændret henvisning til § 9, stk. 5, i tobaksafgiftslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., der bliver § 2, 1. pkt., er en konsekvens af, at reglen om sikkerhedsstillelse som betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver foreslås at fremgå af tobaksafgiftslovens § 9, stk. 5.

Til nr. 3, 4, 7, 8, 18 og 21

Forslagene til ændringer af tobaksafgiftslovens § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 16, § 21, stk. 5, og § 25, stk. 1, nr. 5, udgør konsekvenser af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«.

Til nr. 5

De foreslåede ændringer af tobaksafgiftslovens § 6, stk. 2, udgør en konsekvensrettelse af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«. Endvidere foreslås en henvisning til den foreslåede regel i tobaksafgiftslovens § 33 om generelle kriterier for at fastslå ødelæggelse og tab af varer indsat i § tobaksafgiftslovens 6, stk. 2, hvorefter SKAT tilbagebetaler stempelmærkeværdien for stempelværker, påsat pakninger, der hos en virksomhed eller under transport til eller fra virksomheden går tabt som følge af brand, brækage m.v.

Til nr. 10

Den foreslåede ændring af henvisning til virksomhed­er og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 5 eller stk. 6, i tobaksafgiftslovens § 18, stk. 2, 1. pkt., er en konsekvens af den foreslåede indsættelse af tobaksafgiftslovens § 10a med et samlet nyt regelsæt for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter.

Til nr. 11, 12, 13, 16, 19 og 20

Den foreslåede ophævelse af tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4 og 5, samt deraf følgende forslag til ændrede henvisninger i tobaksafgiftslovens § 18, stk. 10 og 12, der bliver stk. 8 og 10, i tobaksafgiftslovens § 21b, 1. pkt., og i tobaksafgiftslovens § 25, stk. 5 og 6, udgør konsekvenser af forslaget til tobaksafgiftslovens § 19 med regler for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, herunder regler for obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation ved transport­en af varer.

Til nr. 14

I tobaksafgiftslovens § 19, foreslås fastsat overordnede principper og rammer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Det bemærkes, at transport af cigaretter og røgtobak ikke skal kunne ske til en registreret varemodtager her i landet efter forslaget til tobaksafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 2.

I tobaksafgiftslovens § 19, stk. 5, foreslås det at bemyndige skatteministeren til at fastsætte reglerne for de administrative procedurer for varetransporten i bekendtgørelse efter tobaksafgiftsloven, idet disse procedurer er meget tekniske.

Således indgår der følgende dokumenttyper i den elektroniske administrative procedure:

elektronisk ledsagedokument ved afsendelse af varer fra et EU-land,

elektronisk modtagelsesrapport ved modtagelsen af varer i et EU-land, og

elektronisk udførselsrapport ved eksport af varer fra et EU-land til et tredjeland.

Ved den elektroniske administrative procedure er der som udgangspunkt tale om en 4-vejs-kommunikation mellem virksomhed og myndighed i EU-landet, hvorfra varerne afsendes, og virksomhed og myndighed i EU-landet, hvori varerne modtages. Det elektroniske ledsagedokument skal således sendes fra afsendervirksomheden til skattemyndighederne i afsenderlandet, der foretager en elektronisk kontrol af data i dokumentet, og som tildeler dokumentet et unikt administrativt referencenummer, forudsat at de førnævnte data er gyldige. Først derefter går dokumentet via skattemyndighederne i modtagerlandet til modtagervirksomheden.

Endvidere er der regler for nødprocedurer med anvendelse af papirdokumenter, når der er driftsforstyrrelser med det elektroniske system, og regler for, at virksomheder straks ved genopretning af driften af e-systemet skal indtaste oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.5.

Til nr. 15

Tobaksafgiftslovens § 20, stk. 1-3, foreslås at afgrænse begrebet »afgiftsoplag« samt at fastsætte rammebetingelser for SKATs godkendelse af lokaler, som en virksomhed skal opfylde for at opnå og opretholde autorisation som oplagshaver her i landet. Herunder foreslås det i tobaksafgiftslovens § 20, stk. 2, 2. pkt., at bemyndige skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for SKATs administration af lokalegodkendelsen. I kraft af bemyndigelsen påtænkes det i bekendtgørelse efter tobaksafgiftsloven fastsat:

Lokalerne skal være af en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden, og beskattede og ubeskattede varer skal kunne holdes adskilt fra hinanden. I lokalerne må der kun opbevares afgiftspligtige varer samt redskaber til behandling her­af,

Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. Der kan dispenseres fra sidstnævnte bestemmelse, når den anden virksomhed er en speditør eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer,

Hvis virksomheden vil foretage ændringer i de godkendte lokaler, skal dette før ændringerne anmeldes til SKAT.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.3.

Til nr. 17

De gældende regler i tobaksafgiftslovens § 25 giver adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af forskellige af lovens regler. Som konsekvens af de foreslåede ændringer af tobaksafgiftslovens §§ 9 og 10, indsættelsen af tobaksafgiftslovens § 10a samt ændringerne af tobaksafgiftslovens §§ 18 og 29, foreslås ændrede henvisninger til ovennævnte regler i tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2.

Efter den gældende regel i tobaksafgiftslovens § 25, stk. 2, som ikke foreslås ændret, kan der i forskrifter, som udstedes i medfør af loven, fastsættes bødestraf for forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelser i forskrifterne.

Det vil være en konsekvens af skiftet fra papirbaseret til elektronisk kontrolprocedure for varetransport, at der i bekendtgørelse efter tobaksafgiftsloven vil blive givet adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af de enkelte pligtmæssige procedureskridt, herunder:

Den generelle anvendelse af elektronisk kommunikation,

indtastning, afsendelse og modtagelse af de elektroniske dokumenttyper,

begrænset anvendelse af nødprocedure i overensstemmelse med regler for, hvornår e-systemet anses for omfattet af tekniske driftsforstyrrelser, og

indtastning af oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet ved genopretning af driften af e-systemet.

Det bemærkes, at SKAT som udgangspunkt kun skrider til en strafferetlig procedure med ordensbøde efter loven eller bekendtgørelse i tilfælde af grove overtrædelser af reglerne.

Til nr. 22

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 19, idet de tilsvarende regler i tobaksafgiftsloven for ødelæggelse og tab af varer skal findes i tobaksafgiftslovens § 29, stk. 1, nr. 4, og i forslaget til tobaksafgiftslovens § 33.

Til nr. 23 og 24

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 20, 21 og 22, idet den tilsvarende gældende regel i tobaksafgiftsloven for afgiftsfritagelse for udenlandske diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer og udenlandske NATO-styrker m.v. skal findes i tobaksafgiftslovens § 29, stk. 1, nr. 5.

Til nr. 25 og 26

Tobaksafgiftslovens § 29, stk. 2, hvorefter afgift af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land, godtgøres i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom, idet afgiftsbeløb under 50 kr. dog ikke udbetales, foreslås ophævet som konsekvens af den foreslåede indsættelse af regler med tilsvarende indhold i tobaksafgiftslovens § 10a, stk. 7, § 34, stk. 5, og § 35, stk. 3.

Forslaget til ændret henvisning til stk. 1, i tobaksafgiftslovens § 29, stk. 5, der bliver stk. 4, er en konsekvens af ovennævnte ændring.

Til nr. 28, 29 og 30

Efter de gældende regler i tobaksafgiftslovens § 33 kan skatteministeren fastsætte regler om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter. Denne bemyndigelse er blevet overflødigt af den foreslåede nye bemyndigelse i tobaksafgiftslovens § 19, stk. 5, og tobaksafgiftslovens § 33 foreslås derfor ophævet

Skatteministerens bemyndigelse efter de gældende regler i tobaksafgiftslovens § 33 til at fastsætte definitioner på tobaksvarer i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom, foreslås videreført i tobaksafgiftslov­ens § 36, stk. 2. Dog foreslås formuleringen »i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom« at udgå som overflødig.

Bemyndigelsen har sammenhæng med Rådets direktiv 1995/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift, hvori der er fastsat definitioner af tobaksvarer. Af hensyn til at kunne gennemføre ændrede direktivregler om definitioner af tobaksvarer her i landet hurtigt og fleksibelt, har den danske skatteminister fået den pågældende bemyndigelse.

Endvidere foreslås den gældende regel i tobaksafgiftslovens § 34, der sidestiller Færøerne, Grønland og Københavns Frihavn med tredjelande eller tredjelandsområder uden for EU’s område, videreført som tobaksafgiftslovens § 36a. Med reference til indholdet af den foreslåede regel i tobaksafgiftslovens § 36, stk. 2, foreslås overskriften »Definitioner af tobaksvarer m.v.« anvendt som overskrift før § 36.

De foreslåede regler i tobaksafgiftslovens §§ 31, 33, 34 og 35, samt den videreførte, supplerende hæftelsesregel i tobaksafgiftslovens § 32, vil udgøre sammenhængende, fortløbende regler for hæftelse for betaling af afgift m.v., ødelæggelse og tab af varer samt uregelmæssigheder ved varetransport. De pågældende regler foreslås grupperet efter overskrifter, der angiver regler­nes respektive anvendelsesområde.

Med hensyn til det nærmere indhold af de foreslåede regler for hæftelse, ødelæggelse og tab samt uregelmæssighed ved varetransport henvises til afsnit 3.6., 3.7. og 3.8.

Det foreslås fastsat i tobaksafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-2, at anvendelsesområdet for lovens administrative regler, foruden afgiftspligtige varer, tillige omfatter afgiftsfrie vareleverancer til diplomatiske repræsenta­tion­er, internationale organisationer og NATO-styrker m.v., samt andre afgiftsfrie tobaksvarer, idet skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler for sidstnævnte varegruppe.

Den foreslåede bemyndigelse efter tobaksafgifts­lov­ens § 36, stk. 1, nr. 2, vil som udgangspunkt ikke blive udmøntet, idet der ikke foreligger kendskab til ikke-afgiftspligtige tobaksvarer, der kan omfattes af reglen. Den efterfølgende produktudvikling på det kommercielle tobaksområde kan gøre reglen aktuel.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9.

Til § 4

Til nr. 1

Det foreslås, at der i øl- og vinafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1-4, stk. 2, og stk. 3, nr. 1-3, bliver fastsat kriterier for varers overgang til forbrug her i landet. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.

Til nr. 2

I øl- og vinafgiftsloven er der fastsat regler for oplagshaver efter § 5 samt regler for midlertidige varemodtagere, registrerede varemodtagere, fjernsalg og fiskale repræsentanter efter § 6. Svarende til den foreslåede systematik efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgifts­lov­en, og tobaksafgiftsloven, foreslås regler for registreret vareafsender indsat i reglerne for varemodtagere, og regler for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter foreslås udskilt en selvstændig ny § 6a i øl- og vinafgiftsloven. Overskriften »Autorisation og registrering af virksomheder m.v.« foreslås som overskrift før øl- og vinafgiftslovens § 5.

§ 5

Det foreslås, at øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 1, afgrænser virksomhedstypen »autoriseret oplagshaver«, at øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 2 og 5, fastsætter generelle rettigheder og pligter for autoriseret oplagshaver, og at mindstebeløbet for oplagshavers sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter ikke længere fikseres i loven, men at skatteministeren efter forslaget til øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 6, bemyndiges til at fastsætte regler­ne for administration af autorisation af oplagshavere her i landet og for sikkerhedsstillelse, herunder fastsættelse af beløb herfor. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.1.

Bemyndigelsen påtænkes i øvrigt udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for autoriseret oplagshaver her i landet i bekendtgørelse efter øl- og vinafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver.

Uændret fastsættelse af mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse til 10.000 kr.

Som særregler for autoriserede oplagshavere på øl- og vinafgiftslovens område foreslås øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 3, at videreføre den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 2, hvorefter virksomheder med videresalg her i landet af udenlandsk fremstillet øl eller vin kan blive frivilligt autoriseret som oplagshaver.

Øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 4, foreslås at videreføre den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 5, stk. 3, hvorefter efterbehandling af vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, hvis behandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige kvalificering efter øl- og vinafgiftslovens § 3 ændres.

§ 6

I øl- og vinafgiftslovens § 6 foreslås fastsat pligter og rettigheder for midlertidigt registrerede varemodtagere, registrerede varemodtagere og registrerede vareafsendere.

Herunder foreslås øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 3 og 4, at videreføre de gældende regler i øl- og vinafgiftslov­ens § 6, stk. 5 og 6, hvorefter SKAT kan pålægge en registreret varemodtager sikkerhedsstillelse på baggrund af en virksomheds tidligere overtrædelse af lovens bøderegler i øl- og vinafgiftslovens § 25 eller inddrage virksomhedens registrering som varemodtager ved overtrædelse af regler, der er fastsat efter øl- og vinafgiftslovens §§ 14 og 15 om regnskab og lister for EU-handel. I øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 4, foreslås dog indsat en ændret henvisning til reglerne for de administrative procedurer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, der fastsættes efter øl- og vinafgiftslovens § 15, stk. 5.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.2.

I øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 6, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere administrative regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse vedrørende midlertidigt registreret varemodtager, registreret varemodtager og registreret vareafsender her i landet. Bemyndigelsen påtænkes udmøntet til at fastsætte følgende administrative regler for de registrerede virksomheder her i landet i bekendtgørelse efter øl- og vinafgiftsloven:

En given virksomhedstype dækker autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager og registreret vareafsender, og en given virksomheds type kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

SKAT udsteder registreringsbevis for registrering som varemodtager eller vareafsender.

SKAT kan fastsætte, at registrering som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer - eventuelt en enkelt varetransport, en enkelt leverandør og/eller en nærmere bestemt periode.

Nærmere regler for registreret vareafsender, herunder at en registreret vareafsender inden enhver vareafsendelse skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der indgår i transporten.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.2.

§ 6a

Der foreslås indsat en ny § 6a i øl- og vinafgiftsloven, der fastsætter rettigheder og pligter for virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, når varer, som allerede tidligere er overgået til forbrug i et andet EU-land, efterfølgende transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, eller når varer i den omvendte situation transporteres her fra landet til et andet EU-land som bestemmelsesland.

I øl- og vinafgiftslovens § 6a, stk. 8, foreslås skatteministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse af afgift, autorisation og registrering vedrørende virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet.

I kraft af denne bemyndigelse påtænkes det at videreføre og konsekvensændre regler i bekendtgørelse efter øl- og vinafgiftsloven, således

at kravet om, at en fiskal repræsentant skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed med fast forretningssted her i landet, overføres fra lovgivningen til bekendtgørelse, og

at den, der fra andre EU-lande leverer afgiftspligtige varer her til landet, herunder til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter. Dette skal også gælde for en herværende fiskal repræsentant, der virker for fjernsalg af varer her i landet, eller for en autoriseret oplagshaver i et andet EU-land.

Administration, autorisation og registrering af virksomheder, personer og fiskale repræsentanter, der er involveret i leverancer, erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer her i landet, vil i øvrigt følge de almindelige administrative regler herfor, jf. de foreslåede regler i øl- og vinafgiftslovens §§ 5 og 6, og jf. afsnit 3.2.1.2. og 3.2.2.2.

Det bemærkes, at SKATs administration vedrørende godtgørelse af afgift af varer, betalt til andre EU-lande, når varerne efterfølgende bliver afgiftspligtige her i landet ved levering til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, som udgangspunkt påtænkes at være baseret direkte på øl- og vinafgiftslovens § 6a, stk. 7 samt skatteforvaltningslovens sagsbehandlingsregler. Den foreslåede bemyndigelse efter øl- og vinafgiftslovens § 6a, stk. 8 til skatteministeren til at fastsætte regler for administration af godtgørelse af afgift vil i givet fald blive udmøntet i administrative regler for anvendelse af særlige blanketter m.v. med henblik på ansøgning til SKAT om afgiftsgodtgørelse.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4.

Til nr. 3

Øl- og vinafgiftslovens § 7, stk. 1-3, foreslås at afgrænse begrebet »afgiftsoplag« samt at fastsætte rammebetingelser for SKATs godkendelse af lokaler, som en virksomhed skal opfylde for at opnå og opretholde autorisation som oplagshaver her i landet. Herunder foreslås det i øl- og vinafgiftslovens § 7, stk. 2, 2. pkt., at bemyndige skatteministeren til at fastsætte de nærmere regler for SKATs administration af lokalegodkendelsen. I kraft af bemyndigelsen påtænkes det i bekendtgørelse efter øl- og vinafgiftsloven fastsat:

Lokalerne skal være af en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden, og beskattede og ubeskattede varer skal kunne holdes adskilt fra hinanden. I lokalerne må der kun opbevares afgiftspligtige varer samt redskaber til behandling her­af,

Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. Der kan dispenseres fra sidstnævnte bestemmelse, når den anden virksomhed er en speditør eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer,

Hvis virksomheden vil foretage ændringer i de godkendte lokaler, skal dette før ændringerne anmeldes til SKAT.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.3.

Til nr. 4, 5, 15, 19, 20 og 23

De foreslåede ændringer af øl- og vinafgiftslovens § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 14, stk. 1, 1. pkt. og stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 19, § 22, stk. 5, og § 25, stk. 1, nr. 4, udgør konsekvensrettelser som følge af det foreslåede skift i betegnelsen af oplagshaver fra »registreret« til »autoriseret«.

Til nr. 6

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 19, idet de tilsvarende regler i øl- og vinafgiftsloven for ødelæggelse og tab af varer skal findes i øl- og vinafgiftslovens § 10, stk. 1, nr. 5, og i forslaget til øl- og vinafgiftslovens § 28.

Til nr. 7

Forslaget, hvorefter udtrykket »efter EU’s bestemmelser herom« skal udgå af øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 1, er en konsekvens af forslaget om at lade reglerne i direktiv 2008/118/EF om afgiftsfritagelse m.v. fremgå direkte af øl- og vinafgiftsloven.

Til nr. 8, 9 og 10

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 20, 21 og 22, idet den tilsvarende gældende regel i øl- og vinafgiftsloven for afgiftsfritagelse for udenlandske diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer og udenlandske NATO-styrker m.v. skal findes i øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 4.

Til nr. 11 og 12

Øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 2, hvorefter afgift af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land, godtgøres i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom, idet afgiftsbeløb under 50 kr. dog ikke udbetales, foreslås ophævet som konsekvens af den foreslåede indsættelse af regler med tilsvarende indhold i øl- og vinafgiftslovens § 6a, stk. 7, § 29, stk. 5, og § 30, stk. 3.

Der vurderes ikke at være behov for, at skatteministerens bemyndigelse efter den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., til at fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse, skal udstrækkes til at finde anvendelse for afgiftsfritagelse ved håndbryg af øl til håndbrygger­ens eget private forbrug efter den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 4, der bliver stk. 3, indsat ved lov nr. 524 af 12. juni 2009.

Til nr. 13

Den foreslåede ændring af henvisning til virksomhed­er og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 6a, stk. 5 eller stk. 6, i øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 2, 1. pkt., er en konsekvens af den foreslåede indsættelse af øl- og vinafgiftslovens § 6a med et samlet nyt regelsæt for erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg af varer samt fiskale repræsentanter.

Til nr. 14, 16, 17 og 21

Forslagene til ophævelse af øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3 og 4, samt deraf følgende forslag til ændrede henvisninger i øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 7, der bliver stk. 5, i øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., og i øl- og vinafgiftslovens § 22b, 1. pkt., udgør konsekvenser af forslaget til øl- og vinafgiftslovens § 15 med regler for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, herunder regler for obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation ved transporten af varer.

Til nr. 18

I øl- og vinafgiftslovens § 15 foreslås fastsat overordnede principper og rammer for varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Herunder foreslås det i øl- og vinafgiftslovens § 15, stk. 5, at bemyndige skatteministeren til at fastsætte reglerne for de administrative procedurer for varetransport i bekendtgørelse efter øl- og vinafgiftsloven, idet disse procedurer er meget tekniske.

Således indgår der følgende dokumenttyper i den elektroniske administrative procedure:

elektronisk ledsagedokument ved afsendelse af varer fra et EU-land,

elektronisk modtagelsesrapport ved modtagelsen af varer i et EU-land, og

elektronisk udførselsrapport ved eksport af varer fra et EU-land til et tredjeland.

Ved den elektroniske administrative procedure er der som udgangspunkt tale om en 4-vejs-kommunikation mellem virksomhed og myndighed i EU-landet, hvorfra varerne afsendes, og virksomhed og myndighed i EU-landet, hvori varerne modtages. Det elektroniske ledsagedokument skal således sendes fra afsendervirksomheden til skattemyndighederne i afsenderlandet, der foretager en elektronisk kontrol af data i dokumentet, og som tildeler dokumentet et unikt administrativt referencenummer, forudsat at de førnævnte data er gyldige. Først derefter går dokumentet via skattemyndighederne i modtagerlandet til modtagervirksomheden.

Endvidere er der regler for nødprocedurer med anvendelse af papirdokumenter, når der er driftsforstyrrelser med det elektroniske system, og regler for, at virksomheder straks ved genopretning af driften af e-systemet skal indtaste oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.5.

Til nr. 22

De gældende regler i øl- og vinafgiftslovens § 25 giver adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af forskellige af lovens regler. Som konsekvens af de foreslåede ændringer af øl- og vinafgiftslovens §§ 5 og 6, indsættelsen af øl- og vinafgiftslovens § 6a samt ændringer af øl- og vinafgiftslovens § 14, foreslås ændrede henvisninger til ovennævnte regler i øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2.

Efter den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 2, som ikke foreslås ændret, kan der i forskrifter, som udstedes i medfør af loven, fastsættes bødestraf for forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelser i forskrifterne.

Det vil være en konsekvens af skiftet fra papirbaseret til elektronisk kontrolprocedure for varetransport, at der i bekendtgørelse efter øl- og vinafgiftsloven vil blive givet adgang til, at virksomheder kan blive pålagt en bøde ved forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af de enkelte pligtmæssige procedureskridt, herunder:

Den generelle anvendelse af elektronisk kommunikation,

indtastning, afsendelse og modtagelse af de elektroniske dokumenttyper,

begrænset anvendelse af nødprocedure i overensstemmelse med regler for, hvornår e-systemet anses for omfattet af tekniske driftsforstyrrelser, og

indtastning af oplysningerne fra papirdokumenterne, der har været anvendt ved nødproceduren, i e-systemet ved genopretning af driften af e-systemet.

Det bemærkes, at SKAT som udgangspunkt kun skrider til en strafferetlig procedure med ordensbøde efter loven eller bekendtgørelse i tilfælde af grove overtrædelser af reglerne.

Til nr. 24

Der foreslås ændrede henvisninger i øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 7, som følge af den foreslåede ophævelse af øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 2, og som følge af den foreslåede ophævelse af øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3 og 4.

Til nr. 25

Der foreslås ændrede henvisninger i øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 5 og 6, idet reglen for midlertidigt registrerede varemodtageres forpligtelser mere præcist foreslås at fremgå af øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 1, 2. pkt. Endvidere er der tale om andre konsekvensrettelser som følge af forslaget om ophævelse af øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3 og 4.

Til nr. 26, 27 og 28

De foreslåede regler i øl- og vinafgiftslovens §§ 27, 28, 29 og 30 vil udgøre sammenhængende, fortløbende regler for hæftelse for betaling af afgift m.v., ødelæggelse og tab af varer samt uregelmæssigheder ved varetransport. De pågældende regler foreslås grupperet efter overskrifter, der angiver reglernes respektive anvendelsesområde.

Som konsekvens foreslås den gældende overskrift før øl- og vinafgiftslovens § 27 »Andre bestemmelser« ophævet og videreført som overskrift før øl- og vinafgiftslovens § 31.

Med hensyn til det nærmere indhold af de foreslåede regler for hæftelse, ødelæggelse og tab samt uregelmæssighed ved varetransport henvises generelt til afsnit 3.6., 3.7. og 3.8.

Til nr. 29

Den tidligere anvendte overskrift før øl- og vinafgiftslovens § 27 »Andre bestemmelser« foreslås videreført som overskrift før øl- og vinafgiftslovens § 31.

Til nr. 30

Efter den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 34, 1. pkt., kan skatteministeren fastsætte regler om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter. Denne bemyndigelse er blevet overflødigt af den foreslåede nye bemyndigelse i øl- og vinafgiftslovens § 15, stk. 5, og den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 34, 1. pkt., foreslås derfor at udgå.

Skatteministerens bemyndigelse efter den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 34, 2. pkt., til at lempe for lovens krav vedrørende regnskab, kontrol m.v. efter EU’s bestemmelser herom, foreslås videreført i øl- og vinafgiftslovens § 34, stk. 2. Dog foreslås formuleringen »efter EU’s bestemmelser herom« at udgå som overflødig.

Bemyndigelsen har sammenhæng med EU-direktiverne, der regulerer den materielle beskatning af alkohol og alkoholholdige drikkevarer, herunder øl, vin og frugtvin, Rådets direktiv 1992/83/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer og Rådets direktiv 1992/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer. De pågældende direktivregler kan potentielt medføre, at varer, der er afgiftspligtige efter den danske øl- og vinafgiftslov, ikke i alle tilfælde er omfattet af de administrative krav efter cirkulationsdirektivet 2008/118/EF.

Det foreslås fastsat i øl- og vinafgiftslovens § 34, stk. 1, nr. 1-2, at anvendelsesområdet for lovens administrative regler, foruden afgiftspligtige varer, tillige omfatter afgiftsfrie vareleverancer til diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer og NATO-styrker m.v., samt andre afgiftsfrie øl- og vinprodukter, idet skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler for sidstnævnte varegruppe.

Den foreslåede bemyndigelse efter øl- og vinafgiftslovens § 34, stk. 1, nr. 2, vil som udgangspunkt ikke blive udmøntet, idet der ikke foreligger kendskab til ikke-afgiftspligtig øl, vin og frugtvin, der kan omfattes af reglen. Den efterfølgende produktudvikling på det kommercielle område for øl, vin og frugtvin kan gøre reglen aktuel.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.9.

Der foreslås en sproglig justering af den gældende regel i øl- og vinafgiftslovens § 35, der sidestiller Færøerne, Grønland og Københavns Frihavn med tredjelande eller tredjelandsområder uden for EU’s område, således at formuleringen kommer til at svare til de tilsvarende foreslåede regler i mineralolieafgiftslovens § 34, spiritusafgiftslovens § 38 og tobaksafgiftslovens § 36a.

Til § 5

Til nr. 1

Det foreslås, at pligterne for midlertidigt registrerede varemodtagere, der modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande efter chokoladeafgiftslovens § 10a, stk. 5, svarer til pligterne for midlertidigt registrerede varemodtagere, der modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftslov­en.

I chokoladeafgiftslovens kapitel 1, §§ 1-18a, respektive kapitel 2, §§ 19-21, og kapitel 3, § 22, er der fastsat regler for afgift af chokolade- og sukkervarer, respektive råstofafgift af nødder m.v., og dækningsafgift af afgiftspligtige bestanddele af varer, der ikke er omfattet af lovens kapitel 1 eller 2. Med henvisningen til afgiftspligtige varer efter lovens kapitel 1, 2 og 3, skal den foreslåede bestemmelse om midlertidig registreret varemodtager i chokoladeafgiftslovens § 10a, stk. 5, gælde for lejlighedsvis modtagelse af afgiftspligtige varer efter alle tre kapitler.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.3.

Til § 6

Til nr. 1

Det foreslås, at pligterne for midlertidigt registrerede varemodtagere, der modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande efter emballageafgiftslovens § 7a, stk. 5, svarer til pligterne for midlertidigt registrerede varemodtagere, der modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftslov­en. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.3.

Til § 7

Til nr. 1

Det foreslås, at pligterne for midlertidigt registrerede varemodtagere, der modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande efter mineralvandsafgiftslovens § 10a, stk. 5, svarer til pligterne for midlertidigt registrerede varemodtagere, der modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande efter mineralolieafgiftsloven, spiritus­afgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.3.

Til § 8

Til nr. 1

Der foreslås en ændret henvisning til mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 7-10, i kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 6, som konsekvens af den foreslåede ophævelse af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 7, ifølge lovforslagets § 1, nr. 23.

Til § 9

I sammenhæng med lovforslagets § 1, nr. 5, 17, 24, 27, 28, 33 og 35, til nyaffattelser af mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, § 7, stk. 5, § 9, stk. 11, § 14, stk. 5, 1. pkt., § 14, stk. 6, § 16, stk. 1, og § 25, stk. 1, nr. 2, foreslås nyaffattelserne af de tilsvarende bestemmelser i den vedtagne lov nr. 527 af 12. juni 2009, ophævet, idet de pågældende ændringer efter lov nr. 527 af 12. juni 2009 endnu ikke er trådt i kraft på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget.

I det omfang, at de pågældende ændringer efter lov nr. 527 af 12. juni 2009 træder i kraft inden ikrafttrædelsestidspunktet den 1. april 2010 efter lovforslagets § 10, stk. 1, finder ændringerne efter lov nr. 527 af 12. juni 2009 anvendelse indtil den 1. april 2010.

Til § 10

Til stk. 1

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2010.

Til stk. 2

Det foreslås, at en varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, der er påbegyndt før den 1. april 2010, skal gennemføres og afsluttes, afhængig af varetype, efter de gældende regler for anvendelse af papirbaseret ledsagedokument m.v. på tidspunktet for transportens påbegyndelse. De pågældende regler findes i gældende mineralolieafgiftslovs § 14, stk. 8-9, spiritus­afgiftslovs § 20, stk. 4-5, tobaksafgiftslovs § 18, stk. 4-5, eller øl- og vinafgiftslovs § 14, stk. 3-4.

Til stk. 3

Det foreslås en overgangsregel for eventuelle igangværende virksomheder, der er frivilligt registreret som mellemhandler med videresalg af afgiftspligtig spiritus en gros til andre handlende, restauratører m.v. eller for modtagelse af afgiftspligtig spiritus med henblik på videresalg en detail. For disse virksomheder ophører registreringsforholdet den 31. marts 2010. Ved fortsat drift af virksomhed fra den 1. april 2010, skal virksomheden vælge enten at blive autoriseret som oplagshaver efter spiritusafgiftslovens § 7, stk. 2, eller at blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager efter spiri­tus­afgiftslovens § 7, stk. 4, som affattet i lovforslagets § 2, nr. 3.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 104 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 10 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:
     
   
1.§ 2 affattes således:
§ 2. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, dvs. når de forlader en ordning under suspension af afgiften eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. § 3 og § 4. Der betales ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 13.
 
»§ 2. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:
1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,
2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,
3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller
4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 31.
Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:
1) en registreret varemodtager efter § 4, stk. 2,
2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller
3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 3, eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 4, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«
     
   
2.Overskriften før § 3 affattes således:
Registrering af virksomheder m.v.
 
»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.«
     
   
3. I § 3 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
§ 3. Virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, kan registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3. Virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer omfattet af bilag 2, nr. 15, kan dog autoriseres som oplagshaver, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l. Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige det i 1. pkt. anførte kapacitetskrav for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg. Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.
Stk. 3-9. ---
Stk. 10. Registrerede oplagshavere er berettiget til at modtage og oplægge afgiftspligtige varer under suspension af afgiften. Tilsvarende kan de levere varer til virksomheder i andre EU-lande og til andre oplagshavere her i landet.
Stk. 11. Registrering som oplagshaver er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EU på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.
Stk. 12. Virksomheder, der af miljømyndighederne er godkendt til at indsamle og forarbejde spildolie med henblik på genbrug, skal registreres efter stk. 1.
Stk. 13. Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
 
»§ 3. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 5, stk. 1.«
Stk. 1-13, bliver herefter stk. 2-14.
4. I § 3, stk. 1, der bliver stk. 2, udgår: »afgiftspligtige«, og »registreres« ændres til: »autoriseres«.
5.§ 3, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:
»Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3. Virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer omfattet af bilag 2, nr. 15 og 16, kan dog autoriseres som oplagshaver, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l. Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige det i 1. pkt. anførte kapacitetskrav for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg. Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.«
6.§ 3, stk. 10, der bliver stk. 11, affattes således:
»En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.«
7.§ 3, stk. 11, der bliver stk. 12, ophæves.
Stk. 12-13, der bliver stk. 13-14, bliver herefter stk. 12-13.
8. I § 3, stk. 12, ændres »registreres efter stk. 1« til: »autoriseres efter stk. 2«.
9.§ 3, stk. 13, affattes således:
»Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 11.«
     
   
10.§ 4 affattes således:
§ 4. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret som oplagshaver, samt privatpersoner, der fra andre EU-lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter, jf. dog stk. 5. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende EU-land.
Stk. 2. Virksomhederne kan dog anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtagere.
Stk. 3. Registrerede varemodtagere er berettiget til at få tilført afgiftspligtige varer under suspension af afgiften uden forhåndsanmeldelse til told- og skatteforvaltningen fra andre EU-lande.
Stk. 4. Til de registrerede varemodtagere udstedes et bevis for registreringen.
Stk. 5. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 6, skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet, og stille sikkerhed for skyldige afgifter.
Stk. 6. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.
Stk. 7. Den, der her i landet sælger afgiftspligtige varer til andre EU-lande ved fjernsalg, skal over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.
Stk. 8. Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.
Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.
 
»§ 4. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder reglerne, der fastsat efter § 14, og § 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.
Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 13, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.
Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1, 2 og 5.«
     
4a. Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, og som både afsætter ufarvet gas- og dieselolie samt petroleum og gas- og dieselolie samt petroleum, der er farvet i henhold til bestemmelser fastsat efter § 24, stk. 1, kan blive registreret som farvningsvirksomhed hos told- og skatteforvaltningen. ---
Stk. 2-3. ---
Stk. 4. Selvstændige transportører, som på tankvogne transporterer gas- og dieselolie eller petroleum på vegne af registrerede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder, der har opnået tilladelse til farvning efter bestemmelser fastsat i medfør af § 24, stk. 1, ved brug af farvningsudstyr, som er godkendt efter bestemmelser om godkendelse m.v. af farvningsudstyr på tankvogne fastsat i medfør af § 24, stk. 1, kan foretage farvning og mærkning af gas- og dieselolie på vegne af den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed ved overgangen til forbrug. Den registrerede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed hæfter for krav, som omfattes af §§ 28 og 29, og som opstår i forbindelse med transporten eller varens overgang til forbrug i umiddelbar tilslutning til transportens afslutning.
 
11. I § 4a, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.
12. I § 4a, stk. 4, 1. pkt., ændres »registrerede oplagshavere« til: »autoriserede oplagshavere«, og »den registrerede oplagshaver eller farvningsvirksomhed« ændres til: »den autoriserede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed«.
13. I § 4a, stk. 4, 2. pkt., ændres »Den registrerede oplagshaver« til: »Den autoriserede oplagshaver«.
     
   
14. Efter § 4a indsættes:
»§ 4b. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:
1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug og egen transport, eller
2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.
Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 32 anvendelse.
Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.
Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:
1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og
3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 15, stk. 5.
Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:
1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 14, stk. 3, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7.«
     
   
15.§ 5 affattes således:
§ 5. De registrerede oplagshaveres produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Registrerede farvningsvirksomheders tanke og anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift efter § 4 a, stk. 2, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 3. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis anlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på en rimelig måde.
Stk. 4. Detailsalgsanlæg kan ikke godkendes efter stk. 1 eller 2.
 
»§ 5. Afgiftsoplag er et ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt virksomhedens produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.
Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå registrering som farvningsvirksomhed efter § 4a, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt virksomhedens tanke og anlæg til indpumpning, behandling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift efter § 4 a, stk. 2.
Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af anlæg, hvis anlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan ikke godkende detailsalgsanlæg efter stk. 2 eller 3.”
     
   
16. I § 7, stk. 1, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 6, og § 22, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.
§ 7. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg, med tillæg af svind og lign., jf. dog § 8, stk. 1.
Stk. 2. Registrerede oplagshavere, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang afsætter afgiftspligtige varer, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde, der i perioden er tilført virksomhedens godkendte anlæg, med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningerne i disse anlæg.
Stk. 3-4. ---
   
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan registrerede oplagshavere og varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for varer omfattet af § 1, stk. 6.
 
7.§ 7, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for varer omfattet af § 1, stk. 5.«
     
§ 8. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1 og 2, fradrages
1) varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver, jf. § 3,
Nr. 2-4 ---
 
18. I § 8, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 10, der bliver stk. 9, § 10, stk. 1, 1. pkt., og § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres ”registreret” til: »autoriseret«.
     
5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage eller lignende, og
Nr. 6 ---
Stk. 2. ---
 
19. I § 8, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: ”lignende”: ”, jf. § 30”.
     
§ 9. Der sker afgiftsfritagelse, når en oplagshaver leverer
Nr. 1-2 ---,
   
3) varer til brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover, dog bortset fra lystfartøjer, og
 
20. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »lystfartøjer, og« til: »lystfartøjer,«.
4) varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.
Stk. 2-6. ---
 
21. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »personer.« til: »personer, og«.
22. Efter § 9, stk. 1, nr. 4, indsættes som:
»5) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«
Stk. 7. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom.
Stk. 8-9. ---
Stk. 10. Varer omfattet af stk. 6 kan i særlige tilfælde leveres uden afgift fra en registreret oplagshaver.
 
23.§ 9, stk. 7, ophæves.
Stk. 8-11 bliver herefter stk. 7-10.
Stk. 11. ---
 
24. I § 9 indsættes som stk. 11:
»Stk. 11. Fritaget for afgift er et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.«
     
§ 10. Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer i samme omfang som nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-4. Der kan dog ikke meddeles bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder. ---
   
     
§ 14. Oplagshavere, der er registreret efter § 3, stk. 1, skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer samt over genvundne benzindampe, jf. § 8, stk. 1, nr. 6. ---
Stk. 2. ---
 
25. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret efter § 3, stk. 1« til: »autoriseret efter § 3, stk. 2«.
Stk. 3. Registrerede varemodtagere, virksomheder nævnt i § 4, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 4, stk. 5 og 8, skal føre regnskab over vareleveringer.---
Stk. 4. ---
 
26. I § 14, stk. 3, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 4, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 4, stk. 5 og 8« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 4b, stk. 5 eller 6«.
     
Stk. 5. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af § 1, stk. 6, og på forlangende fremvise dokumentation herfor over for told- og skatteforvaltningen. ---
 
27.§ 14, stk. 5, 1. pkt., affattes således:
»Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal konstatere eller verificere vandindholdet i varer omfattet af § 1, stk. 5, og på forlangende dokumentere dette over for told- og skatteforvaltningen.«
     
Stk. 6. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 6, for hver kategori af vandindhold.
 
28.§ 14, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere skal føre regnskab over indkøb og forbrug af afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 5, for hver kategori af vandindhold.«
     
Stk. 7. Ved udlevering fra en registreret oplagshaver eller farvningsvirksomhed skal fakturaen indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet, varens art og mængde samt afgiftens størrelse ved dagtemperatur. ---
 
29. I § 14, stk. 7, 1. pkt., ændres »registreret oplagshaver eller farvningsvirksomhed« til: »autoriseret oplagshaver eller registreret farvningsvirksomhed«.
Stk. 8. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Senest femten dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette told- og skatteforvaltningen herom.
Stk. 9. Det i stk. 8 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.
 
30.§ 14, stk. 8 og 9, ophæves.
Stk. 10-11, bliver herefter stk. 8-9.
Stk. 10. Virksomheder m.v. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, ledsagedokument og opgørelser i 5 år efter regnskabsårets udløb.
Stk. 11. ---
 
31. I § 14, stk. 10, der bliver stk. 8, udgår »ledsagedokument«.
     
   
32.§ 15 ophæves og i stedet indsættes:
»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
     
15. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EU-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 14, stk. 5, nævnte dokument.
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.
 
§ 15. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:
1) et andet afgiftsoplag,
2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,
3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,
4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller
5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.
Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:
1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller
2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.
Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:
1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller
2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.
Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:
1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller
2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.”
     
   
33.§ 16, stk. 1, affattes således:
§ 16. Registrerede oplagshavere, varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For registrerede oplagshavere og farvningsvirksomheder sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i samme lov.
Stk. 2. ---
 
»Autoriserede oplagshavere samt registrerede varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For autoriserede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 4-8, nr. 2 og 3, i samme lov.«
     
§ 19. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
§ 22.---
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
 
34. I § 19 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.
     
§ 25. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
Nr. 1 ---
2) overtræder § 1, stk. 7, § 3, stk. 1 eller 12, § 4, stk. 1, 5, 7 eller 8, 3. pkt., § 12, stk. 10, § 14, stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10, § 15, stk. 1, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,
Nr. 3-4 ---
 
35.§ 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»overtræder § 1, stk. 6, § 3, stk. 2, 11, 3. pkt., eller 12, § 4, stk. 1, 2. pkt., 2, 2. pkt., eller 5, 2.-3. pkt., § 4b, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 12, stk. 10, § 14, stk. 1-7 eller 8, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,«
5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 19 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.
 
36. I § 25, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.
     
   
37.Overskriften før § 27»Andre bestemmelser«, ophæves.
     
Andre bestemmelser
 
38.Overskriften før § 28 affattes således:
»Hæftelse m.v.«
     
   
39.§ 28 affattes således:
§ 28. For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant efter § 4, stk. 5, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften. I de tilfælde, der er nævnt i § 4, stk. 8, hæfter repræsentanten og varemodtageren solidarisk for betaling af afgiften.
Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket en registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.
Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter § 3, og som tilfører varer til en anden oplagshaver eller en virksomhed m.v. i et andet EU-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at betale afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 14, stk. 8.
Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EU's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.
 
»§ 28. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter:
1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 31, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:
1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede vareafsender eller enhver anden person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 3 eller § 4, eller
2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.
Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.
Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.
Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2, stk. 1, nr. 4, hæfter:
1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.
Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 4b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der foretager leveringen,
2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller
3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.
Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 4b, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der er sælger af varerne,
2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 4b, stk. 6, eller
3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 4b, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 3.
Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 32, jf. § 4b, hæfter:
1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 4b, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og
2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.
Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.
Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 3, eller registreret som vareafsender efter § 4, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.
Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.”
     
   
40.§§ 30-32 ophæves og i stedet indsættes:
»Ødelæggelser og tab
     
§ 30. Loven finder anvendelse på varer omfattet af art. 2 i Rådets direktiv nr. 92/81 af 19. oktober 1992 samt visse smøreolier m.v.
Stk. 2. Skatteministeren kan dog efter EU's bestemmelser herom lempe for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller som motorbrændstof.
 
§ 30. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.
Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2.
Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 4b, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.
Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.
     
   
Uregelmæssighed ved varetransport
     
§ 31. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.
 
§ 31. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 15, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 3, stk. 11, eller § 4, stk. 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 15, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
     
§ 32. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v.
 
§ 32. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 4b, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.
Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.”
41.Overskriften før § 32a affattes således:
»Satsregulering«
42. Efter § 32a indsættes:
»Andre bestemmelser
     
§ 33. (Ophævet).
 
§ 33. Anvendelsesområdet for lovens §§ 3-4, §§ 4b-5, §§ 13-15, § 22-23, og §§ 29-30, er foruden afgiftspligtige varer efter § 1, tillige:
1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.
2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.
Stk. 2. Skatteministeren kan undtage for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller som motorbrændstof.
     
§ 34. (Ophævet).
 
§ 34. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«
     
   
§ 2
I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 92 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senest ved § 27 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:
     
§ 1. ---
Stk. 2. Aftapning eller anden behandling af spiritus ierhvervsmæssigt øjemed må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.
Stk. 3. Indmæskning, gærsætning, destillation, syntese eller lignende, hvorved fremkommer spiritus, må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.
 
1. I § 1, stk. 2 og stk. 3, § 9, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 3, 1. pkt., § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 21, stk. 1, 1. pkt., og § 27, stk. 6, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.
     
§ 2 a. Der betales afgift her i landet ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. §§ 7 og 8. Der betales ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 18, stk. 1.
 
2.§ 2a affattes således:
»§ 2a. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:
1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,
2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,
3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller
4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 18, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 33b.
Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:
1) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller
2) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 7, stk.1-3, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.”
3.§§ 7 og 8 ophæves og i stedet indsættes:
»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.
     
§ 7. Den, der med henblik på salg her i landet fremstiller eller fra udlandet modtager varer, der er afgiftspligtige efter § 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, kan anmelde virksomheden til registrering. Ved mellemhandel forstås videresalg en gros til andre handlende, restauratører m.v.
Stk. 3. Virksomheder og institutioner m.v., der fra andre EU-lande modtager afgiftspligtige varer med henblik på videresalg en detail, kan undlade at lade sig registrere.
 
§ 7. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 9a, stk. 1.
Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter loven, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 3. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.
Stk. 4. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 18, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.
Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, autorisation, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-5.
     
§ 8. Registrering af en virksomhed er betinget af, at der efter regler, der fastsættes af skatteministeren, stilles sikkerhed for skyldige afgifter og for betaling af afgifter i EU på mindst 200.000 kr.
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.
Stk. 3. Lokaler, som registrerede virksomheder benytter til fremstilling, behandling og aftapning af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 27 ikke kan udføres på rimelig måde.
 
§ 8. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:
1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller
2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.
Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 34 anvendelse.
Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.
Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:
1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og
3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 20a, stk. 5.
Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:
1) autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, og
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 20, stk. 4, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er autoriseret efter stk. 6, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.
Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse og autorisation efter stk. 1-7, samt for den i stk. 8, nævnte tilbageholdelse af varer.«
4. I § 9, stk. 1, § 14, stk. 1, nr. 1, og § 18, stk. 1, ændres »registreret« til: »autoriseret«.
     
§ 9. Afgiftspligtige varer tilføres virksomheder, der er registreret efter § 7, i uberigtiget stand, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Afgiftspligtige varer, der udleveres i flasker m.v., skal forinden udlevering fra den registrerede virksomhed forsynes med en banderole efter nærmere fastsatte bestemmelser, jf. dog stk. 3. ---
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at spiritus på flasker m.v. modtaget fra udlandet overføres i ubanderoleret stand mellem registrerede virksomheder. ---
Stk. 4. ---
   
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af varer, der fra udlandet erhverves af den, der ikke er registreret efter § 7, stk. 1 eller 2.
Stk. 6. ---
 
5. I § 9, stk. 5, ændres: »ikke registreret efter § 7, stk. 1 eller 2« til: »er omfattet af reglerne for midlertidigt registrerede varemodtagere efter § 7, stk. 4-5«.
     
   
6.§ 9a affattes således:
§ 9 a. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 2, skal registreres efter § 7. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet, og stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter.
Stk. 2. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.
Stk. 3. Virksomheder, der sælger afgiftspligtige varer til andre EU-lande ved fjernsalg, skal over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.
Stk. 4. Virksomheder, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 2, indtil afgiften er betalt
Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse og om den i stk. 5 nævnte tilbageholdelse af varer.
 
»§ 9a. Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling og aftapning af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 27 ikke kan udføres på rimelig måde.«
     
§ 10. De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode, der er på en måned, opgøre den afgiftspligtige mængde.
Stk. 2-3. ---
Stk. 4. Drives en registreret virksomhed i forbindelse med detailudsalg eller restaurationsvirksomhed, medregnes overførselen af spiritus til detailudsalget eller restaurationsvirksomheden i opgørelsen af udleveringen efter stk. 2.
§ 12. De registrerede virksomheder skal for hvert kvartal opgøre den afgiftspligtige udlevering af banderolerede varer. Opgørelsen skal foretages på grundlag af mængden af varer, som virksomheden har banderoleret eller modtaget i banderoleret stand, uden at afgiften er berigtiget, med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningen af sådanne varer, og med fradrag af banderolerede varer, der omfattes af § 14, stk. 1, nr. 1 og 4. ---
Stk. 2-4. ---
 
7.§ 10, stk. 4, ophæves.
     
§ 14. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 10 fradrages
Nr. 1-4---
5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende.
Stk. 2. ---
 
8. I § 14, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: »lignende«: », jf. § 33a«.
     
§ 15. Der sker afgiftsfritagelse efter EU's bestemmelser herom af varer, der
Nr. 1-2 ---
3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller
4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., og de hertil knyttede personer.
 
9. I § 15, stk. 1, udgår: »efter EU’s bestemmelser herom«.
10. I § 15, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, og« til: »loven,«.
11. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »personer.« til: »personer, og«.
12. Efter § 15, stk. 1, nr. 4, indsættes som:
»5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«
Stk. 2. ---
   
Stk. 3. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU-land i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 4. ---
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1 og stk. 3-4.
Afgift af varer, der modtages fra udlandet
 
13.§ 15, stk. 3, ophæves.
Stk. 4-5, bliver herefter stk. 3-5.
14. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 3-4« til: »stk. 3«.
15.Overskriften før § 18, affattes således:
»Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU«
16.§ 18, stk. 2 og 3, ophæves.
Stk. 4, bliver herefter stk. 2.
     
§ 18. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 15, stk. 4. Afgiften betales ved indførslen og afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.
   
Stk. 2. Ikke registrerede virksomheder og institutioner m.v. samt privatpersoner, der fra andre lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille fuld sikkerhed for betaling af afgiften, jf. dog § 9 a, stk. 1 og 4. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende land.
Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.
Stk. 4. ---
   
     
§ 20. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.
Stk. 2. ---
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at de registrerede virksomheders forretningsbøger føres således, at de for kontrollen nødvendige oplysninger er til rådighed.
 
17. I § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 20, stk. 3, ændres »registrerede« til: »autoriserede eller registrerede«.
Stk. 4. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette told- og skatteforvaltningen herom.
Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.
 
18.§ 20, stk. 4 og 5, ophæves.
Stk. 6-14, bliver herefter stk. 4-12.
Stk. 6. Virksomheder nævnt i § 9 a, stk. 3, og repræsentanter, der er registreret efter § 9 a, stk. 1 eller 4, skal føre en fortegnelse over vareleveringer og over, hvor varerne er leveret.
Stk. 7 -10. ---
 
19. I § 20, stk. 6, der bliver stk. 4, ændres »Virksomheder nævnt i § 9 a, stk. 3, og repræsentanter, der er registreret efter § 9 a, stk. 1 eller 4« til: »Virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret efter § 8, stk. 5 eller 6«.
Stk. 11. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 9.
Stk. 12. ---
 
20. I § 20, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres »stk. 9« til: »stk. 7«.
Stk. 13. Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1 og stk. 7-12 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 27 c indtil påbuddet efterleves.
Stk. 14. ---
 
21. I § 20, stk. 13, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7-12« til: »stk. 5-10«.
     
»Regnskabsbestemmelser«
 
22.Overskriften før § 20a»Regnskabsbestemmelser«, ophæves.
     
§ 20 a. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EU-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 20, stk. 4, nævnte dokument.
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.
 
23.§ 20a ophæves og i stedet indsættes:
»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
§ 20a. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:
1) et andet afgiftsoplag,
2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager i et andet EU-land,
3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,
4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller
5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.
Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:
1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller
2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.
Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:
1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller
2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.
Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:
1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller
2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«
     
§ 21. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 10-12, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen.---
Stk. 2-4. ---
   
     
§ 22. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed. I sikkerhedsstillelsen indgår den sikkerhed, der er stillet efter § 8, stk. 1, i denne lov.
 
24. I § 22, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«.
25. I § 22, 2. pkt., ændres »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«, og »der er stillet efter § 8, stk. 1« ændres til: »der skal stilles, som fastsat efter § 7, stk. 3«.
     
§ 23. ---
   
Stk. 2. Betaler virksomheden ikke forfaldne told- eller afgiftsbeløb senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne beløb er betalt.
Stk. 3. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når told- og skatteforvaltningen har fremsat krav herom i henhold til stk. 1.
 
26. I § 23, stk. 2 og stk. 3, ændres »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«.
     
§ 27. ---
Stk. 2-3. ---
   
Stk. 4. Virksomheder, der fra udlandet modtager, fremstiller eller driver mellemhandel med ætanolholdige ekstrakter, essenser o.lign., der ikke er omfattet af afgiftspligten efter § 1, skal føre deres regnskab på en sådan måde, at de på begæring kan give told- og skatteforvaltningen oplysning om salget af disse varer til hver af de i § 7, stk. 1, nævnte virksomheder.
Stk. 5. ---
Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
Stk. 7-8. ---
 
27. I § 27, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 1« til: »§ 7, stk. 2«.
     
§ 27 c. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 20, stk. 13 og 14. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.
 
28. I § 27c, stk. 1, ændres »§ 20, stk. 13 og 14« til: »§ 20, stk. 11 og 12«.
     
§ 31. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
Nr. 1 ---
   
2) overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 1, § 9, stk. 2 eller 4, § 9 a, stk. 1, 3 eller 4, 3. pkt., § 18, stk. 2, § 20, stk. 1 eller 4-12, § 20 a, stk. 1, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,
Nr. 3-4 ---
 
29.§ 31, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, 3, 3. pkt., 4, 2. pkt. eller 5, 2.-3. pkt., § 8, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 9, stk. 2 eller 4, § 20, stk. 1 eller 4-10, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,«
     
5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 22 eller § 23, stk. 2 eller 3, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette, eller
Nr. 6 ---
Stk. 2.4. ---
 
30. I § 31, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.
Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 18, stk. 2, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 20, stk. 1 eller 4-12, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.
Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4-12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4-12, eller forskrifter fastsat medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. ---
 
31. I § 31, stk. 5 og 6, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 7, stk. 5«, og »§ 20, stk. 1 eller 4-12« ændres til: »§ 20, stk. 1 eller 4-10«.
     
Andre bestemmelser
 
32.Overskriften til §§ 33-38 »Andre bestemmelser«, ophæves.
     
   
33. Efter § 32 indsættes:
»Hæftelse
§ 33. (Ophævet)
 
§ 33. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 2a, stk. 1, nr. 1, hæfter:
1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 33b, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 2a, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:
1) den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 7, eller
2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.
Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 2a, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.
Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 2a, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.
Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 2a, stk. 1, nr. 4, hæfter:
1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.
Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der foretager leveringen,
2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller
3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.
Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 8, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der er sælger af varerne,
2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 8, stk. 6, eller
3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 8, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 20, stk. 4.
Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 34, jf. § 8, hæfter:
1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 8, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og
2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.
Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.
Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 7, stk. 1-3, eller registreret som vareafsender efter § 7, stk. 4, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 20a, stk. 5.
Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.
Ødelæggelser og tab
     
§ 33 a. (Ophævet)
 
§ 33a. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.
Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2a.
Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 8, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.
Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.
Uregelmæssighed ved varetransport
     
§ 33 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.
 
§ 33b. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 20a, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 20a, stk. 4, nr. 2.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 20a, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 20a, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 7, stk. 3 eller 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 20a, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 20a, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.”
34.§ 34, affattes således:
§ 34. For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant, jf. § 9 a, stk. 1 eller 4, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.
Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.
Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter § 7, og som tilfører varer til en virksomhed m.v. i et andet EU-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 20, stk. 4.
Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EU's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.
 
»§ 34. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 8, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.
Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.”
35.Overskriften før § 35 affattes således:
»Andre bestemmelser«
     
§ 37a. Loven finder anvendelse på varer omfattet af art. 20 i Rådets direktiv nr. 92/83 af 19. oktober 1992.
§ 37b. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v.
 
36.§§ 37a og 37b ophæves og i stedet indsættes:
»§ 37a. Anvendelsesområdet for lovens §§ 7-8, § 9a, §§ 18-20a, §§ 25-30, og §§ 33a-34, er foruden afgiftspligtige varer efter § 1, tillige:
1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 15, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.
2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.«
     
   
37.§ 38, affattes således:
§ 38. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.
 
»§ 38. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«
§ 3
I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som bl.a. ændret ved § 24 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003, § 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005, § 71 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 7 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, § 122 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 28 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 2. Pakninger med afgiftspligtige varer til forbrug her i landet skal forsynes med et stempelmærke i forbindelse med fremstillingen her i landet eller senest ved modtagelsen fra udlandet, jf. dog stk. 4 og § 29. For røgtobak er fristen dog senest 1 måned efter varens modtagelse eller pakning. Ved stempelmærkernes udlevering betales et beløb svarende til stempelmærkeværdien. Ved varernes overgang til forbrug forfalder tobaksafgiften.
   
Stk. 2. Der betales afgift af tobaksvarer ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader, herunder uretmæssigt, en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse. Der betales ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 12.
Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer her i landet, og virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.
Stk. 4. Registrering er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EF på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.
Stk. 5. Registrerede fremstillingsvirksomheder kan af de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer i upakket stand til en anden registreret fremstillingsvirksomhed eller til at modtage sådanne varer fra udlandet.
Stk. 6. Bestemmelserne i § 10, stk. 5-9, finder tilsvarende anvendelse for varer omfattet af § 1.
Stk. 7. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.
 
1.§ 2, stk. 2-7, ophæves.
§ 2, stk. 1, bliver herefter § 2.
2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., der bliver § 2, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »§ 9, stk. 5«.
     
§ 4. Ikkeregistrerede virksomheder må ikke modtage eller opbevare afgiftspligtige varer, der ikke er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og behørigt stemplede pakninger.
Stk. 2. ---
 
3. I § 4, stk. 1, ændres »ikkeregistrerede virksomheder« til: »virksomheder, der ikke er autoriserede,«.
     
§ 5. Registrerede virksomheder kan mod fuld sikkerhed få kredit ved køb af stempelmærker til cigaretter på 1 måned og 20 dage og til røgtobak på 2 måneder og 15 dage.---
Stk. 2. ---
 
4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 21, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.
     
§ 6. Stempelmærker fremstilles ved told- og skatteforvaltningens foranstaltning og udleveres af told- og skatteforvaltningen til de registrerede virksomheder. De registrerede virksomheder må ikke sælge eller udlåne de modtagne stempelmærker.
   
Stk. 2. Stempelmærkeværdien tilbagebetales for ikkebrugte stempelmærker, der tilbageleveres eller tilintetgøres. Ligeledes tilbagebetales stempelmærkeværdien for stempelmærker påsat pakninger, der hos en registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af brand, brækage el.lign., og endelig tilbagebetales stempelmærkeværdien i forbindelse med tyveri, når varerne er afgiftsberigtiget i et andet EU-land efter EU-reglerne. De nærmere vilkår for tilbagebetalingen fastsættes af told- og skatteforvaltningen.
 
5. I § 6, stk. 2, ændres »registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed« til: »autoriseret oplagshaver«, og »el. lign.« ændres til: »eller lignende, jf. § 33«.
     
   
6.§§ 8, 9 og 10 ophæves og i stedet indsættes:
»Kap. 3. Fælles bestemmelser
Afgiftspligtens indtræden
§ 8. Afgiften betales ved varernes udlevering fra registrerede virksomheder, ved indførslen eller ved modtagelsen her i landet fra et andet EF-land.
 
§ 8. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:
1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,
2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,
3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller
4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 12, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 34.
Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:
1) en registreret varemodtager efter § 10, stk. 2,
2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller
3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 9, eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 10, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.
Autorisation og registrering af virksomheder m.v.
     
§ 9. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshavere hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Andre virksomheder kan registreres som oplagshavere, såfremt de med henblik på videresalg modtager varer fra udlandet eller fra virksomheder nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Registrerede oplagshavere er berettiget til at oplagre og modtage afgiftspligtige varer under suspension af afgiften. Tilsvarende kan de levere varer til virksomheder m.v. i andre EF-lande og til andre oplagshavere her i landet.
Stk. 4. Registrering som oplagshaver er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EF på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.
Stk. 5. Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
 
§ 9. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 29, stk. 1.
Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer, nævnt i § 1 og § 7, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 3. En her i landet autoriseret oplagshaver, der fremstiller varer, nævnt i § 1, kan af told- og skatteforvaltningen få tilladelse til at overføre afgiftspligtige varer i upakket stand til en anden autoriseret fremstillingsvirksomhed eller til at modtage sådanne varer fra udlandet.
Stk. 4. Andre virksomheder, der med henblik på videresalg her i landet modtager varer, nævnt i § 7, fra udlandet, eller fra en her i landet autoriseret oplagshaver, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 5. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.
Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.
     
§ 10. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret som oplagshaver, og som fra andre lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelse m.v. skal ske inden varernes afsendelse fra det pågældende land.
Stk. 2. Virksomhederne kan dog anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder som varemodtagere.
Stk. 3. Registrerede varemodtagere er berettiget til uden forhåndsanmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder at få tilført afgiftspligtige varer under suspension af afgiften fra andre EF-lande.
Stk. 4. Til de registrerede varemodtagere udstedes et bevis for registreringen.
Stk. 5. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EF-lande ved fjernsalg, jf. stk. 6, skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.
Stk. 6. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.
Stk. 7. Den, der her i landet sælger afgiftspligtige varer til andre EF-lande ved fjernsalg, skal over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.
Stk. 8. Oplagshavere, der er registreret i et andet EF-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.
Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.
 
§ 10. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager. Registrering som varemodtager her i landet kan dog kun ske med hensyn til modtagelse af varer, nævnt i § 7.
Stk. 3. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 12, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.
Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1-3.
§ 10a. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:
1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller
2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.
Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 35 anvendelse.
Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.
Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:
1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og
3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 19, stk. 5.
Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:
1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 18, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 6, nr. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 1, nr. 2, indtil afgiften er betalt.
Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7, samt for den i stk. 8, nævnte tilbageholdelse af varer.«
     
§ 11. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode på en måned for de varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden, med tillæg af svind og lign., jf. dog § 29.
Stk. 2.-4. ---
 
7. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »registrerede oplagshavere og varemodtagere« til: »autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtager«.
     
§ 13. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden og omsætningen af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 11, stk. 1 eller 2, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For registrerede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i samme lov.
Stk. 2. ---
 
8. I § 16 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« til: »autorisationen eller registreringen«.
     
§ 16. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
   
     
Kapitel 3
Fælles bestemmelser
 
9.Overskriften før § 18 »Kap. 3 Fælles bestemmelser«, ophæves.
     
§ 18. ---
Stk. 2. Registrerede varemodtagere, virksomheder nævnt i § 10, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 10, stk. 5 og 8, skal føre regnskab over vareleveringer. ---
Stk. 3. ---
 
10. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 10, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 10, stk. 5 og 8« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 10a, stk. 5 eller 6«.
Stk. 4. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette told- og skatteforvaltningen herom.
Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.
Stk. 6-9. ---
 
11.§ 18, stk. 4 og 5, ophæves.
Stk. 6-13, bliver herefter stk. 4-11.
Stk. 10. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for de statslige told- og skattemyndigheder inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 8.
Stk. 11. ---
 
12. I § 18, stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »stk. 8« til: »stk. 6«.
Stk. 12. Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-3, 6, og 8-11 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 21 b, indtil påbuddet efterleves.
Stk. 13. ---
 
13. I § 18, stk. 12, der bliver stk. 10, ændres »6, og 8-11« til: »4, og 6-9«.
     
§ 19. Virksomheder, der leverer varer til eller modtager varer fra andre EU-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 18, stk. 4, nævnte dokument. Listerne skal udarbejdes månedsvis og skal senest den 15. i den følgende måned indsendes til told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indsendelse af de i stk. 1 nævnte lister.
Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere bestemmelser for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.
 
14. § 19 ophæves og i stedet indsættes:
»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
§ 19. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:
1) et andet afgiftsoplag,
2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,
3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,
4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller
5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.
Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:
1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller
2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.
Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:
1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller
2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.
Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:
1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller
2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«
     
§ 20. Lokaler, som registrerede virksomheder benytter til fremstilling og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningen kontrol efter § 21 ikke kan udføres på rimelig måde.
 
15.§ 20 affattes således:
»§ 20. Afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver, som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling og opbevaring af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation og en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 21 ikke kan udføres på rimelig måde.«
     
§ 21. ---
Stk. 2-4. ---
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
Stk. 6-7. ---
 
16. I § 21b, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 12 og 13« til: »§ 18, stk. 11 og 12«.
     
§ 21 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 18, stk. 12 og 13. ---
 
17.§ 25, stk. 1, nr. 2, affattes således: »overtræder § 3, § 4, § 9, stk. 2 eller 5, 3. pkt., § 10, stk. 1, 2. pkt., 2, 2. pkt., eller 3, 2.-3. pkt., § 10a, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 11, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1, 2, 3 eller 8, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 3, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,«
     
§ 25. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
Nr. 1 ---
2) overtræder § 2, stk. 3, § 3, § 4, § 9, stk. 1 eller 4, § 10, stk. 1, 5, 7 eller 8, 3. pkt., § 11, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1, 2, 3, 4, 4 eller 10, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,
Nr. 3-4 ---
5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 16, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.
Stk. 2-4. ---
 
18. I § 25, stk. 1, nr. 5, ændres »registrering« til: »autorisation eller registrering«.
Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde ved overtrædelse af § 18, stk. 1-5, 10 eller 12-15, udmåles en skærpet bøde, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.
 
19. I § 25, stk. 5, ændres »§ 18, stk. 1-5, 10 eller 12-15« til: »§ 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13«.
Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 18, stk. 1-6 eller 8-11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 1-6 eller 8-11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
 
20. To steder i § 25, stk. 6, ændres »§ 18, stk. 1-6 eller 8-11« til: »§ 18, stk. 1-4 eller 6-9«.
     
§ 29. Der svares ikke afgift af
1) varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver, jf. § 9,
Nr. 2-3 ---
 
21. I § 29, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret« til: »autoriseret«.
4) varer, der hos en registreret oplagshaver eller fremstillingsvirksomhed eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende, og
 
22. I § 29, stk. 1, nr. 4, ændres »lignende, og« til: »lignende, jf. § 33,«.
5) varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.
 
23. I § 29, stk. 1, nr. 5, ændres »personer.« til: »personer, og«.
24. Efter § 29, stk. 1, nr. 5, indsættes som:
»6) varer til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«
     
Stk. 2. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EF-land i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom, jf. § 6. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 3-4. ---
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1 og 2.
 
25.§ 29, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-5, bliver herefter stk. 2-4.
26. I § 29, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.
     
   
27.Overskriften før § 31 affattes således:
»Hæftelse m.v.«
     
§ 31. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant, jf. § 10, stk. 5 og 8, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.
Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket en registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.
Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter §§ 2 og 9, og som tilfører varer til en oplagshaver eller en virksomhed m.v. i et andet EF-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 18, stk. 4.
Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EF's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.
 
28.§ 31 affattes således:
»§ 31. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter:
1) den autoriserede oplagshaver eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 35, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 8, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:
1) den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 9 eller § 10, eller
2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.
Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 8, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.
Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 8, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.
Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 8, stk. 1, nr. 4, hæfter:
1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.
Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 10a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der foretager leveringen,
2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller
3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.
Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 10a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der er sælger af varerne,
2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 10a, stk. 6, eller
3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 10a, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 18, stk. 2.
Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 35, jf. § 10a, hæfter:
1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 10a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og
2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.
Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.
Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 9, eller registreret som vareafsender efter § 10, stk. 3, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 19, stk. 5.
Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.«
     
§ 33. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v. samt fastsætte definitioner på tobaksvarer i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom.
 
29.§§ 33 og 34 ophæves og i stedet indsættes:
»Ødelæggelser og tab
§ 33. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.
Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 8.
Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 10a, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.
Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.
§ 34. Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.
 
Uregelmæssighed ved varetransport
§ 34. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 2.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 19, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 9, stk. 5, eller § 10, stk. 3, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 19, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 19, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«
     
§ 35. (Ophævet)
 
30. Efter § 34 indsættes:
»§ 35. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 10a, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.
Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
§ 36. (Ophævet)
 
Definitioner af tobaksvarer m.v.
§ 36. Anvendelsesområdet for lovens §§ 9-10a, § 12, §§ 18-23, og §§ 33-35, er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1 og 7, tillige:
1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.
2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.
Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte definitioner for tobaksvarer.
     
§ 36a. (Ophævet)
 
§ 36a. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«
     
   
§ 4
I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 97 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 30 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:
     
Afgiftspligtens indtræden
§ 4. Der betales afgift her i landet ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. §§ 5 og 6. Der svares ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EU, jf. § 13.
 
1.§ 4 affattes således:
»Afgiftspligtens indtræden
§ 4. Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås:
1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,
2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,
3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller
4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1, og nr. 3-4, jf. § 29.
Stk. 3. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til:
1) en registreret varemodtager efter § 6, stk. 2,
2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller
3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 5, eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 6, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.«
     
Registrering af virksomheder
§ 5. Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Andre virksomheder, der fra udlandet modtager afgiftspligtige varer med henblik på videresalg, kan registreres som oplagshaver.
Stk. 3. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, såfremt behandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige klassificering efter § 3 ændres.
Stk. 4. Registrerede oplagshavere er berettiget til at fremstille, modtage og oplægge afgiftspligtige varer under suspension af afgiften. Tilsvarende kan de levere varer til virksomheder m.v. i andre EU-lande og til andre oplagshavere her i landet.
Stk. 5. Registrering som oplagshaver er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter i EU på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksomheden leverer varer under suspension af afgiften.
Stk. 6. Til de registrerede oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
§ 6. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret som oplagshaver, samt privatpersoner, der fra andre lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter, jf. dog stk. 7. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende land.
Stk. 2. Virksomhederne kan dog anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtagere.
Stk. 3. Registrerede varemodtagere er berettiget til at få tilført afgiftspligtige varer under suspension af afgiften fra andre EU-lande uden forhåndsanmeldelse til told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Til de registrerede varemodtagere udstedes et bevis for registreringen.
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 14 og 15. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.
Stk. 7.Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 6, skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.
Stk. 8. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.
Stk. 9.Den, der her i landet sælger afgiftspligtige varer til andre EU-lande ved fjernsalg, skal over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.
Stk. 10. Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.
Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.
 
2.§§ 5 og 6 ophæves og i stedet indsættes:
»Autorisation og registrering af virksomheder m.v.
§ 5. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 7, stk. 1.
Stk. 2. Virksomheder, der her i landet fremstiller varer efter denne lov, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 3. Andre virksomheder, der fra udlandet modtager varer efter loven med henblik på videresalg her i landet, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, såfremt behandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige kvalificering efter § 3 ændres.
Stk. 5. En her i landet autoriseret oplagshaver er berettiget til under afgiftssuspensionsordningen at oplægge og modtage varer fra andre EU-lande samt at afsende varer til andre EU-lande. En autoriseret oplagshaver har tilsvarende adgang til at afsende varer efter loven til andre autoriserede oplagshavere her i landet. For at få autorisation som oplagshaver her i landet, skal oplagshaveren hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer.
Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration af autorisation af oplagshaver her i landet og sikkerhedsstillelse efter stk. 5.
§ 6. En midlertidigt registreret varemodtager er en virksomhed, institution eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til kun lejlighedsvist at modtage varer fra andre EU-lande eller tredjelande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 2. En registreret varemodtager er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at modtage varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret varemodtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret varemodtager.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 25. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 25. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer påbegyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.
Stk. 4.Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder reglerne, der er fastsat efter § 14, og § 15, stk. 5. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.
Stk. 5. En registreret vareafsender er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med en tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelse af varer efter 1. pkt. må kun angå varer, der er indført fra steder uden for EU, jf. § 13, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen forinden hos told- og skatteforvaltningen registreres som registreret vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.
Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administration, registrering og sikkerhedsstillelse efter stk. 1, 2 og 5.
§ 6a. Afgift af varer forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på:
1) erhvervsmæssig oplægning af varerne, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og selv transporterer her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug, eller
2) fjernsalg, hvor varer indkøbes af en virksomhed eller person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidig registreret varemodtager i et andet EU-land, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed i dette andet EU-land, og hvor varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber her i landet.
Stk. 2. Varer anses først for at være erhvervsmæssigt oplagt her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4, nr. 1-3. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne, finder § 30 anvendelse.
Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet.
Stk. 4. Den, der her til landet leverer eller oplægger varer, eller får leveret varer, der efter stk. 1, nr. 1, transporteres fra et andet EU-land eller transporteres til et bestemmelsessted her i landet via et eller flere andre EU-lande, skal inden vareafsendelsen:
1) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen,
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet, og
3) anvende en forenklet administrativ procedure for varetransporten, jf. § 15, stk. 5.
Stk. 5. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 6. Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller sælgerens herværende fiskale repræsentant, skal inden vareafsendelsen:
1) autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, og
2) hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.
Stk. 7. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 6, nr. 1-2, og § 14, stk. 2, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-7.«
     
§ 7. Lokaler, som registrerede oplagshavere benytter til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 2. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.
 
3. § 7 affattes således:
»§ 7. Et afgiftsoplag er ethvert sted, hvor en autoriseret oplagshaver, som led i udøvelsen af sit erhverv fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender varer under afgiftssuspensionsordningen.
Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at told- og skatteforvaltningen forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af afgiftspligtige ubeskattede varer. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en virksomheds autorisation eller registrering eller en godkendelse af lokaler, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 22 ikke kan udføres på rimelig måde.«
     
§ 9. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte lokaler, med tillæg af svind og lignende, jf. dog § 10, stk. 1.
Stk. 2-5. ---
 
4. I § 9, stk. 1, § 14, stk. 1, 1. pkt., og § 22, stk. 5, ændres »registrerede« til: »autoriserede«.
     
§ 10. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 9, stk. 1, fradrages
   
1) varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver, jf. § 5,
Nr. 2-4 ---
 
5. I § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreret« til: »autoriseret«.
     
5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende,
Nr. 6-7 ---
Stk. 2. ---
 
6. I § 10, stk. 1, nr. 5, indsættes efter: »lignende«: », jf. § 28,«
     
§ 11. Der sker afgiftsfritagelse efter EU’s bestemmelser herom af varer, der
Nr. 1-2 ---
 
7. I § 11, stk. 1, udgår: »efter EU’s bestemmelser herom«.
3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller
 
8. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »loven, og« til: »loven,«.
     
4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer.
 
9. I § 11, stk. 1, nr. 4, ændres »personer.« til: »personer, og«.
10. Efter § 11, stk. 1, nr. 4, indsættes som:
»5) leveres til brug for udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når styrkerne m.v. befinder sig her i landet.«
     
Stk. 2. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EU- land i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.
Stk. 3-4. ---
 
11.§ 11, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-5, bliver herefter stk. 2-4.
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1-4. Afgiftsfritagelse kan betinges af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer.
§ 12. Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan af told- og skatteforvaltningen meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som der kan ske afgiftsfritagelse efter
Stk. 2. ---
 
12. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-2«.
     
§ 14. Registrerede oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. ---
   
Stk. 2. Registrerede varemodtagere, virksomheder nævnt i § 6, stk. 9, og repræsentanter, der er godkendt efter § 6, stk. 7 eller 10, skal føre regnskab over vareleveringer. ---
 
13. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »virksomheder nævnt i § 6, stk. 9, og repræsentanter, der er godkendt efter § 6, stk. 7 eller 10« til: »virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter § 6a, stk. 5 eller 6«.
     
Stk. 3. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette told- og skatteforvaltningen herom.
Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.
Stk. 5. ---
 
14.§ 14, stk. 3 og 4, ophæves.
Stk. 5-13, bliver herefter stk. 4-11.
Stk. 6. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. ---
 
15. I § 14, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »registrerede« til: »autoriserede og registrerede«.
Stk. 7. ---
   
--- Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 6, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 6, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. ---
Stk. 8-11. ---
 
16. To steder i § 14, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »stk. 6« til: »stk. 4«.
Stk. 12. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1, stk. 5-9 og stk. 11 fastsatte bestemmelser. ---
Stk. 13. ---
 
17. I § 14, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 5-9 og stk. 11« til: »stk. 4-7 og stk. 9«.
     
   
18.§ 15 ophæves, og i stedet indsættes:
»Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
     
§ 15. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EU-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 14, stk. 3, nævnte dokument.
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.
 
§ 15. Der kan inden for EU’s område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU’s afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU’s toldområde, til:
1) et andet afgiftsoplag,
2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,
3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU’s område,
4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet, eller
5) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.
Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på transport af:
1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller
2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.
Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1, begynder:
1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller
2) når varerne overgår til fri omsætning fra et indførselssted i EU’s toldområde.
Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1, ophører:
1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 5, eller
2) når varerne har forladt EU’s område efter stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.«
     
§ 16. Registrerede oplagshavere og varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 9 og 10, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For registrerede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., og for registrerede varemodtagere efter reglerne i § 2, § 3, og §§ 4-8, nr. 2 og 3, i samme lov.
 
19. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »Registrerede oplagshavere og varemodtagere« til: »Autoriserede oplagshavere og registrerede varemodtagere«, og i § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »registrerede oplagshavere« til: »autoriserede oplagshavere«.
     
§ 19. Hvis en registreret virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.
 
20. I § 19 ændres »registreret« til: »autoriseret eller registreret«, og »registreringen« ændres til: »autorisationen eller registreringen«.
     
§ 22. ---
Stk. 2-4. ---
Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.
Stk. 6-7. ---
   
     
§ 22 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 14, stk. 12 og 13. ---
 
21. I § 22b, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 12 og 13« til: »§ 14, stk. 10 og 11«.
     
§ 25. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
Nr. 1 ---
   
2) overtræder § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, 7 eller 9 eller stk. 10, 3. pkt., § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-9, § 15, stk. 1, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,
Nr. 3 ---
 
22.§ 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»overtræder § 5, stk. 2 eller 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., 2, 2. pkt., eller 5, 2.-3. pkt., § 6a, stk. 4, 5, 2. pkt., eller 6, § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-7, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,«
     
4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 19 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,
Nr. 5-6 ---
 
23. I § 25, stk. 1, nr. 4, ændres «registrering« til: »autorisation eller registrering«.
7) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 11, stk. 4, eller § 14, stk. 7.
Stk. 2-4. ---
 
24. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 4«, og »§ 14, stk. 7« til: »§ 14, stk. 5«.
     
Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 6, stk. 1, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 14, stk. 1-9, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.
Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 6, stk. 1, eller § 14, stk. 1-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 6, stk. 1, eller § 14, stk. 1-9, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.
Stk. 7. ---
 
25. Alle steder i § 25, stk. 5 og 6, ændres »§ 6, stk. 1« til: »§ 6, stk. 1, 2. pkt.«, og »§ 14, stk. 1-9« til: »§ 14, stk. 1-7«.
   
26.Overskriften før § 27»Andre bestemmelser«, ophæves.
Andre bestemmelser
   
     
§ 27. (Ophævet)
 
27. Efter § 26 indsættes:
»Hæftelse
§ 27. For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter:
1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 29, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:
1) den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 5 eller § 6, eller
2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.
Stk. 3. For betaling af afgift af varer, der oplægges efter § 4, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i oplægningen af varerne.
Stk. 4. For betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 4, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer.
Stk. 5. For betaling af afgift af varer, der indføres efter § 4, stk. 1, nr. 4, hæfter:
1) den eller de personer, der angiver varerne, eller på hvis vegne varerne angives ved indførsel, eller
2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig indførsel af varer.
Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land, transporteres her til landet med henblik på erhvervsmæssig oplægning af varerne, jf. § 6a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der foretager leveringen,
2) den eller de personer, der oplægger de varer, der skal leveres, eller
3) den eller de personer, til hvem varerne skal leveres her i landet.
Stk. 7. For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 6a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter:
1) den eller de personer, der er sælger af varerne,
2) den eller de personer, der er sælgers herværende repræsentant, jf. § 6a, stk. 6, eller
3) den eller de personer, der modtager varerne i tilfælde, hvor sælger af varerne ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 6a, stk. 6, nr. 1-2, ikke har betalt afgiften, eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 2.
Stk. 8. For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 30, jf. § 6a, hæfter:
1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 6a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1-2, og
2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.
Stk. 9. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation, registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.
Stk. 10. Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 5, eller registreret som vareafsender efter § 6, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.
Stk. 11. Hæftelse for afgift efter stk. 1-9, omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v., eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Når flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.
Ødelæggelser og tab
     
§ 28. (Ophævet)
 
§ 28. Varer efter loven anses for totalt ødelagte eller gået uigenkaldeligt tabt, når varerne er blevet gjort uanvendelige som varer.
Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses ikke for overgået til forbrug efter § 4.
Stk. 3. For varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet efter § 6a, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver totalt ødelagt eller går uigenkaldeligt tabt som følge af disse varers art, hændelige omstændigheder, force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg her i landet, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne.
Stk. 5. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af varer, som har fundet sted efter stk. 2, eller stk. 3, skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet har fundet sted, eller hvis det er her i landet, at ødelæggelsen eller tabet er blevet opdaget i tilfælde, hvor stedet for ødelæggelsen eller tabet ikke kan fastslås.
Uregelmæssighed ved varetransport
     
§ 29. (Ophævet)
§ 29a. (Ophævet)
 
§ 29. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis varetransporten ikke ophører ved levering hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller ved udførsel fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, er stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug her i landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden. Stedet og tidspunktet for varers overgang til forbrug er her i landet, hvis det er her fra landet, at varerne afsendes under afgiftssuspensionsordningen, men de pågældende varer ikke når frem til deres bestemmelsessted.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis den eller de virksomheder eller personer, der er betalingspligtige for afgift af varerne, inden for en frist på fire måneder fra begyndelsen af varetransporten, som nævnt i § 15, stk. 3, kan dokumentere over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller kan dokumentere, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 4. Uanset fristen efter stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen frafalde krav på betaling af afgift af varer her i landet efter stk. 2, 3. pkt., hvis en virksomhed eller person, der har stillet sikkerhed for betaling af afgifter af varerne efter § 5, stk. 5, eller § 6, stk. 5, først på baggrund af en meddelelse fra told- og skatteforvaltningen får kendskab til, at varerne ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, og virksomheden eller personen inden for en frist på én måned fra told- og skatteforvaltningens meddelelse dokumenterer over for told- og skatteforvaltningen, at varetransporten er afsluttet, jf. § 15, stk. 4, eller dokumenterer, i hvilket andet EU-land at uregelmæssigheden er opstået.
Stk. 5. Hvis det inden udløbet af en periode på tre år fra den dato, hvor varetransporten begyndte efter § 15, stk. 3, dokumenteres, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen afgift af varer, der er blevet betalt her i landet efter stk. 2, 2. pkt., eller 3. pkt., når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«
     
   
28.§ 30 affattes således:
§ 30. For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant efter § 6, stk. 7, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften. I de i § 6, stk. 10, nævnte tilfælde hæfter repræsentanten og varemodtageren solidarisk for betaling af afgiften.
Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket en registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.
Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter § 5, og som tilfører varer til en anden oplags-haver eller en virksomhed m.v. i et andet EU-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 14, stk. 3.
Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EU's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.
 
»§ 30. Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg, jf. § 10a, hvis transporten af varerne, herunder transporten af et vareparti i en større vareforsendelse, ikke er behørigt ophørt som følge af en situation, der er opstået under varetransporten.
Stk. 2. Ved uregelmæssighed efter stk. 1, skal afgift af varer betales her til landet, hvis uregelmæssigheden er opstået her i landet, eller hvis uregelmæssigheden er konstateret her i landet, når det ikke er muligt at fastslå stedet for uregelmæssigheden.
Stk. 3. Hvis der er betalt afgift af varer her i landet som følge af uregelmæssighed ved varetransporten efter stk. 1-2, og det dokumenteres inden udløbet af en periode på tre år fra datoen for anskaffelsen af varerne, at uregelmæssigheden faktisk har været opstået eller konstateret i et andet EU-land, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift af varerne, når det over for told- og skatteforvaltningen er dokumenteret, at afgift af varerne er blevet betalt i det pågældende andet EU-land. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.«
29.Overskriften før § 31 affattes således:
»Andre bestemmelser«
     
§ 34. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v. Skatteministeren kan efter EU’s bestemmelser herom lempe for lovens krav vedrørende regnskab, kontrol m.v.
§ 35. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.
 
30.§§ 34 og 35 ophæves og i stedet indsættes:
»§ 34. Anvendelsesområdet for lovens §§ 5-6a, § 13, §§ 14-15, §§ 20-24, og §§ 28-30, er foruden afgiftspligtige varer efter §§ 1-3C, tillige:
1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 11, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.
2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag, eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.
Stk. 2. Skatteministeren kan undtage for lovens krav om regnskab, kontrol m.v.
§ 35. Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn sidestilles i loven med steder uden for EU.«
     
   
§ 5
I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 12 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, og senest ved § 1 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 10a. ---
Stk. 5. Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre lande, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske inden transporten af varerne begyndes i det pågældende land.
 
1.§ 10a, stk. 5, affattes således:
»En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter lovens kapitel 1, 2 og 3, fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«
§ 6
I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret ved § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, og senest ved § 13 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 7a. ---
Stk. 5. Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre lande, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske inden transporten af varerne begyndes i det pågældende land.
 
1.§ 7a, stk. 5, affattes således:
»En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i øvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«
§ 7
I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 21 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, og senest ved § 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 10a. ---
Stk. 5. Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre lande, skal indgive en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske inden transporten af varerne begyndes i det pågældende land.
 
1.§ 10a, stk. 5, affattes således:
»En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter denne lov fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland:
1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,
2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, og
3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.«
§ 8
I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 7. ---
Stk. 6. Bestemmelserne i § 9, stk. 8-11, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 7-8. ---
 
1. I § 7, stk. 6, ændres »§ 9, stk. 8-11« til: »§ 9, stk. 7-10«.
§ 9
I lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), foretages følgende ændringer:
(§ 4, nr. 8, 9, 17, 29, 30, 31, 32, og 33 i lov nr. 527 af 12. juni 2009 er ikke trådt i kraft)
   
   
1.§ 4, nr. 8, ophæves.
2.§ 4, nr. 9, ophæves.
3.§ 4, nr. 17, ophæves.
4.§ 4, nr. 29, ophæves.
5.§ 4, nr. 30, ophæves.
6. § 4, nr. 31, ophæves.
7.§ 4, nr. 32, ophæves.


Bilag 2

Sammenligningstabel mellem direktiv 2008/118/EF og mineralolieafgiftslov, spiritusafgiftslov, tobaksafgiftslov, øl- og vinafgiftslov, toldlov og lovforslaget, uafhængigt af om gennemførelse af de enkelte bestemmelser i direktivet medfører ændringer af den danske lovgivning eller ikke:

Direktiv
2008/118/EF
Mineralolie-
afgiftslov
Spiritus-
afgiftslov
Tobak-
afgiftslov
Øl- og vin-
afgiftslov
Told-
lov
Lov-
forslag
Art. 1, 1, a-c
§§ 1 og 33
§§ 1 og 37a
§§ 1, 7 og 36
§§ 1-3C og 34
   
Art. 2 + 7, 1-3
§ 2
§ 2a
§ 8
§ 4
   
Art. 4, nr. 1
§ 3, stk. 1
§ 7, stk. 1
§ 9, stk. 1
§ 5, stk. 1
   
Art. 4, nr. 4-5 og nr. 8
§ 13, stk. 1 + § 34
§ 18, stk. 1 + § 38
§ 12, stk. 1 +
§ 36a
§ 13, stk. 1 + § 35
§ 1, stk. 3
 
Art. 4, nr. 9
§ 4, stk. 1-2
§ 7, stk. 4
§ 10, stk. 1-2
§ 6, stk. 1-2
   
Art. 4, nr. 10
§ 4, stk. 5
§ 7, stk. 5
§ 10, stk. 3
§ 6, stk. 5
   
Art. 4, nr. 11
§ 5, stk. 1
§ 9a, stk. 1
§ 20, stk. 1
§ 7, stk. 1
   
Art. 7, stk. 4
§ 30, 1-2, 5
§ 33a, 1-2, 5
§ 33, 1-2, 5
§ 28, 1-2, 5
   
Art. 8-9
§ 28, 1-5, 11
§ 33, 1-5, 11
§ 31, 1-5, 11
§ 27, 1-5, 11
   
Art. 10
§ 31 + bkg.
§ 33b + bkg.
§ 34 + bkg.
§ 29 + bkg.
   
Art. 11
§§ 9-12
§ 15
§ 29
§§ 11-12
   
Art. 12-13
§ 9, 1, nr. 4-5, stk. 8 + bkg.
§ 15, 1, nr. 4-5, og 5 + bkg.
§ 29, 1, nr. 5-6, og 5 + bkg.
§ 11, 1, nr. 4-5, og 4 + bkg.
§ 4
 
Art. 14
       
§ 58
 
Art. 15 + 16,1
§ 5, stk. 2-3
§ 9a, stk. 2-3
§ 20, stk. 2-3
§ 7, stk. 2-3
   
Art. 16, 2, a
§ 3, stk.11+13
§ 7, stk. 3 + 6
§ 9, stk. 5-6
§ 5, stk. 5-6
   
Art. 16, 2,
c-d
§§ 7, 8 og 14
§§ 10-14 og 20
§§ 11 og 18
§§ 8-10 og 14
   
Art. 16, 2, e
§§ 22-24
§§ 25-30
§§ 21-23
§§ 20-24
   
Art. 17
§ 15, stk. 1-2
§ 20a, stk. 1-2
§ 19, stk. 1-2
§ 15, stk. 1-2
   
Art. 18,
stk. 1-3
§ 3, stk.11+13 og § 4,stk. 5-6
§ 7, stk. 3, og stk. 5-6
§ 9, stk. 5-6 + § 10, stk. 3-4
§ 5, stk. 5-6 + § 6, stk. 5-6
   
Art. 19
§ 4, stk. 1-4, 6
§ 7, stk. 4-5
§ 10, 1-2, 4
§ 6, stk. 1-4, 6
   
Art. 20
§ 15, stk. 3-4
§ 20a, stk. 3-4
§ 19, stk. 3-4
§ 15, stk. 3-4
   
Art. 21-28
§ 15, 5 + bkg.
§ 20a, 5 +bkg.
§ 19, 5 + bkg.
§ 15, 5 + bkg.
   
Art. 32
§ 9, 8, 2. pkt.
§ 15, stk. 4
§ 29, stk. 3
§ 11, stk. 3
§ 7
 
Art. 33-36
§ 4b
§ 8
§ 10a
§ 6a
   
Art. 33, stk. 3
§ 28, 6, 1-3
§ 33, 6, 1-3
§ 31, 6, 1-3
§ 27, 6, 1-3
   
Art. 36, stk. 3
§ 28, 7, 1-3
§ 33, 7, 1-3
§ 31, 7, 1-3
§ 27, 7, 1-3
   
Art. 37
§ 30, stk. 3-5
§ 33a, stk. 3-5
§ 33, stk. 3-5
§ 29, stk. 3-5
   
Art. 38
§ 32
§ 34
§ 35
§ 28
   
Art. 38, 3, 1
§ 28, 8, 1-2
§ 33, 8, 1-2
§ 31, 8, 1-2
§ 27, 8, 1-2
   
Art. 39
 
§§ 9-10 +bkg.
§§ 2-6 + bkg.
     
Art. 41
       
§ 3
 
Art. 46, stk. 2
         
§ 10, 2
Art. 48, stk. 1
         
§ 10, 1

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EF-Tidende 2003 L 283, s. 51), dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EF-Tidende 2003 nr. L 76, s. 10) om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie, Rådets direktiv 1992/83/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EF-Tidende 1992 L 316, s. 21), Rådets direktiv 1992/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EF-Tidende 1992 L 316, s. 29), Rådets direktiv 1992/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (EF-Tidende 1992 L 316, s. 8), Rådets direktiv 1992/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (EF-Tidende 1992 L 316, s. 10), Rådets direktiv 1995/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (EU-Tidende 1995 L 291, s. 40) samt Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF (EU-Tidende 2009 L 9, s. 12).