Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer 1)

 

I medfør af § 15, stk. 5, § 67, stk. 2, § 69, stk. 5, og § 87, stk. 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Strandbeskyttelseslinjen

§ 1. Bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 1, gælder ikke for:

1) diger, høfder, bølgebrydere og andre foranstaltninger, der udføres som led i en kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, og hvortil der på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse,

2) udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel med henblik på foranstaltninger efter nr. 1, og

3) sådanne mindre bade- og bådebroer, der er omfattet af § 2 i bekendtgørelse nr. 489 af 28. september 1981 om bade- og bådebroer.

Stk. 2. Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og af mindre bade- og bådebroer må ikke forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til naturen, jf. naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 3.

Skovbyggelinjen

§ 2. Før der træffes afgørelse om dispensation fra bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, vedrørende skovbyggelinjen i landzone, skal amtsrådet give den pågældende skovejer lejlighed til at udtale sig om det ansøgte. Tilsvarende gælder for kommunalbestyrelsen i sager vedrørende skovbyggelinjen i byzone- og sommerhusområder, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 6.

Kapitel 2

Levestedsbeskyttelse

§ 3. Ved administrationen af dispensationsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, stk. 3, og stk. 6, kan der ikke gøres undtagelse fra bestemmelserne i § 15, stk. 1, og § 16, stk. 1, hvis dette vil være i strid med art. 12, stk. 1, litra d) eller art. 13, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv nr. 92/43 af 21. maj 1992 med senere ændringer (EF-habitatdirektivet), ved at indebære

1) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i bilag IV, litra a), eller

2) ødelæggelse af de plantearter, som er optaget i bilag IV, litra b) i dette direktiv.

Stk. 2. Fravigelse af stk. 1 kan kun finde sted, når de i EF-habitatdirektivets art. 16 anførte betingelser er opfyldt.

Stk. 3. For de af naturbeskyttelseslovens § 15 eller § 16 beskyttede områder, som rummer levesteder for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller litra b), og som er udpeget som EF-habitatområde for en eller flere af disse arter, gælder tillige reglerne i bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2004 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Kapitel 3

Forudgående orientering m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan først træffe afgørelse om dispensation fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, og § 17, stk. 1, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til:

1) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, og

2) de foreninger eller lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger.

Stk. 2. Orienteringen efter stk. 1 skal indeholde oplysning om, at bemærkninger skal fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvor forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte personer og foreninger m.v.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være orienteret i henhold til stk. 1.

Underretning

§ 5. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19 til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) kommunalbestyrelsen,

4) Skov- og Naturstyrelsen i sager, der ikke anses for at være af underordnet betydning, og

5) offentlige myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Stk. 2. Alle afgørelser om naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, og § 16, stk. 1, der indebærer en fravigelse af beskyttelsen efter art. 12, stk. 1, litra d), eller art. 13, stk. 1, litra a), i EF-habitatdirektivet, skal meddeles Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser.

Stk. 4. Amtsrådets, henholdsvis kommunalbestyrelsens, underretning om dispensationer fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 15-19, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 5. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Offentliggørelse af afgørelser om dispensation

§ 6. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal endvidere offentliggøre andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 5, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter amtsrådets eller kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Offentliggørelse af miljøministerens afgørelser om ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjer

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de afgørelser, som Skov- og Naturstyrelsen træffer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og 6, vedrørende ændring eller ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjerne i lovens §§ 8 og 15 - 18.

Stk. 2. Offentliggørelse finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og stk. 3, pkt. 1-2.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 636 af 25. juni 2001 om bygge- og beskyttelseslinjer.

Miljøministeriet, den 16. september 2004

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (EF-habitatdirektivet). (EF-Tidende nr. L 206/7 af 22.7.92).