Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0859

Resumé

Klager – en person – klagede bl.a. over artiklen ”Børn krænket af barn i Snurretoppen” i Lolland-Falsters Folketidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter det oplyste lægges det til grund, at en hændelse i uge 26 (22.-28. juni 2009) førte til, at der blev indkaldt til ekstraordinært forældremøde. Ifølge [K] har hun tidligere grebet ind under sin periode som leder og har bl.a. foreslået forældre til et barn psykologisk rådgivning. I juni 2009 var klager gået på pension.

Da beskyldningerne i artiklerne om, at der trods klager ikke skulle være grebet ind, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], har disse skulle efterprøves i særlig grad, inden de blev offentliggjort, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Lolland-Falsters Folketidende kontaktede Lolland Kommune og rettede telefonisk henvendelse til klager, hvorefter hendes kommentarer blev bragt. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] er korrekt citeret. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af avisen. Nævnet bemærker i den forbindelse, at klager efter det oplyste ikke har anmodet bladet om at bringe et dementi eller et genmæle.

Pressenævnet finder det beklageligt, at Lolland-Falsters Folketidende med udsagnet ”… også været udsat for vold. Et barn har eksempelvis mistet tænder og et andet fået hjernerystelse” fejlagtigt giver indtryk af, at ét barn har fået slået tænder ud, og at ét andet er blevet påført en hjernerystelse, idet sidstnævnte ved et uheld faldt ned fra et bord. Nævnet finder imidlertid, at forholdet efter sammenhængen med artiklernes øvrige indhold ikke er tilstrækkeligt til, at der er grundlag for at udtale kritik af avisen.

Nævnet finder endvidere, at Lolland-Falsters Folketidende hverken ved at nævne Beder-sagen – som omtales som værre end sagen vedrørende Snurretoppen – eller i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[K] har klaget til Pressenævnet over artikler bragt i Lolland-Falsters Folketidende den 1., 2. og 3. juli 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 1. juli 2009 en artikel under overskriften ”Børn krænket af barn i Snurretoppen i Sandby” og underoverskrifterne ”Den tidligere leder i institutionen afviser, at der skulle have været klaget før” og ”Lolland Kommune sætter psykolog på børnehaven”. Af artiklen fremgik følgende:

”SANDBY: Et barn, der er for seksuelt pågående overfor de andre 3- til 5-årige børn i Snurretoppen i Sandby, fører nu til, at Lolland Kommune tilknytter en psykolog til børnehaven.

Ifølge en pårørende til et af børnene i institutionen har krænkelserne stået på i mere end et år, og flere forældre skulle have klaget til institutionens personale, uden at nogen skulle have taget sig af det.

Et forældrepar har taget deres barn ud af Snurretoppen på grund af det pågående barn, siger avisens kilde.

Krænkelserne overskrider det, som nogen kalder ”doktorleg” og hvor begge – eller alle deltagende børn – frivilligt leger med.

En ny klage til institutionen i sidste uge ovenpå en krænkelse førte til, at Lolland Kommune i går aftes indkaldte til ekstraordinært forældremøde ”vedrørende det pædagogiske arbejde i Snurretoppen.”

Det ekstraordinære møde her i sommerferien samlede cirka 30 forældre:

- Stemningen i starten af mødet var selvfølgelig rimelig ophidset, men vi gik fra det i positiv stemning. Der er fuld opbakning blandt forældrene om, at vi skal have løst det her problem, siger formanden for Snurretoppens forældrebestyrelse, [A].

- Der er ikke tale om overgreb, men krænkelser, og vi har stor tiltro til Lolland Kommune, der allerede har iværksat en aktionsplan, der indebærer, at der tilknyttes en psykolog til institutionen.

Snurretoppens tidligere leder, [K], der fratrådte 19. maj, afviser overfor avisen at skulle kende noget til nogen klager af den art fra forældre: - Jeg har aldrig hørt om det, siger hun til avisen.

Hvornår psykologen møder i børnehaven og andre spørgsmål har det ikke været muligt for avisen at få svar på. Sektorchef Dorte Jochumsen, pædagogisk konsulent Ida Sørensen og direktør Anders-Peter Østergaard træffes ikke.”

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 2. juli 2009 en artikel under overskriften ”Vold i børnehaven” og underoverskrifterne ”Ny, midlertidig leder i Snurretoppen i Sandby og nye afsløringer” og ”Børnene er nu under opsyn”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Den hidtidige leder af Snurretoppen er gået på pension og afvikler i øjeblikket restferie, og den konstituerede leder, der netop er kommet til udefra er sygemeldt.

På et ekstraordinært indkaldt forældremøde tirsdag kom det frem, at to børn i børnehaven krænker de andre børn seksuelt.

Pårørende til et af børnene fortæller, at de allerede i slutningen af januar rettede henvendelse til den daværende souschef i børnehaven, efter at deres barn var blevet krænket seksuelt.

- Vi fik at vide, at hun ville tage sig af det og finde en løsning, og at hun i øvrigt godt var klar over problemet, fortæller de pårørende.

Siden er den daværende souschef fratrådt.

På forældremødet tirsdag aften kunne mange forældre fortælle om lignende hændelser, hvor enkelte børn har opført sig seksuelt upassende overfor andre børn.

Efter hvad avisen erfarer, har børnene ud over avancerede, seksuelle krænkelser også været udsat for vold. Et barn har eksempelvis mistet tænder og et andet fået hjernerystelse.

Det vil direktør Anders-Peter Østergaard ikke udtale sig om: - Vi skal nu i gang med en undersøgelse.

Forældrene oplyser, at en pædagogisk konsulent i denne uge er i børnehaven, og at børnene er opdelt i grupper og under opsyn af hver sin medarbejder.”

Den 3. juli 2009 bragte avisen under overskriften ”Det er bare tissemands-leg! ” og underoverskriften ”Forældrene blev gang på gang affærdiget, når de gik til Snurretoppens personale”, hvor følgende fremgik:

”SANDBY: ”Systemet har svigtet”. Det gentager forældre til børn i Snurretoppen i Sandby igen og igen til Lolland-Falsters Folketidende.

Ligesom i den langt værre sag fra en institution i Beder ved Århus, hvor en 29-årig pædagogmedhjælper sexmisbrugte børnene i institutionen, er forældrene i Sandbys bekymrede henvendelser til personalet i Snurretoppen gang efter gang blevet negligeret.

På forældremødet i tirsdags viste det sig, at mange forældre har henvendt sig til personalet om krænkelser, de mener, at deres barn har været udsat for af andre børn, men at personalet konsekvent – siden marts 2008 – har kaldt det for ”helt normal tissemands-leg!” og har givet indtryk af, at der var tale om en engangsforeteelse.

Forældrene - og forældrebestyrelsen – kendte altså ikke til, at andre forældre også var bekymrede.

Forældrene fik tværtimod altid at vide, at det kun var sket en gang, og at personalet nok skulle tage hånd om det, siger forældre til avisen.

Når institutionens tidligere leder, [K], i avisen i onsdags afviser at have modtaget nogen som helst klager, siger forældrene, at det ikke passer.

- Hun må være fra en anden planet, hvis hun ikke har fattet det, lyder det.

Ligesom i Beder er forældrenes henvendelser tilsyneladende ikke blevet indberettet, og tilsynet med børnehaven synes også at have svigtet.

Flere af forældrene har dog stor tiltro til forvaltningen, der nu er skredet ind, mens andre ryster på hovedet af, hvad en ny leder i 14 dage og en rapport til september skal gøre.”

Lolland Kommune orienterede ved brev af 2. juli 2009 forældre, der ikke havde deltaget i mødet 30. juni 2009. Af brevet fremgår bl.a. følgende:

Hvad er der sket i Snurretoppen?

Der har været bekymringsskrivelse og forældreklage vedrørende episoder i børnehaven, hvor børn har fået bidemærker, er blevet slået osv.

Der har i sidste uge været en episode, hvor børn har leget en seksualleg, som er blevet oplevet grænseoverskridende for børnene.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at vinklen på artiklerne er, at medarbejdere og ledere i halvandet år har bagatelliseret krænkelser børnene imellem uden at handle eller underrette kommunen. Der er ikke dokumentation for, at børnehaven ikke har handlet eller bagatelliseret de tilfælde, hvor børn har følt sig krænket. En indsats heroverfor kan være forældrekonsultationer, psykologrådgivning, omorganisering mv. Det kan også være en underretning af kommunen. Det afgør den konkrete situation.

[K] har anført, at hun fejlagtigt er citeret for at sige: ”Jeg har aldrig hørt om det”. Avisens journalist spørger ind til en konkret sag. Barnet overtrådte andre børns grænser ved at bide, slå, osv. Det skete i sådant et omfang, at institutionen flere gange rettede henvendelse til kommunen får at få ekstra støtte til det pågældende barn, første gang i februar 2008. Journalisten er bekendt hermed, idet klager nævnte dette eksempel i sit afskedsinterview. Da klager fik at vide, at kilden havde nævnt dette barn, udbrød hun: ”Åh nej”, fordi der tidligere har været fokus på dette barn. Det var i forhold til denne 4-årige dreng, at klager afviste at have hørt om, at han havde deltaget i avancerede, krænkende sex-lege. Børnehaven har som alle andre daginstitutioner været udsat for, at børns sex-lege går over grænsen. Der er i børnehaven udarbejdet retningslinjer for, hvordan sådanne hændelser skal tackles.

I artiklen ”Vold i børnehaven”, hvor et forældrepar fortæller om deres henvendelse til børnehaven i januar 2009, tog børnehaven hånd om situationen ved at indkalde forældreparret til en samtale (efter retningslinjerne i handleplanen). Den ene af forældrene var lydhør, mens den anden blev rasende på institutionen og [K], da det blev oplyst, at institutionen ville indberette barnet til pædagogisk psykologisk rådgivning. Denne forælder er ukritisk anvendt som kilde af avisen. I øvrigt startede forældreparrets barn først i børnehaven i februar 2008, hvorfor tidsperspektivet på halvandet år ikke er korrekt. Efter forældremødet har en forældregruppe i et (udateret) brev til børnehaven gjort opmærksom på, at de støtter op om håndteringen.

Der er ingen af børnehavens børn, der har mistet tænder. Det pågældende barn blev af et andet barn slået med en genstand og fik dét tandlægen kalder en ”øm tand”. Det andet barn faldt ned fra et bord ved et uheld og fik hjernerystelse. Forældrene blev underrettet.

I artiklen den 3. juli 2009 sammenlignes sagen i Snurretoppen endvidere med en langt værre sag fra Beder om pædofili. De to sager har intet med hinanden at gøre. I sager af denne karakter, hvor medarbejderne er omfattet af tavshedspligten og derfor ikke har mulighed for at udtale sig om personsager, stiller det store krav til journalisten, der kun har den ene part som kilde.

2.2 Lolland-Falsters Folketidendes synspunkter

Lolland-Falsters Folketidende har anført, at en pårørende til et barn rettede henvendelse til avisen og fortalte, at der skulle afholdes ekstraordinært forældremøde den 30. juni 2009. Efter forældremødet oplyste 12 af de 30 fremmødte forældre, at deres børn havde været udsat for krænkelser gennem længere tid. Der tegnede sig et billede af, at der gennem halvandet år var blevet klaget, men at forældrene hver gang blev ”beroliget” med, at der var tale om en engangsforeteelse.

Det er korrekt, at journalisten tidligere har lavet et afskedsinterview med [K], og at klager i den forbindelse omtalte omsorgssvigt, da institutionen havde haft svært ved at få hjælp til et barn. I den samtale blev det imidlertid ikke nævnt, hvilket barn, der var tale om.

Avisen ringede til [K], hvis første reaktion var: ”Åh nej, skal børnehaven nu trækkes igennem det.” Avisens journalist fastholder, at klager er ordret citeret, når der i avisen står: ”Jeg har aldrig hørt om det”. Klager har ikke efterfølgende henvendt sig til avisen for at få dementeret det refererede.

Kommunens direktør har afvist at udtale sig nærmere om, hvad der er foregået i børnehaven, indtil den iværksatte undersøgelse er færdig. Med baggrund i tavshedspligten har han også antydet, at avisen sikkert ikke vil kunne få noget at vide, når undersøgelsen er tilendebragt. Når der er tavshedspligt i en sag, stiller det naturligvis store krav til den research, som avisen udfører. Oplysningerne er verificeret, og kommentarer fra ansvarlige myndighedspersoner er indhentet. Kommunens sektorchef oplyste forud for det ekstraordinære forældremøde, at hun ikke ville gå i dialog om enkelte børn.

Barnet havde ikke mistet nogen tænder som oplyst den 3. juli 2009. Derimod har tandlægen oplyst, at der ingen garanti er for, at tænderne ikke senere dør/rådner. [K] var fratrådt sin stilling før den omtalte hændelse.

3Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Palle Weis, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Efter det oplyste lægges det til grund, at en hændelse i uge 26 (22.-28. juni 2009) førte til, at der blev indkaldt til ekstraordinært forældremøde. Ifølge [K] har hun tidligere grebet ind under sin periode som leder og har bl.a. foreslået forældre til et barn psykologisk rådgivning. I juni 2009 var klager gået på pension.

Da beskyldningerne i artiklerne om, at der trods klager ikke skulle være grebet ind, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], har disse skulle efterprøves i særlig grad, inden de blev offentliggjort, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Lolland-Falsters Folketidende kontaktede Lolland Kommune og rettede telefonisk henvendelse til klager, hvorefter hendes kommentarer blev bragt. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] er korrekt citeret. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af avisen. Nævnet bemærker i den forbindelse, at klager efter det oplyste ikke har anmodet bladet om at bringe et dementi eller et genmæle.

Pressenævnet finder det beklageligt, at Lolland-Falsters Folketidende med udsagnet ”… også været udsat for vold. Et barn har eksempelvis mistet tænder og et andet fået hjernerystelse” fejlagtigt giver indtryk af, at ét barn har fået slået tænder ud, og at ét andet er blevet påført en hjernerystelse, idet sidstnævnte ved et uheld faldt ned fra et bord. Nævnet finder imidlertid, at forholdet efter sammenhængen med artiklernes øvrige indhold ikke er tilstrækkeligt til, at der er grundlag for at udtale kritik af avisen.

Nævnet finder endvidere, at Lolland-Falsters Folketidende hverken ved at nævne Beder-sagen – som omtales som værre end sagen vedrørende Snurretoppen – eller i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 7. oktober 2009