Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 706 af 29. juni 2004 om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»§ 5. Opstilling af bundgarn og bundgarnslignende ruseredskaber, såvel ovenvands- som undervandsruser, skal anmeldes til Fiskeridirektoratet ved det stedlige fiskeriinspektorat, før pladsen indtages med angivelse af pladsens beliggenhed på søkort eller kortskitse.«

2. § 18, affattes således:

»§ 18. Registrerede erhvervsfiskere og selskaber, jf. § 11 i fiskeriloven, kan med flerårig fortrinsret erhverve ledige bundgarnspladser fra et kalenderårs begyndelse ved skriftlig anmeldelse til Fiskeridirektoratet ved det stedlige fiskeriinspektorat. Desuden kan der erhverves etårig fortrinsret til faststående rejeruser fra det følgende kalenderårs begyndelse ved skriftlig anmeldelse til Fiskeridirektoratet ved det stedlige fiskeriinspektorat. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om den eller de ønskede pladsers beliggenhed, jf. stk. 2, og skal være det stedlige fiskeriinspektorat i hænde senest den 31. oktober. Pladser til faststående rejeruser skal være indtaget senest den 30. april. I modsat fald bortfalder fortrinsretten.

Stk. 2. Pladsens beliggenhed skal angives på søkort eller kortskitse ved længde- og breddegrad i WGS 84 Datum, for redskabets yderpæl/bøje og inderpæl/bøje.

Stk. 3. Den, der anmelder bundgarnspladser efter stk. 1, skal over for Fiskeridirektoratet ved det stedlige fiskeriinspektorat og senest på det i stk. 4. nævnte fordelingsmøde kunne dokumentere eller på forlangende fremvise at have rådighed over redskaber til at udsætte på pladserne.

Stk. 4. Såfremt flere har ansøgt om en ledig bundgarnsplads, og der ikke forinden mellem ansøgerne er opnået enighed om fordeling af pladserne, indkalder Fiskeridirektoratet snarest efter den 31. oktober samtlige anmeldere til et møde om fordelingen mellem ansøgerne af de anmeldte pladser, evt. ved lodtrækning.

Stk. 5. Anmelderne skal give personligt møde eller ved person med fuldmagt. Kun fiskere, der er til stede eller er repræsenteret, kan deltage i lodtrækninger.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2009.

Fiskeridirektoratet, den 13. oktober 2009

Anders Munk Jensen

/ Birgit Bolgann