Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af teknisk forskrift af 8. november 2005 om transport af farligt gods i henhold til ”Memorandum om transport af emballeret farligt gods med ro/ro skibe i Østersøområdet”

I medfør af § 1, § 3, § 4, stk. 2 og § 17, stk. 5 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Teknisk forskrift af 8. november 2005 om transport af farligt gods i henhold til ”Memorandum om transport af emballeret farligt gods med ro/ro skibe i Østersøområdet”, som ændret ved Teknisk forskrift af 13. september 2006 om ændring af teknisk forskrift om transport af farligt gods i henhold til ”Memorandum om transport af emballeret farligt gods med ro/ro skibe i Østersøområdet” og Teknisk forskrift af 13. marts 2008 om ændring af teknisk forskrift om transport af farligt gods i henhold til ”Memorandum om transport af emballeret farligt gods med ro/ro skibe i Østersøområdet”ophæves.

Stk. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Søfartsstyrelsen, den 13. oktober 2009

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen