Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder) samt beskyttelse af visse arter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsen i titlen affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFfuglebeskyttelsesdirektivet), EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet), EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1 samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.«

2. Bilag 1. Kort over internationale beskyttelsesområder affattes som Bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 2. Kort over EF-habitatområder affattes som Bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 1 ændres »Skagens Gren (H1)« til: »Skagens Gren og Skagerrak (H1)«.

5. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder udvides områderne nr. 4 (H4), 9 (H9) og 56 (H52) uden ændring af områdenavn.

6. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, udgår: »nr.102: Flensborg Fjord og Nybøl Nor (F64)«.

7. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 116 ændres »Vresen (H100, F73)« til: »Centrale Storebælt og Vresen (H100, F73, F98)«.

8. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder udgår: »nr. 165: Sprogø og Halskov Rev (F98)«.

9. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 166 ændres »Røsnæs og Røsnes Rev (H195)« til: »Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (H195)«.

10. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 190 ændres »Kims Ryg (H165)« til »Kims Top og den Kinesiske Mur (H165)«,

11. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder udvides områderne nr. 192 (H168) og nr. 193 (H169) uden ændring af områdenavn.

12. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 194 ændres »Briseis Flak (H170)« til: »Mejl Flak (H170)«.

13. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 195 ændres »Schultz Grund (H171)« til: »Gilleleje Flak og Tragten (H171)«.

14. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 197 ændres »Bredgrund (H173)« til: »Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (H173, F64)«.

15. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 204 ændres »Hastens Grund (H204)« til: »Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak (H204)«.

16. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder udvides området nr. 207 (H167) uden ændring af områdenavn.

17. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 246 ændres »Sydlig Nordsø (F113)« til: »Sydlige Nordsø (F113, H255)«.

18. I Bilag 5. Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder indsættes efter nr. 246:

»247: Thyborøn Stenvolde (H256),
248: Jyske Rev, Lillefiskerbanke (H257),
249: Store Rev (H258),
250: Gule Rev (H259),
251: Femern Bælt (H260) og
252: Adler Grund og Rønne Banke (H261)«.

19. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H1 ændres »Skagens Gren (DK00FX112) til: »Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112)«.

20. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder udvides områderne nr. H4 (DK00FX113), H9 (DK00FX010) og H52 (DK00DY156) uden ændring af områdenavn.

21. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H100 ændres »Vresen (DK008X190)« til: »Centrale Storebælt og Vresen (DK008X190)«.

22. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H165 ændres »Kims Ryg (DK00VA247)« til: »Kims Top og den Kinesiske Mur (DK00VA247)«.

23. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder udvides områderne H168 (DK00VA249), H169 (DK00VA250) uden ændring af områdenavn.

24. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H170 ændres »Briseis Flak (DK00VA251)« til: »Mejl Flak (DK00VA170)«.

25. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H171 ændres »Schultz Grund (DK00VA252)« til: »Gilleleje Flak og Tragten (DK00VA171)«.

26. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H173 ændres »Bredgrund (DK00VA254)« til: »Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (DK00VA254)«.

27. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H195 ændres »Røsnæs og Røsnæs Rev (DK005X276)« til »Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (DK005X276)«.

28. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder, nr. H204 ændres »Hastens Grund (DK00VA303)« til »Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak (DK00VA303)«.

29. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder udvides området nr. H167 (DK00VA299) uden ændring af områdenavn.

30. I Bilag 6. Fortegnelse over EF-habitatområder indsættes efter nr. H254:

»H255: Sydlige Nordsø (DK00VA347)
H256: Thyborøn Stenvolde (DK00VA348),
H257: Jyske Rev, Lillefiskerbanke (DK00VA257),
H258: Store Rev (DK00VA258),
H259: Gule Rev (DK00VA259),
H260: Femern Bælt (DK00VA260)
H261: Adler Grund og Rønne Banke (DK00VA261)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2010.

Miljøministeriet, den 11. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

»Bilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområderAL2042_12_1.jpg«


Bilag 2

»Bilag 2

Kort over habitatområderAL2042_12_2.jpg«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet), EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1 samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.

Omtryksnote
  • 22-01-2010:
  • Bekendtgørelse nr. 63 af 11. januar 2010 er omtrykt den 22. januar 2010 på grund af fejl i bekendtgørelsens titel.

    Titlen er retteligt "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".