Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekend tgørelse om klitfredning 1)

 

I medfør af § 8, stk. 6 og 7, § 27, stk. 3, § 70, § 78, stk. 5, § 87, stk. 4, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Klitfredning

§ 1. Udover de forbud, der er nævnt i § 8 i lov om naturbeskyttelse, er det på klitfredede arealer ikke tilladt at

1) fjerne eller beskadige træer, planter eller indretninger, der tjener til sandflugtens dæmpning,

2) køre med motorkøretøjer, herunder knallerter, uden for lovligt anlagte veje,

3) campere, opstille telte, bænke eller faste indretninger,

4) foretage gravearbejde,

5) afbrænde vegetation, kvas eller lignende, og

6) cykle, ride eller færdes med heste uden for lovligt anlagte veje.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke landbrugsmæssig drift, herunder græsning, af arealer, der indtil den 1. juli 1992 lovligt har været anvendt landbrugsmæssigt, bortset fra tilplantning.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1, nr. 2, 5 og 6, gælder ikke på den ubevoksede strandbred.

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsen kan gøre undtagelser fra forbudene i stk. 1.

§ 2. Følgende arealer er klitfredede, jf. § 8, stk. 2, i naturbeskyttelsesloven:

1) strandbredden langs Skagerak og Vesterhavet i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amtskommuner og strandbredden langs Vesterhavet på Rømø i Sønderjyllands Amtskommune,

2) arealet mellem klitfredningslinjen og de strandbredder, der er nævnt i nr. 1),

3) arealer, der er klitfredede efter den tidligere lovgivning om sandflugtens bekæmpelse, og

4) arealer, der er klitfredede efter ministerens beslutning, jf. naturbeskyttelseslovens § 9.

Stk. 2. Klitfredningslinjen er fastlagt ved miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Klitfredningslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen.

§ 3. Ejeren af et klitfredet areal kan forbyde offentlig færdsel uden for vej og sti på den del af grunden, der ligger nærmest ved beboelsesbygninger. Arealets nærmere udstrækning og afmærkning skal være godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 4. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter § 1, stk. 1, jf. stk. 4, og § 3 kan påklages til Naturklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

§ 5. Reglerne i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og bekendtgørelsens § 1, stk. 1, gælder ikke for

1) diger, høfder, bølgebrydere og andre foranstaltninger, der udføres som led i en kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, og hvortil der på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse, og

2) sådanne mindre bade- og bådebroer, der er omfattet af § 2 i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 28. september 1981.

Kapitel 2

Levestedsbeskyttelse

§ 6. Ved administrationen af dispensationsbestemmelsen i § 1, stk. 4, og § 3 samt i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 og stk. 5, kan der ikke gøres undtagelse fra bestemmelserne i § 1, stk. 1, og naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1, hvis dette vil være i strid med art. 12, stk. 1, litra d) eller art. 13, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv nr. 92/43 af 21. maj 1992 med senere ændringer (EF-habitatdirektivet), ved at indebære

1) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i bilag IV, litra a), eller

2) ødelæggelse af de plantearter, som er optaget i bilag IV, litra b) i dette direktiv.

Stk. 2. Fravigelse af stk. 1 kan kun finde sted, når de i EF-habitatdirektivets art. 16 anførte betingelser er opfyldt.

Stk. 3. For de af naturbeskyttelseslovens § 8 beskyttede områder, som rummer levesteder for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller litra b), og som er udpeget som EF-habitatområde for en eller flere af disse arter, gælder tillige reglerne i bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse, straf mv.

§ 7. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 1, stk.1, samt tilsidesættelse af vilkår fastsat i en tilladelse efter § 1, stk. 4, straffes efter reglerne i § 89 i lov om naturbeskyttelse med bøde. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1 og § 2, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 661 af 13. august 1997 om klitfredning ophæves.

 

Miljøministeriet, den 16. september 2004

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (EF-habitatdirektivet).