Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af hjemmeservicebidraget

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som ændret ved lov nr. 521 af 12. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Til hjemmeserviceydelser, som er omfattet af lov om hjemmeservice, udgør bidraget 30 pct.

Stk. 2. Bidraget beregnes af det fakturerede beløb inklusive moms. Udgifter inklusive moms til materialer fradrages.

Stk. 3. Bidraget kan ikke overstige det beløb, hvormed virksomheden har foretaget fradrag for bidrag i regningen til forbrugeren.

§ 2. En husstand kan højest få 6.000 kr. pr. kvartal i bidrag til hjemmeservice, som er udført af en enkelt virksomhed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 15. oktober 2009

Ole Blöndal

/ Jesper Rohde