Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsernes overordnede formål

Kapitel 2   Tilrettelæggelse m.v.

Kapitel 3   Adgangskrav m.v.

Kapitel 4   Indhold m.v.

Kapitel 5   Eksamen m.v.

Kapitel 6   Studieordning

Kapitel 7   Andre bestemmelser

Kapitel 8   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

I medfør af § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 985 af 21. oktober 2009, og § 11, stk. 2, § 14, stk. 4, § 15, stk. 5, og § 19, nr. 1, litra a, i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 9. november 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes overordnede formål

§ 1. Masteruddannelser er forskningsbaserede videregående uddannelser inden for videreuddannelsessystemet for voksne, der har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt område.

§ 2. En masteruddannelse skal på videnskabeligt grundlag give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. Den enkelte masteruddannelse skal sikre, at den studerende er i stand til at anvende fagområdets videnskabelige metoder og begreber i forbindelse med

1) vurdering og løsning af teoretiske og praktiske problemstillinger,

2) formidling af faglige problemstillinger og løsningsforslag til fagfæller og ikke-specialister,

3) styring og udvikling af komplekse arbejdssituationer,

4) selvstændig etablering af fagligt og tværfagligt samarbejde, og

5) egen faglige udvikling.

Stk. 2. I studieordningen for den enkelte masteruddannelse fastsættes nærmere om den enkelte masteruddannelses formål.

§ 3. En masteruddannelse gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse.

Stk. 2. En masteruddannelse udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

Kapitel 2

Tilrettelæggelse m.v.

§ 4. Universitetet kan udbyde masteruddannelser efter denne bekendtgørelse efter godkendelse af Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser.

§ 5. En masteruddannelse giver ret til at anvende betegnelsen »master i« med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: »Master of« efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk.

Stk. 2. Godkendelsen efter § 4 indeholder den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende på dansk og på engelsk. Betegnelserne samt en eventuel forkortelse heraf optages i studieordningen.

§ 6. En masteruddannelse udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier.

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år, men kan også tilrettelægges som heltidsundervisning inden for en tidsramme på 1 år.

Stk. 4. Universitetet fastsætter i studieordningen regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt den.

§ 7. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler.

Stk. 2. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

§ 8. Universitetet skal vejlede og informere ansøgere i forbindelse med optagelse på masteruddannelser og tilbyde studerende på uddannelserne studievejledning under selve uddannelsesforløbet.

Kapitel 3

Adgangskrav m.v.

§ 9. Adgang til uddannelserne er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst

1) en relevant bacheloruddannelse,

2) en relevant professionsbacheloruddannelse,

3) en relevant mellemlang videregående uddannelse,

4) en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb, eller

5) en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Universitetet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens erhvervserfaring.

Stk. 4. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en diplomuddannelse som fleksibelt forløb. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

§ 10. Universitetet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte uddannelse, medmindre Universitets- og Bygningsstyrelsen fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt.

Kapitel 4

Indhold m.v.

§ 11. Den enkelte uddannelse omfatter efter regler fastsat i studieordningen:

1) Et antal obligatoriske moduler svarende til mindst 30 ECTS-point, der er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil.

2) Et afsluttende masterprojekt svarende til mindst 12 ECTS-point og højst 20 ECTS-point, der inden for et af universitetet godkendt emne dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået.

Stk. 2. Uddannelsen kan endvidere indeholde et antal valgfrie moduler eller egentlige specialiseringsmoduler. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal masterprojektet udarbejdes inden for specialiseringen.

Kapitel 5

Eksamen m.v.

§ 12. For eksamen og udstedelse af eksamensbevis gælder:

1) Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2.

2) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. For masteruddannelser omfattet af bekendtgørelsen om parallelforløb og fællesuddannelse gælder tillige dennes bestemmelser om eksamensbevis.

Stk. 3. En masteruddannelse skal normalt tilknyttes et censorkorps for en eksisterende kandidatuddannelse og have fælles censorkorps med ens eller sammenlignelige masteruddannelser.

Kapitel 6

Studieordning

§ 13. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelserne i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen for den enkelte uddannelse skal indeholde:

1) Uddannelsens betegnelse, herunder eventuel forkortelse, og den engelske oversættelse.

2) Adgangsgivende uddannelser.

3) Erhvervserfaring, herunder dennes omfang.

4) Faglig profil, der beskriver

a) uddannelsens formål og

b) uddannelsens mål for læringsudbytte.

5) Regler om moduler, herunder fagelementer:

a) Mål.

b) Indhold.

c) Omfang angivet i ECTS-point.

d) Undervisnings- og arbejdsformer.

e) Tidsmæssig placering.

f) Forudsætninger for deltagelse.

6) Regler om skriftlige opgaver, herunder masterprojektet og dettes omfang.

7) Regler om merit og forhåndsmerit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden masteruddannelse ved et universitet i Danmark eller i udlandet.

8) Regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne.

9) Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til fremmedsprog dette forudsætter.

10) Overgangsordninger.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, hvilket studienævn og hvilket censorkorps uddannelsen hører under.

Stk. 4. Ud over regler fastsat i medfør af denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat i medfør af eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Hvis dele af en masteruddannelse kan eller skal gennemføres ved udenlandske universiteter efter aftale med disse om gennemførelse af parallelforløb og fællesuddannelse, skal studieordningen tillige indeholder regler fastsat i medfør af bekendtgørelse om parallelforløb og fællesuddannelse.

Stk. 5. Det skal af studieordningen fremgå, at universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

§ 14. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager universitetet en drøftelse med aftagerpaneler og indhenter udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

Stk. 2. Inden en studieordning godkendes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, skal universitetet sikre koordinering med andre universiteter, der udbyder ens eller sammenlignelige masteruddannelser.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 4. Studieordninger og væsentlige ændringer skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 5. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.

§ 15. Med henblik på en sammenhængende uddannelsesstruktur for masteruddannelser kan universitetet inden for bekendtgørelsens rammer fastsætte fælles regler om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse på universitetet.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 16. Universitetet kan, i det enkelte tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i en anden masteruddannelse efter denne bekendtgørelse (merit). Universitetet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 træffes på grundlag af en faglig vurdering.

§ 17. Universitetets afgørelser efter § 16, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for et meritankenævn, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen).

Stk. 2. Universitetets afgørelser efter § 16, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 18. Der kan i universitetets vedtægt fastsættes særlige regler for styrelse af masteruddannelser.

§ 19. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 20. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 21. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

§ 22. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. december 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder en masteruddannelse den 1. september 2010 og senere.

Stk. 2. Studerende, der er påbegyndt en masteruddannelse før den 1. september 2010 har ret til at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i de hidtidige bekendtgørelser. Universitetet fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøve efter disse bekendtgørelser.

Stk. 3. Universitetet fastsætter nærmere overgangsregler for studerende, der efter stk. 2 har ret til at færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler, men som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 24. Følgende bekendtgørelser ophæves, jf. dog stk. 2:

1) Bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne.

2) Bekendtgørelse nr. 1205 af 15. december 2000 om uddannelsen til Master i Management Development.

3) Bekendtgørelse nr. 950 af 20. oktober 2000 om uddannelsen til Master i Modern Economics (MME).

4) Bekendtgørelse nr. 792 af 21. august 2000 om uddannelsen til Master i Computer-Mediated Communication (MMC) ved Roskilde Universitetscenter.

5) Bekendtgørelse nr. 790 af 21. august 2000 om uddannelse til Master i Gymnasiepædagogik.

6) Bekendtgørelse nr. 787 af 21. august 2000 om uddannelsen til Master i Engelsk Teknisk Kommunikation (MTC).

7) Bekendtgørelse nr. 246 af 5. april 2000 om uddannelsen til Master of International Health (MIH).

8) Bekendtgørelse nr. 43 af 20. januar 2000 om uddannelsen til Master i Læreprocesser.

9) Bekendtgørelse nr. 1053 af 16. december 1999 om uddannelsen til Master of Language Administration (MLA).

10) Bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1999 om masteruddannelsen i brandsikkerhed.

11) Bekendtgørelse nr. 679 af 23. august 1999 om uddannelsen til Master i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet.

12) Bekendtgørelse nr. 519 af 3. juli 1998 om uddannelsen til Master of Business Administration (MBA) og Master of Public Administration (MPA).

13) Bekendtgørelse nr. 156 af 19. februar 1998 om uddannelsen til Master of Information Technology (MI) ved Aalborg Universitet.

14) Bekendtgørelse nr. 666 af 19. august 1997 om uddannelse i teknologiledelse.

15) Bekendtgørelse nr. 639 af 31. juli 1997 om uddannelsen til Master of Multimedia Science (MMS) og Master of Multimedia Arts (MMA) ved Aarhus Universitet.

16) Bekendtgørelse nr. 74 af 28. januar 1997 om uddannelsen til Master of Public Management (MPM) ved Odense Universitet.

17) Bekendtgørelse nr. 774 af 22. august 1996 om uddannelsen til teknisk miljøleder ved Danmarks Tekniske Universitet.

18) Bekendtgørelse nr. 772 af 22. august 1996 om uddannelsen til Master of Public Policy (MPP) ved Roskilde Universitetscenter.

19) Bekendtgørelse nr. 770 af 22. august 1996 om uddannelse til Master of Technology Management (MTM) med specialisering i Geo Informatics (Geo Informatik) og Master of Technology Management (MTM) med specialisering i Cadastral Administration (Matrikulær Informatik) ved Aalborg Universitet.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte bekendtgørelser finder dog fortsat anvendelse, indtil denne bekendtgørelse får virkning efter § 23.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 7. december 2009

Helge Sander

/ Gertie Lund