Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0894

Resumé

Klager – et selskab – anmodede om genoptagelse af sag nr. 2009-6-0835, idet klager bl.a. mente, at der var ubehandlede klagepunkter.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen.

Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da [B] ikke er fremkommet med sådanne nye oplysninger, finder nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen.

[K] ApS (binavn [A] ApS) har ved [B] anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2009-6-0835, som nævnet traf afgørelse i den 18. august 2009. Denne afgørelse vedrørte en klage fra det ophørte selskab [C] ApS og [K] ApS over en udsendelse på TV 2, tv2.dk og sputnik.dk.

I kendelsen hed det:

Det følger af medieansvarslovens § 34, stk. 3, at klager over TV 2’s overtrædelse af god presseskik senest fire uger efter offentliggørelsen skal indgives til tv-stationen. TV 2s afgørelse kan indbringes for Pressenævnet. Under henvisning til TV 2s svar af 14. april 2009 finder nævnet ikke grundlag for at afvise klagen vedrørende god presseskik. Klagen behandles herefter både i relation til presseetik og afslag på genmæle.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

I foromtalen på TV 2 samt i udsendelsen den 26. marts 2009 omtales selskabet (C ApS) som konkursramt, selvom selskabet rettelig blev tvangsopløst. Nævnet finder imidlertid, at oplysningen ikke er egnet til at påføre hverken det ophørte selskab eller det nuværende selskab (K ApS) skade af betydning. Nævnet har herved lagt vægt på, at [B] i udsendelsen 26. marts 2009 oplyser, at det daværende selskab pga. kraftig vækst ikke havde mulighed for at indlevere en godkendt årsrapport inden fristen herfor (fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Det fremgår således, at selskabet ikke ophørte pga. likviditetsmæssige problemer, og klager er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle i den anledning.

[B] udtaler i udsendelsen den 26. marts 2009, at det nuværende selskab bag [A].dk ApS, [K] ApS, ikke er indtrådt i det ophørte selskab, [C] ApS’, juridiske forpligtelser. [K] ApS er derfor ikke forpligtet til at efterkomme Forbrugerklagenævnets påbud rettet mod det ophørte selskab. Herudover gør [B] opmærksom på, at han bestrider rigtigheden af Forbrugerklagenævnets afgørelser. Han oplyser videre, at [D] blev tilbudt et nyt tv, men stillede modkrav, og at [E] vil blive tilbudt omlevering. Pressenævnet finder herefter, at der er bragt faktisk korrekte oplysninger i overensstemmelse med indholdet af [B]s anmodning om genmæle af 1. april 2009, ligesom genmæleanmodningens indhold i det væsentligste fremgår af udsendelsen.

TV 2 oplyser i udsendelserne 26. marts og 23. april 2009, at Basta har kendskab til 21 rejste klagesager i Forbrugerklagenævnet, og at 21 andre kunder har klaget til Forbrugerklagenævnet. Rigtigheden heraf er ikke bestridt, og nævnet finder herefter, at der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger i udsendelsen, eller at udsendelserne i øvrigt skulle give indtryk af, at samtlige afgørelser skulle være gået [A].dk ApS imod. Klager er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Efter det foreliggende finder Pressenævnet, at klagers kommentarer i fornødent omfang er medtaget til de omtalte reklamationssager.

Pressenævnet finder, at mediet heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik, herunder ved udeladelse af specificering af resultatet af de 21 klagesager i Forbrugerklagenævnet, og nævnet udtaler ikke sin kritik.”

[B] har til støtte for anmodningen om genoptagelse bl.a. anført, at Pressenævnet ikke tog stilling til samtlige klagepunkter. TV 2 fremsatte mod bedre vidende usandheder og konstruerede funktionsfejl til brug for udsendelsen. Pressenævnet har endvidere ikke taget stilling til den krænkende og udokumenterede påstand i overskriften ”Denne gang har vi fokus på to firmaer, der fupper deres kunder på det groveste; [A].dk og …” Overskriften fremgår stadig af tv2.dk. TV 2’s behandling af [A] har medført et stort forretningsmæssigt tab, og klager mener sig derfor berettiget til en fornyet stillingtagen fra Pressenævnet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen.

Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da [B] ikke er fremkommet med sådanne nye oplysninger, finder nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen.

Afgjort den 12. oktober 2009