Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. oktober 2009)

Skatteministeren (Kristian Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love (Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

(Lovforslag nr. L 20).

De danske punktafgifter af mineralolieprodukter, alkoholholdige drikkevarer samt tobak er omfattet af en EU-harmonisering, der bl.a. omfatter et generelt direktiv med de administrative regler for virksomheder, der fremstiller og forhandler afgiftspligtige varer, samt for transporten eller cirkulationen af varer mellem virksomheder inden for EU - ”Cirkulationsdirektivet”.

Det hidtidige generelle direktiv er nr. 1992/12/EØF, der i 1992 blev gennemført i mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven. Direktiv 1992/12/EØF er nu afløst af et nyt direktiv nr. 2008/118/EF, der foreslås gennemført i de selv samme afgiftslove.

Ved indførelsen af Indre Marked i januar 1993 blev den interne told- og grænsekontrol afskaffet. For at kontrollere at der bliver betalt afgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin i forbrugslandet, blev der i stedet indført en procedure med ledsagedokumenter for varerne, som virksomhederne skal udfærdige på papir i mindst fire eksemplarer. Som den væsentligste nyskabelse i forhold til det hidtidige direktiv indeholder det nye direktiv regler for et obligatorisk elektronisk kontrolsystem for varetransport inden for EU.

Derudover indebærer det nye direktiv forskellige tekniske ændringer, der moderniserer og præciserer de administrative regler for virksomheder m.v.

Direktivet indeholder udførlige og tekniske regler for de administrative procedurer for transport af varer inden for EU. I lovforslaget foreslås det derfor at give skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for disse procedurer i bekendtgørelser. Grundelementerne i den administrative procedure vil dog blive nærmere omtalt i lovforslagets bemærkninger. Endvidere foreslås det, at visse rammebestemmelser for varetransport inden for EU, herunder for begyndelse og ophør af en varetransport, bliver fastsat i hver af de fire love.

De foreslåede ændringer af afgiftslovgivningen indebærer endvidere redaktionelle og sproglige opdateringer af de gældende regler samt betyder en mere fast og ens systematik i de administrative regler for virksomheder m.v.

Idet jeg henviser til lovforslagets bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.