Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser

I medfør af § 21, stk. 4 og 5, og § 58, stk. 5, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

Tilladelser udstedt efter auktion eller offentligt udbud

§ 1. IT- og Telestyrelsen godkender overdragelse eller tilbagelevering af dele af en tilladelse udstedt efter auktion, jf. § 10 i lov om radiofrekvenser, eller offentligt udbud, jf. lovens § 11, hvis tilladelsesindehaveren forud for den påtænkte overdragelse dokumenterer over for IT- og Telestyrelsen, at

1) der ikke udestår betaling til staten for en eventuel budsum for den udstedte tilladelse eller for omkostninger som nævnt i lovens § 10, stk. 2, nr. 7, eller § 11, stk. 2, nr. 5, og at

2) tilladelsesindehaveren efter overdragelsen eller tilbageleveringen fortsat vil kunne opfylde de vilkår, som er fastsat i tilladelsen i medfør af lovens § 9, stk. 3, nr. 1 og 3, og de minimumsvilkår eller andre vilkår, som er fastsat i tilladelsen på baggrund af tilladelsesindehaverens bud, herunder krav til geografisk eller befolkningsmæssig dækning eller udbud af tjenester.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen godkender på samme vilkår som anført i stk. 1 overdragelse eller tilbagelevering af dele af en tilladelse udstedt efter auktion eller offentligt udbud i medfør af

1) lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation,

2) lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser,

3) lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet eller

4) lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004.

Tilladelser udstedt til radio- eller tv-formål

§ 2. En tilladelse til at anvende radiofrekvenser til radio- eller tv-formål, jf. lovens § 35, kan ikke overdrages.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 1. december 2009

Helge Sander

/ Søren Johansen