Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0020
 
32002L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat1)

I medfør af § 3 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, fastsættes:

§ 1. IT- og Telestyrelsen prioriterer og administrerer den danske frekvensanvendelse inden for rammerne af det frekvenspolitiske rammemandat, jf. bilag 1.

§ 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling træffer i tilfælde af frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, beslutning om tildelingsmetode, jf. lovens § 9, stk. 1, hvor de væsentlige samfundsmæssige hensyn, som er anført i bilag 2, skal varetages.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 272 af 23. april 2008 om det frekvenspolitiske rammemandat ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 1. december 2009

Helge Sander

/ Søren Johansen


Bilag 1

Det frekvenspolitiske rammemandat

Overordnede målsætninger for IT- og Telestyrelsens frekvensadministration

   
1)
IT- og Telestyrelsen skal fremme en udvikling, der fører til innovation og vækst. Denne udvikling skal understøtte, at Danmark kan udvikle sig til et af verdens førende højteknologiske samfund ved at skabe nye arbejdspladser blandt andet ved at gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder at placere innovationsaktiviteter i Danmark.
2)
IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at Danmark har en samlet IKT-infrastruktur, der understøtter konkurrencedygtig dansk udvikling, knowhow, produktion, eksport, konkurrencekraft, omstillingsevne og innovationsstyrke.
3)
IT- og Telestyrelsen skal fremme en udvikling, som understøtter udviklingen af relevante, konkurrencedygtige og velfungerende IKT-infrastrukturer, der sikrer alle danskere adgang til høj­has­tig­heds­sam­fundet.

Generelle principper for IT- og Telestyrelsens frekvensadministration

   
4)
IT- og Telestyrelsens frekvensadministration skal være objektiv, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpasset.
5)
IT- og Telestyrelsen skal i frekvensadministrationen varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn, herunder mediepolitiske hensyn.
6)
IT- og Telestyrelsen skal sikre en hurtig gennemførelse af forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

Specifikke strategier

7) De specifikke strategier for de nedennævnte fokusområder har til hensigt på frekvensområdet at udmønte de overordnede telepolitiske målsætninger, herunder at sikre udbredelsen af IKT-infrastrukturer og IKT-tjenester til borgere og virksomheder. I forlængelse af strategierne angives en række aktiviteter, som IT- og Telestyrelsen skal udføre med henblik på at udmønte de fastsatte strategier.

Udstedelse af tilladelser

Strategi

8)
Tilladelser skal udstedes hurtigst muligt.
9)
IT- og Telestyrelsens skal overveje relevante typer af auktioner ved udstedelse af tilladelser i tilfælde af frekvensknaphed.

Aktiviteter

10) IT- og Telestyrelsen skal behandle ansøgninger om tilladelser hurtigst muligt og udstede tilladelser maksimalt seks uger fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning.

11) Høringer over den fremtidige anvendelse af radiofrekvenser og fremlysninger af ledige tilladelser skal gennemføres, og resultatet heraf offentliggøres, hurtigst muligt.

12) I de tilfælde, hvor der skal afholdes auktion, skal IT- og Telestyrelsen overveje både åbne, lukkede og kombinerede auktionsformer.

13) Ved afholdelse af auktioner efter lovens § 12, det vil sige i de tilfælde, hvor der ikke skal varetages væsentlige samfundsmæssige hensyn, skal valget af auktionsform i videst muligt omfang sikre en hurtig gennemførelse af processen.

Inddragelse af branche og øvrige interessenter

Strategi

14)
IT- og Telestyrelsens frekvensadministration skal i alle tilfælde ske med behørig inddragelse af relevante interessenter.

Aktiviteter

15) Hvis IT- og Telestyrelsen overvejer at begrænse antallet af tilladelser eller at foretage ændringer i vilkår i tilladelser, skal meddelelse herom gives til alle berørte interessenter. Disse interessenter skal have lejlighed til inden for en rimelig frist at fremføre deres synspunkter med hensyn til de påtænkte begrænsninger eller ændringer. Fristen bør normalt ikke være kortere end fire uger. IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre den endelige beslutning med en begrundelse.

16) IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre igangværende høringer og offentliggøre de beslutninger, der træffes efter de enkelte høringer.

17) Hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer overtrædelser af vilkår i tilladelser, skal indehaveren af tilladelsen underrettes herom. Tilladelsesindehaveren gives en frist på mindst en måned eller en kortere frist, som er aftalt med tilladelsesindehaveren, til at fremføre sine synspunkter. Denne frist gælder dog ikke, hvis den konstaterede overtrædelse udgør en umiddelbar og alvorlig trussel for den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, eller hvis overtrædelsen vil skabe alvorlige økonomiske eller driftsmæssige problemer for andre frekvensbrugere.

18) IT- og Telestyrelsen skal gennemføre en høring af alle relevante interessenter forud for forelæggelse for videnskabsministeren af et udkast til et frekvenspolitisk rammemandat.

19) IT- og Telestyrelsen skal gennemføre en høring af alle relevante interessenter, inden styrelsen afgiver indstilling til videnskabsministeren om at træffe beslutning om liberalisering af frekvensbånd. Høringen skal indeholde oplysninger om de tekniske vilkår, som foreslås fastsat i forbindelse med en eventuel liberalisering af det pågældende frekvensbånd.

Liberalisering og fleksibel anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

20)
Tjeneste- og teknologivalg skal i videst muligt omfang overlades til markedet.
21)
IT- og Telestyrelsen skal arbejde for en fleksibel anvendelse af radiofrekvenser for at fremme udviklingen af nye innovative tjenester og teknologier og for at fjerne barrierer for adgang til markedet, der skyldes, at radiofrekvenser ikke er tilgængelige for en given tjeneste eller teknologi.

Aktiviteter

22) IT- og Telestyrelsen skal i videst muligt omfang udstede teknologi- og tjenesteneutrale tilladelser. Eksisterende tilladelser skal, hvor det er muligt, gøres teknologi- og tjenesteneutrale efter tilladelsesindehaverens ansøgning herom.

23) IT- og Telestyrelsen skal, hvor det er muligt, anlægge en bred fortolkning af rammerne i de relevante internationale beslutninger og på den baggrund afsætte radiofrekvenser i den danske frekvensplan til en fleksibel anvendelse.

24) IT- og Telestyrelsen skal løbende vurdere, om der er frekvensområder, som kunne være egnede til liberalisering.

25) IT- og Telestyrelsen skal udarbejde indstillinger til videnskabsministeren med henblik på beslutninger om liberalisering af frekvensområder, som efter styrelsens vurdering er egnede til at blive liberaliseret.

26) Hvor videnskabsministeren har truffet beslutning om liberalisering af et frekvensbånd, skal IT- og Telestyrelsen så vidt muligt lempe vilkår for frekvensanvendelsen i tilladelserne i frekvensbåndet.

27) Hvis IT- og Telestyrelsen vurderer, at flere frekvensanvendelser kan sameksistere i et frekvensbånd, kan IT- og Telestyrelsen tillade disse anvendelser eventuelt i form af flere tilladelser på samme radiofrekvens. Forudsætningen herfor er, at den yderligere anvendelse ikke skaber uacceptable forstyrrelser for andre brugere, herunder tilladelsesindehavere. Ingen brugere får således en eksklusiv ret til at anvende radiofrekvenser.

Mindst mulig administrativ byrde for brugere af radiofrekvenser

Strategi

28)
IT- og Telestyrelsen skal sikre, at frekvensadministrationen påfører brugerne af radiofrekvenser mindst mulig administrativ byrde.
29)
Brug af radiofrekvenser skal være tilladelsesfri, hvor det er muligt, og navnlig hvor det godtgøres, at der kun er ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser.

Aktiviteter

30) Hvor det er muligt, og navnlig hvor det godtgøres, at der kun er ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser, skal IT- og Telestyrelsen fritage anvendelse af radiofrekvenser fra krav om tilladelse.

31) IT- og Telestyrelsen skal sikre, at der findes tilstrækkeligt med muligheder for tilladelsesfri frekvensanvendelse.

32) Overdragelser af tilladelser skal ske hurtigst muligt. IT- og Telestyrelsen skal offentliggøre information om mulighederne for overdragelse af tilladelser og sikre en enkel procedure i forbindelse med overdragelser.

Tilsyn med anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

33)
IT- og Telestyrelsen skal understøtte, at der gennem tilsyn og markedskontrol sker en effektiv frekvensanvendelse, og at elektroniske kommunikationstjenester kan anvendes uden uacceptable forstyrrelser.

Aktiviteter

34) IT- og Telestyrelsen skal medvirke til at sikre, at radiokommunikationsudstyr anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

35) IT- og Telestyrelsen skal medvirke til at sikre, at anvendelse af radiofrekvenser sker i overensstemmelse med de gældende regler og vilkår.

36) IT- og Telestyrelsen skal medvirke til at afhjælpe uacceptable forstyrrelser, der ikke skyldes overtrædelse af regler eller vilkår.

37) IT- og Telestyrelsen skal sikre, at forstyrrelser, hvor der kan være fare for menneskers liv eller helbred, bringes hurtigt til ophør.

Forsøg og innovation

Strategi

38)
IT- og Telestyrelsen skal fremme mulighederne for at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål med henblik på udvikling af innovative tjenester.

Aktiviteter

39) IT- og Telestyrelsen skal udstede tilladelser til forsøgsformål, hvor dette ikke forårsager uacceptable forstyrrelser for eksisterende brugere af radiofrekvenser.

40) IT- og Telestyrelsen skal, hvor det er muligt, anvende foreliggende oplysninger om resultater af forsøg til at fremme fleksibel anvendelse af radiofrekvenser, herunder gennem ændringer af den danske frekvensplan til gavn for alle frekvensbrugere.

Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Strategi

41)
IT- og Telestyrelsen skal fremme mulighederne for bredde og mangfoldighed i udbuddet af IKT-net og -tjenester, også når det gælder kombinationsprodukter og konvergens.
42)
IT- og Telestyrelsen skal prioritere ikke-kommerciel anvendelse samt brugernes mulighed for at anvende radiofrekvenser til egen brug.
43)
IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at flest mulige udbydere og brugere af radiofrekvenser har adgang til tilstrækkelig frekvenskapacitet til at opbygge og sikre høj kvalitet af og kapacitet i IKT-infrastrukturen.

Aktiviteter

44) IT- og Telestyrelsen skal sikre øget digitalisering i frekvensbåndet 410-430 MHz. Den endelige overgang til ny en ny kanalplan i frekvensbåndet bør ske fra 1. januar 2012.

45) IT- og Telestyrelsen skal sikre, at en eventuel ændring af anvendelsen af 900 og 1800 MHz frekvensbåndene til at omfatte andre teknologier end GSM implementeres på en forholdsmæssig, ikke-diskriminerende og objektiv måde, således at der ikke sker en forvridning af konkurrencen.

46) IT- og Telestyrelsen skal prioritere anvendelsen af radiofrekvenser til satellittjenester, så disse fortsat kan anvendes til dette formål med en ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser. IT- og Telestyrelsen skal sikre, at satellitanvendelsen prioriteres ved, at udbydere af satellittjenester kan få udstedt tilladelser for derved at kunne tage højde for satellitanvendelsen ved udstedelse af tilladelser til andre formål i samme frekvensbånd.

47) IT- og Telestyrelsen skal, i det omfang efterspørgslen tilsiger det, sikre brugerne mulighed for etablering af trådløse systemer, herunder bredbåndssystemer, til egen brug.

48) IT- og Telestyrelsen skal kortlægge de fremadrettede muligheder for lokale laveffektsendemuligheder i frekvensbåndet 470-790 MHz, der efter overgangen til det nye tv-signal 1. november 2009 f.eks. kan anvendes til:

a) digitalt lokal-tv,

b) som hjælpefrekvenser til at understøtte nær 100 procent dækning med public-service MUX’ene,

c) forsøgs- og forskningsformål,

d) midlertidige tv-formål (f.eks. festival-tv),

e) trådløse mikrofoner, in-ear monitoring og lignende eller

f) midlertidige videolinks.

49) IT- og Telestyrelsen skal, i det omfang det er muligt, sikre frekvensressourcer til tilladelsesfrie trådløse mikrofoner i frekvensbånd over 1350 MHz som erstatning for frekvensbåndet 800-820 MHz.

50) IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at frekvenserne i 800 MHz-frekvensbåndet (790-862 MHz) kan tages i anvendelse til andre formål end tv, herunder særligt mobilt bredbånd.

Radio og tv

Strategi

51)
IT- og Telestyrelsen skal understøtte regeringens tele- og mediepolitik og i den forbindelse medvirke til at gennemføre tele- og mediepolitiske beslutninger om udnyttelse af de radiofrekvenser, der er afsat til radio- eller tv-tjenester, herunder sikre en effektiv anvendelse af disse radiofrekvenser.

Aktiviteter

52) IT- og Telestyrelsen skal sikre mulighed for, at udbydere kan kombinere elektroniske kommunikationstjenester med radio- eller tv-net for eksempel via radiofrekvenser afsat til radio- eller tv-formål.

53) IT- og Telestyrelsen skal sikre, at radiofrekvenser, der er afsat til mobil-tv, kan tages i brug af gatekeeper fra 1. november 2010 med et minimum af tekniske begrænsninger.

54) IT- og Telestyrelsen skal kortlægge mulighederne for at udnytte DAB-sendemuligheder i regi af Geneve 06-aftalen, når Kulturministeriet har fastlagt, hvordan DAB-sendemulighederne skal udnyttes.

Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

55)
IT- og Telestyrelsen skal sikre, at forsvarets behov for radiofrekvenser tilgodeses, så Danmark kan leve op til de lovgivningsmæssige krav såvel nationalt som internationalt, herunder de forpligtelser, som følger af FN- og NATO-samarbejdet.
56)
IT- og Telestyrelsen skal – under hensyntagen til forsvarets behov for radiofrekvenser – arbejde for, at civile tjenester i øget omfang får adgang til frekvensbånd, som forsvaret hidtil har anvendt eksklusivt.

Aktiviteter

57) IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at forsvarets anvendelse af radiofrekvenser på sigt skal overgå til at ske på baggrund af tilladelser.

58) IT- og Telestyrelsen skal arbejde for, at civile tjenester i øget omfang får adgang til de af forsvaret anvendte frekvensbånd, i det omfang frekvensdeling er mulig, samt at forsvaret tilbagegiver frekvensspektrum, i takt med ændringer i forsvarets opgaver og behov samt i takt med civile behov for yderligere radiofrekvenser.

59) I det omfang der er efterspørgsel efter radiofrekvenser til civil anvendelse, skal IT- og Telestyrelsen arbejde for frigivelse af radiofrekvenser, som hidtil har været afsat til militær anvendelse.


Bilag 2

Væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. lovens § 3, stk. 2

1) Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling træffer i tilfælde af frekvensknaphed, jf. lovens § 7, stk. 6, beslutning om tildelingsmetode, jf. lovens § 9, stk. 1, hvor følgende væsentlige samfundsmæssige hensyn skal varetages:

Forskning

2) Forskning kan fremme vækst og innovation. Anvendelse af radiofrekvenser til forskning kan således have en væsentlig samfundsmæssig betydning. I tilfælde af frekvensknaphed vil udgangspunktet dog være, at kommerciel anvendelse af radiofrekvenser prioriteres højere end forskning, medmindre den konkret ønskede forskning forventes at kunne give større samfundsøkonomiske gevinster end kommerciel anvendelse, f.eks. gennem udvikling af nye teknologier og tjenester.

3) Hvor udstedelse af tilladelse kan være af betydning for anvendelse af radiofrekvenser til forskning, som vil kunne få væsentlig samfundsøkonomisk betydning, træffes beslutning om tildelingsmetode derfor af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Nød- og beredskabstjenester

4) Nød- og beredskabstjenesternes anvendelse af radiofrekvenser er omfattet af lovens § 3, stk. 2, i det omfang anvendelse af de specifikke radiofrekvenser er nødvendig for nød- og beredskabstjenesternes opgaveløsning, herunder politiets og redningsberedskabets opgaveløsning.

5) Hvor udstedelse af tilladelse kan være af betydning for anvendelse af radiofrekvenser, som er nødvendig for nød- og beredskabstjenesternes opgaveløsning, træffes beslutning om tildelingsmetode i tilfælde af frekvensknaphed derfor af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Udbredelse af tjenester med stor samfundsøkonomisk betydning

6) Hensynet til tjenester, hvis udbredelse vurderes at have stor samfundsøkonomisk betydning, er et væsentligt samfundsmæssigt hensyn.

7) Udbredelse af tjenester har stor samfundsøkonomisk betydning, hvis udbredelse af tjenesten er nødvendig for at sikre vækst og innovation for samfundet som helhed, for at sikre lige konkurrence på markedet eller for at sikre ligelig adgang til informations- og kommunikationsinfrastruktur for specifikke dele af samfundet, herunder geografiske dele af landet. Det betyder, at hensyn til udbredelse af tjenester af stor samfundsøkonomisk betydning, som kan forventes varetaget af markedet på egen hånd, særligt tjenester, til hvilke der allerede findes tilstrækkelige alternativer, ikke vil være et væsentligt samfundsmæssigt hensyn.

8) Hvor udstedelse af tilladelse kan være af betydning for tjenester, hvis udbredelse vurderes at have stor samfundsøkonomisk betydning, og hvor en tilstrækkelig udbredelse ikke kan forventes varetaget af markedet i tilstrækkeligt omfang, træffes beslutning om tildelingsmetode i tilfælde af frekvensknaphed derfor af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 21) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s 33).