Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug

I medfør af § 5, § 13, stk. 2, § 14, § 17, § 18 og § 24, stk. 2 og 3, i Økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der fremstiller, behandler, opbevarer eller sælger foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakultur, skal autoriseres i henhold til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion.

§ 2. Bestemmelserne om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden for overdragelse af foderstoffer til tredjemand mod eller uden vederlag. Bestemmelserne om slag gælder tillige besiddelse af foderstoffer med henblik på salg.

§ 3. Foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakultur må bestå af:

1) foderstoffer, produceret i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer (rådsforordningen), og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændringer (kommissionsforordningen),

2) foderstoffer, omfattet af bilag V, del 3 og bilag VI i rådsforordningen, og

3) foderstoffer med oprindelse i vilde akvatiske ressourcer.

Stk. 2. I foderblandinger til laks og ørreder må endvidere anvendes astaxanthin, fremstillet af økologiske materialer. Kan der ikke skaffes astaxanthin fra økologiske materialer, kan der anvendes naturlige ataxanthinkilder, herunder gærsorten Phaffia.

Stk. 3. Fiskemel i foderblandinger skal være af LT (low temperature) kvalitet.

Stk. 4. Farvestoffer produceret som anført i stk. 2, må konserveres med antioxydanten ethoxyquin.

Stk. 5. Hvis foderstoffer, jf. stk. 1, nr. 1, ikke er tilgængelige i tilstrækkelige mængder, kan der anvendes ikke-økologiske foderstoffer, jf. rådsforordningen, bilag V, del 1 og del 2 med op til 5 % i tørstof.

Stk. 6. Indgår i foderblandingen ingredienser med oprindelse i vilde, akvatiske ressourcer, skal disse være tilvejebragt ved industrifiskeri eller fra biprodukter fra konsumfiskeindustrien. Fiskeriet skal være foregået i overensstemmelse med EU’s fælles industripolitik og FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries, i det omfang denne er implementeret i den fælles fiskeripolitik. Overholdelsen heraf sikres ved en løbende kontrol og registrering af fiskeriet. Det skal endvidere kunne dokumenteres hvilken andel af produktionen, der hidrører fra henholdsvis industrifiskeri og konsumfiskeri, og i hvilket område fiskeriet er foregået.

Stk. 7. Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade anvendelsen af vitaminer og mikromineraler af syntetisk oprindelse, hvis de ikke er tilgængelige i naturlig form.

§ 4. Foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug må ikke bestå af, indeholde eller være fremstillet ved brug af genetisk modificeret materiale eller produkter afledt heraf.

§ 5. Foderstoffer, der overholder betingelserne i §§ 3 og 4 må mærkes ”Kan anvendes i økologisk akvakulturbrug”.

Stk. 2. Foderstoffer, der er mærket “Kan anvendes i økologisk akvakulturbrug”, skal være mærket med Plantedirektoratets økologikontrolkode “DK-Ø-50”, jf. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer. Kontrolkoden og sætningen ”Kan anvendes i økologisk akvakulturbrug” skal anføres på faktura, følgeseddel og for pakkede produkter på emballagen.

Stk. 3. Mærkningen skal ske i henhold til gældende foderstoflovgivning og skal indeholde oplysninger om bestanddele af jordbrugsoprindelse med angivelse af, om bestanddelene er økologiske eller ikke-økologiske, om de vilde, akvatiske ressourcer, der indgår I produkterne, og deres vægtandel heraf i tørstof. Mærkningen skal opstilles efter samme principper, som fremgår af reglerne i afsnit III i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 om mærkning.

§ 6. De krav til produktion og tilberedning, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, gælder ikke for økologiske fisk og produkter heraf, der er lovligt produceret og markedsført i de øvrige medlemsstater I Den Europæiske Union eller i lande I EØS.

§ 7. Plantedirektoratet fører kontrol med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan offentliggøre resultater og sanktioner på grundlag af kontrollen. Offentliggørelsen kan omfatte navne og adresser på virksomheder, autoriseret efter bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, og kan ske inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforelæg er vedtaget, eller der er faldet endelig dom. Offentliggørelse kan ske løbende i elektronisk form.

§ 8. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

Stk. 2. Uanset om der er klaget over en afgørelse, jf. stk. 1, kan Plantedirektoratet genoptage sagen, hvis direktoratet vurderer, at der er mulighed for, at nye oplysninger i sagen kan føre til en anden afgørelse.

§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 1, § 3, § 4, § 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar i henhold til bekendtgørelsen.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug.

Plantedirektoratet, den 26. oktober 2009

Ole P. Kristensen

/ Tine Petersen