Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 20/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 20/10 09 Tillæg A
1.beh 30/10 09 FF
Betænkning 30/11 09 Tillæg B
2.beh 8/12 09 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 09 H
3.beh 18/12 09 FF
Lovf som vedt 18/12 09 Tillæg C
Lov nr 1385 af 21. december 2009
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at gennemføre direktiv nr. 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF.
De danske punktafgifter af mineralolieprodukter (benzin, olie, diesel m.v.), alkoholholdige drikkevarer og tobak er omfattet af en EU-harmonisering, der bl.a. omfatter et generelt direktiv med de administrative regler for virksomheder, der fremstiller og forhandler afgiftspligtige varer, og for transporten eller cirkulationen af varer mellem virksomheder inden for EU, cirkulationsdirektivet.
Det hidtidige generelle direktiv 1992/12/EØF blev i 1992 gennemført i mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. Direktiv 1992/12/EØF afløses af det nye direktiv 2008/118/EF, der er gennemført i de nævnte afgiftslove.
Som den væsentligste nyskabelse i forhold til det hidtidige direktiv indeholder det nye direktiv regler for et obligatorisk elektronisk kontrolsystem for varetransport inden for EU.
Derudover indebærer det nye direktiv forskellige tekniske ændringer, der moderniserer og præciserer de administrative regler for virksomheder m.v.
Direktivet indeholder udførlige og tekniske regler for de administrative procedurer for transport af varer inden for EU. Loven giver skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for disse procedurer i bekendtgørelser. Endvidere fastsættes i de fire love visse rammebestemmelser for varetransport inden for EU, herunder for begyndelse og ophør af en varetransport.
Ændringerne af afgiftslovgivningen indebærer endvidere redaktionelle og sproglige opdateringer af de gældende regler.
Loven trådte i kraft den 1. april 2010.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.