Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (22. oktober 2009)

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om produktsikkerhed

(Lovforslag nr. L 41).

Lovforslaget er et led i regeringsgrundlaget og udtryk for et ønske om modernisering af den gældende produktsikkerhedslov. Forbrugertilliden til produkter må ikke svækkes, når samhandlen øges.

Det sikres ved at skabe nogle mere entydige rammer, som gør det nemmere for både forbrugere, producenter, distributører og myndigheder at orientere sig i forhold til de forventninger, der stilles til produkterne, og de forpligtelser forslaget pålægger den enkelte.

Forslaget skal give en mere enkel regelstruktur. Anvendelsesområdet saneres for at sætte fokus på sikkerheden ved forbrugerprodukter. Det svarer til den måde, den gældende produktsikkerhedslov er blevet anvendt på i praksis. Det betyder, at forslaget finder anvendelse på produkter, der anvendes, eller som kan forventes anvendt, af forbrugerne. I modsætning til den gældende produktsikkerhedslov, foreslås det således, at fast ejendom, tjenesteydelser, der har tilknytning til et produkt samt produkter, der alene anvendes professionelt, ikke omfattes af loven.

Forslaget beskytter forbrugerne mod farlige produkter. Produkter, der udelukkende kan forårsage skade på fast ejendom, løsøre og dyr, omfattes ikke af forslaget. Dette er en ændring i forhold til de gældende regler, og er udtryk for en tilpasning, der svarer til den hidtidige anvendelse af reglerne. Den foreslåede ændring af produktsikkerhedsreglerne ændrer ikke ved de bestående muligheder for at få erstatning som følge af de skader, et defekt produkt kan forårsage.

Beskrivelsen af de forpligtelser, der påhviler producenter og distributører, er gjort mere klar og entydig. Det er gjort mere tydeligt for de erhvervsdrivende, hvordan reglerne efterleves, og hvad man skal gøre, hvis der alligevel kommer farlige produkter på markedet. Klare og entydige regler fungerer samtidig som et instrument til sikring af en lige og retfærdig konkurrence.

Forslaget giver kontrolmyndighederne bedre muligheder for at udøve en effektiv kontrol, der i udgangspunktet baseres på risikovurderinger. Det gøres muligt at følge op på den kontrol, der udøves, og myndighederne får forbedret muligheden for at føre kontrol på steder uden offentlig adgang, når det skønnes nødvendigt. Det skaber samtidig grundlag for kontrolsamarbejdet mellem EU-landene. Derudover lægges der op til, at kontrol i højere grad udføres som dokumentkontrol, hvilket giver mulighed for bedre kontrol, med færre gener til følge.

Forslaget skal sikre, at anvendelsen af strafferetlige sanktioner sker med reel præventiv effekt. Der skal i højere grad gribes til mærkbare sanktioner overfor dem, der ikke vil overholde reglerne.

Endelig skal forslaget sikre en mere hensigtsmæssig gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.