Den fulde tekst
L 45
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. (Hjemmel til at fastsætte regler om drift af vandforsyningsanlæg og om sagsbehandling af bestemte typer af sager samt forlængelse af visse vandindvindingstilladelser og -rettigheder).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 22/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 22/10 09 Tillæg A
1.beh 12/11 09 FF
Betænkning 2/12 09 Tillæg B
2.beh 10/12 09 FF
3.beh 15/12 09 FF
Lovf som vedt 15/12 09 Tillæg C
Lov nr 1519 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven består af tre elementer: En bemyndigelse til miljøministeren til at indføre ledelsessystemer på landets vandforsyninger, en forlængelse af en række vandindvindingsrettigheder og tilladelser samt forenkling af sagsbehandlingen af ferskvandsdambrugssager.
Formålet med bemyndigelsen er at sikre hjemmel til at indføre kvalitets- og sikkerhedssystemer i form af ledelsessystemer på vandforsyninger for at kunne reducere forekomsten og længden af mikrobiologiske forureninger.
Ved at forlænge vandindvindingsrettigheder og -tilladelser til senest 1 år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner efter miljømålsloven opnås en bedre sammenhæng mellem de mål og initiativer, der følger af vandplanerne og den fremtidige udnyttelse af grundvandsressourcerne.
Endelig indføres en bemyndigelse til at forenkle og effektivisere sagsbehandlingen af ferskvandsdambrugssager i kommunerne.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer.