Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Obligatorisk anvendelse af test

Kapitel 2   Afholdelse og afvikling af test, herunder formidling af resultater

Kapitel 3   Aflæggelse af test på særlige vilkår og fritagelse for at aflægge test

Kapitel 4   Fravær

Kapitel 5   Frivillig afvikling af test, herunder anvendelse af test på de frie skoler mv.

Kapitel 6   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

I medfør af § 13, stk. 3, og § 55 c i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Obligatorisk anvendelse af test

§ 1. Som led i den løbende evaluering, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 2, skal eleverne gennemføre test i følgende fag og på de angivne klassetrin:

1) Dansk med fokus på læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin.

2) Engelsk på 7. klassetrin.

3) Matematik på 3. og 6. klassetrin.

4) Geografi på 8. klassetrin.

5) Biologi på 8. klassetrin.

6) Fysik/kemi på 8. klassetrin.

Kapitel 2

Afholdelse og afvikling af test, herunder formidling af resultater

§ 2. Testene er it-baserede og testafviklingen foregår via en website. Websiten indeholder desuden information om evaluering, vejledning mv. Skolerne har adgang til testsystemet, herunder testresultater mv. ved et fælles login til en række tjenester, som UNI-C tilbyder på internettet (UNI-Login). Desuden har kommunalbestyrelsen adgang til oplysninger om testresultater for kommunens skoler ved UNI-Login.

Stk. 2. Skolens leder skal sikre, at opdaterede oplysninger om skolens elever og medarbejdere, som er nødvendige for testgennemførelsen og tilbagemeldinger om testresultater, er registreret og overført til UNI-Login forud for tilmelding til test og gennemførelsen heraf.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de medarbejdere i den kommunale forvaltning, der skal have adgang til testresultaterne for kommunens skoler og den brugeransvarlige, er registreret med de nødvendige oplysninger i UNI-Login.

Stk. 4. For dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 5, beslutter kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, hvor afviklingen af test skal finde sted. Kommunalbestyrelsen påser, at der på det pågældende dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted er de fornødne rammer for, at behandling af personoplysninger kan ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger, samt at formidling af testresultater sker i overensstemmelse med § 4.

§ 3. Den obligatoriske gennemførelse af test finder sted i perioden 1. februar til 30. april i det skoleår, hvori testen er placeret, jf. § 1.

Stk. 2. Der skal forud for afviklingen af en test reserveres et tidsrum for gennemførelsen heraf. Retningslinjer for, hvornår der kan reserveres tid til testafvikling og vilkårene herfor, fastlægges af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Skolestyrelsen) forud for testperiodens start.

Stk. 3. Hver elev kan kun gennemføre den obligatoriske test én gang, bortset fra elever der undervises på det samme klassetrin i to år, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 1. Resultatet af testen formidles til eleven af den lærer, som underviser eleven i faget. Dette skal ske hurtigst muligt efter gennemførelsen af testen.

Stk. 4. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af deres barns test, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 1. Oplysninger om opfølgning på resultater af de obligatoriske test skal fremgå af elevplanen, jf. § 3 i bekendtgørelse om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen.

§ 4. Testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner mv., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver er fortrolige, jf. folkeskolelovens § 55 b, stk. 1.

Stk. 2. Ansatte m.fl., der virker ved skoler, som nævnt i folkeskolelovens § 55 c, er omfattet af den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt, jf. folkeskolelovens § 55 b, stk. 2.

Stk. 3. Videregivelse af oplysningerne kan alene ske, når det er berettiget.

§ 5. Der er i bilag 1 til denne bekendtgørelse fastsat nærmere regler om afviklingen af test og afrapporteringen af resultater, jf. §§ 2, 3 og 4. Der er desuden fastsat regler om praktiske og proceduremæssige forhold i forbindelse med testafviklingen.

Kapitel 3

Aflæggelse af test på særlige vilkår og fritagelse for at aflægge test

§ 6. Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder samt tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i.

Stk. 2. Skolens leder kan beslutte, at elever kan fritages for at gennemføre én eller flere af testene, hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber vurderes ikke at ville kunne gennemføre testen med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering. Der er i bilag 2 til denne bekendtgørelse fastsat nærmere regler herom.

Kapitel 4

Fravær

§ 7. En elev, der har været forhindret i at gennemføre en test på grund af sygdom eller af anden grund, skal gennemføre testen på et andet tidspunkt. Skolestyrelsen fastlægger perioder for sygeafvikling og retningslinjer for reservation af tid hertil.

Kapitel 5

Frivillig afvikling af test, herunder anvendelse af test på de frie skoler mv.

§ 8. Der kan ske frivillig anvendelse af de i § 1 nævnte test på det klassetrin, hvori den obligatoriske afvikling finder sted samt på klassetrinnet før og efter.

Stk. 2. Der skal forud for den frivillige anvendelse af test reserveres et tidsrum for gennemførelse heraf. Der kan højst reserveres tid til frivillig gennemførelse af hver af de i § 1 nævnte test to gange for hver elev. For elever på skoler nævnt i § 9, dog tre gange pr. elev. Der kan ske annullering eller omreservation.

Stk. 3. Skolestyrelsen fastlægger, i hvilke perioder af skoleåret der kan afvikles test frivilligt, hvornår der kan reserveres tid hertil og vilkårene herfor.

§ 9. I de i § 8, stk. 3, nævnte perioder kan testene efter anmodning til UNI-C anvendes af elever ved statsskoler, anmeldte frie grundskoler, godkendte efterskoler, godkendte husholdningsskoler, godkendte håndarbejdsskoler og kommunale ungdomsskoler. Skolerne kan alene anvende de test, jf. § 1, der er udformet til de klassetrin, hvorpå skolen har elever.

Stk. 2. Denne bekendtgørelses § 2, stk. 1, 1. - 3. pkt., § 2, stk. 2, § 4 og § 8, gælder for de i stk. 1 nævnte skoler. Endvidere gælder punkterne 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 3., 4.1. og 4.2. i bilag 1 for disse skoler.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2009.

Stk. 2. Skolestyrelsen fastlægger i skoleåret 2009/10, hvornår de enkelte test afvikles i den obligatoriske periode, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 3. Perioden for afholdelse af testene frivilligt, jf. § 8, i skoleåret 2009/10 samt tilmelding til disse fastlægges af Skolestyrelsen. Testene kan i 2009/10 alene anvendes frivilligt på det klassetrin, hvor den pågældende test er obligatorisk, jf. § 1.

Stk. 4. § 9 gælder ikke i skoleåret 2009/10.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1157 af 24. oktober 2006 om anvendelse af test i folkeskolen mv., ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. oktober 2009

P.M.V.
Peter Grønnegård
Afdelingschef

/ Lone Basse


Bilag 1

Testafvikling og formidling af resultater mv., jf. kapitel 2 samt frivillig gennemførelse af test, jf. §§ 8 og 9 i denne bekendtgørelse

1 Afviklingen af de obligatoriske test, herunder proceduremæssige og praktiske forhold

1.1. Skolens leder skal udpege en lærer til at forestå testafviklingen for den enkelte klasse/hold.

1.2. Læreren instruerer eleverne i afviklingen af testen.

1.3. Læreren kan tildele en elev ekstra tid til testgennemførelsen, hvis der er behov herfor.

1.4. Eleverne må ikke kommunikere med hinanden eller udenforstående under testen, jf. dog § 6, stk. 1.

1.5. Der må ikke tages foto eller print af opgaver eller besvarelser, og der må ikke gemmes skærmbilleder elektronisk.

1.6. Skolestyrelsen fastlægger forud for testafviklingen retningslinjer for anvendelse af hjælpemidler.

2. Afviklingen af test frivilligt

2.1. Punkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. og 1.6. gælder tilsvarende for afvikling af frivillige test, jf. denne bekendtgørelses § 8.

3. Tilbagemelding om test til eleverne

3.1. Tilbagemeldingen til eleven om resultatet af testen gives af den lærer, som er nævnt under pkt. 4.1.

3.2. Læreren skal ved tilbagemeldingen til eleven iagttage den fortrolighed, der er fastsat i folkeskolelovens § 55 b, for så vidt angår testopgaverne.

4. Afrapportering af oplysninger om testresultater til den enkelte skole og til kommunalbestyrelsen (den kommunale forvaltning), jf. § 5 i denne bekendtgørelse

4.1. Den lærer, som underviser i det fag, der er testet i, kan efter testgennemførelsen foretage udtræk af:

Alle oplysninger om de enkelte elevers testforløb inden for det pågældende fag. Det vil sige en profilbeskrivelse og testrapport for hver elev og for klassen.

4.2. Skolens leder kan efter afsluttet testforløb for skolens elever foretage udtræk af:

Skolens samlede profil for de gennemførte test opgjort på fag og klassetrin.

De enkelte klassers gennemsnitsprofiler.

Antal elever, der har deltaget i testene i hver klasse og i alt på skolen.

Liste over de enkelte elevers resultat i hver klasse.

4.3. Kommunalbestyrelsen (forvaltningen) kan efter afslutningen af den obligatoriske testgennemførelse foretage udtræk af:

Skolernes gennemsnitsprofiler for hver test opgjort på fag og klassetrin.

Kommunens samlede profil for hver test opgjort på fag og klassetrin.

Antal elever, der har deltaget i hver test på de enkelte skoler og i alt i kommunen.

5. Berettiget videregivelse

5.1. Videregivelse af oplysningerne kan alene ske, når det er berettiget. Skolelederen kan herunder efter anmodning fra skolebestyrelsen videregive sådanne oplysninger om testresultater, som er nødvendige for skolebestyrelsens udøvelse af sit tilsyn med skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 1.

5.2. Adgangen til videregivelse af oplysninger om testresultater til skolebestyrelsen omfatter dog ikke oplysninger om enkelte elevers testresultater.


Bilag 2

Fritagelse for deltagelse i test, jf. § 6, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

1.1. Skolens leder kan beslutte, at en elev i særlige tilfælde kan fritages for at gennemføre én eller flere test, jf. denne bekendtgørelses § 6, stk. 2.

1.2. Vurderer læreren, der underviser eleven i det fag, hvori der afholdes test, at en elev ikke vil kunne gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for gennemførelse af en eller flere af testene.

1.3. Ønsker forældrene og eleven, at eleven fritages for testgennemførelse, afgiver læreren en indstilling herom til skolens leder.

1.4. Fritagelse kan kun besluttes, hvis forældrene og eleven er enige heri, og når der foreligger en pædagogisk-psykologisk udtalelse om, at elevens særlige vanskeligheder gør, at gennemførelse af testen ikke kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Skolens leder skal i den forbindelse sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages. Elevens synspunkter skal tillægges vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

2. Skolens leder kan beslutte, at en elev, som ankommer til Danmark sent i skoleforløbet, fritages for at aflægge en eller flere af testene, hvis det vurderes, at testaflæggelse ikke vil kunne gennemføres med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering på grund af elevens utilstrækkelige danskkundskaber. Procedure i forbindelse med fritagelse er som beskrevet ovenfor under pkt. 1.

3. Elever, som fritages for én eller flere test, er omfattet af den øvrige del af den løbende evaluering, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 2. Skolens leder skal ved fritagelse for test efter samråd med forældrene - og så vidt muligt eleven - sikre, at der i stedet for testene fastlægges andre metoder til evaluering, der træder i stedet for de obligatoriske test.