Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af § 2a i
lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

 

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 313 af 5. maj 2004 om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen (Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne) fastsættes:

§ 1. § 2 a i lov om Kort- og Matrikelstyrelsen ophæves.

§ 2 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Miljøministeriet, den 3. november 2004

Connie Hedegaard

/Birgit Kristiansen